Vad betyder att ett avtal lämnas utan avseende?

2020-02-17 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Om ett avtalsslut inte går rätt till kan det ogiltigförklaras, jämkas eller lämnas utan avseende. Men vad betyder "lämnas utan avseende?
Kajsa Moss Bjerling |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Enligt 36 § avtalslagen kan avtal eller enskilda avtalsvillkor jämkas eller lämnas helt utan avseende om de anses oskäliga. Att något jämkas handlar oftast om att en förpliktelse av något slag lättas eller minskas för ena parten, i syfte att slutresultaten jämnas ut till något mer skäligt. Att ett avtalsvillkor lämnas utan avseende betyder att istället för att ändra villkoret så bortser man helt från det! Ignorerar, eller hoppar över helt enkelt! Hoppas mitt svar var till din hjälp! Med vänliga hälsningar,

När tillämpas 33 § respektive 36 § avtalslagen och vad är skillnaden?

2020-01-30 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej! Jag undrar om det finns några skillnader mellan de två jämkningsparagraferna 33 och 36 i avtalslagen. Stämmer det att motparten måste vara i ond tro när det gäller paragraf 33, men att i paragraf 36 spelar det ingen roll om han är ond eller god tro? "Omständigheterna vid dess tillkomst", som står i paragraf 33, innebär alltså endast då avtalet slöts, medan paragraf 36 berör fler rekvisit? Räcker det med ett av paragraf 36 rekvist för att lagen ska bli tillämplig, till exempel "senare inträffande förhållanden" eller måste samtliga rekvisit vara uppfyllda? vad menas med "senare inträffande förhållanden"? finns det några exempel på när paragraf 33 blir tillämplig och när 36 blir tillämplig, så att man kan se om där är några skillnader, eller kanske likheter mellan dem. Vad menas med "lämnas utan avseende"? Tackar så mycket för svar
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!33 § avtalslagen (lilla generalklausulen) och 36 § avtalslagen (generalklausulen) är två regler som ger parten en möjlighet att ogiltigförklara/jämka avtal eller rättshandlingar som med hänsyn till omständigheterna är oskäligt/orimligt. Båda paragraferna används restriktivt i praktiken och det är svårt att vinna framgång när man åberopar paragraferna. 33 § AvtL kan tillämpas för att ogiltigförklara ett avtal om omständigheterna var sådana vid avtalets tillkomst att det skulle anses strida mot tro och heder att åberopa avtalets giltighet med insikt om omständigheterna, alltså krävs det att motparten är i ond tro om omständigheterna i fallet. Exempel på situation då 33 § är tillämplig:Då en avtalspart utnyttjat den andra partens ovetskap om förhållande som hänför sig till avtalet, ex: angående kunskap om egendomens faktiska ekonomiska värde. 36 § AvtL är mer omfattande och har ett större tillämpningsområde. Paragrafen kan åberopas för att jämka (justera) eller lämna avtal utan avseende (att utelämna de oskäliga villkoren helt ur avtalet eller bortse helt från avtalet) om det skulle anses vara skäligt. Oskälighet av avtalsvillkor är alltså det enda rekvisitet som 36 § ställer upp för att lagregeln ska kunna bli tillämplig. Ordet har inte någon konkret betydelse utan skulle kunna fyllas med innehåll av varierande slag, däremot måste villkoret även vara oskäliga antingen vid avtalets tillkomst eller vid senare tillfälle under avtalstiden.Vid skälighetsbedömningen får hänsyn tas till samtliga omständigheter oavsett när de inträffat och övriga förhållanden, alltså om avtalsvillkor var oskäliga vid avtalets ingående, om avtalsvillkor är oskäligt i sig, samt om ändrade förhållanden under avtalstiden medfört att avtalsvillkor blivit oskäligt. Särskild hänsyn ska tas till eventuellt behov av skydd för den som intar en underlägsen ställning i avtalsförhållandet. I och med att även senare inträffade händelser kan tas med i en skälighetsbedömning kan ett avtal som pga. senare inträffade omständigheter får en oskälig effekt jämkas eller ogiltigförklaras långt efter att avtalet ingåtts. Till skillnad från 33 § krävs det alltså ingen ond tro hos motparten för att kunna tillämpa 36 §.Exempel på situationer då 36 § är tillämplig:Ena avtalsparten förbehåller sig ensam beslutanderätten i viss fråga.Missförhållanden mellan parternas förmåner.Ingen rimlig proportion mellan kontraktsbrott och påföljd.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan en bilhandlare ändra priset?

