Kan en hyresvärd avtala bort sin uppsägningstid?

2018-07-25 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Jag sa upp mitt hyreskontrakt eftersom jag tänkte flytta. Tyvärr kunde jag inte flytta sedan. När uppsägningstiden hade gått ut efter tre månader hade jag fortfarande inget annat boende. Jag frågade min hyresvärd om jag fick stanna och om mitt gamla hyreskontrakt kan fortsätta gälla. Hen svarade att jag kan stanna med tre månaders uppsägningstid, medan hen vill kunna avhysa mig utan uppsägningstid alls. Det beror på att jag har klagat över min granne som spelar hög musik. Nu bor jag kvar i lägenheten, men har inget (skriftligt) hyreskontrakt. Jag har aldrig svarat på hens förslag angående tre månaders uppsägningstid för mig och ingen uppsägningstid för henom. Eftersom jag inte ville ge henom ett skäl att avhysa mig direkt betalde jag en månadshyra. Min fråga: Vad gäller nu? Har jag nu officiellt gått med på hens förslag genom att betala en månadshyra, dvs. har jag nu en tremånaders uppsägning? Har hen rätten att avhysa mig utan uppsägningstid? Eller finns det inget officiellt hyreskontrakt och jag kan flytta ut utan uppsägning? Jag letar fortfarande efter ett annat boende, men vill såklart ha lite trygghet och inte bli avhyst när det passar henom. Tack för svar!
Daniel Vetterfalk Strömblad |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag utgår i mitt svar från att saken rör hyresavtal på obestämd tid, det vill säga att du och din hyresvärd inte avtalat något slutdatum för hyresavtalet.Jag kommer under första rubriken att redogöra för om du har fått ett nytt hyreskontrakt och följaktligen har rätt att bo kvar samt innebörden av att det isåfall inte är skriftligt. Under andra rubriken redogör jag för vilken uppsägningstid som gäller för din hyresvärd. Under den sista rubriken finns slutsatserna kort sammanfattade.Har du rätt att fortsätta hyra lägenheten trots att du sa upp dig?Vid en uppsägning av hyresrätt finns ingen ångerrätt. Den avgörande frågan blir därför istället om du och din hyresvärd kommit överens om att du fortsatt ska få hyra bostaden efter uppsägningstiden.Ett avtal ingås typiskt sätt av ett anbud och en accept, det vill säga ett förslag till överenskommelse från en part och sedan ett godkännande svar från en annan part (1 § Avtalslagen (AvtL)). Sådana nämnda handlingar behöver dock inte vara uttryckliga. Ett godkännande, en accept, kan exempelvis ske genom ett så kallat konkludent handlande. Ett konkludent godkännande sker när en part agerar på ett sätt som denne bara skulle göra om hen godkände förslaget.Att du betalar en hyra efter att din hyresvärd kommit med ett förslag om under vilka förutsättningar du får bo kvar räknas i juridisk mening som att du gått med på den nya överenskommelsen, eftersom att betala hyran är ett konkludent handlande.Det finns inget formkrav för hyresavtal, det vill säga att muntliga såväl som avtal över SMS eller liknande är bindande. Ni har alltså slutit ett nytt hyresavtal i och med att du betalade hyran. Det innebär att du är skyldig att betala hyra framöver och att du har en uppsägningstid på 3 månader (hyresvärdens uppsägningstid utreds nedan).(Att ert avtal inte är skriftligt har endast betydelse i form av bevissvårigheter vid en eventuell tvist. Avtalet är alltså fortfarande lika bindande även om det gjorts muntligen eller på något annat sätt.)Det kan här även tilläggas att du har rätt att kräva att ett skriftligt avtal upprättas mellan dig och din hyresvärd (12 kap. 2 § jordabalken (JB).Vilken uppsägningstid har din hyresvärd?Utgångspunkten är att det är den avtalade uppsägningstiden som gäller. Avtalsvillkor som innebär att hyresvärden har kortare uppsägningstid än 3 månader gäller dock inte. Förenklat kan sägas att beroende på om din hyresvärd hyr ut till fler än dig eller inte så tillämpas olika lagar. I det fall din hyresvärd bara hyr ut till dig så gäller privatuthyrningslagen, om din hyresvärd hyr ut till fler än dig så gäller 12 kap. JB.Båda lagarna säger dock samma sak i fråga om hyresvärdens uppsägningstid, nämligen att lägsta uppsägningstid som kan avtalas är 3 månader (3 § andra stycket privatuthyrningslagen alternativt 12 kap. 4 § JB). Om en lägre sådan uppsägningstid än 3 månader avtalas så är det ogiltigt, och 3 månader ska gälla istället (2 § privatuthyrningslagen och 12 kap. 1 § femte stycket JB).Oavsett vilken av ovan nämnda två lagar som är tillämpliga för ditt hyresavtal så har din hyresvärd en uppsägningstid på 3 månader.SlutsatsDet verkar utifrån den information som återfinns i frågan som att du och din hyresvärd ingått ett nytt hyresavtal. Det hyresavtalet säger i och för sig att din hyresvärd inte har någon uppsägningstid, men eftersom det är ett ogiltigt avtalsvillkor så gäller istället att din hyresvärd har en uppsägningstid på 3 månader. Du har vidare rätt att kräva ert avtal görs skriftligt.Lycka till med ditt ärende!

