Vad ska jag göra om en bilåterförsäljare omvandlat en restskuld till ett handpenningslån?

2018-07-03 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hejsan! I maj köpte jag en bil hos en bilåterförsäljare. Vid tillfället ägde jag en bil som jag köpt hos dom 2 år tidigare. Bilens värde blev värderat vid tillfället till 170 000kr och jag hade lån på 218 000kr. Ansvarig säljare sade till mig vid upprepade tillfällen att han löser in lånet på min bil, alltså 218 000kr när jag köper den nya bilen. Köpet genomförs och han berättar ingenting om hur finansieringen har gått till förutom att lånet fördelas på två olika lån och banker. Delbetalningen på bilen på DNB bank och lånet på handpenningen på Resurs Bank.Nu till poängen. Nu när första inbetalningen blir aktuell upptäcker jag att något inte stämmer. Säljaren har INTE löst in mitt gamla lån som han utlovat utan bara beloppet på 170 000kr. Mellanskillnaden på 48000kr har han UTAN att tala om detta för mig på slagit ihop med handpenningen. Så istället för att mitt lån på handpenningen skulle vara 49000kr är den 97000kr. Han har alltså tagit ett lån i mitt namn på restskulden som HAN utlovat att betala. Får han göra så? Vad kan jag göra? Hela min semester är förstörd. Snälla hjälp mig.
Pegah Fazli |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Du kan inte rikta krav med anledning av att lånet ej försvunnit Min tolkning är att det uppstått ett missförstånd i det här fallet, inte att säljaren faktiskt lovat att bilåterförsäljaren skulle betala resterande belopp på 48 000. Vad han menat är antagligen just det han gjort; nämligen att dra av 170 000 från din skuld på 218 000. Att försöka ställa några juridiska krav på bilhandlaren på den grunden att han lurat dig nog ingen idé. Det skulle nämligen anses underförstått att en bilhandlare aldrig skulle vara redo att göra en förlustaffär på 48 000, och en sådan tolkning är alltså resultatet av en oaktsamhet från din sida. Du kan därmed inte rikta några krav utifrån det faktum att han inte gjort vad du trodde var utlovat med hela din skuld på 218 000 - dvs att få hela skulden att försvinna. Jag tolkar det alltså inte som att han tagit ett faktiskt lån på 48 000 i ditt namn, för den skulden har du haft sen du köpte din förra bil, utan att det skett någon form av förflyttning av skulden, varav du fått ett handpenningslån på den summan istället. Eftersom ett handpenningslån däremot kan ha en högre ränta än ett vanligt lån kan det dock vara angeläget för dig att lånet inte fördelas på det sättet. Frågan blir därmed om du kan komma ur det faktum att lånet numera blivit ett handpenningslån och om bilhandlaren har gjort fel i situationen.Får han göra så?När du lånar pengar för att finansiera ett bilköp, och om bilhandlaren står för att ordna så att lånet kommer till stånd, blir konsumentkreditlagen tillämplig (1 § konsumentkreditlagen). Konsumentkreditlagen säger att en näringsidkare (i detta fallet bilåterförsäljaren) ska iaktta god kreditgivningssed, vilket innebär att hen ska ge tydlig information om det du behöver veta samt ta hänsyn till dina intressen (6 § konsumentkreditlagen). Utöver detta ska näringsidkaren också innan kreditavtalet ingås ge dig ett formulär vid namn "Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation" i form av antingen pdf eller papper där ytterligare information och villkor angående kreditavtalet presenteras (8 § konsumentkreditlagen). Dessa paragrafer är dock inte sanktionerade; dvs de leder inte till direkta konsekvenser i det enskilda fallet, utan poängen är bara att de ska verka vägledande. Avtalsvillkor kan vara oskäligaDet finns dock en möjlighet att invända mot det bilåterförsäljaren gjort enligt 36 § avtalslagen. Paragrafen möjliggör att man kan "jämka" ett avtal i de fall då det är "oskäligt". Det innebär att avtal som i visst hänseende är orättvisa med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet kan ändras så att orättvisan justeras bort. Vid tillämpningen av paragrafen tar man också särskild hänsyn till huruvida det finns ett behov av skydd för den ena parten på grund av att denne exempelvis är konsument, vilket du ju är (36 § andra stycket avtalslagen).I det här fallet rör orättvisan hur bilåterförsäljaren valt att "lösa" restskuldsfrågan, dvs att slå ihop den med handpenningslånet, samt att denne inte informerat dig tillräckligt väl kring vad han tänkte göra.Vad kan du göra?För det första bör du kontakta din bilåterförsäljare och fråga om de kan åtgärda problemet. Det enda du kan förvänta dig från deras sida är att de ändrar själva fördelningen av lånet; du kan inte kräva att restskulden ska försvinna. Är de motvilliga till att lösa problemet ska du hota med att ta det vidare till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Om det inte fungerar ska du vända dig till ARN. Din bilåterförsäljare är med i Motorbranschens Riksförbund, vilket innebär att de är tvungna att följa ett ARN-beslut. Till ARN ska du skriva att bilåterförsäljaren inte gett tillräckligt god information vid bilköpet angående hur billånet tillsammans med den gamla restskulden skulle fördelas och betalas. Bilåterförsäljaren har därmed inte iakttagit god kreditgivningssed enligt 6 § konsumentkreditlagen. Eftersom handpenningslån oftast har högre ränta är det också att betrakta som ett oskäligt avtalsvillkor enligt 36 § avtalslagen. Du är en konsument som inte blivit informerad på ett tydligt sätt kring förutsättningarna för bilköpet, och i slutändan fått ett låneavtal som du är missnöjd med. Bilåterförsäljaren har vid bilköpet undanhållit detaljer kring själva lånet och därmed har du inte haft ett tillräckligt tillfredsställande kunskapsunderlag för att kunna förhandla. Vänligen

