Fel personnummer i hyresavtalet

2019-05-30 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej, skrev på ett hyresavtal men det står fel personnummer på kontraktet jag skrev på. Blir avtalet då ogiltigt?
Joel Åkerlind |Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Nej, avtalet är inte ogiltigt. Det finns inga direkta formkrav på ett hyresavtal, förutom att det ska vara skriftligt om hyresvärden eller hyresgästen begär det, vilket framgår av 12 kap. 2 § jordabalken (vilket även kallas för hyreslagen). Det finns därför inga strikta formkrav som medför en ogiltighet om ex. ett personnummer är felaktigt eller ett namn är felstavat. Det kan dock bli problem ifall det är sådana fel i kontraktet att man inte kan identifiera vem som är hyresgästen. Fastän avtalet står fast rekommenderar jag dig att ta kontakt med din hyresvärd eller hyresgäst så att felet kan rättas till.Jag hoppas du har fått svar på din fråga och du är varmt välkommen att ställa fler frågor om du undrar något mer.Med vänlig hälsning

Vad kan man göra om någon med utvecklingsstörning vilseletts till att ingå avtal?

2019-04-19 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej det är så att min pojke som är förstånshandikappad har blivit lurad av en tjej kompis att ta en mobiltelefon i sitt namn på 13500 kr plus att hon har lurat honom på 6500kr oxå vi har spärrat telefonen hon lovar att han ska få telefonen men han har inte fått den än hon kommer med ursäkter hela tiden. Kan man ta henne till rättegång om detta . Mvh Rosemarie
Niki Moini Mostofi |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Avtal som ingås under påverkan av psykisk störning är ogiltigaDu har möjlighet att lämna tillbaka mobiltelefonen till den som sålde den till din son. Ett avtal som någon har ingått under påverkan av en psykisk störning är nämligen ogiltig (lag om verkan av avtal, som slutits under påverkan av psykisk störning). Ni således gå till butiken och returnera mobilen.BetalningsföreläggandeOm din sons vän trots ovan fortsätter att undvika att ge tillbaka mobilen och/eller pengarna, har ni även möjlighet att i sista hand ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden för att tvinga fram betalningen (1-2 §§ lag om betalningsföreläggande och handräckning). Om hon bestrider er ansökan, kan ni välja att gå vidare till domstol (33-37 §§ samma lag). Läs mer här, på Kronofogdens hemsida. SammanfattningMitt råd till dig är att återigen ta kontakt med din sons vän och medvetandegöra henne om att avtalet som ingåtts i sig är ogiltigt pga. lag om verkan av avtal, som slutits under påverkan av psykisk störning och att hon gör bäst i att återlämna mobilen till er så att ni (om ni vill) kan returnera den. Ni kan även upplysa henne om att ni avser ansöka om betalningsföreläggande om hon inte samarbetar. Hoppas du fick svar på din fråga!Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1 699 kr kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Med vänlig hälsning,

Är ett köp giltigt även om ens MasterCard inte är signerat?