Kan jag ogiltigförklara ett avtal efter att blivit vilseledd av köparens bror?

2018-07-22 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hur går man tillväga för att ogiltigförklara en försäljning av en hund privatpersoner emellan?Anledningen är att vi sålde hunden utan vetskap om hundens värde o vi fick missvisande info från köparen bror som var ägare av en annan kennel som sålde en annan ras.Dessutom var jag som säljare psykiskt pressad den tidpunkten.
Axel Bellander |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I mig svar kommer jag först att redogöra för olika ogiltighetsgrunder som kan vara tillämpliga i ditt fall. Sedan kommer jag redogöra för vad du bör göra nu och sist skriva en kortare sammanfattning av mitt svar på din fråga. Eftersom du och köparen ingått ett avtal tillsammans blir avtalslagen (AvtL) tillämplig. I svensk rätt finns det en vidsträckt avtalsfrihet. Detta innebär att man får avtala om det mesta och att huvudprincipen sen är att dessa avtal ska hållas. I vissa fall kan man dock ogiltigförklara avtal om det finns särskilda anledningar.OgiltighetsgrunderDen troligaste ogiltighetsgrunden i ditt fall är svek, se AvtL 3 kap. 30 §. För att avtalet ska ogiltigförklaras krävs det att köparen kände till eller borde känt till att du blivit vilseledd av antingen köparen själv eller brodern. En förutsättning för att det ska vara svek är alltså att köparen var i ond tro när ni ingick köpet, vilket innebär att köparen antingen måste ha insett eller borde ha insett att du som säljare blivit vilseledd.En annan eventuell ogiltighetsgrund är ocker, se AvtL 3 kap. 31 §. Ocker är ifall köparen skulle ha utnyttjat ditt trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroende ställning till att köpa hunden avsevärt billigare än dess egentliga värde. Du nämner att du var psykiskt pressad vid försäljningen vilket eventuellt gör att du kan hävda ocker, men det ställs höga krav på detta och bestämmelsen tillämpas inte ofta.I sista hand kan man även tillämpa de två generalklausulerna för att ogiltigförklara avtalet, se 3 kap. 33 § och 36 §. I enlighet med dessa klausuler kan man ogiltigförklara avtal som strider mot tro och heder eller anses vara oskäliga. Båda dessa klausuler är väldigt generella och tillämpas helt beroende på varje falls specifika omständigheter. Eftersom jag inte känner till exakta omständigheter i ditt fall kan jag inte med säkerhet svara på om dessa klausuler skulle kunna vara tillämpliga men de bör användas som en sista utväg. Viktigt att komma ihåg att klausulerna tillämpas restriktivt och att det därmed krävs mycket för att de ska kunna användas.Vad bör du göra nu?Din största chans att ogiltigförklara avtalet är att hävda svek. Min rekommendation är att du hör av dig till köparen och säger att du vill ogiltigförklara avtalet för att du blivit vilseledd. Om säljaren inte går med på det kan du skicka ett formellt kravbrev där du kräver att avtalet ogiltigförklaras eftersom du blivit vilseledd. I sista hand kan du ta ärendet vidare till domstol men detta bör du överväga noga då det kan bli kostsamt för dig. Innan du tar ärendet vidare till domstol skulle jag starkt rekommendera dig att ta hjälp av och rådgöra med en jurist.SammanfattningDå jag inte känner till de exakta omständigheterna kring avtalets ingående kan jag inte med säkerhet svara på om du kan ogiltigförklara avtalet, men utifrån det du skrivit i din fråga tror jag du har goda chanser att ogiltigförklara det genom att hävda svek. Du bör höra av dig till köparen så snart som möjligt och säga att du vill att avtalet ska återgå eftersom du blivit vilseledd. Om detta inte fungerar kan du skicka ett formellt kravbrev och i sista hand ta ärendet vidare till domstol. Innan du tar det vidare till domstol bör du dock rådgöra med en jurist då processen kan bli kostsam för dig.Hoppas du fått svar på din fråga! Om du har ytterligare frågor är du välkommen att höra av dig igen. Ifall du behöver hjälp av en jurist kan du anlita Lawlines juristbyrå.Vänliga hälsningar