Att teckna avtal utan firmateckningsrätt

2018-06-30 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej, min make har eget företag i vilken jag är angiven som suppleant utan firmateckningsrätt.För ett tag sedan ringde Phonera hem till oss på fast privat telefonnummer och ville sälja abonnemang. Jag svarade dumt nog trots migrän. Jag förstod inte att det rörde sig om företagsabonnemang. De lurade på oss ett avtal på 34 månader och spelade in avtalet där de frågar mig om jag är firmatecknare, och jag svarar väl "öööhh, ja? " eftersom jag inte förstod varför.Nu sitter vi fast med ett företagsabonnemang på vår hemtelefon som är tecknat av mig som inte får teckna och Phonera ger sig inte och vill inte häva avtalet.Vad har vi för rätt och vad kan vi göra?
Simon Wikström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom du inte har firmateckningsrätt är huvudregeln att du inte kan ingå bindande avtal å företagets vägnar. Var emellertid företaget som du tecknade avtalet med i god tro om att du var firmatecknare eftersom du på något sätt vilseledde de till att tro att du var det, så är avtalet bindande. I bolagsverkets register finns uppgifter om firmateckningsrätt, vilka företaget enkelt torde kontrollera. Det ni kan göra är att bestrida fakturan. I så fall kan företaget skicka inkassokrav. Även det kravet kan bestridas, men det ska göras till kronofogdemyndigheten (KFM). Sedan får företaget välja om de vill ta frågan till rätten. Med vänlig hälsning,

