Ingick 24 månaders bindningstid i bredbandsavtalet och kan bindningstiden vara oskälig ifall den ingick?

2018-09-16 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej, jag köpte ett mobilt bredband från Telenor som jag ville ha i två år då jag borde i skogen och där finns ingen fiber, men jag lyckades fluta till ett centralt lägnhet där jag har en vanlig bredband med öppen surf för mycket billigare pris, och då är jag inte i behov av Telenor, men dom säger att det finns bindningstid, i avtalet sa dom inget om bindningstiden! Det var ett röst avtal, dom säger att du vet att den är för 24 månader, och der vet jag, men ingen bindningstid hade dom sagt om! Och nu har jag i 4 månader betalat nästan 400 kr varje månader för något jag inte vill ha! Dom tvingar mig annars får jag betalningsanmärkning, jag har inget jobb och får socialbidrag som knappt räcker för något, 400 kan jag göra mycket annat med, tex: köpa vinter skor för min sån, bli medlem i en bostadskö där jag kan få en lägnhet istället för att flytta från kommun till kommun varge månad då jag är inebonde med min lila sån som inte kunnat få dagis och jag inte kunnat få jobb! Snälla hjälp jag måste avsluta avtalet då dom lurar mig och suger pengar från mig varje månad, dena månaden tog dom 1014 kr från mig! Kag har inga pengar i fickan!!
Alexander Ekegård Ballin |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ingick bindningstiden i avtalet?När man ingår avtal behöver båda sidor acceptera avtalets innehåll. Detta behöver inte vara skriftligt, det går bra genom telefon eftersom Telenor spelar in deras samtal (1 § avtalslagen). Utgångspunkten för att bestämma vad som ingår i ett avtal är den gemensamma viljan. För dig betyder detta att både du och Telenor måste ha givit uttryck för att ni ville ha en bindningstid på 24 månader. Telenor måste kunna bevisa att de har berättat om bindningstiden för dig och att du accepterat detta. Om Telenor inte nämnt bindningstiden till dig är du inte bunden av den.Vad gäller ifall bindningstiden ingick i avtalet?Om Telenor däremot kan bevisa att de har berättat om bindningstiden och du har accepterat detta blir det svårare att få rätt. Huvudprincipen är att avtal ska hållas men det finns vissa undantag. I din nuvarande situation skulle 36 § avtalslagen möjligtvis vara tillämplig. Denna paragraf kan tillämpas om något i ett avtal är oskäligt. Om något med avtalet är oskäligt kan det ogiltigförklaras eller jämkas. Vidare betyder detta att ifall din bindningstid anses vara oskälig så kan man ta bort bindningstiden (jämka avtalet) eller ogiltigförklara hela avtalet. Är din bindningstid oskälig?Enligt 15 a § Lag om elektronisk kommunikation får bindningstider på elektroniska kommunikationstjänster inte vara längre än 24 månader. Eftersom din bindningstid är just 24 månader kan den inte anses vara oskälig på denna grund. I samma paragraf står det dock att du som konsument ska erbjudas en bindningstid på maximalt 12 månader. Ifall de inte erbjudit detta till dig under telefonsamtalet skulle din bindningstid på 24 månader kunna vara oskälig.Vad kan du göra nu?Jag rekommenderar att du kontaktar Telenor och frågar efter det samtal som de spelat in med dig när ni träffade avtalet. Därefter bör du lyssna noga på inspelningen ifall de faktiskt berättade om bindningstiden eller inte. Ifall de inte nämnde bindningstiden under inspelningen bör du kontakta dem igen och säga att bindningstiden inte ingår i avtalet och att du därför säger upp avtalet direkt. Ifall detta är fallet ska de dessutom betala tillbaka de pengar som de dragit från dig medan du sagt att du inte ville ha kvar bredbandet.Ifall du hör att de berättade om bindningstiden bör du kontrollera att Telenor erbjöd dig ett annat alternativ som innebar maximalt 12 månaders bindningstid. Ifall de endast erbjöd dig detta avtal med 24 månaders bindningstid och inget annat alternativ kan du försöka hävda att bindningstiden är oskälig. Som stöd för det har du 36 § avtalslagen i kombination med 15 a § Lag om elektronisk kommunikation.Ifall du anser dig ha rätt enligt det ovan sagda men Telenor vägrar att gå med på det du vill bör du ta hjälp av allmänna reklamationsnämnden. De kan kostnadsfritt reda ut tvisten mellan dig och Telenor. Klicka här för att göra en anmälan angående köp av tjänst. Till stöd för din anmälan till allmänna reklamationsnämnden kan du bland annat hänvisa till detta svar men också de inspelningar som Telenor kommer att skicka till dig.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Jämkning av avtal