Kan man häva ett redan ingått avtal?

2018-07-19 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Skriver åt en vän..Som köpte en hund och då köparen är en äldre tant så skrev hon och säljaren ett enskilt avtal om att han skulle ta hand om hunden om hon blev långvarigt sjuk eller skulle avlida.Hon undrar om hon kan häva den överenskommelsen?
Alex Hallström |Hej, Tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga! HuvudregelInom avtalsrätten finns en väldigt stark princip som reglerar att avtal ska hållas, vilket gör det oerhört svårt att frångå ett redan ingått avtal. Det finns dock några regler som kan vara till hjälp för att i detta fall ta sig ur avtalsförhållandet, dessa stadgas i Avtalslagen. Som jag ser det finns framförallt två paragrafer som här kan bli aktuella. 31§ Avtalslagen - Denna paragraf stadgar att ett avtal inte är giltigt om motparten utnyttjat att man varit förvirrad, eller på annat sätt utnyttjat någons lättsinne. I frågan framgår att köparen var äldre, dock inte något mer ingående vilket innebär att jag inte kan uttala mig kring hur sannolikt det är att ett sådant yrkande skulle godkännas. Skulle det var så att säljaren utnyttjat detta på något sätt, finns en möjlighet att man kan häva med hänvisning till denna paragraf. Tänk dock på att det är den som påstår detta som har bevisbördan.36§ Avtalslagen - Det finns även en paragraf som ska hindra att oskäliga avtal blir giltiga. Utifrån frågan finns få uppgifter att utgå ifrån, men klargöras kan att denna bestämmelse framförallt ska hindra att en part tjänar för mycket på en överenskommelse i förhållande till motparten. Jag tror dessvärre att det blir svårt att få igenom ett yrkande med grund i denna paragraf, men den kan absolut tas upp i eventuell diskussion med säljaren. Detta är framförallt om fallet är så att detta avtal inte innebär att köparen eller efterlevande skulle få tillbaka några pengar om säljaren av någon anledning skulle ta tillbaka hunden.SlutsatsDet är svårt att ge något säkert svar kring hur möjligheterna att häva ser ut då inte alla nödvändiga uppgifter finns med samt att principen om att avtal ska hållas är väldigt stark i svensk avtalsrätt. Jag rekommenderar er att prata med säljaren och på den vägen försöka häva avtalet, då även genom att hänvisa till paragraferna jag nämnt ovan. Skulle inte detta fungera finns även möjligheten att lämna in en stämningsansökan till tingsrätten som kan pröva tvisten. I så fall rekommenderar jag att ni även anlitar en jurist som kan företräda er, något ni enkelt bokar på https://lawline.se/boka.Jag hoppas det var svar på din fråga! Vänligen,