2020-01-11 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej!Idag var jag hos bilhandlare och köpte en bil och gav min som del av betalning, signerade en kontrakt och fick en kontrakt signerad av bilhandlare. Sedan efter en 1 timme kanske smsar försäljaren att han beräknade fel och priset skulle stigar ca ca 100000 och frågade mig om det va ok för mig?Vad ska jag göra? jag vill få bilen som jag köpte och skulle hämta nästa vecka. Men han vill öka priset nu får att han säger att han beräknade fel.Tacksam för svaret!Mvh,Astrid.
Karl Montalvo |Hej, Astrid. Tack för att du vänder dig till oss på Lawline för hjälp. Jag hoppas att jag kan hjälpa dig. Din fråga verkar vara om du kan kräva att få köpa bilen för de först överenskomna priset istället för det "nya" priset. Regler om köpeavtal finns flera lagar, bl.a köplagen (KöpL), konsumentköplagen (KKL) och avtalslagen(AvtL). Eftersom du har köpt bilen av av en bilhandlare så gäller konsumentköplagen på ditt köp, 1 § KKL. Denna lag har dock inga regler som gäller för din frågan. istället blir de avtalslagen som blir viktigt för din fråga. Därför ska vi pröva om Avtalslagen ger dig någon rätt att kräva att få bilen till det lägre priset. Gäller avtalslagen i detta specifika fallet? Avtalslagen gäller på alla avtal, men den är vad som kallas en subsidiär lag, 1 § AvtL. Detta innebär att om handelsbruk, sedvänja eller avtalet säger något annat än lagen så går det före, 1 § AvtL. De framgår att du har skrivit på ett kontrakt. De kan mycket väl vara så att de där står att bilhandlaren har förbehållit sig rätten ändra priset ifall de har blivit en felräkning. Du verkar inte blivit informerad om detta vilket ibland kan innebära att en sådan klausul inte skulle gälla. Sedvänja inom bilbranschen får dock anses vara att man förväntas läsa igenom kontraktet så en domstol kommer nog anse att en sådan klausul hade varit en giltig del av avtalet. Vidare kan det vara så att bilbranschen har en sådan etablerad sedvänja att sådana klausuler anses underförstådda i varje avtal. Detta ser jag dock som mindre troligt att en domstol hade accepterat eftersom du är en konsument och därmed inte kan förväntas veta om sedvänjan inom bilbranschen. Svar: Avtalslagen gäller men inte om annat framgår av de kontrakt du har skrivit på. Alla rimliga klausuler i avtalet får anses vara en del av avtalet. Detta eftersom det vid ett köp av den vikt som bilköp är får ses som sedvänja att man läser igenom kontraktet. Står de däremot inget så gäller det avtalade priset. Har ni ingått ett avtal? Du har inte fått bilen ännu, du har inte heller betalat hela bilen. Detta innebär dock inte, att ni inte har ett avtal. När bilhandlaren gav dig kontraktet så gav han dig nämligen ett anbud. När du sedan skrev på så gav du en accept, 1 § AvtL. I denna stund ingick ni ett avtal som är bindande som huvudregel. I det avtalet ingick det första priset, det priset är därmed det avtalade priset och som huvudregel bindande. Svar: Ja, ni har ingått ett bindande avtal med det lägre priset. Kan avtalet ogiltigförklaras? De första vi kan konstatera är att du aldrig kan bli tvingad att betala de dyrare priset. Du har inte ingått ett avtal med det priset, 1 § AvtL. Frågan blir därmed om bilhandlaren kan häva avtalet. Eftersom du inte har gjort något fel eller på något sätt försökt lura honom så är den möjlighet som finns 36 § Avtalslagen. Regeln betyder att oskäliga avtal ska jämkas (ändras) eller gå tillbaka om de är oskäliga. Vad som är oskäligt är en bedömning i varje fall. Man ska i avvägningen bl.a väga in priset, om det är ett konsumentköp samt omständigheterna vid köpet. I ditt fall så beror det på mycket hur stor del 100 000 är av det totala priset. Är det en bil som normalt kostar 150 000 och du fick den för 50 000 så är det troligt att det är oskäligt. Är det däremot en bil för 900 000 så är det mindre chans att så är fallet. Det som talar för dig är följande. För det första är du konsumenten i relationen vilket alltid påverkar en sådan bedömning, 36 § andra stycket AvtL. För det andra att de är bilhandlaren som haft bäst möjlighet att kontrollera priset. I motsatt riktning kan tala en sådan omständighet som ifall de vid köpet var tydligt att de fanns möjlighet att priset var fel. Men även det faktum att 100 000 är en stor summa. Svar: De finns möjlighet att på grund av den stora summa 100 000 är att de är ett oskäligt avtal och att de därmed ska jämkas eller återgå. Det som talar emot detta är att du är en konsument i situationen. Avslutning Jag kan inte bedöma helt vad som gäller i din situation men nu har du iallafall fått den juridiska grunden. Jag hoppas att jag hjälp dig besvara din frågan Med vänliga hälsningar

