Avtals företräde - muntliga avtal, gåvobrev och testamente

2020-03-15 i Avtals ogiltighet
FRÅGA
Hej gäller muntligt avtal om man även har ett skrivet gåvobrev och testamente vilket gäller då
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vad jag förstått av din fråga rör den vad som händer när ett muntligt avtal konflikterar med ett skriftligt gåvobrev eller testamente, det vill säga om avtalen säger olika saker. Mitt kortfattade svar är då att gåvobrev och testamenten som huvudregel gäller framför muntliga avtal, med vissa undantag. Konflikterar gåvobrev och testamenten så beror det lite på omständigheterna vilket av handlingarna som ges företräde.

Allmänt om avtal

Huvudregeln är att avtal inte kräver en viss form, alltså att de är giltiga och bindande för parterna oavsett om det är muntliga eller skriftliga. Varför vi oftast vill ha skriftliga avtal är eftersom det ibland kan vara svårt att bevisa att ett muntligt avtal föreligger. Kan du i en tvist med din avtalspart inte bevisa vad som står i ert avtal eftersom det inte finns svart på vitt kan det vara svårt att få parten att fullfölja sin del av avtalet. Ur ett giltighetsperspektiv om ett avtal med samma parter om exakt samma sak regleras i olika avtal (muntliga eller skriftliga) så gäller det senare avtalet före det äldre. Skulle det vara så att vissa frågor inte regleras i det nya avtalet så kan det gamla gälla i tillämpliga delar. Nyare avtal – muntligt eller skriftligt, gäller alltså som huvudregel före äldre avtal om samma sak.

Testamente

Säger ett testamente något som inte stämmer överens med ett annat muntligt avtal så gäller det skriftliga testamentet. Testamenten måste nämligen se ut på och vara upprättade på ett visst sätt för att ens vara giltiga, detta kallas formkrav.

Formkraven för ett testamente ska anses vara giltigt är följande (10 kapitlet 1 § Ärvdabalken):

Upprättas skriftligen, Med två psykiskt friska vittnen över 15 år gamla och utan nära släktskap med testatorn (10 kapitlet 4 § Ärvdabalken)Vittnena ska bevittna när testator skriver under testamentetVittnena skall skriva underVittnena skall förstå att det är ett testamente (Men de behöver inte veta om innehållet)

Muntliga överenskommelser om vad som ska hända med någons egendom när denne sedermera avlider är därför inte giltiga (17 kapitlet 1 § Ärvdabalken). Undantagsvis kan så kallade nödtestamenten vara muntliga men det måste då bevittnas av två vittnen (10 kapitlet 3 § Ärvdabalken). Nödtestamenten kan bli aktuella då testatorn ligger inför döden.

Gåvobrev

Vad gäller gåvor är de som huvudregel bindande för gåvogivaren när gåvan väl lämnats över till gåvotagaren. Löfte om gåvor är endast bindande om det finns ett gåvobrev (1 § Gåvolagen). Löfte om gåva kan också vara muntligt om utfästelsen tillkännagetts inför en större samling människor.

Formkrav för att gåvobrev ska anses giltigt (1 § Gåvolagen):

Skriftlig handling avsedd som bevis för gåvanHandlingen är överlämnad till gåvotagarenAv handlingen ska det framgå att det rör sig om en gåva, vad gåvan avser, vem som ger gåvan, och vem som mottager gåvan.

Även här får ett muntligt avtal begränsad verkan. Gåvobrevet går alltså före ett muntligt avtal, muntliga utfästelser om gåva är ju inte giltiga som huvudregel.

Konflikt mellan testamente och gåvobrev

Vad händer då om ett gåvobrev och testamente säger olika saker? Gåvobrev som inte börjar gälla förrän gåvotagaren avlider ska behandlas så som ett testamente och måste alltså uppfylla formkraven för testamente (17 kapitlet 3 § Ärvdabalken). Testamente går då före gåvobrev. Skulle ett gåvobrev vara giltigt under gåvogivarens livstid så gäller detta som huvudregel istället för testamente. Orsaken till detta är att man inte kan testamentera bort egendom som man inte äger, ett bindande gåvobrev har ju rättsverkan att gåvan ska lämnas (9 kapitlet 1 § Ärvdabalken).

Sammanfattningsvis har nyare muntliga avtal företräde framför gamla muntliga avtal. Gåvobrev och testamenten har företräde framför muntliga avtal. Huruvida gåvobrev eller testamente har företräde framför varandra beror på karaktären av gåvobrevet.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Hälsningar,

My Öhman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtals ogiltighet (314)
2020-09-16 Vad gäller om ett annat pris anges i avtalet än vad som bestämts muntligt?
2020-09-15 Omyndiga personers underskrift
2020-08-31 Har hyresgäst rätt att bo kvar vid förverkad hyresrätt?
2020-08-30 Fråga om pactum turpe

Alla besvarade frågor (84177)