Jag har köpt en för mig alldeles för dyr bil under påverkan av psykisk störning. Hur gör jag avtalets ogiltighet på grund av detta gällande gentemot säljaren?

2019-06-27 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej,Har under flera år behandlats för depression och varit helt sjukskriven denna tid.Kring jul i år, "tröstköpte" jag en oerhört kostsam bil som jag vare sig har nytta av eller råd med. Jag och min Psykiater är eniga om att köpet skedde under påverkan av psykisk störning i form av depression. Min läkare har skrivit ett intyg på detta.https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1924323-om-verkan-av-avtal-som-slutits_sfs-1924-323Min undran är hur jag går vidare med detta?Vem ska jag kontakta?Hur går detta till rent juridiskt/rättsligt?
|Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer att kort redogöra för vad denna lag (lag (1924:323) om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning), som du hänvisar till, innebär och hur den kan tillämpas på ditt fall. Därefter går jag in på hur du praktiskt gör gällande lagen gentemot säljaren vad avser köpeavtalet.Vad krävs för att lagen ska kunna tillämpas på ditt fall?Förutsättningarna som måste vara uppfyllda1. För det första krävs att det rör sig om ett avtal. I detta fall handlar det om ett köpeavtal avseende en bil. Det är inga problem i denna del.2. För det andra krävs att du ingått detta avtal under påverkan av en psykisk störning. Av detta villkor följer att det krävs att du led av en psykisk störning under tiden du ingick avtalet, samt att den psykiska störningen direkt inverkade på ditt beslut att ingå avtalet, på så sätt att det förelåg ett orsakssamband mellan den psykiska störningen och att du ingick avtalet. Det kan nämnas att det är du som har bevisbördan för att detta villkor är uppfyllt. Det är en bra början att du har ett läkarintyg som styrker att du led av en psykisk störning under tiden för köpet. Dock behövs förmodligen fler bevis och omständigheter som styrker detta och särskilt att det förelåg ett orsakssamband. Detta kan exempelvis vara att du visar att det var en orimlig rättshandling från din sida att ingå avtalet, eftersom du hade varken råd med eller nytta av bilen.RättsföljdenDet är dessa två huvudsakliga villkor som måste vara uppfyllda, vilket då får följden att avtalet blir ogiltigt. Detta innebär att varje part ska återlämna vad hen mottagit. Du ska alltså lämna tillbaka bilen och samtidigt få tillbaka dina pengar. Det finns dock viss modifikation till detta.I andra stycket i lagen stadgas nämligen att om motparten var i god tro om att avtalet slutits under psykisk störning (alltså att hen inte visste eller borde ha vetat att avtalet var ogiltigt på grund av att du ingick det under påverkan av psykisk störning), får motparten, i detta fall säljaren av bilen, behålla så mycket av pengarna som behövs för att täcka sina förluster. Med detta menas att säljaren ska hamna i samma situation som om avtalet aldrig ingåtts. Säljaren kommer då alltså att, om hen var i god tro, få behålla en del av betalningen för att täcka exempelvis kostnader för förslitning på bilen, viss lönekostnad för säljare, och andra nödvändiga kostnader som uppstått i och med transaktionen. Var alltså beredd på att det är osannolikt att du kan få tillbaka precis allt du betalat.Hur ska du göra för att gå vidare?Din fråga gäller främst vad nästa steg då är, nu när du vill göra gällande ogiltighet av avtalet.Det första du bör göra är att kontakta säljaren och berätta att du vill göra gällande ogiltighet av avtalet ifråga. Det rör sig här om en så kallad dispositiv tvist, på så sätt att ni själva får komma överens precis hur ni skulle vilja lösa situationen och ni kan därmed sluta ett nytt avtal om hur ni vill att återgången av prestationerna ska gå till.Om det rör sig om ett företag bör du be att få prata med någon som är behörig att handha sådana ärenden för företagets räkning, alternativt att du mail-växlar med dem. Om du talar i telefon är ett tips att du spelar in telefonsamtalet med hjälp av en telefonapp då det kan vara till hjälp i framtiden som bevis om vad som framkommit under samtalet (du behöver heller inte berätta att du spelar in samtalet, det är fullt lagligt). Du bör då i dina kontakter med säljaren göra gällande ogiltigheten och du kan då kortfattat beskriva varför, samt att du därmed skulle vilja komma överens med säljaren om en lämplig lösning vad gäller återgång av avtalsprestationerna. Förhoppningsvis kan ni snabbt och smidigt komma överens om att köpet ska återgå på ett sätt som motsvarar lagens rättsverkningar.Om du redan i dina tidiga kontakter med säljaren lyckas övertyga detta om att du har rätt och att du skulle vinna i domstol kan ni båda vinna tid och pengar på att få situationen löst utan att behöva ta ärendet vidare.För det andra, om ni inte kan komma överens om en lämplig lösning som du är nöjd med och som på ett ungefär motsvarar lagens rättsverkningar kan du behöva ta tvisten vidare. Det enda sättet att tvinga fram en återgång av avtalet är att få ett avgörande från en domstol med den innebörden. Vid inledandet av en rättslig tvist vid en tingsrätt ska domaren i första hand underlätta för er och uppmana er att komma överens. Det är då en kompromiss verkligen inte kan nås som processen får fortskrida för slutlig dom. Vid en sådan dom kan tingsrätten förklara avtalet ogiltigt och att era prestationer således ska återgå i enlighet med lagen ifråga.Det är huvudsakligen dessa två alternativ som står till buds. Jag rekommenderar att du som sagt börjar med att kontakta säljaren och på ett tydligt sätt förklarar vad det är du vill göra gällande, samt att du sparar bevis på att du kontaktat dem samt vad som sagts så att det finns dokumenterat. Det du vill göra gällande är alltså att avtalet är ogiltigt på grund av att det ingåtts under psykisk påverkan så som menas i lagen ifråga, och att era prestationer ska återgå. Förmodligen var säljaren i god tro om att du var under påverkan av psykisk störning (såvida det inte tydligt framgick att du inte förstod innebörden av vad du höll på med när du köpte bilen), vilket innebär att säljaren kommer att få behålla viss del av köpesumman för att täcka sina kostnader (dock inte för att göra vinst).Om det är svårt eller omöjligt att komma överens med säljaren eller om det drar ut för mycket på tiden rekommenderar jag att du direkt tar hjälp av en professionell jurist på Lawlines juristbyrå. Juristen kan då hjälpa dig att fullständigt ta vara på din rätt och hjälpa dig med att eventuellt driva ärendet vidare i domstol, vilket annars kan vara något komplicerat utan professionell rättslig hjälp.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du har några följdfrågor angående mitt svar, eller önskar anlita en professionell jurist på byrån, kan du kontakta mig på Joel.Herrault@Lawline.se.Med vänlig hälsning,