Hävning av köp av tjänst mellan näringsidkare

2018-06-30 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej,jag har bundit mig i ett avtal (1år) för ett bokningsföretag. När jag får tjänsten skickad till mig så fungerar inte det systemet med det som jag använder. Det är svårt att hantera och i princip omöjligt att hantera med mina system. Påtalade detta direkt när tjänsten levererades, men de vägrar att häva avtalet och är inte tillmötesgående alls. Tvärtom, de har skickat en faktura på 4 månader. Och om jag betalar den fakturan på 5000kr så kommer de häva avtalet.Får de göra såhär?Mvh,
Linn Östman |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga: Av din fråga framgår inte riktigt tydligt om du som köpare av tjänsten gjorde detta i egenskap av konsument eller näringsidkare men eftersom att du beskriver att du har bundit dig till ett avtal för ett bokningsföretag utgår jag från att du gjort detta i egenskap av näringsidkare. Alltså förstår jag din fråga som så att du funderar kring grunderna för hävning av köp av tjänst mellan två näringsidkare. RegleringenI dagsläget finns ingen lag i svensk rätt som uttryckligen reglerar köp av tjänst mellan två näringsidkare. Istället präglas området av avtalsfrihet mellan parterna och därför blir avtalslagen (AvtL) tillämplig vid dessa rättsförhållanden.Pacta sunt servanda - avtal ska hållas Primärt gäller alltså vad du som köpare och säljaren har kommit överens och avtalat om. Av din fråga framgår att du har bundit dig till avtalet under ett års tid. Alltså har ni ett gällande och bindande avtal som ska hållas och får enbart brytas vid förekomst av kontraktsbrott i enlighet med den avtalsrättsliga principen, pacta sunt servanda. Ogiltighetsgrunder Du beskriver att du vid leverans av tjänsten tidigt upplever att den inte fungerar i ditt system som du använder och att tjänsten är svårhanterlig. Det som blir avgörande här gällande ett eventuellt kontraktsbrott och således möjlighet till att ogiltigförklara avtalet och häva detsamma är att du och säljaren kommit överens innan köpet om att tjänsten ska vara i ett specifikt skick eller slag som är möjligt för ditt system att hantera och att tjänsten bör vara någorlunda lätthanterlig. I enlighet med god avtalssed har säljaren en upplysningsplikt och köparen har en undersökningsplikt innan köpeavtal ingås. I svensk rätt är köparens undersökningsplikt normalt ganska vidsträckt och man uppställer alltså krav på att köparen tagit reda på det som rimligen bör och kan förväntas av denne. Självklart har även säljaren en upplysningsplikt och om det är så att säljaren har lovat att tjänsten ska hålla ett visst mått som den inte håller och du som köpare var i god tro om detta, kan det tänkas innebära att säljaren svikligen förlett dig som köpare. Svek utgör grund för kontraktsbrott och på så vis skulle du kunna få avtalet ogiltigförklarat/hävt. (30 § AvtL). Huruvida de får fakturera dig på fyra månader samt en tilläggsfaktura på 5000 kr (antagligen för avbrutet avtal) beror helt och hållet på vad ni kommit överens om vid avtalets ingående, dvs. på vilka avtalsvillkor som uppställts. För att se vad som gäller måste du läsa i det avtal som du och säljaren har ingått för köpet. Om det är oklart eller om ingenting har avtalats gällande detta så gäller primärt vad ni som avtalsparter avsåg att avtala om. Om ni har avtalat om vad som gäller vid förtida uppsägning av avtal så kan avtalsvillkoren vara oskäliga med hänsyn till omständigheterna och på så sätt kunna jämkas. (36 § AvtL). Sammanfattningsvis skulle jag rekommendera dig att ta hjälp av en av Lawlines jurister för att utreda vad som gäller i ditt fall och eventuellt hjälpa dig med en hävning av köpet av tjänsten om så kanske är möjligt. Information om pris- och tidsbokning hittar du här. Om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig till Lawline igen!Med vänlig hälsning,