Vad gäller om man swishar under allvarlig psykiskt störning?

2019-11-19 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Vad gäller när en patient under ett maniskt skov swishar alla sina pengar till en medpatient? Den maniska patenten vårdas i slutenvård med stöd av LPT. Finns det juridisk möjlighet att få tillbaka pengarna?
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag uppfattar din fråga som att denna personen är allvarligt psykiskt sjuk och stundtals faller in i ett sinnestillstånd där personen inte längre har kontroll över sina handlingar, och att i detta tillstånd har personen fört över pengar till andra patienter. Vad gäller juridiskt? Jag betraktar den handling som patienten vidtagit som ensidig. Med det menar jag att pengarna har överförts utan krav på en motprestation, detta i sin tur leder mig till att uppfatta det som en gåva i lagens mening. Detta är en rättshandling som kan ogiltigförklaras enligt 1924:323 års lag om verkan av avtal, som slutits under psykisk störning. Med allvarlig psykisk störning beskrivs i lagens mening ett sådant tillstånd som föranleder tvångsvård (jfr 3 § LPT) På grund av patientens tillstånd då överföringen skedde ska denna återgå. Om inte mottagaren har pengarna kvar, ska mottagaren betala ersättning enligt motsvarande belopp som swishats. Vad gör ni nu? Lämpligast är att inledningsvis kontakta personerna som mottagit en swish och be om att återfå pengarna. Därefter kan man kontakta sin bank och förvissa sig om de har en handlingsplan för sådana situationer. Därefter kan man vända sig mot kronofogden och ansöka om betalningsföreläggande (2 § första stycket BFH). Mellan Patienten (A) och mottagaren (B) har det uppstått en skuld där A har egenskapen av borgenär och B är gäldenär. En ansökan om betalningsföreläggande ska innehålla ett krav (beloppet), grund för kravet (De omständigheter du tar upp i frågan här) samt eventuell önskad ränta (9 -11 § BFH). Ärendet prövas av kronofogden (1 § BFH) som även meddelar ett utslag om ärendet inte bestrids av gäldenären (42 § BFH). Skulle B bestrida kronofogdens utslag kan det hela rendera i att saken får lösas i domstol. Om du önskar att gå vidare med ditt ärende är du varmt välkommen att boka en tid via denna länken här. Hoppas du fick svar på din fråga,MVH