Utpressats till att ta lån för annans räkning

2019-06-21 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej . Min dotter ( född 96 ) träffade en man (född 91) i Maj 2017 som bla under hot , manipulation och utpressning tvingade till sig ca 190 000 kr . Detta pågick fram till jan 2018 då jag som förälder fick reda på vad som pågick . Hon tvingades / lurades att bland annat ta flera sms lån , ett kredit lån på 80 000 samt överföra i stort hela hennes egna lön under ca 8 månaders tid . Detta innebar att hon inte klarade betala sina egna räkningar , bla hyra , el , csn , med mera.Min dotter va så rädd och manipulerad att hon inte vågade säga vad som pågick , utan jag fick reda på det tack vare kronofogden som hörde av sig till mig. Vi gjorde en polisanmälan mot mannen som tyvärr lades ner pg av bristande bevis ??Bevis som finns är ju hennes kontoutdrag som visar hur hon swishar / för över pengarna från sitt konto till honom . Samma dag som hon fått in sin lön , sms lånen eller kreditlån så har pengarna förts över till hans konto . Ca 1500 kr av 190 000 kr har han swishat tillbaka under dessa 8 mån .Vi har nu gjort en stämning/delgivning mot honom via kronofogden som han bestridit och vi vill dra det till tingsrätten . Frågan är , behöver vi en advokat ? Som sagt , bevisen som finns är kontoutdragen som visar tydligt hur pengarna förts över till mannens konto . Sen om det skett under hot eller under manipulation borde väl inte spela någon roll .Mvh R
AnnaSara Jarius |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Det är onekligen en fruktansvärd situation ni sitter i. Eftersom det handlar om flera separata tillfällen, sträcker sig över en flera månader lång period och rör sig om ganska stora värden skulle jag råda er att söka rådgivning. Det kommer nämligen inte att vara nog att enbart bevisa överföringarna till hans konto. Det ni har att styrka är att hon inte frivilligt gett bort pengarna åt honom, i alla fall när det gäller de privata överföringarna. Frågan blir då varför hon fört över pengarna och vad som säger att hon har rätt att få tillbaka dem. När det gäller att försöka bestrida de lån som hon tagit åt honom under hot eller tvång så måste man styrka att det handlar om ett väldigt starkt hot eller tvång enligt avtalslagen (AvtL) 28 § beroende på vilken typ av handling det är, om man ska ha en chans att ogiltigförklara avtalen hon ingått för hans räkning. Beroende på om motparten varit i god tro vid tillfället då avtalet ingicks så faller en del svaga ogiltighetsgrunder bort, t ex utpressning eller lindrigt tvång enligt AvtL 29 §. Moraliskt sett kan detta vara upprörande, särskilt när det handlar om en närstående i en utsatt situation, att ett avtal per definition inte blir ogiltigt när någon blir utpressad till att ingå ett avtal eller ta ett lån men dessvärre ser lagen ut på det viset. För att ni ska ha en rimlig chans att reda ut det här, eller i alla fall få klart för er hur många av de olika posterna ni har en chans att vinna, vilken typ av fordringar och avtal det rör sig om och vad ni behöver lägga fram för bevisföring råder jag er som sagt att söka ett ombud. Hoppas att ni fått någon liten hjälp på vägen och stort lycka till på vägen!