Avtal slutet under påverka av en psykisk störning

2018-06-14 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej Jag företräder min dotter via fullmakt då hon har en svår psykisk sjukdom. Min dotter bokade under våren en resa i sin makes namn, honom ovetandes och utan hans godkännande i efterhand. Maken försökte då förgäves att häva reseavtalet med stöd av läkarintyg som visade att min dotter ingått avtalet under psykostillstånd. Researrangören hänvisade till sina bokningsregler och uppgav att vi skulle kontakta ett försäkringsbolag.Jag tillskrev då försäkringsbolaget och yrkade på återbetalning med hänvisning till Lag ( 1924:323 om verkan av avtal som slutits under påverkan av psykisk störning).Försäkringsbolaget hävdade att det inte var en försäkringsfråga, och återvisade, mycket riktigt enligt min bedömning, frågan till researrangören. Jag tillskrev på nytt arrangören och bifogade på nytt läkarintyg samt läkarutlåtande som visar på min dotters funktionsnedsättning. Jag yrkade med hänvisning till detta att kostnaden för resan ska återbetalas då det handlar om ett olagligt avtal. Arrangören hänvisade nu återigen till sina egna bokningsregler och försäkringsbolaget, alternativt min dotters hemförsäkring, samt önskade mig en fortsatt trevlig kväll.Jag har nu bokat en tid hos kommunens budgetrådgivare för vägledning.Men min fråga till er är: bör jag kanske kontakta en advokat för rådgivning, enligt min bedömning är det inget annat än ett olagligt avtal.Kan ni vägleda mig vore jag tacksam.Vänligen,S.Å
Stefan Blomqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Som du säger så är det ett ogiltigt avtal, och ett som ska hävas enligt lagen om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning. Du finner ytterligare stöd för hävandet av avtalet i 31 § Avtalslagen samt 36 § Avtalslagen. Ni gjorde helt rätt som riktade era krav mot researrangören, och det är researrangören som är ansvarig för att avtalet hävs när ni bevisat att det skett under de villkoren som lagen ställer. De får sedan i efterhand tala med sin försäkringsbyrå för att erhålla kompensation för skadan det inneburit dem, men det är inget som ni behöver tänka på.Mitt råd är som följer: Jag har svårt att se att kommunens budgetrådgivare kommer vara särskilt hjälpsam i det här fallet, utan vill ni få bättre guidning rekommenderar jag er att kontakta konsumentombudsmannen, vilket borde lösa problemet väldigt snabbt med hänsyn till bevisen ni har och er historia med researrangören och försäkringsbolaget (som jag hoppas att ni har dokumenterat!). Konsumentombudsmannen är ett väldigt bra verktyg som existerar som stöd för konsumenter i förhållande till näringsidkare. Konsumentombudsmannen kan bl.a. företräda er i domstol om det kommer till det, jag rekommenderar att ni läser på det länkade materialet. Konsumentombudsmannen kommer också kunna ge er råd för er situation, så att kontakta de är bland det första jag rekommenderar er att göra. Annars kan ni naturligtvis alltid kontakta en advokat.För att de ska *tvingas* häva avtalet kommer ni behöva stämma de i domstol, hur man går tillväga för att göra det finner ni här. Men innan ni gör det rekommenderar jag att ni kontaktar researrangören en sista gång, och påpekar att ni kommer skicka in en stämningsansökan till tingsrätten och anmäla de till konsumentombudsmannen.Vägrar fortfarande researrangören häva avtalet eller hänvisar er vidare så är det bara att stämma dem i domstol och ansöka om att avtalet ska ogiltigförklaras (samt möjlig ersättning för problem som ärendet orsakat er som utebliven lön t.ex.).Jag hoppas att jag lyckats besvara era frågor!Mvh,

Vad händer om lagstiftning hindrar en part att följa avtalet?