Rättsföljer vid lån med ockerränta

2020-02-01 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej. Min son som är nitton år har blivit utsatt för i mina ögon sett utpressning och ockerränta. Han har lånat 3500:-- av en tidigare skolkamrat som påstår att de har kommit överens om en "ockerränta " på 500 kronor per dag om han inte betalar tillbaka detta inom den tid de enligt honom kommit överens om. . Den här tidigare klasskamraten har skrivit mycket fula saker till honom om vad som kan tänkas hända om han inte får tillbaka pengarna. Jag har i dag vid 17.30 mött upp den killen för att betala den skuld som sonen troligtvis har till honom om 3.500 kronor och det vägrade han från början att ta emot då han ansåg att skulden nu uppe i 27.000 kronor på grund av räntan det har han skrivit till sonen och beräättat för mig i telefonen. Jag har varit i kontakt med polis om även kom men inte ansåg att de kunde ta upp en anmälan då de ansåg att detta är en civilprosesic sak. Hur kan vi gå vidare med detta? Bör vi göra något eller är det motparten som ska gå vidare?
Magnus Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!InledningDin fråga aktualiserar huvudsakligen lagen om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (AvtL) och brottsbalken (BrB).Utredning Enligt 31 § AvtL ska ett avtal som tillkommit genom att någon begagnat sig av annans trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroende ställning till att få en prestation som står i uppenbart missförhållande till den eventuella motprestationen eller helt saknar sådan inte vara gällande gentemot den förfördelade. I 9 kap. 5 § BrB finns en bestämmelse av samma innehåll som innebär att den som utnyttjat någon annan på ovan beskrivna sätt gör sig skyldig till brottet ocker. Med "oförstånd" avses bristande omdömesförmåga med anledning av exempelvis oerfarenhet eller enfald och det finns ett stort antal rättsfall som behandlar detta. Av 36 § AvtL följer, något förenklat, att avtal kan förklaras ogiltiga eller justeras av en domstol om avtalet av någon anledning är att betrakta som oskäligt. Enligt 4 kap. 5 § BrB ska den som hotar annan med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att framkalla allvarlig rädsla för egen säkerhet till person, egendom, frihet eller frid dömas för olaga hot. Den som genom olaga hot försöker förmå annan att göra något gör sig enligt 4 kap. 4 § BrB skyldig till olaga tvång.Enligt min uppfattning framstår det som osannolikt att din son skulle vara skyldig att betala tillbaka sin skuld och den ränta som han eventuellt kommit överens om med långivaren. Till att börja med uppfattar jag det som att det rör sig om ett helt muntligt avtal. Detta innebär sannolikt stora bevissvårigheter för långivaren eftersom denne därmed inte på något sätt kan styrka att de kommit överens om en viss räntesats, eller för den delen ens ingått ett avtal. Detta beror dock på vad som framgår av kommunikationen mellan din son och långivaren då denna skulle kunna indikera att de har kommit överens om de nämnda villkoren. Om vi antar att det finns otvetydiga bevis för att avtalet ingåtts med de villkor du nämnt är det ändå tänkbart att detta saknar verkan mot din son om bestämmelserna för ocker är tillämpliga, det vill säga om man skulle kunna hävda att din sons oförstånd, trångmål, lättsinne eller beroende ställning utnyttjats vid avtalets ingående. Enligt min uppfattning står det klart att de villkor du beskrivit måste anses innebära att långivarens prestation står i uppenbart missförhållande med de räntevillkor som (eventuellt) avtalats. Jag har inte möjlighet att gå igenom den rikliga praxis som finns avseende denna bestämmelse inom ramen för denna tjänst och kan därför inte säkert säga om denna bestämmelse är tillämplig på ditt fall eller inte. Låt oss då anta att långivaren kan bevisa att lånet gäller med de vilkor du beskrivit och att det inte utgör ocker. Under dessa förhållanden måste avtalet anses oskäligt och därmed jämkas av rätten vid en eventuell rättegång. En ränta på flera tusen procent per år kan enligt min uppfattning knappast någonsin betraktas som skälig, allra minst vid ett avtal som ingås mellan ungdomar under vad som tycks vara okonventionella omständigheter. Avslutningsvis är det värt att påpeka att långivaren skulle kunnat göra sig skyldig till olaga hot och/eller olaga tvång genom de "fula saker" vederbörande skrivit till din son i syfte att driva in skulden.HandlingsplanMin rekommendation till dig är att inför vår uppföljning ta reda på så många detaljer om fallet du kan, exempelvis vad din son anser att de kommit överens om, exakt vad långivaren skrivit till din son och vad din son skrivit till långivaren efter överenskommelsen. Med tillgång till denna information kommer jag kunna ge dig en bättre bild av hur du bör fortskrida.Jag kommer att ringa dig på måndag den 3/2 17:00 för uppföljning av ärendet. Fungerar inte den här tiden får du gärna maila mig på magnus.gustafsson@lawline.se.Jag hoppas att mitt svar var till hjälp! Med vänlig hälsning

Avtal med internationellt företag - skälighet?