Misstag vid avtalsskrivning

2019-05-03 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej om 2personer har skrivit ett avtal från SKK men sen kommit hem efteråt och sett att man missat fylla i en väldigt viktig ruta då ingen av parterna såg den, blir avtalet då ogiltigt fram tills det blir korrekt ifyllt?
AnnaSara Jarius |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline! Ett avtal är ju i grund och botten en viljeförklaring som parterna är överens om, särskilt om ni båda undertecknat avtalet. Du nämner inte i din fråga vilken typ av avvikelse det skulle bli av att den berörda punkten inte är ifylld. Troligtvis är båda parter medvetna om att avsikten var att den skulle vara ifylld och detta går att ändra i efterhand. Hela avtalet blir inte per definition ogiltigt. Skulle däremot en tvist uppstå om punkten skulle man till exempel kunna luta sig på avtalslagen 32 § om förklaringsmisstag, alltså att en situation uppkommit då ni varit överens om avtalets utformning men att punkten missades. Det talar även för ett misstag att ni försökte rätta till felet när ni insåg att det uppkom. Troligtvis löser ni detta på enklaste sätt genom att kontakta den andra avtalsparten och delge informationen om att det skett ett misstag. Lycka till!

Kan ett avtal förklaras ogiltigt om en avtalspart var psykiskt sjuk vid avtalet ingående?

2019-03-29 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |HejFinns det möjlighet att bestrida en skuld hos ett inkassobolag om personen var psykiskt sjuk då skulden togs. Kan ett läkarintyg hjälpa till?
Marika Jaaniste |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I brist på närmare information så utgår jag i mitt svar ifrån vissa antaganden om den situation du beskriver: Att personen du beskriver i din fråga har ingått ett avtal med ett företag/en privatperson och vid avtalstillfället haft en psykisk sjukdom. Att den andra avtalsparten (företaget/privatpersonen) har försökt få den person du beskriver att uppfylla sin del av avtalet genom att betala en viss summa pengar, men utan resultat. Att den andra avtalsparten har gett i uppdrag till ett inkassobolag att driva in beloppet. Kortfattat om inkassobolagMånga företag använder sig av inkassobolag för att driva in skulder (se 1 § inkassolagen). Ett inkassobolag är i sin tur ett privat bolag som på uppdrag av en borgenär driver in dennes skulder. Det inkassobolag som du refererar till i din fråga försöker därmed troligtvis att driva in den aktuella skulden på uppdrag av den andra avtalsparten. Kan ett avtal förklaras ogiltigt om en avtalspart var psykiskt sjuk vid avtalets ingående?Ett avtal kan förklaras ogiltigt på grund av psykisk sjukdom mot bakgrund av olika bestämmelser. Den första tänkbara grunden är lagen om verkan av avtal som slutits under påverkan av psykisk störning. Enligt lagens enda bestämmelse är ett avtal som någon ingått under påverkan av en psykisk störning ogiltigt. För att denna bestämmelse ska bli tillämplig krävs emellertid att den psykiska störningen ifråga har orsakat att avtalet ingicks. Det måste alltså föreligga ett orsakssamband mellan den psykiska störningen och avtalsingåendet. Det krävs inte att den psykiska störningen är av viss varaktighet för att bestämmelsen ska kunna tillämpas, utan tillfälliga störningar såsom förvirringstillstånd som orsakats av t.ex. skrämsel eller berusning innefattas. Vidare uppställs inga krav på att motparten haft kännedom om den psykiska störningen. Ytterligare tänkbara grunder som ett avtal kan ogiltigförklaras på är om avtalet står i strid med tro och heder (33 § avtalslagen) eller det har förekommit ocker (31 § avtalslagen). För att ett avtal ska kunna ogiltigförklaras med stöd av 31 § avtalslagen krävs dels att det finns ett missförhållande mellan prestation och motprestation och dels att motparten utnyttjat den andra partens trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroendeställning. Detta innebär med andra ord att motparten måste varit medveten om den andra partens psykiska tillstånd. Det finns även möjlighet att jämka vissa avtalsvillkor eller lämna dessa utan avseende enligt 36 § avtalslagen. Detta om villkoret ifråga är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt. RekommendationOm du/personen du beskriver är av uppfattningen att det aktuella avtalet borde förklaras ogiltigt så bör betalningskravet från inkassobolaget bestridas. Vidare bör kontakt tas med den andra avtalsparten och argument om att avtalet ska förklaras ogiltigt med hänsyn till den psykiska sjukdomen bör också framföras. Att uppvisa ett läkarintyg som bekräftar att personen du beskriver var psykiskt sjuk vid avtalsingåendet kan tillföra en viss tyngd i argumentationen, då detta kan anses utgöra ett bevis.Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?Då kan du vända dig till vår telefonrådgivning eller boka tid med en jurist- Boka tid med en jurist för 1725 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.Vänligen,