Låneavtal under 18 år

2018-07-14 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hejsan. Min kompis lånade pengar av mig för att spela på nätet. Sidan som han spelade är en utländsk sida. Vi är under 18 men där gick att lägga in pengar ändå. Han bad mig om och om igen att lägga in mer pengar för han skulle betala tillbaka mig senare.I vissa lägen så sa han "lägg in 200 så får du 700 istället" så det gjorde jag. Min kompis har ljugit flera gånger för mig när det kommer till pengar så jag bad honom att göra en video där han svär att han ska betala tillbaka pengarna den 25:e juni. Som han inte gjort än för han kommer med ursäkter hela tiden. I denna video som jag har så säger min kompis medans han filmar sig själv "Jag *namnet* intygar på heder och samvete att jag ska betala dig 12 500 kronor *filmar mig* (Jag) "Vilket datum ska du betala mig?" (Han) "Den 25 juni" och sen sa vi anledningen till att varför han var skyldig mig pengar. Min fråga är då, går detta att anmäla och borde jag anmäla honom så att jag kan få mina pengar? Tacksam för hjälp, Mvh
Vega Schortz |Hej, kul att du valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!Precis som du antyder är huvudregeln att personer under 18 år inte kan ingå juridiskt bindande låneavtal; föräldrarnas godkännande krävs, se 9 kap. 1 § föräldrabalken (FB). Ditt låneavtal med din kompis är därför ogiltigt. När ett avtal är ogiltigt ska "prestationerna gå tillbaka". I ditt fall är det endast du som "presterat" genom att låna ut x antal kronor till din kompis. Din kompis är skyldig att ge tillbaka samma summa till dig som denne lånat. Kompisen behöver alltså inte betala mer än vad denne faktiskt lånat även om kompisen lovar det i videon. När avtalet är ogiltigt är villkor om ränta också ogiltiga, se 9 kap. 7 § FB. Går det att anmäla kompisen och borde du anmäla kompisen?Visst kan du skicka in en polisanmälan och hävda att din kompis bedragit dig genom att inte betala tillbaka de pengar du lånat ut till kompisen. Problemet är att din situation inte är straffrättslig i första hand utan civilrättslig. Det innebär att för att din kompis ska kunna dömas för bedrägeri, eller liknande brott, krävs att kompisen från första början haft för avsikt att begå ett brott, lura till sig dina pengar och aldrig betala tillbaka. Filmen kan fungera som bevis både till kompisens fördel och nackdel. Å ena sidan ger filmen stöd för att din kompis visst haft för avsikt att betala tillbaka men å andra sidan ger filmen stöd för att din kompis lurat dig. För att din kompis ska kunna dömas för bedrägeri måste kompisen också vara straffmyndig; ha fyllt 15 år. Vid sidan av brottsanmälan kan du kräva kompisen på skadestånd för den ekonomiska förlust du lidit med anledning av brottet. Alternativ till en brottsanmälan: Kronofogden och domstolOm du hade varit 18 år och låneavtalet mellan dig och kompisen hade varit bindande hade du kunnat vända dig till Kronofogden för att få hjälp. Hos Kronofogdemyndigheten kan du, för en kostnad på 300 kronor, ansöka om att få en skuld fastställd genom ett betalningsföreläggande. Det innebär att du skickar in en ansökan till Kronofogden där du begär att Kronofogden ska skicka ett brev till din kompis där det står att kompisen måste betala en viss summa pengar med anledning av ett låneavtal där pengarna skulle ha återbetalats ett visst datum. Kompisen ges då möjlighet att svara på brevet. Brevet kan leda till att kompisen: A) betalar, B) bestrider skulden eller C) inte agerar alls inom svarstiden. Svarar inte kompisen fattar Kronofogden ett beslut om utslag. Ett betalningsföreläggande är en begäran om betalning medan ett utslagsbeslut är en förpliktelse för kompisen att betala. Ett utslagsbeslut legitimerar Kronofogden att börja driva in skulden genom utmätning d.v.s. genom att ta saker din kompis äger som kan säljas för att du genom försäljningen ska kunna få tillbaka dina pengar. Kronofogdens hjälp att driva in skulden efter ett utslagsbeslut kostar 600 kronor. Kostnaderna du haft hos Kronofogden är kostnader som du kan begära att din kompis ska ersätta dig för. Observera att det är lönlöst att ansöka om hjälp från Kronofogden när ditt låneavtal i praktiken inte finns, eftersom det är ogiltigt, och du är omyndig. Med stöd av dina föräldrar kan du väcka talan i domstol mot din kompis. Du kan begära att domstolen (närmsta tingsrätt) ska fastställa att din och kompisens låneavtal finns, men är ogiltigt och att du därmed har rätt att få tillbaka dina pengar. Det kostar 900 kronor att få ett mål som ditt prövat av domstolen. Mitt råd Prata med dina föräldrar, förklara din situation och be dem om hjälp. Jag vet inte hur villkoren är utformade på spel-sajten din kompis använt men kanske kan han med sina föräldrars hjälp kräva tillbaka spelpengarna från spelbolaget. På så sätt kan du också få tillbaka dina pengar. Hoppas du fått svar på dina frågor och lycka till!