2018-06-30 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej,En myndighet och en organisation sluter ett avtal och en ny lag inträder innan avtalstiden löpt ut som gör att avtalet inte längre kan följas på ett lagligt sätt. Myndigheten agerar då på ett sätt som bryter mot avtalet, för att inte bryta mot den nya lagen vilket i sin tur för mig sig enorm negativ påföljd för organisationens verksamhet. Vem bär då ansvaret? Är det båda parters ansvar att ha skrivit om avtalet innan den lagen trädde i kraft eller är det myndighetens ansvar som är de som agera på ett sätt som bryter mot avtalet utan att ha sett över en ev omskrivning av avtalet? Finns det något man kan göra i en sådan situation?Tacksam för svar!
Simon Wikström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Huvudregeln, pacta sunt servanda, innebär att varje part är skyldig att följa avtalet. Annars gör parten sig skyldig till avtalsbrott och blir vanligtvis skadeståndsskyldig. Det finns dock undantag från huvudregeln. Ett sådant brukar kallas för "force majeure", dvs ett ursäktligt avtalsbrott. Undantaget gäller när en omständighet inträffar som är utom partens kontroll och som parten inte skäligen skulle kunna förutse eller räkna med. Ett sådant avtalsbrott är ursäktligt. Lagstiftning torde kunna utgöra ett sådan omständighet, såvida lagstiftningen inte beslutats innan avtalet ingicks. Utifrån de allmänna avtalsrättsliga principerna blir förevarande part därför inte skyldig till avtalsbrottet, då omständigheten som orsakat avtalsbrottet ligger utanför partens kontrollansvar.Med vänlig hälsning,

Är ett "omoraliskt" avtal giltigt?

2018-06-30 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej.Om man har skulder och istället låter en vän stå på ägarbeviset och på försäkringen påen bil man köper.Kan man då upprätta ett avtal med vännen där det står att vännen endast står som ägare till bilen officiellt sett,men inte äger bilen "påriktigt" .Ett avtal tänkt att skydda helt enkelt så inte vännen tex säljer bilen eller sedan vägrar skriva tillbaka den om det önskas.Skulle ett sådant avtal gälla i en eventuell rättstvist om man blir oense med vännen? Vem äger då bilen enligt svensk lag?Tacksam för svar.
Elias Olsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline! AllmäntDin fråga aktualiserar den sällan använda rättsfiguren pactum turpe. Principens innebörd är att talerätt – dvs., möjlighet att i domstol kräva att ett avtal fullgörs – inte upprätthålls av rättsordningen i det fall avtalet strider mot god moral. När ett sådant avtal är för handen ska domstolarna avstå från att över huvud taget befatta sig med frågan och istället avvisa kärandes yrkanden utan omsvep. Principen tillämpas inte lättvindigt. Tröskeln för att ett avtal faktiskt ska anses kvalificerat omoraliskt är hög och har, i vart fall i den svenska prejudikatbildningen, aldrig uppnåtts, även om det ett par gånger har prövats. I NJA 1989 s. 768, exempelvis, hade en arrangör X organiserat ett illegalt pokerspel. Partiet avbröts innan det var färdigt varpå X underlät återbetala spelarnas pengar. Spelarna väckte talan och trots X:s invändningar om att tvisten var osedvanlig, beslöt Högsta domstolen att talan inte skulle avvisas. Konsekvensen av att ett avtal bedöms omoraliskt är ogiltighet. Det innebär i sig inte att man förhindras göra andra påföljder – företrädesvis skadeståndskrav – gällande. Din situation Det går inte att säga huruvida ett sådant avtal du föreslår insorterar under pactum turpe. Omständigheter som talar därför är att det försöker undandra borgenärer pengar och på kuppen missleder Transportstyrelsen i strid med lag. Däremot talar att inte ens ett avtal om att undandra Skatteverket pengar har ansetts vara pactum turpe (NJA 2004 s. 682). Oavsett vad: Även om avtalet bedöms som pactum turpe och din kompis vägrar återlämna bilen, kan du kräva vederbörande på skadestånd – antingen på grund av att avtalet bedöms ogiltigt eller, ytterst, med stöd av principen om obehörig vinst. Det viktiga för dig är därför att säkerställa bevisning för hur överlåtelsen av bilen faktiskt går till för att senare kunna bryta en presumtion om att din kompis äger bilen.Jag vill påpeka att jag varken dömer eller lägger någon värdering i saken när jag benämner det "omoraliskt" - det är bara så den juridiska litteraturen eventuellt skulle klassificera det. Har du ytterligare frågor är du hjärtligt välkommen att kontakta mig på Elias.Olsson@Lawline.se! Allt gott,