Kan jag bli krävd på prestation enligt ett avtal som jag inte skrivit under?

2019-06-21 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej!Jag har haft hundar på såkallat hunddagis i 3 månader men ska från och med månadsskiftet inte ha dem där längre.När jag först kontaktade hunddagiset så fick jag ett avtal/kontrakt skickat till mig på e-mail som jag skulle skriva ut, skriva under och ta med. Jag skrev ut avtalet men ville inte skriva under det då jag ville fråga om vissa punkter först. Ägaren var sen inte där på över en vecka och det föll senare i glömska. Ägaren har sedan dess ej heller efterfrågat det. nu när de ska sluta där så säger hon att jag måste betala för nästa månad också eftersom det är reglerna enligt kontraktet jag fick skickat till mig. Jag har betalat för de 3 månader som jag haft hundarna där. Måste jag betala för nästa månad också trots att ingen av oss skrivit under avtalet/kontraktet?
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!Enligt avtalslagen 1 § ska avtal hållas oavsett om det är muntligt eller skriftligt. Jag vill börja med att poängtera att det var riktigt bra gjort att du läste igenom hela avtalet innan du började skriva under. När hunddagiset skickade avtalet till dig innebär det juridiskt att de skickat ett anbud till dig. Detta anbud måste accepteras av motparten för att ett bindande avtal ska uppstå. En accept sker då genom att du skriver under. Har du inte skrivit under avtalet innebär det att du inte accepterar ett eller flera villkor i avtalet, därför gäller inte det avtalet med tanke på att du inte ens skrivit under det.Sammanfattningsvis behöver du inte betala för nästa månad, eftersom du inte gått med på att göra det från första början. Om du ändå har hunnit betala dem, så ska hunddagiset betala tillbaka till dig.Jag hoppas det löser sig!Med vänlig hälsning,

Fel personnummer i hyresavtalet

2019-05-30 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej, skrev på ett hyresavtal men det står fel personnummer på kontraktet jag skrev på. Blir avtalet då ogiltigt?
Joel Åkerlind |Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Nej, avtalet är inte ogiltigt. Det finns inga direkta formkrav på ett hyresavtal, förutom att det ska vara skriftligt om hyresvärden eller hyresgästen begär det, vilket framgår av 12 kap. 2 § jordabalken (vilket även kallas för hyreslagen). Det finns därför inga strikta formkrav som medför en ogiltighet om ex. ett personnummer är felaktigt eller ett namn är felstavat. Det kan dock bli problem ifall det är sådana fel i kontraktet att man inte kan identifiera vem som är hyresgästen. Fastän avtalet står fast rekommenderar jag dig att ta kontakt med din hyresvärd eller hyresgäst så att felet kan rättas till.Jag hoppas du har fått svar på din fråga och du är varmt välkommen att ställa fler frågor om du undrar något mer.Med vänlig hälsning

Vad kan man göra om någon med utvecklingsstörning vilseletts till att ingå avtal?