Rätt att återfå betald parkeringsavgift vid kontrollavgift?

2018-07-23 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Jag har under helgen stått parkerad i Stavsnäs vinterhamn på en besöksparkering som ägs av APCOA Parkering Sverige AB. När jag kom tillbaka hade jag fått kontrollavgift lördag resp söndag á 500:-, för att jag stått utanför markerad parkeringszon. Jag hade också betalat en parkeringsavgift till Easy Park via deras app på 345:-. Min fråga är om APCOA kan ta betalt för en parkeringsplats som inte finns?Orsaken till kontrollavgiften lyder enligt följande: Parkerad utanför markerad plats.Jag förstår och accepterar kontrollavgifterna, men tycker att jag borde få det jag betalat i parkeringsavgift tillbaka.
|Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När du löser en parkeringsbiljett, i detta fall en elektronisk sådan, får du tillåtelse att parkera ditt fordon på parkeringsplatsen som biljetten gäller för.Kontrollavgifterna har utfärdats för att du parkerat utanför markerad plats. Biljetten är giltig på markerade parkeringsplatser på parkeringsområdet. Således var biljetten inte giltig för den plats där du stod parkerad. Kontrollavgifterna är dessvärre inte på något sätt kopplade till den parkeringsbiljett du köpt. Du har fått den parkeringsbiljett du har avtalat om att få, och att du parkerat där parkeringsbiljetten inte gäller medför inte att avtalet om köp av parkeringsbiljett på något sätt kan hävas. Man har tyvärr heller ingen laglig rätt att ångra köp av parkeringsbiljetter där giltighetstiden har passerat. Vänligen

Krävs p-skiva om parkering kan registreras via en mobilapp?