2019-03-26 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej,På baksidan av ett MasterCard utfärdat av bank/kreditgivare sår det "ogiltigt utan innehavarens namnteckning". Du undrar jag, rent juridiskt sett, om köp gjorda med ett osignerat kort kan anses som ogiltiga?
Jesper Horndahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar det som att man måste skilja på vilka subjekt som man har obligationer till här. Med detta menar jag att du såväl har ingått ett avtal med din bank för att få ditt Mastercard och dessutom ingått ett avtal med exempelvis ett företag genom ett köp gjorts med ditt Mastercard. Sedan föreligger ett avtal mellan företagen och banken angående företagens mottagande av betalning via Mastercards. Är köpet giltigt med ett osignerat kort?Att genomföra ett köp med ett osignerat kort utgör i sig ett giltigt köp. Detta eftersom köpare och säljare har en gemensam partsvilja om att genomföra en överlåtelse av en viss vara eller tjänst mot betalning. Detta avtal är giltigt oavsett form och påverkas inte om kortet är signerat eller inte. Förhållandet mellan den enskilde och banken samt förhållandet mellan företaget och bankenEnligt de villkor som följer av ditt avtal med banken följer en skyldighet för dig att direkt när du får kortet, underteckna kortets baksidan. Detta följer åtminstone av Swedbanks användarvillkor för Mastercard som du hittar här. Villkoret i sig hittas i sjätte klausulen i avtalet under rubriken "hantering av kort". Vad ett osignerat kort kan få för följder är att det betraktas som ett avtalsbrott. Enligt 22 klausulen i användaravtalet stadgas att banken har rätt att säga upp Mastercardssavtalet med två månaders uppsägningstid, eller om det föreligger ett väsentligt avtalsbrott, har de rätt till omedelbar uppsägning. Följderna kan alltså bli att Swedbank (eller annan bank om de har samma användarvillkor) säger upp avtalet vilket får effekten att kortet slutar fungera. Observera att det inte nödvändigtvis kommer ske en uppsägning för att kortet inte är signerat, däremot kan det vara grund för sådan. Förvisso behövs egentligen ingen uppsägningsgrund för att Swedbank ska kunna säga upp avtalet (då med två månaders uppsägningstid). Med tanke på hur lydelsen är utformad i användaravtalet har de oavsett anledning rätt till att säga upp avtalet. Vad både Nordea och Swedbank säger om osignerade Mastercard är att om man har glömt bort sin pin-kod och ändå vill utföra ett köp som kan man i butik hos företaget visa sin legitimation och signera butikens kvitto istället och därmed genomföra köpet utan pin-kod. Däremot, om butikspersonalen ser att underskrift saknas på kortet kan de vägra köp utan pin-kod. Det följer av de bådas inlösenavtal med företagen att de faktiskt ska vägra ett kort där innehavaren saknar pin-kod och kortet inte är signerat. Skulle trots allt butikspersonalen låta kunden få genomföra köpet trots avsaknaden av underskrift på kortet så är köpet giltigt mellan dig och företaget. Däremot kan det eventuellt uppkomma problem mellan företaget och banken på grund av avtalsbrottet från företagets sida. Jag hoppas mitt svar har gett klarhet i vad som gäller här. Med vänliga hälsningar,

Ett köp av hus på ofri grund visar sig vara ogiltigt. Vad ska köparen nu göra när hen vill ha tillbaka sina pengar då köpet ska återgå?