2019-04-19 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej det är så att min pojke som är förstånshandikappad har blivit lurad av en tjej kompis att ta en mobiltelefon i sitt namn på 13500 kr plus att hon har lurat honom på 6500kr oxå vi har spärrat telefonen hon lovar att han ska få telefonen men han har inte fått den än hon kommer med ursäkter hela tiden. Kan man ta henne till rättegång om detta . Mvh Rosemarie
Niki Moini Mostofi |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Avtal som ingås under påverkan av psykisk störning är ogiltigaDu har möjlighet att lämna tillbaka mobiltelefonen till den som sålde den till din son. Ett avtal som någon har ingått under påverkan av en psykisk störning är nämligen ogiltig (lag om verkan av avtal, som slutits under påverkan av psykisk störning). Ni således gå till butiken och returnera mobilen.BetalningsföreläggandeOm din sons vän trots ovan fortsätter att undvika att ge tillbaka mobilen och/eller pengarna, har ni även möjlighet att i sista hand ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden för att tvinga fram betalningen (1-2 §§ lag om betalningsföreläggande och handräckning). Om hon bestrider er ansökan, kan ni välja att gå vidare till domstol (33-37 §§ samma lag). Läs mer här, på Kronofogdens hemsida. SammanfattningMitt råd till dig är att återigen ta kontakt med din sons vän och medvetandegöra henne om att avtalet som ingåtts i sig är ogiltigt pga. lag om verkan av avtal, som slutits under påverkan av psykisk störning och att hon gör bäst i att återlämna mobilen till er så att ni (om ni vill) kan returnera den. Ni kan även upplysa henne om att ni avser ansöka om betalningsföreläggande om hon inte samarbetar. Hoppas du fick svar på din fråga!Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1 699 kr kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Med vänlig hälsning,

Är ett köp giltigt även om ens MasterCard inte är signerat?

2019-03-26 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej,På baksidan av ett MasterCard utfärdat av bank/kreditgivare sår det "ogiltigt utan innehavarens namnteckning". Du undrar jag, rent juridiskt sett, om köp gjorda med ett osignerat kort kan anses som ogiltiga?
Jesper Horndahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar det som att man måste skilja på vilka subjekt som man har obligationer till här. Med detta menar jag att du såväl har ingått ett avtal med din bank för att få ditt Mastercard och dessutom ingått ett avtal med exempelvis ett företag genom ett köp gjorts med ditt Mastercard. Sedan föreligger ett avtal mellan företagen och banken angående företagens mottagande av betalning via Mastercards. Är köpet giltigt med ett osignerat kort?Att genomföra ett köp med ett osignerat kort utgör i sig ett giltigt köp. Detta eftersom köpare och säljare har en gemensam partsvilja om att genomföra en överlåtelse av en viss vara eller tjänst mot betalning. Detta avtal är giltigt oavsett form och påverkas inte om kortet är signerat eller inte. Förhållandet mellan den enskilde och banken samt förhållandet mellan företaget och bankenEnligt de villkor som följer av ditt avtal med banken följer en skyldighet för dig att direkt när du får kortet, underteckna kortets baksidan. Detta följer åtminstone av Swedbanks användarvillkor för Mastercard som du hittar här. Villkoret i sig hittas i sjätte klausulen i avtalet under rubriken "hantering av kort". Vad ett osignerat kort kan få för följder är att det betraktas som ett avtalsbrott. Enligt 22 klausulen i användaravtalet stadgas att banken har rätt att säga upp Mastercardssavtalet med två månaders uppsägningstid, eller om det föreligger ett väsentligt avtalsbrott, har de rätt till omedelbar uppsägning. Följderna kan alltså bli att Swedbank (eller annan bank om de har samma användarvillkor) säger upp avtalet vilket får effekten att kortet slutar fungera. Observera att det inte nödvändigtvis kommer ske en uppsägning för att kortet inte är signerat, däremot kan det vara grund för sådan. Förvisso behövs egentligen ingen uppsägningsgrund för att Swedbank ska kunna säga upp avtalet (då med två månaders uppsägningstid). Med tanke på hur lydelsen är utformad i användaravtalet har de oavsett anledning rätt till att säga upp avtalet. Vad både Nordea och Swedbank säger om osignerade Mastercard är att om man har glömt bort sin pin-kod och ändå vill utföra ett köp som kan man i butik hos företaget visa sin legitimation och signera butikens kvitto istället och därmed genomföra köpet utan pin-kod. Däremot, om butikspersonalen ser att underskrift saknas på kortet kan de vägra köp utan pin-kod. Det följer av de bådas inlösenavtal med företagen att de faktiskt ska vägra ett kort där innehavaren saknar pin-kod och kortet inte är signerat. Skulle trots allt butikspersonalen låta kunden få genomföra köpet trots avsaknaden av underskrift på kortet så är köpet giltigt mellan dig och företaget. Däremot kan det eventuellt uppkomma problem mellan företaget och banken på grund av avtalsbrottet från företagets sida. Jag hoppas mitt svar har gett klarhet i vad som gäller här. Med vänliga hälsningar,