Felaktigt pris i webbutik

2018-06-23 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Har en säljare, vid egenskap av en näringsidkare och köparen i egenskap av en näringsidkare, rätt att ändra priset eller häva köpet då säljaren redan tagit emot pengarna för beställd vara med hänvisning till fel information om varan på hemsidan?
Jesper Eng |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Av principen att avtal ska hållas följer att säljaren inte har rätt att ändra priset eller häva köpet. Den som till följd av felskrivning sålt en vara för billigt får skylla sig själv. Sådan är huvudregeln. Det finns dock undantag. Det som kan bli tillämpligt i ditt fall är 31 § i lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område. Paragrafen medför att köpet blir ogiltigt om priset i webbutiken varit uppenbart felaktigt, och du insett det. Hur man avgör den saken beror på omständigheter i det enskilda fallet. Vem som helst inser att något inte står rätt till om man exempelvis erbjuds köpa en Rolex till priset av en cheeseburgare, men hur är det om klockan är värd 100 000 kr och listas för en tiondel av priset? En urmakare skulle utan tvekan inse att en nolla saknas, men det är inte säkert att en lekman skulle det. Det är alltså vad du som köpare insett (eller borde insett) om priset som avgör om säljaren kan häva köpet eller inte. Eftersom jag inte har några uppgifter om omständigheterna i ditt fall kan jag inte ge något klart svar på din fråga, men jag hoppas att mitt svar kan hjälpa dig att dra en slutsats om din situation. Jag kan i vart fall säkert säga att säljaren inte kan kräva dig på det högre beloppet. En tillämpning av 31 § medför endast att köpet blir ogiltigt.Jag vill också tillägga att bestämmelser om ogiltighet tillämpas restriktivt, de är ju faktiskt avvikelser från huvudprincipen. Således kan man inte som säljare kräva att ett köp ska hävas bara för att man inte fått en exakt marknadsmässig ersättning för det man sålt. Lagrummet ska inte tolkas så att det omöjliggör för någon att göra dåliga affärer.Lycka till!

Vad får man avtala om?

2018-06-11 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |För ett år sedan köpte jag en bil av en bilfirma.Bilen hade mycket hög bränsleförbrukning, vilket jag meddelade firman, + att det var flera fel på bilen vilket jag inte märkte förrän efter köpet. Dessutom fick jag inte något större förtroende för deras verkstad.Flera gånger hade jag kontakt med firman p.g.a. ovanstående fel.Jag föreslog att de skulle ta tillbaka bilen, vilket de till slut gjorde.I avtalet gällande återköp skrev bilfirman att om jag pratar illa om aktuell bilfirma, så måste jag betala 5 000 kr. till firman.Och om de pratar illa om mig, så får jag 5 000 kr.Nu undrar jag om detta avtal gällande 5 000 kr. i "böter" är juridiskt bindande ? M.v.h.
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om avtalet är juridiskt bindande. Regler om avtal finns i lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (även kallad avtalslagen).Det finns egentligen inte några regler angående vad man får avtala om. Två parter kan i princip avtala om vad som helst. Istället finns regler som kan göra avtalet ogiltigt om de ingåtts på ett visst sätt (3 kap avtalslagen). Som exempel kan nämnas om en person blivit tvingad genom våld att ingå avtal eller blivit lurad att ingå ett avtal.Svarat på din fråga är alltså att avtalet om att ni inte får prata illa om varandra utan att betala en avgift bör vara giltigt (och därmed juridiskt bindande) eftersom att man får avtala om vad man vill. Men om du på något vis blivit lurad/tvingad att ingå avtalet så kan det vara ogiltigt.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,