2019-03-14 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Min mamma sålde en stuga till mig 2004 för 150000kr på ofri grund. I samband med klyvning av fastigheten nu säger skatteverket att köpet är ogiltigt då stugan inte var på ofri grund. Hur kan jag få tillbaka mina pengar från min mamma? Kan jag stämma henne eller hur går jag tillväga?
|Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga aktualiserar flera olika juridiska delfrågor som jag kommer att behandla var för sig under egna rubriker.Vad innebär det att köpet är ogiltigt?Det som verkar ha hänt är att det visat sig att stugan tillhör fastigheten. Om den inte hade gjort det hade den utgjort så kallad lös egendom och då kunnat säljas till vem som helst utan några formkrav. Då stugan däremot tillhör fastigheten krävs det att vissa formkrav är uppfyllda för att stugan ska kunna säljas med fastigheten eller alternativt för att den ska kunna omvandlas till lös egendom.Eftersom kraven inte verkar ha varit uppfyllda i detta fall, på grund av missförståndet om huruvida stugan stod på ofri grund eller inte, har ert köp varit ogiltigt.Detta innebär att köpet, enligt huvudregeln, ska återgå. Ur en juridisk synvinkel blir det som att avtalet aldrig varit bindande och att era innehav av stugan respektive pengarna saknar rättslig grund. Därför ska prestationerna återgå. Nästa fråga är vad du då kan göra för att köpet faktiskt ska återgå.Hur kan köpet återgå?Eftersom att detta är en dispositiv tvist kan ni komma överens om att ni, på grund av att köpet är ogiltigt, återlämnar era prestationer. Detta innebär helt enkelt att du får tillbaka dina pengar, och din mor sin stuga.Om ni inte kan komma överens om att självmant lämna tillbaka respektive prestation (pengarna respektive stugan) kan du tvinga igenom detta vid en domstol. Du måste då gå till domstol med yrkande om att avtalet ska förklaras ogiltigt och att hon därför ska betala tillbaka pengarna. Du bör då ha rätt till pengarna så fort du lämnat tillbaka stugan. Att avtalet ogiltighetsförklarats räcker dock generellt inte för att du med hjälp av staten ska kunna få tillbaka pengarna. Det krävs nämligen att du har en så kallad exekutionstitel. Detta innebär att om din mor inte betalar dig trots domen om ogiltighet kan du återigen gå till domstol, med ogiltighetsförklaringen som grund, med yrkande att hon ska betala tillbaka pengarna (se 13 kap 1-2 §§ rättegångsbalken (RB)).I detta fall ska en sådan talan vid domstol väckas vid tingsrätten i den ort där fastigheten är belägen. Detta framgår av 10 kap 10 § RB och lagkommentaren därtill.Om du funderar på att inleda en rättsprocess rekommenderar jag att du tar hjälp av en professionell jurist på Lawlines juristbyrå. Detta kan vara bra för att du ska kunna lägga upp din talan på bästa möjliga sätt och eftersom det generellt kan vara juridiskt invecklat med en domstolsprocess. Om du är intresserad av det kan du maila mig på Joel.Herrault@Lawline.se.Jag hoppas att situationen nu ur ett juridiskt perspektiv har blivit klarare för dig. Om du har följdfrågor angående mitt svar kan du maila mig på nyssnämnd e-postadress.Med vänliga hälsningar,

Misstag vid avtalsskrivning

2019-05-03 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej om 2personer har skrivit ett avtal från SKK men sen kommit hem efteråt och sett att man missat fylla i en väldigt viktig ruta då ingen av parterna såg den, blir avtalet då ogiltigt fram tills det blir korrekt ifyllt?
AnnaSara Jarius |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline! Ett avtal är ju i grund och botten en viljeförklaring som parterna är överens om, särskilt om ni båda undertecknat avtalet. Du nämner inte i din fråga vilken typ av avvikelse det skulle bli av att den berörda punkten inte är ifylld. Troligtvis är båda parter medvetna om att avsikten var att den skulle vara ifylld och detta går att ändra i efterhand. Hela avtalet blir inte per definition ogiltigt. Skulle däremot en tvist uppstå om punkten skulle man till exempel kunna luta sig på avtalslagen 32 § om förklaringsmisstag, alltså att en situation uppkommit då ni varit överens om avtalets utformning men att punkten missades. Det talar även för ett misstag att ni försökte rätta till felet när ni insåg att det uppkom. Troligtvis löser ni detta på enklaste sätt genom att kontakta den andra avtalsparten och delge informationen om att det skett ett misstag. Lycka till!

Kan ett avtal förklaras ogiltigt om en avtalspart var psykiskt sjuk vid avtalet ingående?