2018-07-21 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hejsan! Kag ligger i tvist med ett parkeringbolag som legat i hetluften förut. Jag parkerade i ett parkeringshus som är 3 timmar gratis mellan 06-23 och dom använder sig även av en mobiltjänst, då jag inte hade någon p-skiva så registrerade jag min parkering i appen för att faktiskt visa när jag parkerade, jag fick en bot med förklaringen "saknar p-skiva" jag bestred detta med förklaringen att det inte var tydligt att man inte kunde registrera sin parkering istället, kommunen har även skrivit på sin hemsida att det räcker med en handskriven lapp med datum och tid som godkänd parkering, om en simpel lapp är godkänd så borde väl en digitalt registrerad parkering också vara det?Parkeringsbolager vägrar diskutera ärendet helt.
Joar Lindén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 1. Min utgångspunkt i svaretSom jag förstår det har du parkerat på en parkeringsplats där parkering är gratis under viss tid. Du använde inte parkeringsskiva utan registrerade din ankomst på annat vis, nämligen genom att använda ett app-alternativ som erbjöds vid parkeringen, det vill säga en mobiltjänst. Jag utgår i svaret från att du är konsument. Det vill säga att jag utgår från att du har parkerat i ett ärende som inte kopplas till huvudsakligen egen näringsverksamhet, exempelvis om parkeringen skedde i företagssyfte. Är så dock fallet ges ett kort svar under rubrik 3. 2. Hur måste jag registrera min parkering för att undvika parkeringsbot?Det finns dessvärre inget bestämt eller enkelt svar på frågan, istället gäller avtalsrättslig reglering på området. Bedömningen berör således vad som kan anses avtalat, det vill säga vilka parkeringsvillkor som har förmedlats tillräckligt tydligt till den parkerande parten för att de ska kunna anses vara giltiga. 2.1 Vad gäller vid oklara vilkor?Konsumenter har härvid givits ett förstärkt skydd som medför att oklara villkor ska tolkas till konsumentens förmån i det fall motparten är näringsidkare vilket inkluderar både privat samt offentlig näringsverksamhet (2 och 10 § lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållanden, hädanefter AVLK). Detta skydd kallas för oklarhetsregeln och regleras i 10 § AVLK. För dig innebär detta att du kan undslippa parkeringsboten om det var oklart huruvida p-skiva krävdes eller ej, även om det egentligen krävdes. I allmänhet kan oklarhetsregeln beskrivas som ett möjliggörande för privatpersoner att undvika sanktioner för ageranden som rimligen inte framstod som felaktiga. 2.2 Föreligger oklara villkor i detta fall?För att avgöra om det faktiskt föreligger oklarheter krävs viss djupare insikt i omständigheterna. Initialt kan konstateras att oklarhetsregeln svårligen kan åberopas om det fanns skyltar eller dylikt vid infarten till parkeringen som uppmärksammade om att p-skiva krävdes. Det kan även vara rimligt att förutsätta att p-skiva behövs om det föreligger en tidsbegränsad gratisperiod för parkering. Två framträdande omständigheter talar däremot för att det ändock föreligger oklarheter. För det första förstår jag att det erbjuds en mobiltjänst för parkeringsregistrering såväl som betalning vid ifrågavarande parkering. Två alternativa situationer kan härvid tänkas föreligga. Det kan tänkas att det råder en tre timmars gratisperiod vartefter det är möjligt att fortsätta stå parkerad mot avgift. Alternativt kan tänkas att det enbart är tillåtet med parkering i maximalt 3 timmar, i vilket fall det vore förunderligt med mobiltjänsten om det samtidigt föreligger krav på p-skiva. I det första fallet är det istället förunderligt och möjligen någorlunda långsökt om det krävs både parkeringsskiva samt registrering via mobil för att få parkera längre än tre timmar, såvida detta inte tydligt framgår. I båda dessa alternativa fall råder således potentiella oklarheter kring villkoren, som du kan åberopa. För det andra späder det viss ytterligare oklarhet att kommunen uttrycker att det "räcker med en handskriven lapp med datum och tid som godkänd parkering". Visserligen kan detta tolkas som att det krävs en förefintlig fysisk registrering av parkeringen närvarande i bilen, men det kan även tolkas som att registrering på annat vis än genom p-skiva är tillåtet oavsett form såvida det sker tydligt. Det sistnämnda alternativet är troligt i samband med den erbjudna mobiltjänsten. Att kommunen gör detta uttalande minskar sannolikt även betydelsen av eventuella skyltar som signalerar krav på p-skiva. 3. Om du inte är konsumentDet är enbart konsumenter som åtnjuter oklarhetsregeln (10 § AVLK). För dig skulle detta innebära att din tolkning av omständigheterna inte ges företräde på samma vis som för konsumenter. Samma oklarhetsargument kan dock anföras men istället med hänvisning till att det därmed vore oskäligt att kräva p-skiva, vilket med största sannolikhet inte skulle nå bifall (36 § lagen om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, hädanefter AvtL). 4. SammanfattningSom konsument åtnjuter du ett förstärkt skydd genom oklarhetsregeln (10 § AVLK). Detta innebär att du kan undgå parkeringsboten genom att påvisa att det föreligger tillräckliga oklarheter för att p-skiva inte ska kunna krävas. Det skadar inte att även som konsument hävda att det är oskäligt att kräva p-skiva med hänsyn till omständigheterna (36 § AvtL), detta skulle dock inte bidra med märkbart mer nytta än vad oklarhetsregeln gör. Min rekommendation är således att du överklagar parkeringsboten med hänvisning till såväl oklarhet som oskälighet. Mer information om överklagan av parkeringsanmärkning finns här. Vänlig hälsning,