2020-01-27 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej,Jag har investerat pengar i ett internationellt Bitcoin företag, jag skrev på ett avtal där de skulle ge mig bonus men haken var att jag var tvungen att komma upp till en viss nivå av trade innan jag kunde ta ut mina pengar, nu vill de såklart att jag skall sätta in mer pengar för att kunna komma upp i trade volym. Trade volymen som jag skrev under är orimligt hög och jag undrar om det inte borde finnas någon skälighet i detta.
Axel Bellander |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vilket lands lag gäller?Eftersom din fråga handlar om ett avtal med ett internationellt företag så är den första frågan vilket lands lag som ska tillämpas. Då jag inte vet vilket land företaget kommer ifrån och inte känner till detaljerna i ert avtal är detta inget jag definitivt kan svara på. Huvudregeln är att ni själva får bestämma vilket lands lag som ska vara tillämplig på ert avtal. Om det står något i ert avtal om vilket lands lag som ska tillämpas gäller alltså det landets lag. Om ni inte avtalat om vilket lands lag som ska tillämpas på ert avtal går det att bestämma detta med hjälp av Romkonventionen. För att Romkonventionen ska kunna tillämpas krävs dock att det land företaget befinner sig i har anslutit sig till konventionen. Romkonventionen föreskriver att ett avtal ska vara underkastat lagen i det land avtalet har närmast anknytning till, se artikel 4. I mitt fortsatta svar kommer jag utgå ifrån att det går att tillämpa svensk lag på avtalet. Eftersom jag inte har tillräcklig information om ert avtalsinnehåll kan jag inte med säkerhet svara på vilket lands lag som ska tillämpas. Skulle det vara så att ni avtalat om att ett annat lands lag ska användas på avtalet är det detta som gäller istället. Dina rättigheter enligt svensk lag?Om svensk lag är tillämplig blir avtalslagen (AvtL) tillämplig på ert avtal. Inom avtalsrätten gäller principen pacta sunt servanda, som innebär att avtal ska hållas. Detta är en stark rättsprincip som innebär att om man har avtalat om något så ska man också uppfylla avtalet. Som ett undantag till detta finns dock den så kallade generalklausulen i 36 § AvtL. Generalklausulen innebär att avtal får jämkas eller förklaras ogiltigt om det finns ett oskäligt avtalsvillkor. Att företaget har villkorat din bonus med att du ska komma upp i en viss nivå av trade får ses som ett rimligt villkor för att du ska få din bonus. Frågan är dock om den nivå av trade du måste komma upp i kan ses som oskäligt hög? Om det är så att det avtal du skrivit på är klart och tydligt tyder detta på att du är skyldig att fullgöra avtalet. Skulle det dock vara så att avtalet är otydligt, eller om nivån på trade är så hög att det i princip saknas en realistisk chans att uppnå den kan det eventuellt ses som ett oskäligt avtalsvillkor. Skulle det vara så att du satt in en summa av dina egna pengar som du nu inte har möjlighet att ta ut förrän du uppfyllt en hög trade nivå är detta också något som kan tyda på att avtalsvillkoret är oskäligt. Om det däremot enbart rör sig om "bonuspengar" som du inte kan ta ut tyder detta på att avtalet inte är oskäligt. Jag vill påpeka att generalklausulen tillämpas restriktivt och att du i första hand är skyldig att fullgöra det avtal som du ingått. Utifrån den informationen jag fått i frågan så har jag svårt att se att avtalsvillkoret skulle ses som oskäligt i AvtL mening. Vad kan du göra nu?Min rekommendation är att du i första hand hör av dig till företaget och påpekar att du tycker deras avtalsvillkor är oskäligt och att du inte fullt ut förstått innebörden av detta. Förhoppningsvis går företaget med på att kompensera dig. Om företaget inte gör det är ditt nästa alternativt att försöka ta ärendet till domstol. Detta är dock något du i sådana fall borde överväga väldigt noga då det kan komma att kosta dig mycket pengar att driva en domstolsprocess. I min mening och utifrån den information jag fått i frågan tror jag att du skulle få väldigt svårt att vinna en domstolsprocess mot företaget och om du överväger detta skulle jag starkt rekommendera dig att rådgöra med en jurist först i sådana fall. Om du vill rådgöra med en jurist eller behöver ytterligare hjälp kan du höra av dig till mig på axel.bellander@lawline.se så återkommer jag med en offert. Skulle du ha någon ytterligare fråga är du också välkommen att höra av dig till mig där. Vänliga hälsningar