2019-03-29 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |HejFinns det möjlighet att bestrida en skuld hos ett inkassobolag om personen var psykiskt sjuk då skulden togs. Kan ett läkarintyg hjälpa till?
Marika Jaaniste |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I brist på närmare information så utgår jag i mitt svar ifrån vissa antaganden om den situation du beskriver: Att personen du beskriver i din fråga har ingått ett avtal med ett företag/en privatperson och vid avtalstillfället haft en psykisk sjukdom. Att den andra avtalsparten (företaget/privatpersonen) har försökt få den person du beskriver att uppfylla sin del av avtalet genom att betala en viss summa pengar, men utan resultat. Att den andra avtalsparten har gett i uppdrag till ett inkassobolag att driva in beloppet. Kortfattat om inkassobolagMånga företag använder sig av inkassobolag för att driva in skulder (se 1 § inkassolagen). Ett inkassobolag är i sin tur ett privat bolag som på uppdrag av en borgenär driver in dennes skulder. Det inkassobolag som du refererar till i din fråga försöker därmed troligtvis att driva in den aktuella skulden på uppdrag av den andra avtalsparten. Kan ett avtal förklaras ogiltigt om en avtalspart var psykiskt sjuk vid avtalets ingående?Ett avtal kan förklaras ogiltigt på grund av psykisk sjukdom mot bakgrund av olika bestämmelser. Den första tänkbara grunden är lagen om verkan av avtal som slutits under påverkan av psykisk störning. Enligt lagens enda bestämmelse är ett avtal som någon ingått under påverkan av en psykisk störning ogiltigt. För att denna bestämmelse ska bli tillämplig krävs emellertid att den psykiska störningen ifråga har orsakat att avtalet ingicks. Det måste alltså föreligga ett orsakssamband mellan den psykiska störningen och avtalsingåendet. Det krävs inte att den psykiska störningen är av viss varaktighet för att bestämmelsen ska kunna tillämpas, utan tillfälliga störningar såsom förvirringstillstånd som orsakats av t.ex. skrämsel eller berusning innefattas. Vidare uppställs inga krav på att motparten haft kännedom om den psykiska störningen. Ytterligare tänkbara grunder som ett avtal kan ogiltigförklaras på är om avtalet står i strid med tro och heder (33 § avtalslagen) eller det har förekommit ocker (31 § avtalslagen). För att ett avtal ska kunna ogiltigförklaras med stöd av 31 § avtalslagen krävs dels att det finns ett missförhållande mellan prestation och motprestation och dels att motparten utnyttjat den andra partens trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroendeställning. Detta innebär med andra ord att motparten måste varit medveten om den andra partens psykiska tillstånd. Det finns även möjlighet att jämka vissa avtalsvillkor eller lämna dessa utan avseende enligt 36 § avtalslagen. Detta om villkoret ifråga är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt. RekommendationOm du/personen du beskriver är av uppfattningen att det aktuella avtalet borde förklaras ogiltigt så bör betalningskravet från inkassobolaget bestridas. Vidare bör kontakt tas med den andra avtalsparten och argument om att avtalet ska förklaras ogiltigt med hänsyn till den psykiska sjukdomen bör också framföras. Att uppvisa ett läkarintyg som bekräftar att personen du beskriver var psykiskt sjuk vid avtalsingåendet kan tillföra en viss tyngd i argumentationen, då detta kan anses utgöra ett bevis.Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?Då kan du vända dig till vår telefonrådgivning eller boka tid med en jurist- Boka tid med en jurist för 1725 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.Vänligen,

Får äkta makar bevittna en namnteckning?