Rätt till uppsägning vid icke uppfyllda avtalsvilkor

2018-07-16 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej!Jag skrev kontrakt den 29/6 på en hyrstol på en salong.Hon bjuder på de 2 första månaderna.Det har framkommit att ägaren inte varit ärlig med hur jag skulle kunna driva min verksamhet i hennes salong. T.ex. finns ingen tvättmaskin och ingen plats och förvaring till mina saker.Uppsägningstid är 4 månader.Om jag bryter kontrakt nu, gäller de 4 månaderna? Vilka krav har jag rätt att ställa mot henne?
Jonathan Jademyr |Hej, tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Som jag förstår det har du och ägaren till lokalen ingått ett avtal om att hyra en stol. Jag kommer i mitt svar utgå från att du är egenföretagare i och med att du hyr stolen i egenskap med ditt yrke. Att du är egenföretagare innebär att inga arbetsrättsliga regler spelar in i din situation. Detta innebär att avtalet enbart kommer regleras utifrån avtalslagen. Vad innebär detta för dig?Som jag förstår det har ägaren till frisörsalongen sagt, alternativt skrivit, i kontraktet att det ska finnas tillgång till tvättmaskin och förvaring. Om detta är fallet så kan du påvisa att du blivit vilseledd (i lagen som svikligen förledd) enligt 30 § 1-2 st AvtL. Detta innebär i så fall att avtalet inte längre är giltigt och att du därför inte behöver betala för uppsägningstiden. Det ska nämnas att även om ägaren endast har muntligen utlovat att tillgång till tvättmaskin och förvaring ska finnas är detta fortfarande ett vilkor. Det är dock alltid lättare att bevisa att ägaren har uppgett att det ska finnas om du har det skriftligt. Hoppas att du fick svar på din fråga! Bästa Hälsningar,

Kan säljaren ändra pris sedan avtal ingåtts?

2018-07-09 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |HejDen 2018-03-19 köpte jag glasögon på optikerföretaget "X" för en summa på 6868kronor. Jag tog det på avbetalning genom "Y"-banken. Nu den 6/7 får jag ett samtal från butiken att deras revisor har märkt att dom har räknat fel på 192 kronor och vill att jag skall skriva på ett kvitto.Jag kontrar med att då får dom stå för det för jag har fått ett pris han säger då att dom har debiterat 192 kronor på mitt "X"-konto i "Y"- banken. Jag tycker det är mycket underligt att dom i efterhand kan ändra på min summa som jag inte har godkänt.
Alice Johannesson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämpliga lagar i ditt fall är avtalslagen (AvtL) och konsumentkreditlagen (KkrL) eftersom du köpt glasögonen på kredit. Du har ingått ett avtal med optikerföretaget som båda parter är bundna av. Med detta följer att även det angivna priset om 6868 kr är bindande (1 kap. 1 § AvtL). Från denna regel finns dock ett undantag. Om företaget av misstag angett priset 6868 kr och du insåg eller bort inse misstaget, är säljaren inte bunden av priset. Eftersom det är så liten skillnad på priserna bör företaget knappast kunna beskylla dig för att ha förstått misstaget och därmed varit i ond tro. Det första priset ska därför gälla. Även om företaget som sålt glasögonen till dig nu överlåtit fordran till "Y"-banken kan du göra samma invändningar gällande mot Y som du kunde göra mot optikerföretaget "X" (29 § KkrL). När Y-banken nu kräver dig på 7060 kr (6868+192 kr) kan du invända att det avtalade priset gäller. Jag skulle råda dig att ta kontakt med banken och framföra att du inte är skyldig att betala mer än vad som avtalats vid köpet, dvs. 6868 kr. Skulle de trots detta fortsätta kräva mer pengar av dig kan du vända dig till konsumentverket eller konsumentvägledaren i din kommun. Vänligen,