Avtals giltighet

2020-01-09 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |vad gäller om man har ett avtal som skrevs när vi flyttade i sär det gäller vad som gäller vid försäljning av huset där står det att den som bor kvar får 1 milj resten av försäljnings summan ska gå till våra gemensamma barn avtalet skrevs år 2000 den som bor kvar och ska sälja säger att avtalet inte gäller längre, stämmer det?
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om avtalet ni skrev om fördelning av vinst vid försäljning av fastighet fortfarande gäller eller om avtalet blivit ogiltigt.Det föreligger inga formkrav för ett sådant avtal vilket innebär att till och med ett muntligt avtal hade varit giltigt. Du skriver i din fråga att ni har ett skriftligt avtal vilket är positivt eftersom att då blir det oftast inga oklarheter kring frågan om ett avtal har ingåtts eller inte.Huvudregeln i svensk rätt är att avtal ska hållas. Ert avtal har inte slutat gälla bara för att de gått 20 år sen ni skrev det. Det som krävs för att huvudregeln ska brytas och avtalet blir ogiltigt är exempelvis att någon av er blivit lurad att ingå avtalet eller hotad att ingå avtalet.I ert fall har ni ingått ett skriftligt avtal, huvudregeln säger att ert avtalet är giltigt och det blir inte ogiltigt bara för att det gått 20 år utan det krävs att något av undantagen till huvudregeln föreligger (exempelvis att någon blivit lurad att ingå avtalet).Hoppas du fått svar på din fråga!

Är avtalen giltiga trots att avtalen ingicks under psykisk störning?

2019-11-17 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej. Min man har en allvarlig psykisk störning och hamnar i psykoser.Under dessa perioder så har han tagit banklån utan att jag har vetat om detta.Alla lån står i hans namn.Men det som är problemet är att han själv inte minns något av detta.Finns det något man kan göra åt lånen eller är det bara att acceptera att de är tagna?
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Med tanke på din formulering på din fråga kommer jag att utgå från att du funderar på om lånen kan ogiltighetsförklaras med anledning av att din man har tagit dessa lån under psykos. Jag kommer för det första att redogöra för vad lagen säger och hur det ser ut i er situation. För det andra kommer jag att hänvisa dig vidare för ytterligare hjälp. Gällande avtal som har ingåtts under påverkan av en psykisk störning regleras dessa situationer i Lag 1924:323 om verkan av avtal som slutits under påverkan av en psykisk störning.Avtal som ingåtts under påverkan av psykisk störning är ogiltigtNär en person har rättshandlat (dvs. ingått avtal genom ett köp, tagit ett lån eller liknande) så är avtalet ogiltigt om någon av parterna i avtalet var under påverkan av en psykisk störning. Psykos är en psykisk störning som omfattas av lagen. För att avtalet ska kunna bli ogiltigt krävs det att det föreligger ett samband mellan den psykiska störningen och avtalet. Det vill säga att den psykiska störningen måste ha varit avgörande alternativt medverkat till att avtalet ingicks. Det krävs inte att den psykiska störningen är av varaktighet. Det innebär att den psykiska störningen kan ha varit helt tillfällig. Vidare spelar det ingen roll om banken var i god tro, alltså att banken inte varit medveten om din mans psykos, avtalet kan trots bankens ovetande bli ogiltigt.I din mans situationI den situationen du beskriver krävs det att din man måste ha varit i en psykos och att psykosen har varit avgörande eller bidragit till att han tog dessa lån. Hade din man genomfört lånet trots att han inte haft en psykos, kan han inte få avtalet ogiltigförklarat.BevisbördanDen part i avtalet som vill göra avtalet ogiltigt, har bevisbördan för att den psykiska störningen och att orsakssambandet förelåg när avtalet ingicks. Bevisbörda innebär när en part i en rättegång ska förstärka sitt påstående genom att presentera bevis. (Se här för förklaring om bevisbörda).Om du/ni önskar ytterligare hjälpOm du/ni önskar ytterligare hjälp rekommenderar jag att ni tar kontakt med någon av våra telefonrådgivare här på Lawline. Du når de på 08-533 300 04. Öppettider för telefonrådgivningen är: måndag-fredag kl. 10.00-16.00. Alternativt att du tar kontakt med en advokat som kan hjälpa er vidare.Hoppas du fick svar på din fråga!