2019-03-26 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |får äkta makar bevittna en namnteckning ?
Emelie Lövgren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att du undrar om makar får bevittna en namnteckning på ett avtal. Många tror att avtal och namnteckningar måste bevittnas för att vara giltiga, men det är faktiskt bara ett visst antal avtal som måste bevittnas. Andra avtal behöver alltså inte bevittnas för att gälla. Testamente och framtidsfullmakt är två exempel på sådana avtal som måste bevittnas. Erkännande av faderskap och säljarens underteckning när man köper en fastighet är två andra avtal som måste bevittnas.Du skriver inte vilken namnteckning det är du syftar på, så jag kommer ge dig lite information om vad som gäller för dessa fyra avtal.Testamente För att kunna bevittna ett testamente krävs två vittnen, som måste vara över 15 år och inte får vara psykiskt sjuka. Dessutom får vittnen inte vara för nära besläktade med testatorn. En äkta make till den som skriver testamentet får inte vara vittne (10 kap. 4§ Ärvdabalken).Framtidsfullmakt Även för framtidsfullmakter krävs två vittnen. För övrigt gäller samma regler som för testamente (4 § lag om framtidsfullmakter). Inte heller här får alltså en äkta make vara vittne.Erkännande av faderskap För att kunna bevittna erkännande av faderskap krävs två vittnen (1 kap. 4§ Föräldrabalken). I övrigt gäller lagen med särskilda bestämmelser om vittne vid särskilda rättshandlingar. Där framgår att vittnet inte får vara under 15 år eller psykiskt sjuk. Som vittne får inte heller vara den som erkännandet av faderskapet berör. Därför får inte exempelvis barnets mamma vara vittne.Säljarens underteckning vid fastighetsköp Även gällande det här avtalet finns ett krav på två vittnen (20 kap. 7§ Jordabalken). Annars gäller reglerna i lagen med särskilda bestämmelser om vittne vid särskilda rättshandlingar. Inte heller här får ett vittne vara under 15 år eller psykiskt sjuk. Vittne får inte heller vara den som avtalet berör. Berör avtalet den äkta makan får vederbörande alltså inte vara vittne.Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Gåvobrevs giltighet vid demens

2019-03-10 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej, jag har en fråga som jag önskar att någon kunde ge ett svar på. Om en person ger bort sin halva av huset under de år hon var dement, kan det ogillas? Det finns ett gemensamt barn och två särkullebarn, så nu står ju särkullbarnen utan möjlighet att ärva delen från huset som de gemensamt ägt sen 1972, men som nu då är bortgivet till maken. Gåvobrevet upprättades 2017-09-25 och hon gick bort 2019. Vi vet inte när exakt hon blev dement, men OM det är möjligt att riva gåvobrevet pga hennes demens måste man ju kunna få fram när hon blev dement.
Anneli Nilsson |Hej och välkommen till Lawline!Ett gåvobrev är en form av avtal. Var och en har rätt att förfoga över sin egen egendom och utgångspunkten är att avtal ska hållas, men avtal kan fortfarande på grund av olika omständigheter förklaras ogiltig. I avtalslagen finns flera ogiltighetsregler, bland annat 31§ som är en regel mot ocker, det vill säga utnyttjandet av annans trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroendeställning för att ingå fördelaktiga avtal. En omständighet som ocker kan innefatta är om personen som undertecknat gåvobrevet led av en psykisk störning (oförstånd) och genom det inte förstod vad hon skrev under och vad det innebar. Det krävs ett uppenbart missförhållande. Om gåvomottagaren inte visste, eller inte borde ha vetat att givaren inte förstod vad hon skrev under blir dock gåvobrevet som regel giltigt. Ett avtal kan även jämkas (lämnas utan hänseende) om villkoret anses vara oskäligt i enlighet med 36§ avtalslagen. Med hennes demens kan man då påstå att det är osannolikt att hon skulle ha förstått vad det innebar att skriva under gåvobrevet. Bevisbördan för ett påstående om att gåvobrevet ska anses vara ogiltigt vilar på den som påstår det.Gåvohandlingen kan även anses vara ogiltig enligt lag (1924:323) om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning. Lagen stadgar att "Ett avtal som någon har ingått under påverkan av en psykisk störning är ogiltigt. Var och en skall då lämna tillbaka vad han har tagit emot eller, om det inte kan ske, (…)"Sammanfattningsvis kan avtalet ogiltighetsförklaras om det faller in under avtalslagens olika ogiltighetsregler eller enligt "lag om verkan av avtal som slutits under påverkan av en psykisk störning". Problemet, så som du skriver, kan dock bli att bevisa att hon faktiskt led av demens vid gåvotillfället. Bevisbördan gällande påståendet om avtalets ogiltighet ligger hos den som påstår det.Jag hoppas detta har besvarat din fråga! Med vänliga hälsningar