Hund skadades när den befann sig med ett hundrastarföretag - möjligheter för skadestånd och hävning av avtalet

2019-10-31 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Min syster har anlitat ett företag som är hundrastare; dvs. en person som kommer hem till henne under dagtid när hon jobbar och rastar hennes hund.Häromdagen skedde en olycka då hundrastaren råkade klämma hundens svans i hissdörren i trapphuset till lägenheten. Skadan var så omfattande att hundens svans krossades och fick amputeras hos veterinären.Hundrastareföretaget uppger på sin hemsida att "... känna dig trygg... när hunden är i våra händer, så är den försäkrad hos Trygg Hansa."Nu undrar vi följande frågor eftersom responsen från företaget har hittills varit väldigt bristfällig:1). Stämmer det att företaget är skyldigt att täcka alla kostnader från veterinären inklusive uppföljning och medicin?2). Förlorad arbetsinkomst för min syster som fått lämna sitt arbete för att åka till veterinären då hunden skadades.3). Kan min syster enligt konsumentköpslagen häva sin prenumeration hos företaget med omedelbar verkan efter en sådan händelse? Enligt avtal så är det 1 månads uppsägningstid. Kan hon i så fall få sina pengar tillbaka eftersom hon redan betalat 1 månad i förväg i förskottsbetalning.4). Finns det någon annan ersättning hon kan kräva av företaget? Resultatet är att hunden saknar svans och har mycket ont. För människor finns det ju ersättning som kallas "sveda och värk samt bestående men för livet".Vänligen,
Jesper Horndahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Viktigt för att lösa både frågan om skadeståndet och frågan om upphävandet av avtalet är om ni har avtalat något särskilt om detta med hundföretaget. Det skulle kunna vara så att vissa villkor har avtalets genom uppdraget (exempelvis villkoret om en månads uppsägningstid) för att företaget ska ta hand om hunden. Kanske finns det villkor på deras hemsida eller så har något ytterligare muntligen eller skriftligen avtalats. Det är därför högst relevant att försäkra sig om detta då det i så fall kan ha företräde framför vad som annars gäller. Huruvida ett avtal har ingåtts eller inte kan i sig vara en fråga som ni måste ha besvarat, särskilt om det rör sig om villkor på deras hemsida. Ni kan såklart därför återkomma med ytterligare frågor om det skulle vara så. Vilken lag är tillämplig?Konsumentköplagen avser endast köp av lösa saker. Således är inte lagen gällande i detta fall. Detta är ett uppdragsavtal om att någon ska rasta hunden. Inte heller är konsumenttjänstlagen tillämplig eftersom den avser arbete på lös sak och undantar specifikt levande djur. Min slutsats på denna punkt är att det inte finns någon lag som direkt reglerar sådana här förhållanden. Därför skulle ju ett avtal ha företräde i dessa sammanhang. I det fall ett avtal inte finns eller inte reglerar de frågor som du ställer får vägledning hämtas bland annat genom avtalsrättsliga principer och att analogt tillämpa vissa lagar. Min första anmärkning är att det finns en allmän rättsprincip om vårdplikt när man innehar någon annans sak. Juridiskt är en hund att betrakta som en sak. Dessutom står det på företagets hemsida att man kan känna sig trygg när hunden är i deras händer. Sammantaget medför det att det finns en avtalad eller åtminstone en underliggande förutsättning att detta är av väsentlig betydelse för uppdraget. Rätten till skadeståndNär det kommer till sakskador följer det av 2 kap 1 § skadeståndslagen (SkL) att den som av vårdslöshet (vilket är detsamma som oaktsamhet) orsakar sakskada ska ersätta skadan. Här måste det alltså vara fråga om ett vårdslöst agerande från företagets arbetstagare. En analys av situationen för vilket skadan uppkom ska göras för att verkligen utreda om det rör sig om vårdslöshet. Var det fråga om en ren olycka kan man inte få skadestånd. Däremot är det ju så att har man hand om ett hund måste man vidta sådana försiktighetsåtgärder som är nödvändiga för att inte hunden ska skadas. Att hundens svans kläms i en hissdörr tyder på vårdslöshet. För bestämmandet av skadeståndet gäller 5 kap. 7 § SkL. Där framkommer att man har rätt till skadestånd för sakens värde eller reparationskostnad (i detta fall veterinärkostnader). Man har också rätt till skadestånd för andra kostnader till följd av skadan enligt 5 kap. 7 § andra punkten samt rätt till ersättning för inkomstbortfall enligt 5 kap. 7 § tredje punkten. Högsta domstolen har sagt (i mål NJA 2001 s. 65) att när det kommer till sällskapsdjur är det rimligt att ägaren söker ersättning för vård, även om vården i sig är dyrare än djurets värde. Högsta domstolens utgångspunkt tycks vara att veterinärkostnader alltid är berättigande att få skadestånd för så länge det inte varit medicinskt ogrundade. Det tycks därför vara så att det är möjligt för er att genom skadestånd få ersatt samtliga veterinärkostnader som du nämner. När det kommer till förlorad arbetsinkomst nämner förarbetena till skadeståndslagen skada på en bil som en handelsresande behöver för att sälja varor och för att därför få sin provision. Det är därför lite oklart om det i detta fall går att begära ersättning för inkomstbortfall genom just den tredje punkten. Det tycks närmast som att tredje punkten syftar på fall där saken varit nödvändig för att förvärva inkomsten. Oavsett hur tredje punkten ska tolkas kan andra punkten berättiga rätt till ersättning för inkomstbortfall. Detta genom att det är en följdskada som uppstått bara på grund av att hunden skadades till att börja med. Min slutsats är därför att såväl veterinärskostnader som ersättning för inkomstbortfall ska ersättas. Här vill jag igen göra er uppmärksam på om något har avtalats som reglerar skadeståndet. Det är inte ovanligt att företag friskriver sig från skadeståndsansvar på grund av vårdslöshet.När det kommer till sveda och värk eller annat liknande finns det tyvärr ingenting som berättigar rätten till sådan ersättning. Kan avtalet sägas upp?Här finns det ett avtal som reglerar uppsägningen. Däremot kan man diskutera om denna uppsägningstid gäller när syftet med uppdraget väsentligen har förfelats. Som jag tidigare var inne på menar jag att en avtalad eller underliggande förutsättning för uppdraget är att man ska känna sig trygg med att hunden tas om hand av företaget. Nu när detta uppenbarligen inte stämde i ert fall skulle man kunna påstå att syftet med hela avtalet väsentligen har förfelats, vilket i sig medför att avtalet skulle kunna hävas direkt. Här gör jag en analogi med konsumentköplagen som säger att om felet (på en vara) är av väsentlig betydelse för köparen får hävning göras.Observera att detta bara är juridisk argumentation och att det är svår att ge något definitivt svar på vad som faktiskt gäller här. Ni har ju ett avtal som reglerar uppsägning. Därför blir det fråga om hur detta villkor ska tolkas och på vilka situationer det ska tillämpas. Min utgångspunkt är att uppsägningsvillkoret syftar till att skydda företaget från plötsliga, ogrundade uppsägningar av uppdraget. I detta fall är det fråga om en uppsägning som grundar sig i att uppdraget väsentligen förfelats genom att förtroende för företaget upphört. Jag menar därför att man rimligen borde kunna göra gällande att uppsägningsvillkoret om en månad inte ska tillämpas i detta fall. Detta med anledningen av att grunden för uppdraget havererat. Alternativt skulle man kunna tillämpa 36 § avtalslagen som ger möjlighet att förbise från avtalsvillkor på grund av dess oskälighet. Bestämmelsen ska tillämpas restriktivt men min uppfattning är att det med hänsyn till omständigheterna vore oskäligt att kräva en månads uppsägningstid i ert fall. Det skulle därför kunna göra att villkoret förbises och helt lämnas utan avseende. Konsekvensen av uppsägning av ett avtal eller att uppsägningsvillkoret förbises är att prestationerna går tillbaka. Detta enligt allmänna civilrättsliga principer. Således ska de pengar som betalats till företaget återges, med undantag för belopp som motsvarar de gånger som de faktiskt har utfört uppdraget, dvs förvägsbetalning ska betalas tillbaka. Jag hoppas svaret har varit till hjälp! Med vänliga hälsningar,

Vad är 36 § avtalslagen för rättsregel?

2019-10-16 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Vilken typ av rättsregel är 36§ AvtL?
Lisa Olsson | Hej, tack för att du vänder dig till Lawline! 36 § avtalslagen är en generalklausul och syftar till att täcka de fall som inte är uttryckligen reglerade i avtalslagen. Det är en allmän jämkningsregel och skiljer sig från 33 § som även den är en jämkningsregel och kallas för lilla generalklausulen. 33 § kan tillämpas för att ogiltigförklara ett avtal. Det krävs att motparten är i ond tro, alltså är medveten, om omständigheter vid avtalets tillkomst och att det skulle anses strida mot tro och heder att försöka fullgöra avtalet. 36 § ger en möjlighet att ogiltigförklara/jämka avtal och andra rättshandlingar som kan anses oskäliga av olika anledningar. En skälighetsbedömning ska ske och man tar då hänsyn till samtliga omständigheter i det aktuella fallet, exempelvis om någon part har en underlägsen ställning i ett avtal som en konsument gentemot ett företag. Det är inte endast omständigheter vid avtalets tillkomst som kan grunda en ogiltigförklaring eller jämkning utan om en oskälig effekt skulle inträda på grund av avtalet spelar också roll. Denna bestämmelse används restriktivt och det finns inga fullt klara riktlinjer för vad som kan anses som oskäligt. Det finns dock praxis, alltså rättsfall, där högsta domstolen har tillämpat bestämmelsen. Exempelvis NJA 1982 s. 800 då en skiljeklausul i ett avtal lämnades utan avseende mellan ett mindre företag och en konsument. Med vänlig hälsning

Kan man bryta ett ingånget avtal?

2019-10-03 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |I min roll som kurator på en skola för vuxna har jag en elev som tecknat ett avtal med en privatperson( avtal mellan 2 privatpersoner). Detta avtal är ett mycket dåligt som aldrig borde har skrivits,. Kan man, och i så fall hur, bryta ett dylikt avtal? Måste man i så fall hänvisa till att man varit satt under press?Väldigt tacksam för svar i denna fråga !
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Då din fråga är väldigt generellt ställd kan jag inte ge ett så ingående svar utan jag kommer att redogöra för vilka möjligheter det finns att ogiltigförklara ett avtal. Bestämmelser härom finns i avtalslagen (AvtL).Ogiltighetsgrunderna framkommer i 28-36 § AvL. Ett avtal kan ogiltigförklaras om den som ingått det utförts för s.k. råntvång. För rånvtvång krävs ett starkt hot eller våld mot personen (jfr 28 § AvtL). Ytterligare en ogiltighetsgrund är lindrigt tvång, innebärande att tvånget måste ha orsakat rättshandlingen (ingåendet av avtalet) och hotet måste vara rättsstridigt. Ett exempel på lindrigt tvång är om man blivit utsatt för utpressning för att ingå ett avtal (jfr 29 § AvtL). Det finns därutöver även bestämmelser om svek (30 § AvtL), ocker (31 § AvtL) och felskrivning (32 § AvtL). För ogiltighetsgrunder finns 36 § AvtL, den s.k. generalklausulen. Bestämmelsen innebär att ett avtalsvillkor får jämkas eller lämnas utan avseende, om villkoret är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt. Utgångspunkten för avtal är att avtal ska hållas, men det finns som sagt i vissa fall möjlighet att bryta ingångna avtal. Om den som ingått avtalet bryter det (genom att vägra att uppfylla sin prestation) kan motparten stämma vederbörande till domstol, som i sådana fall får avgöra om någon av ogiltighetsgrunderna är för handen. Min rekommendation i ert fall är att du återkommer med en ny fråga, antingen en gratisfråga eller till en av våra expressrådgivare, för att få bättre utredning av vad som gäller i fallet.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Vad innebär uttrycket tro och heder?

2019-09-15 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej! Vad menas med uttryckte "tro och heder"?
Erik Olshov |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad uttrycket innebär kan självklart bero på situationen i vilket det används. Det vanligaste användningsområdet i svensk lagtext finner vi i 3:33 avtalslagen (AvtL). Här ska en rättshandling ogiltigförklaras om omständigheterna vid dess tillkomst är sådana att de skulle strida mot tro och heder att med vetskap åberopa rättshandlingen, t.ex. ett avtal. Denna regel brukar benämnas som den lilla generalklausulen eftersom uttrycket "tro och heder" ska omfatta många olika odefinierade situationer. I förarbetena till avtalslagen benämner man att något strider mot tro och heder när situationen strider mot "rättskänslan", det vill säga den egna uppfattningen om vad som är rätt. Man kan här dra paralleller till moral och samvete, när man genomför handlingar som strider mot den moraliska uppfattningen skulle det strida mot tro och heder att åberopa dessa handlingar.Denna norm är precis som många andra rättsbegrepp vag till sin karaktär. Inom ramen för denna bestämmelse ska man inte ha en restriktiv hållning till vad uttrycket innebär. Denna kvalifikation behöver inte nödvändigtvis överensstämma med uttryckets användning i annan lagstiftning, exempelvis köplagen.Vagheten medför att den rättstillämpare som ställs inför bestämmelsen ofta får nöja sig med att söka ledning i den egna rättsuppfattningen, vad man själv anser vara rätt. Det har dock utvecklats vissa typfall i rättspraxis. Dessa kan framför allt hänföras till fall som innefattar vilseledande och fall som innefattar utnyttjande av psykisk svaghet. Att åberopa en rättshandling som förekommit på dessa grunder skulle alltså strida mot tro och heder. Jag hoppas att detta var till hjälp med din fråga!Vänliga hälsningar,

Avtalbundenhet till följd av hot och möjligheter till skuldsanering

2019-10-30 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej.jag undrar hur man kan gå tillväga med skulder som ens pappa har skuldsatt med.När jag var arton år så skuldsatte min pappa och tog abonnemang och lån och även beställde hem saker i kredit. När vi var till exempel i butiker och pappa tecknade abonnemang i mitt namn så tvingade han mig att signera, och när han beställde saker på kredit på nätet så använde han mitt personnummer. Vägrade jag så hotade han mig med att jag kommer att ångra mig, och även var våldsam med att trycka upp mig mot väggen eller kasta hårda föremål mot mig. Jag var till polisen 2014 och polisanmälde honom och hade även flera vittnen som kunde styrka detta, men polisen lade ner ärendet. jag har under åren lidit av depression och inte orkat ta tag i saken då varje gång jag såg alla brev från inkasso gav mig ångest och skulderna har vuxit. Jag vet inte riktigt hur jag ska gå tillväga med allt detta, då jag inte har råd att skaffa juridisk hjälp.
My Öhman |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det verkar inte alls vara en trevlig situation som din pappa försatt dig i. Jag ska efter bästa förmåga ge dig vägledning till hur du ska gå till väga med din ekonomiska situation. Avtalens giltighetTyvärr ser jag få möjligheter att genom ogiltigförklaring av avtalen bli av med skulderna som följt av dessa avtal. I avtalslagen finns bestämmelser om att avtal som ingås till följd av hot och tvång kan komma att bli ogiltighetsförklarade. Vilket innebär att avtalet och förpliktelserna som följer upphör att vara bindande. En ogiltighetsförklaring kan enligt min bedömning dock inte inträffa i ditt scenario. Har hotet från din pappa varit "lindrigt" krävs att motparten (företagen) visste eller borde ha vetat om att hot låg bakom ditt medverkande (28 § Avtalslagen). Har hotet från din pappa varit så illa att du fruktat för ditt liv så krävs inte att motparten visse om det bakomliggande hotet. Avtalet blir då ogiltighetsförklarat förutsatt att du direkt efter att hotet upphört meddelat motparten om att avtalet ska vara ogiltigt då trängande hot låg bakom (29 § Avtalslagen).Vad jag kan utläsa från din fråga så är chanserna små att företagen visste om att du var under hot när du tecknade avtalen. Vad jag vet har du inte heller meddelat hotet till motparten direkt efter tvånget upphört. Min bedömning är därför att avtalen fortsatt är bindande. Den ekonomiska situationenJag hade velat föreslå att du försöker få till en uppgörelse med de du är skyldiga pengar alternativt en skuldsanering. Mitt primära råd är att söka en frivillig uppgörelse med de du är skyldiga pengar. Detta kan du göra själv eller tillsammans med en kommunal budget- och skuldrådgivare. Lyckas du så finns chansen att de är villiga att sätta ned din skuld. Funkar inte detta så finns möjligheten att söka om skuldsanering hos den kronofogdemyndighet som hanterar skuldsaneringar i länet där du bor.Detta innebär att du under en tidperiod om 5 år lever på existensminimum och att en viss del av din inkomst och andra tillgångar går direkt till att betala av dina skulder. När tidperioden är slut så är dina skulder antingen rejält nedsatta eller helt avskrivna.Grundförutsättningar för att beviljas en skuldsanering är att du under överskådlig tid bedöms sakna förmåga att betala dina skulder och att skuldsanering inte verkar stötande i det enskilda fallet (7 § Skuldsaneringslagen). En helhetlig skälighetsbedömning görs också på omständigheter så som skuldernas ålder, dina egna ansträngningar för att bli kvitt skulderna och även hur skulderna uppkom (9 § Skuldsaneringslagen). Då dina skulder uppkommit för mer än 5 år sedan och till följd av hot från din pappa så är min bedömning att dina chanser till skuldsanering är relativt goda. Dock är detta svårbedömt eftersom bedömning sker utifrån varje enskilt fall. Här har du en länk som kan hjälpa dig vidare: https://www.konsumentverket.se/om-konsumentverket/vart-arbete/stod-till-kommuner/budget-och-skuldradgivning/Hoppas att du fått vägledning för hur du kan gå vidare med din situation. Lycka till! Hälsningar,

Ogiltigförklara ett gåvobrev

2019-10-11 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej!Mina morföräldrar har gett bort sin sommarstuga som gåva till mig. Vi har skrivit ett gåvobrev och skrivit över huset på mig. Kan denna gåva på något sätt överklagas av min mamma eller använda detta emot mig dagen då det är en bouppteckning, eller dessförinnan om hon skulle få reda på det? Fritidshuset är värt närmare 5 miljoner kronor.
Oscar Rudén |Hejsan och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du har fått en fastighet i gåva av dina morföräldrar och du undrar om det är möjligt för din mor att häva/ogiltigförklara avtalet om gåva, så att hon i framtiden kan få ärva sommarstugan när dina morföräldrar dör. Jag utgår från att dina morföräldrar inte lider av demens eller liknande sjukdom och att de är gifta i mitt svar. Häva eller ogiltigförklara avtalReglerna om gåva av fastighet regleras i Jordabalken (JB) och gåvor som ges av gifta par regleras i Äktenskapsbalken (ÄB). I JB sägs det att både den som ger gåvan och den som tar emot gåvan ska skriva under avtalet, sedan ska den som fått gåvan registrera i Lantmäteriet att denna äger fastigheten. Om detta görs så är gåvobrevet giltigt (JB 4 kap 29–31 §).Om man är gift krävs det att båda makarna i äktenskapet godkänner att en fastighet ges i gåva, finns samtycke från båda makarna så är gåvobrevet giltigt ( ÄB 7 kap 5 §).För att häva ett gåvobrev behöver vi använda oss av ytterligare en lag, detta därför att JB och ÄB inte säger hur ett gåvobrev faktiskt kan ogiltigförklaras, de ställer bara upp olika formkrav för hur avtalet ska gå till. Ett gåvobrev är ett avtal och avtal kan hävas på olika sätt enligt Avtalslagen (AvtL 3 kap 28-36 §).Vad innebär detta för digDetta innebär att din mor vill kunna häva eller ogiltigförklara gåvobrevet så måste hon: 1: först bevisa att ingen underskrift på gåvobrevet har gjorts och att ingen registrering hos Lantmäteriet har skett (det är väldigt lätt att se, bara kolla i deras register och själva gåvobrevet). 2: Därefter måste hon bevisa att det inte fanns samtycke till att ge sommarstugan i gåva från båda makarna (du ska nog se till att båda morföräldrarnas signatur finns med på gåvobrevet för att vara säker på att samtycke finns). 3: Till sist måste din mor bevisa att morföräldrarna har skrivit under gåvobrevet:1)Under hot2)Med avsikt att aldrig följa avtalet3)När de led av dementa sjukdomar, var i en beroendeställning eller liknande som inte gjorde att de kunde säga nej4)Att det står fel i avtalet, att de inte menade sommarstugan utan något annat5)Att hela avtalet aldrig var tänkt att skrivas6)Eller att det var orimligt att skänka sommarhuset till dig av någon anledningFör att kunna häva avtalet så måste något av dessa krav som nämnts uppfyllas. Om din mor inte kan bevisa att något av dessa krav är uppfyllda så innebär detta att gåvobrevet är giltigt. Detta innebär att du är ägare av sommarstugan. Hon kan därför inte få ärva den eller få ägarskap över den, om du inte säljer, ger den i gåva eller byter bort den till henne. Hoppas det var svar var till hjälp!

Gåvobrev - Demens

2019-09-30 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Gåvobrev vid demens?Jag har tagit del av några tidigare frågor mer än och delvis hittat svar. Det gäller gåvobrev som avser pengar. Vi är två syskon och vår pappa har fått en demensdiagnos. Han har successivt blivit försämrad men det gpr lite upo och ned med hans förvirring. Han har en stor summa sparade pengar som han själv uttryckt flera gångeratt han vill ge till oss. Han kommer inte att ha någon glädje av dem. Vi har fullmakt och betalt hans räkningar men funderar på att skaffa God Man för att det ska bli lättare vid försämring. Om han vill gå till banken med ett gåvobrev och göra en överföring till oss , är det olagligt???? Kan jag och min bror bli anmälda trots att det var pappas vilja eftersom han har sin diagnos????Han är inte omyndigförklarad, han har eget betalkort, mobiltelefon osv men har nu flyttat till ett boende och det svänger en del i hur "klar" han är. Vad vi vet har han inte skrivit något testamente. Våra föräldrar skildes för längesedan men vi vet inte om han skrivit något när han bodde med sin sambo. Kan man ta reda på det? Så det inte blir fel där. Vår pappa har svårt att komma ihåg detaljer som hänt ffa i det närmsta tiden. Det är så sorgligt med diagnosen och om vår pappa vetat att han skulle bli sjuk hade han gett oss pengar för längesedan. / mycket tacksam för svar
Sandra Wrede |Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Kort förklaringJa det är med demens och avtal är inte helt enkelt men jag ska försöka reda ut det så gott jag kan. Det korta svaret är att klart kan er pappa ge er pengar i gåva trots att han har demens, det brukar finnas tidpunkter där man är i sina sinnesfulla bruk, som det heter med juridiska termer. Allmänt om gåvobrevEtt gåvobrev är ett avtal i lagens mening eftersom det aktualiserar avtalsrättsliga regler. Varje person har rättshandlingsförmåga, det betyder att en fysisk person eller en juridisk person har rätten att själv kunna sluta avtal med rättsligt bindande följder. Det betyder att en person exempelvis kan skriva ett gåvobrev om det känner för det. Eftersom det är en avtalsrättslig situation kan även rättshandlingen bli ogiltig om det finns omständigheter som enligt lagen gör att avtalet ska gå åter. Exempelvis kan ett gåvobrev som är påskrivet av en dement person förklaras ogiltigt just på grund av att personen var dement och inte visste vad den gjorde när gåvobrevet skrevs. Det finns en lag som heter lag om verkan av avtal, som slutits under påverkan av psykisk störning. Denna lag reglerar som det låter ett avtals giltighet när en person lider av en psykisk störning. Demenssjukdom anses vara en psykisk störning och faller därför innanför lagens mening. Denna lag säger helt enkelt om en person som har en psykisk störning ingår ett avtal är det avtalet helt enkelt ogiltigt och prestationerna som utgått ska helt enkelt återgå som det var innan avtalet upprättades. I ditt fall kommer den gåva gå åter. BevisbördaDen person som hävdar att det förelegat en psykisk störning vid ingående av ett avtal har bevisbördan för detta. Helt enkelt den som åberopar ogiltigheten måste bevisa att när avtalet ingicks så hade personen en psykisk störning som gjorde att avtalet inte kan bli giltigt. Det betyder i ditt fall att gåvobrevets ogiltighet i sådana fall grundar sig i demenssjukdomen. Det krävs dock att det finns ett orsakssamband mellan demenssjukdomen och påskriften. Det betyder att på grund av demenssjukdomen så visste inte pappa vad han gjorde och därmed är avtalet ogiltigt. AvtalslagenDet finns även bestämmelser i avtalslagen som är bra att hålla koll på också. Avtalslagens 31 § handlar om ocker, som betyder att någon har utnyttjat någons trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroendeställning för att få denne att skriva på ett avtal. Om detta sker blir avtalet ogiltigt. I ditt fall betyder det att om ni utnyttjar er pappa som ni vet absolut är dement och inte vet vad han gör då kan gåvobrevet bli ogiltigt. Det ska även här bevisas att gåvobrevet enbart skrevs på grund av demenssjukdomen. Det ska dessutom tilläggas att denna paragraf tillämpas väldigt restriktivt. Ett avtal kan även jämkas enligt 36 § AvtL, men denna paragraf ska också tillämpas väldigt restriktivt. SammanfattningMed andra ord finns det många situationer ett avtal kan bli ogiltigt på grund av en demenssjukdom. Men som jag nämnt krävs det att det finns ett samband mellan handlandet, själva skrivande av gåvobrevet, och att den sker under ett sjukdomstillstånd. En person som är dement har även den rättshandlingsförmåga och får skriva avtal. Det ska tilläggas att det är svårt att bevisa att den demente verkligen inte förstod vad denne skrev. Jag skulle tipsa er om att ni tar en dag där din pappa är klar och att ni har andra vittnen som kan bevisa att han faktiskt förstår vad det är han gör. Det är ju trots allt er pappa och klart att han ska kunna ge er en gåva ifall han vill det, trots sin sjukdom. TestamenteTyvärr finns det inget regelverk kring förvaring om testamente, exempelvis som äktenskapsförord som ska registreras. Därmed är det svårt att veta om det finns testamenten eller inte. En del juridiska byråer förvarar testamenten, ibland förvarar personer dem i sina bankfack. Mer vägledning än så kan jag tyvärr inte ge dig, hoppas allt löser sig. Om du har fler frågor är det bara att kontakta mig igen eller någon av mina fina kollegor här på Lawline. Vänligen,

Avtal och behörighet att sluta avtal

2019-09-08 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej.Jag ingick tyvärr ett avtal med ett företag på distans på mitt företags vägnar där jag är anställd.Ville ångra detta dagen efter, men vet att det inte finns någon ångerrätt mellan företag och tyvärr är de inte så tillmötesgående.De skickade samma dag en orderbekräftelse som inte stämde överens vad vi avtalat, de hade skrivit i bekräftelsen att tjänsten skulle gälla från ett datum bakåt i tiden då vi inte var under avtal och vi vill inte betala för en tjänst där tiden passerat.Så min fråga är om jag kan häva köpet av tjänsten på grund av den felaktighet i orderbekräftelsen även om de i efterhand vill rätta till det?Hälsning Mika
Jesper Eng |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som du själv har påpekat existerar ingen ångerrätt för företag. En felaktig orderbekräftelse har heller ingen betydelse i detta fall. Visserligen kanske den inte stämmer överens med vad ni avtalat, men det framgår ju emellertid av meningen att ni faktiskt avtalat om något. En felaktig orderbekräftelse kan inte resultera i att det avtalet blir ogiltigt. Givet att inga avtalsrättsliga förutsättningar för ogiltighet är uppfyllda (3 kap. avtalslagen) – jag har vid läsning av din fråga inte hittat några tecken på motsatsen – återstår bara möjligheten att komma ifrån avtalet m.h.a din eventuella bristande behörighet. Frågan som uppstår är alltså om du med bindande verkan för ditt företag har varit behörig att sluta avtal med det andra företaget. Exempelvis har ju en kassörska rätt att sälja varor för en butiks räkning, men hon kan inte gärna sälja hela butiken. Hur det ser ut i din situation beror bl.a. din roll i företaget, företagets form, avtalets art, sedvänja, branschpraxis och övriga omständigheter. Eftersom jag inte känner till något om dessa saker kan jag tyvärr inte ge ett närmare svar på din fråga än så. Jag vill därför rekommendera att du ställer en nya fråga till oss, där du kort berättar lite om vad ditt företag sysslar med, vilken position du har i företaget, samt vad avtalet avser. Du kan också inkludera en länk till det här svaret i din fråga – vilken du hittar i adressfältet på din webbläsare ovan – men det behövs inte. Det viktiga är att det framkommer mer information av situationen i sig.Lycka till!