Kan man ångra ett ingått avtal?

Hej!

Jag gjorde en medicinsk undersökning och då ville läkaren ta kort och sade att jag skulle vara anonym.

Efter flera behandlingar så fick jag skriva under ett papper att de skulle använda mina bilder på deras hemsida osv. Jag skrev under avtalet men ångrar mig nu. Har jag någon rätt att häva avtalet på bilder/videor på mig som de använder?

Lawline svarar

Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kan man ångra ett ingått avtal?

Din fråga handlar om att du vill ogiltighetsförklara ett avtal och detta regleras i tredje kapitlet avtalslagen.

Huvudregeln när det gäller avtal är att ett ingått avtal är giltigt och det är endast i undantagsfall som det kan hävas. Det finns flera ogiltighetsgrunder i tredje kapitlet avtalslagen. Men i ditt fall kan 30 §, 31 §, 33 § och i sista hand 36 § avtalslagen vara aktuella.

30 § avtalslagen regler ogiltighetsgrunden svek. För att det ska vara möjligt att göra gällande att svek har skett, måste två rekvisit ska vara uppfyllda:

vilseledande genom lämnande av oriktiga uppgifter eller undanhållande av informationvilseledandet ska ha skett avsiktligen, med andra ord måste den som vilseleder haft uppsåt att göra det.

Det kan dock vara svårt att bevisa att motparten har haft uppsåt att vilseleda dig och därför blir det svårt att använda bestämmelsen för att ogiltigförklara avtalet i ditt fall.

31 § Reglerar ogiltighet genom att någon utnyttjat t.ex. någons beroendeställning vilket skulle kunna vara aktuellt i ditt fall. 31 § ska dock tillämpas restriktivt och det krävs ett klart missförhållande mellan förmånen för motparten och vad du fått i utbyte i avtalet. Med förhållandena som framkommer i din fråga räcker det nog inte till för ett ogiltigförklarande av avtalet.

33 § är en generalklausul, vilket betyder att den kan användas på många olika avtal. Bestämmelsen innebär att ett avtal kan bli ogiltigt om omständigheterna när du skrev på avtalet strider mot allmänt hållen tro och heder. Här krävs också insikt hos motparten att det varit ett orättvist förhållande som förelåg vid avtalets tillkomst. I min bedömning av de uppgifter som jag tagit del av i din fråga kan du nog tyvärr inte använda dig av denna bestämmelse heller för att ogiltigförklara avtalet.

36 § är också en generalklausul, men denna är ännu bredare och tar sikte på oskäliga villkor i avtal. Med uppgifterna som framkommer i din fråga verkar dock inte avtalet du ingått vara oskäligt i den graden att det skulle kunna ogiltigförklaras med hjälp av 36 §.

Slutsats

I ditt fall så kommer du troligen vara bunden av avtalet du ingått, då det inte verkar föreligga någon laglig grund för att häva avtalet. En alternativ väg du skulle kunna gå vore att helt enkelt fråga motparten om de är villiga att häva avtalet eller sluta använda dina bilder på hemsidan.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.se

Mvh,

Hampus LagerquistRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtals ogiltighet? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning