Ogiltigförklara avtal på grund av psykos

2019-08-12 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej!Jag tänkte sälja min lägenhet genom landets största mäklare och skrev ett överlåtelseavtal (med bilagor) med en köpare.Mäklaren går på semester i två veckor och när hon kommer tillbaka så har BRF-föreningen hört av sig eftersom köparen ringt dem och bett dem att neka henne medlemskap. (finns en klausul som säger att avtalet hävs om köparen blir nekad medlemskap), samt ringt sin bank och sagt att hon inte längre ville ha lånet. Föreningen nekar ej medlemskap men låter henne ta tillbaka sin medlemsansökan.Köparen lägger på luren mot mäklaren och hävdar att hennes advokater sagt att om hon ingick avtalet "under påverkan av psykos" så är det ogiltigt och vägrar därmed att själv häva avtalet. Jag får info av mäklaren att jag kan häva avtalet p.g.a. avtalsbrott på tillträdesdagen då hon uteblev och på så sätt sälja lägenheten igen.Till saken hör att köparen hade med sig sin man och ett barnbarn på visningen samt ett annat barnbarn på avtalsskrivningen så man kan ju tycka att någon av dem borde reagerat om hon var sjuk under processen.Mäklaren (med kollegor) har aldrig varit med om något liknande (36 års erfarenhet).Det känns konstigt om man kan "ångra" sig på detta sluga sätt och komma undan med det efter ett korrekt ingånget avtal.Hur stor chans tror ni att köparen har att få igenom sin påstådda psykos i rätten och på så vis få avtalet ogiltigt?
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Situationen du beskriver låter minst sagt besvärligt. Jag kommer i mitt svar redogöra för hur liknande situationer bedömts tidigare, för att ge dig en bild av hur dina chanser ser ut.Avtal som ingåtts under påverkan av psykisk störning är ogiltigtSom köparen påpekar är visserligen ett avtal ogiltigt om det ingåtts när någon av parterna var under påverkan av en psykisk störning, vilket följer av Lag (1924:323) om verkan av avtal som slutits under inflytande av rubbad själsverksamhet. En psykisk störning enligt den lagen kan exempelvis röra sig om just en psykos. Det krävs utöver den psykiska störningen också ett orsakssamband. Sambandet ska föreligga mellan den psykiska störningen och avtalet för att ogiltighet ska bli aktuellt. Den psykiska störningen måste alltså ha varit avgörande eller åtminstone medverkat till att avtalet ingicks. Applicerar man detta på din situation måste alltså köparen både ha varit i en psykos och så måste psykosen lett eller bidragit till att hon genomförde köpet. Hade hon genomfört köpet även om hon inte haft en psykos kan hon inte få avtalet ogiltigförklarat.Den som påstår att psykisk störning förelåg vid avtalets ingående har bevisbördan Enligt svensk rätt är det den som påstår att avtalet skulle vara ogiltigt på grund av psykisk störning som har bevisbördan för detta. Detta framgår av praxis från högsta domstolen (NJA 1958 s 516 och NJA 1966 s 44). Det innebär i ditt fall att det är köparen som har bevisbördan. Hon måste visa på att hon först och främst faktiskt hade en psykos och därefter också visa att den var hela eller åtminstone delvis anledningen till att köpet genomfördes. Hur ser köparens chanser ut att få avtalet ogiltigförklarat p g a den påstådda psykosen?Utifrån det du beskriver låter det som att köparen har en ganska kraftig uppförsbacke framför sig om hon ska lyckas göra det troligt att avtalet ingicks under och beror på en psykos. Först och främst måste hon som sagt göra det troligt att hon faktiskt var i en psykos. Detta kan exempelvis göras genom ett läkarintyg eller utlåtande från en psykolog. Har hon inget intyg och psykoser vanligtvis inte är någonting som brukar drabba henne kan det nog bli svårt att bevisa att en psykos förelåg. Dessutom går det att ifrågasätta varför hennes familj inte reagerade om hon var psykotisk. Det faktum att hon hade såväl sin man som barnbarn med på visningen och ett annat barnbarn med vid avtalsskrivningen tycker jag talar emot att hon skulle varit i en psykos, eftersom de som sagt torde ha reagerat om hon agerade olikt sig själv och var psykotisk. Skulle hon trots allt kunna göra troligt att hon var i en psykos måste hon därefter visa att den var avgörande eller medverkade till att avtalet ingicks. Omvänt måste hon visa på att hon inte skulle ingått avtalet alls/på samma sätt om hon inte hade varit i en psykos. I den här situationen verkar hennes anhöriga ha varit införstådda med att hon skulle köpa en lägenhet eftersom de var med vid såväl visning som avtalsskrivning. Det låter då märkligt att det skulle varit psykosen som var orsaken till att hon köpte lägenheten.SammanfattningsvisJag tror att köparen utifrån det beskriver kommer ha väldigt svårt att kräva att avtalet ska ogiltigförklaras. Som nämnts ovan ligger bevisbördan på henne, och hon måste bevisa både att en psykos förelåg och att den var en orsak till att hon ingick avtalet. Kan hon inte bevisa båda sakerna kommer inte rätten förklara avtalet ogiltigt, utan avtalet kommer att kvarstå. Behöver du mer hjälp?Skulle tvisten gå vidare upp i domstol är mitt råd ändå att ta juridisk hjälp. Att vara i domstol är ofta både tidskrävande, svårt och kan bli dyrt om man förlorar. En jurist kan hjälpa dig att utforma din talan så den blir så stark som möjligt, och lotsa dig i det praktiska som du kanske känner dig osäker på. Vi på Lawline har jurister som kan hjälpa dig i ett sådant läge. Vill du veta mer om våra priser och hur vi kan hjälpa dig är du varmt välkommen att maila mig på tora.odin@lawline.se.Lycka till och hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen,

Avtalsbrott vid uppskjutet inflyttningsdatum?

2019-08-04 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Jag har skrivit avtal om att hyra en bostad i andra hand från en privatperson. Inflyttning ska enligt avtalet ske 2019-08-15. Dock har uthyraren ännu inte fått godkännande från bostadsrättsföreningen och räknar inte med att få svar förrän tidigast 2019-08-25 (på grund av styrelsens semester). Uthyraren har erbjudit mig att ändå bo i lägenheten och betala hyra till honom så länge, men inte ändra adress än. Jag vill inte flytta in utan att allt är klart, och det skapar problem för mig att jag inte kan flytta in enligt avtalet med uthyraren.Jag har meddelat uthyraren att jag inte kan acceptera fördröjningen. Har jag rätt att häva uthyrningsavtalet med hänvisning till uthyrarens avtalsbrott (dvs att lägenheten inte är klar det datum som avtalades)Finns det någon annan möjlighet för mig i denna situation att "komma ur" avtalet utan att riskera skadestånd / betala hyra under uppsägningstiden till uthyraren. MVH
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du och din blivande hyresvärd kommit överens om att allt ska vara godkänt och klart från bostadsrättsföreningens sida när du ska flytta in i lägenheten. I och med att hyresvärden skjutit upp datum för detta, är det denne som vill ändra villkoren i hyresavtalet och inte kan uppfylla sin del utav avtalet.För att ett avtal ska komma till stånd krävs ett anbud och en accept, huvudregeln är att avtalet ska hållas och vara bindande enligt 1 § avtalslagen. Jag ser det som att du i ditt fall har fått ett anbud om att flytta in 2019-08-15 och att du accepterat det. Att hyresvärden sedan inte kan uppfylla sin del av avtalet och låta dig flytta in rätt datum, kan betraktas som ett avtalsbrott. Att sedan erbjuda dig att flytta in 2019-08-25 eller därefter är enligt min mening att anse som ett nytt anbud, vilket du inte givit din accept till, varför inget nytt avtal kommit till stånd. Jag menar därför att det första avtalet är ogiltigt på grund av hyresvärdens avtalsbrott och det andra avtalet aldrig kommit till stånd.Det jag vidare kan upplysa dig om är att det inte är en särskilt stor risk att ta som hyresgäst att flytta in i lägenheten utan föreningens godkännande. Skulle de neka till uthyrning, vilket är relativt ovanligt, och därmed upptäcka en "olaglig" uthyrning, är det din hyresvärd som får en varning för detta. Du kan alltså inte råka illa ut om du skulle hyra den felaktigt och det är heller inte ett troligt scenario att föreningen nekar till uthyrningen då det numera inte krävs att man uppger några särskilda skäl för uthyrningen. Styrelsen i bostadsrättsföreningen kan därför bara neka om de har en god anledning – att man till exempel vill hyra ut sitt boende i rent vinstsyfte, att man tänkt använda bostaden för hotelluthyrning eller att hyresgästen har dåliga referenser.Sammanfattningsvis anser jag att inget giltigt avtal för uthyrning nu föreligger på grund av den uppskjutna inflyttningen.Om du har fler frågor rörande detta är du varmt välkommen att kontakta mig på jennifer.embretsen@lawline.se.Lycka till! Vänligen,

Jag har köpt en för mig alldeles för dyr bil under påverkan av psykisk störning. Hur gör jag avtalets ogiltighet på grund av detta gällande gentemot säljaren?

2019-06-27 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej,Har under flera år behandlats för depression och varit helt sjukskriven denna tid.Kring jul i år, "tröstköpte" jag en oerhört kostsam bil som jag vare sig har nytta av eller råd med. Jag och min Psykiater är eniga om att köpet skedde under påverkan av psykisk störning i form av depression. Min läkare har skrivit ett intyg på detta.https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1924323-om-verkan-av-avtal-som-slutits_sfs-1924-323Min undran är hur jag går vidare med detta?Vem ska jag kontakta?Hur går detta till rent juridiskt/rättsligt?
|Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer att kort redogöra för vad denna lag (lag (1924:323) om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning), som du hänvisar till, innebär och hur den kan tillämpas på ditt fall. Därefter går jag in på hur du praktiskt gör gällande lagen gentemot säljaren vad avser köpeavtalet.Vad krävs för att lagen ska kunna tillämpas på ditt fall?Förutsättningarna som måste vara uppfyllda1. För det första krävs att det rör sig om ett avtal. I detta fall handlar det om ett köpeavtal avseende en bil. Det är inga problem i denna del.2. För det andra krävs att du ingått detta avtal under påverkan av en psykisk störning. Av detta villkor följer att det krävs att du led av en psykisk störning under tiden du ingick avtalet, samt att den psykiska störningen direkt inverkade på ditt beslut att ingå avtalet, på så sätt att det förelåg ett orsakssamband mellan den psykiska störningen och att du ingick avtalet. Det kan nämnas att det är du som har bevisbördan för att detta villkor är uppfyllt. Det är en bra början att du har ett läkarintyg som styrker att du led av en psykisk störning under tiden för köpet. Dock behövs förmodligen fler bevis och omständigheter som styrker detta och särskilt att det förelåg ett orsakssamband. Detta kan exempelvis vara att du visar att det var en orimlig rättshandling från din sida att ingå avtalet, eftersom du hade varken råd med eller nytta av bilen.RättsföljdenDet är dessa två huvudsakliga villkor som måste vara uppfyllda, vilket då får följden att avtalet blir ogiltigt. Detta innebär att varje part ska återlämna vad hen mottagit. Du ska alltså lämna tillbaka bilen och samtidigt få tillbaka dina pengar. Det finns dock viss modifikation till detta.I andra stycket i lagen stadgas nämligen att om motparten var i god tro om att avtalet slutits under psykisk störning (alltså att hen inte visste eller borde ha vetat att avtalet var ogiltigt på grund av att du ingick det under påverkan av psykisk störning), får motparten, i detta fall säljaren av bilen, behålla så mycket av pengarna som behövs för att täcka sina förluster. Med detta menas att säljaren ska hamna i samma situation som om avtalet aldrig ingåtts. Säljaren kommer då alltså att, om hen var i god tro, få behålla en del av betalningen för att täcka exempelvis kostnader för förslitning på bilen, viss lönekostnad för säljare, och andra nödvändiga kostnader som uppstått i och med transaktionen. Var alltså beredd på att det är osannolikt att du kan få tillbaka precis allt du betalat.Hur ska du göra för att gå vidare?Din fråga gäller främst vad nästa steg då är, nu när du vill göra gällande ogiltighet av avtalet.Det första du bör göra är att kontakta säljaren och berätta att du vill göra gällande ogiltighet av avtalet ifråga. Det rör sig här om en så kallad dispositiv tvist, på så sätt att ni själva får komma överens precis hur ni skulle vilja lösa situationen och ni kan därmed sluta ett nytt avtal om hur ni vill att återgången av prestationerna ska gå till.Om det rör sig om ett företag bör du be att få prata med någon som är behörig att handha sådana ärenden för företagets räkning, alternativt att du mail-växlar med dem. Om du talar i telefon är ett tips att du spelar in telefonsamtalet med hjälp av en telefonapp då det kan vara till hjälp i framtiden som bevis om vad som framkommit under samtalet (du behöver heller inte berätta att du spelar in samtalet, det är fullt lagligt). Du bör då i dina kontakter med säljaren göra gällande ogiltigheten och du kan då kortfattat beskriva varför, samt att du därmed skulle vilja komma överens med säljaren om en lämplig lösning vad gäller återgång av avtalsprestationerna. Förhoppningsvis kan ni snabbt och smidigt komma överens om att köpet ska återgå på ett sätt som motsvarar lagens rättsverkningar.Om du redan i dina tidiga kontakter med säljaren lyckas övertyga detta om att du har rätt och att du skulle vinna i domstol kan ni båda vinna tid och pengar på att få situationen löst utan att behöva ta ärendet vidare.För det andra, om ni inte kan komma överens om en lämplig lösning som du är nöjd med och som på ett ungefär motsvarar lagens rättsverkningar kan du behöva ta tvisten vidare. Det enda sättet att tvinga fram en återgång av avtalet är att få ett avgörande från en domstol med den innebörden. Vid inledandet av en rättslig tvist vid en tingsrätt ska domaren i första hand underlätta för er och uppmana er att komma överens. Det är då en kompromiss verkligen inte kan nås som processen får fortskrida för slutlig dom. Vid en sådan dom kan tingsrätten förklara avtalet ogiltigt och att era prestationer således ska återgå i enlighet med lagen ifråga.Det är huvudsakligen dessa två alternativ som står till buds. Jag rekommenderar att du som sagt börjar med att kontakta säljaren och på ett tydligt sätt förklarar vad det är du vill göra gällande, samt att du sparar bevis på att du kontaktat dem samt vad som sagts så att det finns dokumenterat. Det du vill göra gällande är alltså att avtalet är ogiltigt på grund av att det ingåtts under psykisk påverkan så som menas i lagen ifråga, och att era prestationer ska återgå. Förmodligen var säljaren i god tro om att du var under påverkan av psykisk störning (såvida det inte tydligt framgick att du inte förstod innebörden av vad du höll på med när du köpte bilen), vilket innebär att säljaren kommer att få behålla viss del av köpesumman för att täcka sina kostnader (dock inte för att göra vinst).Om det är svårt eller omöjligt att komma överens med säljaren eller om det drar ut för mycket på tiden rekommenderar jag att du direkt tar hjälp av en professionell jurist på Lawlines juristbyrå. Juristen kan då hjälpa dig att fullständigt ta vara på din rätt och hjälpa dig med att eventuellt driva ärendet vidare i domstol, vilket annars kan vara något komplicerat utan professionell rättslig hjälp.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du har några följdfrågor angående mitt svar, eller önskar anlita en professionell jurist på byrån, kan du kontakta mig på Joel.Herrault@Lawline.se.Med vänlig hälsning,

Utpressats till att ta lån för annans räkning

2019-06-21 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej . Min dotter ( född 96 ) träffade en man (född 91) i Maj 2017 som bla under hot , manipulation och utpressning tvingade till sig ca 190 000 kr . Detta pågick fram till jan 2018 då jag som förälder fick reda på vad som pågick . Hon tvingades / lurades att bland annat ta flera sms lån , ett kredit lån på 80 000 samt överföra i stort hela hennes egna lön under ca 8 månaders tid . Detta innebar att hon inte klarade betala sina egna räkningar , bla hyra , el , csn , med mera.Min dotter va så rädd och manipulerad att hon inte vågade säga vad som pågick , utan jag fick reda på det tack vare kronofogden som hörde av sig till mig. Vi gjorde en polisanmälan mot mannen som tyvärr lades ner pg av bristande bevis ??Bevis som finns är ju hennes kontoutdrag som visar hur hon swishar / för över pengarna från sitt konto till honom . Samma dag som hon fått in sin lön , sms lånen eller kreditlån så har pengarna förts över till hans konto . Ca 1500 kr av 190 000 kr har han swishat tillbaka under dessa 8 mån .Vi har nu gjort en stämning/delgivning mot honom via kronofogden som han bestridit och vi vill dra det till tingsrätten . Frågan är , behöver vi en advokat ? Som sagt , bevisen som finns är kontoutdragen som visar tydligt hur pengarna förts över till mannens konto . Sen om det skett under hot eller under manipulation borde väl inte spela någon roll .Mvh R
AnnaSara Jarius |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Det är onekligen en fruktansvärd situation ni sitter i. Eftersom det handlar om flera separata tillfällen, sträcker sig över en flera månader lång period och rör sig om ganska stora värden skulle jag råda er att söka rådgivning. Det kommer nämligen inte att vara nog att enbart bevisa överföringarna till hans konto. Det ni har att styrka är att hon inte frivilligt gett bort pengarna åt honom, i alla fall när det gäller de privata överföringarna. Frågan blir då varför hon fört över pengarna och vad som säger att hon har rätt att få tillbaka dem. När det gäller att försöka bestrida de lån som hon tagit åt honom under hot eller tvång så måste man styrka att det handlar om ett väldigt starkt hot eller tvång enligt avtalslagen (AvtL) 28 § beroende på vilken typ av handling det är, om man ska ha en chans att ogiltigförklara avtalen hon ingått för hans räkning. Beroende på om motparten varit i god tro vid tillfället då avtalet ingicks så faller en del svaga ogiltighetsgrunder bort, t ex utpressning eller lindrigt tvång enligt AvtL 29 §. Moraliskt sett kan detta vara upprörande, särskilt när det handlar om en närstående i en utsatt situation, att ett avtal per definition inte blir ogiltigt när någon blir utpressad till att ingå ett avtal eller ta ett lån men dessvärre ser lagen ut på det viset. För att ni ska ha en rimlig chans att reda ut det här, eller i alla fall få klart för er hur många av de olika posterna ni har en chans att vinna, vilken typ av fordringar och avtal det rör sig om och vad ni behöver lägga fram för bevisföring råder jag er som sagt att söka ett ombud. Hoppas att ni fått någon liten hjälp på vägen och stort lycka till på vägen!

Är det möjligt att ogiltigförklara ett bodelningsavtal?

2019-08-08 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Är det försent att gå in och begära rättelse efter bodelning 2016 efter skiljsmässa då ena parten inte redovisat tillgångar och därmed utelämnat dessa ?
Evelina Sjöberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Ett bodelningsavtal är ett avtal mellan två makar där de tillsammans har kommit överens om hur deras tillgångar ska fördelas samt signerat detta (9 kap. 5 § Äktenskapsbalken). Detta innebär att bodelningsavtalet enligt principen om att avtal ska hållas inte går att justera eller ångra i efterhand. Däremot så finns det andra sätt för makarna att komma undan avtalet om det visar sig att uppgifter eller liknande inte stämmer överens med vad som framgår av avtalet. Är det möjligt att ogiltigförklara ett bodelningsavtal?Eftersom båda makarna har en redovisningsplikt så är det möjligt för en domstol att genom avtalslagens (AvtL) regleringar ogiltigförklara avtalet om det finns en grund för detta. Det finns flera olika grunder för att ogiltigförklara ett avtal men i detta fallet bedömer jag att en makes bristande redovisningsplikt kan vara möjligt att se som ett svikligt förledande (30 § AvtL). Denna paragraf innebär att om en av parterna i avtalet uppsåtligen har vilselett den andre, som i detta fallet medvetet underlåtit att redovisa tillgångar, så har domstolen en grund till varför avtalet kan förklaras ogiltigt. Värt att notera är att domstolen värderar principen om att avtal ska hållas och är därför restriktiva när det kommer till att häva avtal. För att avtalet ska kunna hävas behöver också den parten som anför att avtalet ska ogiltigförklaras kunna bevisa att den andre parten medvetet undvikit att redovisa och ta med tillgångarna. Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga! Vänligen,

Är avtalen som anställd ingått giltiga - ställningsfullmakt

2019-07-02 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Vi har en tidigare anställt som gjort egna sidoavtal utan vår vetskap med kunder med vårt brevpapper. Det är undertecknat kladdigt så man ser inte vad det står o det saknas namnförtydligande. Detta gäller en kund som köpt massa kontorsmaskiner. Den tidigare anställd har gjort sidoavtal där massa saker skall ingå utan kostnad. Är det giltligt utan namnförtydligande?
Jesper Horndahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att en tidigare anställd har ingått avtal med kunder för företagets räkning och ni undrar således om företaget är skyldiga att fullfölja dessaa avtal. Den här problematiken kan kokas ner i två juridiska frågeställningar; är ett sådana här avtal giltiga även om namnförtydligande saknas (och att undertecknande är kladdigt/oläsbart) och, om det saknas, kan en anställd med bindande verkan för företaget ingå avtalet ändå. Jag är medveten om att du bara frågar om avtalet är ogiltigt i det fall namnförtydligande saknas (och att undertecknandet är otydligt), men det är också, utöver det, av intresse att utreda den anställdes möjlighet att genom sin anställning ingå avtal för företaget. Måste det finnas ett namnförtydligande (och måste underskriften vara tydlig)?De allra flesta avtalen saknar formkrav. Med detta menas att det finns inga erforderliga krav på avtalets form för att det ska vara giltigt. Avtal kan därför vara giltiga såväl muntligen som skriftligen. Detta gäller däremot inte om det finns någon lag som föreskriver att ett avtal måste ha viss form för att vara giltig. Ett exempel på detta är 4 kap. 1 § jordabalken som föreskriver särskilda formkrav på köp av fast egendom, bl.a. att avtalen måste innehålla underskrift från både köpare och säljare. Vad gäller köp av kontorsmaskiner, som är lös egendom, finns det inget erforderligt lagkrav som stadgar att sådana avtal måste ha viss form. Såtillvida de saker som skulle ingå utan extra kostnad också är lös egendom, finns det ingen lag här heller som säger att dessa avtal måste ha viss form för dess giltighet. Därmed kommer huvudregel beträffande avtal att gälla, nämligen att de inte måste ha någon särskild form för dess giltighet. Avtalet kan därför vara giltigt trots att namnförtydligande saknas (och att underskriften är otydlig). Däremot är det lite speciella regler som gäller när en anställd träffat avtal i sin tjänst och för företagets räkning. Därför måste det nu utredas vilken behörighet och befogenhet din anställda hade att ingå rättshandlingarna. Kan en anställd ingå avtal med bindande verkan för företaget (angående försäljning av kontorsmaskiner) När någon blir anställd ingås en s.k. ställningsfullmakt (10 § andra stycket avtalslagen). En ställningsfullmakt är en fullmakt vilket ger en anställd rätten att ingå vissa rättshandlingar för företagets räkning. Anställningen sätter alltså de yttre gränserna för vilka avtal den anställde har rätt att ingå, dvs den anställdes behörighet. Vilken behörighet den anställde har genom sin ställningsfullmakt är ofta svårt att veta. Det beror på många faktorer så som vilken typ av anställning det rör sig om, vad personen vanligtvis gör för jobb och företagets sedvänja. Med detta menas; vad brukar vara vanligt och acceptabelt inom företaget för anställda med samma position som den anställde ni tidigare hade? Får anställda vanligtvis agera på det sätt som denna person har gjort eller hör detta agerande till ovanligheten? Dvs får personer, med samma typ av anställning, sälja kontorsmaskiner och i vissa fall träffa avtal om att vissa varor ska ingå utan extra kostnad? För att konkretisera kan jag dra ett exempel. Säg att en anställd jobbar som kassör på en snabbmatsrestaurang. Denna person har genom sin anställning - fullmakt att ingå avtal om att sälja den mat som restaurangen har på sin meny. Däremot, om den anställde hade sålt kassaapparaten, kan man konstatera att denne agerat utanför sin behörighet. Om den anställde agerat utanför sin behörighet blir avtalet ogiltigt. Detta oavsett om tredje man (de som mottog de kontorsmaskiner och annat som såldes/gavs bort utan extra kostnad) insåg eller borde ha insett att den anställde agerade utanför sin behörighet. Däremot, kan avtalet trots detta bli giltig genom att det tycks som att ni godkänner avtalet (s.k. ratihabition) antingen genom att ni är passiva eller att ni exempelvis skickar varorna eller på annat sätt agerar som att avtalet är giltigt. Därför är mitt råd att ni så snart som möjligt underrättar köparna om att eran tidigare anställda agerat utanför sin behörighet. Om ni upptäcker att personen faktiskt agerat inom sin behörighet kan avtalet ändå vara ogiltigt genom att ni gett vissa inskränkande föreskrifter. Det kan exempelvis vara om företaget sagt till de anställda att ni numera inte säljer dessa varor eller att ni inte skickar vidare varor utan extra kostnad (uppmärksamma att såvida detta aldrig har hört till vanligheten måste ni inte uttryckligen sagt att det inte får göras, det blir då utanför behörigheten direkt). Har ni haft sådana inskränkande föreskrifter så begränsar det den anställdes befogenhet. För att närmare konkretisera befogenheten kan exemplet om snabbmatsrestaurangen tas upp igen. Den anställde har behörigheten att sälja restaurangens mat och befogenheten att sälja den till det pris som restaurangen föreskriver. Säljer den anställde maten för lägre pris är avtalet ogiltigt bara om kunden, dvs tredje man, insett eller borde ha insett att det såldes till för lågt pris. Det kan vara svårt för tredje man att veta såvida denne inte direkt tar del av de inskränkningar som den anställde har när den ingår rättshandlingar. Om det är så att eran anställd har agerat inom som behörighet men utanför sin befogenhet (som i exemplet ovan) måste alltså köparen insett, eller borde ha insett att detta skedde för att avtalet ska vara ogiltigt (11 § första stycket avtalslagen). Tredje man måste alltså vara i ond tro. SammanfattningAvtalet kräver ingen särskild form för att det ska vara giltigt. Det saknar således betydelse för avtalets giltighet om det saknas namnförtydligande eller inte. Det som däremot har betydelse är om den anställde har agerat inom sin behörighet eller inte. Har denne gjort det är avtalet giltigt. Har den inte gjort det är avtalet ogiltigt (oavsett tredje mans eventuella goda tro) Däremot måste ert företag underrätta köparna om detta. Har den anställde agerat inom sin behörighet men utanför sin befogenhet så krävs det att tredje man är i ond tro för att avtalet ska vara ogiltig. Jag hoppas mitt svar har varit till hjälp!Med vänliga hälsningar,

Kan jag bli krävd på prestation enligt ett avtal som jag inte skrivit under?

2019-06-21 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej!Jag har haft hundar på såkallat hunddagis i 3 månader men ska från och med månadsskiftet inte ha dem där längre.När jag först kontaktade hunddagiset så fick jag ett avtal/kontrakt skickat till mig på e-mail som jag skulle skriva ut, skriva under och ta med. Jag skrev ut avtalet men ville inte skriva under det då jag ville fråga om vissa punkter först. Ägaren var sen inte där på över en vecka och det föll senare i glömska. Ägaren har sedan dess ej heller efterfrågat det. nu när de ska sluta där så säger hon att jag måste betala för nästa månad också eftersom det är reglerna enligt kontraktet jag fick skickat till mig. Jag har betalat för de 3 månader som jag haft hundarna där. Måste jag betala för nästa månad också trots att ingen av oss skrivit under avtalet/kontraktet?
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!Enligt avtalslagen 1 § ska avtal hållas oavsett om det är muntligt eller skriftligt. Jag vill börja med att poängtera att det var riktigt bra gjort att du läste igenom hela avtalet innan du började skriva under. När hunddagiset skickade avtalet till dig innebär det juridiskt att de skickat ett anbud till dig. Detta anbud måste accepteras av motparten för att ett bindande avtal ska uppstå. En accept sker då genom att du skriver under. Har du inte skrivit under avtalet innebär det att du inte accepterar ett eller flera villkor i avtalet, därför gäller inte det avtalet med tanke på att du inte ens skrivit under det.Sammanfattningsvis behöver du inte betala för nästa månad, eftersom du inte gått med på att göra det från första början. Om du ändå har hunnit betala dem, så ska hunddagiset betala tillbaka till dig.Jag hoppas det löser sig!Med vänlig hälsning,

Fel personnummer i hyresavtalet

2019-05-30 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej, skrev på ett hyresavtal men det står fel personnummer på kontraktet jag skrev på. Blir avtalet då ogiltigt?
Joel Åkerlind |Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Nej, avtalet är inte ogiltigt. Det finns inga direkta formkrav på ett hyresavtal, förutom att det ska vara skriftligt om hyresvärden eller hyresgästen begär det, vilket framgår av 12 kap. 2 § jordabalken (vilket även kallas för hyreslagen). Det finns därför inga strikta formkrav som medför en ogiltighet om ex. ett personnummer är felaktigt eller ett namn är felstavat. Det kan dock bli problem ifall det är sådana fel i kontraktet att man inte kan identifiera vem som är hyresgästen. Fastän avtalet står fast rekommenderar jag dig att ta kontakt med din hyresvärd eller hyresgäst så att felet kan rättas till.Jag hoppas du har fått svar på din fråga och du är varmt välkommen att ställa fler frågor om du undrar något mer.Med vänlig hälsning