2018-09-01 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Vi har en fordran på en privatperson på 270 tkr Vi skrev ett avtal att hon ska betala av med 1000 kr/mån inkl 4% ränta. Detta innebär att hon betalat av allt år 2061 då vi båda är döda. Är det rimligt, eller kan vi ändra avtalet. Med vänlig hälsning
Jean Nabo |HejTack för att ni vänder er till Lawline med er fråga. I svensk rätt gäller som utgångspunkt en princip om att avtal ska hållas, ofta inom juridiken kallad "pacta sunt servanda". Principen innebär att det är väldigt svårt att ensidigt ändra ett ingånget avtal. En del av de möjligheter som finns kan man hitta i lagen om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, ofta kallad avtalslagen och förkortad AvtL. Denna återfinner ni härI det fall att det rör sig om en felskrivning, alltså att ni exempelvis menade ett annat årtal så kan ni göra avtalet ogiltigt i det fall att privatpersonen som ni lånade ut pengarna till insåg misstaget, AvtL 32 §. Om det inte rör sig om en felskrivning så finns möjlighet att få avtalet ogiltigförklarad på den grunden att det skulle strida mot tro och heder att göra det gällande, AvtL 33 §. Det finns även möjlighet att jämka, alltså ändra avtalsvillkoret om när lånet ska återbetalas, då det kan anses som oskäligt enligt AvtL 36 §.På grund av principen som pacta sunt servanda så brukar dessa lagbestämmelser som jag nu nämnt tillämpas restriktivt i domstolarna, vilket innebär att de tillämpas sällan och med stor försiktighet. Det är svårt att säga hur en domstol skulle resonera i ert fall. Jag personligen tror att såvida det inte rör sig om en felskrivning så blir det svårt att ändra avtalet. Detta eftersom utifrån det ni skriver så verkar ni ha vetat om när lånet skulle återbetalas samt att avtalet har ett värde. Avtalet ses ju som ett skuldebrev och ett sådant kan man sälja vidare. Att starta en rättsprocess om ni kan ändra eller ogiltigförklara avtalet skulle vara dyrt och troligtvis tidskrävande samtidigt som det inte är säkert att ni vinner. Mitt råd till er skulle därför i första hand vara att ni försöker komma överens med denna privatperson ni lånat ut pengar om att ändra lånetiden. Ni skulle exempelvis kunna erbjuda en lägre ränta för att få hen att betala snabbare. Jag hoppas att ni har fått lite klarhet genom detta svar. Ni får gärna lämna en kommentar eller ställa en ny fråga om något var oklart eller om ni vill lägga till fler omständigheter för att få ett ännu tydligare svar.

Vilseledd att Ingå ett avtal på ett främmande språk - Svek/ocker?

2018-08-14 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej,har en vän som har utan sin vetskap nyligen skrivit på att leasingkontakt på en bil för tre år a 4 000 kr/månad. Hon har verkan av sin dåvarande pojkvän eller av bilsäljaren blivit informerad vad hon skrev på, hon har inte ens något körkort. Hon kommer inte ifrån Sverige och förstår inte svenska så bra. Känns som hon har blivit utnyttjad. Kan man häva ett sådant avtal?Mvh
Jesper Horndahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som utgångspunkt bär man ansvar för vad man har skrivit på. Att enbart påstå att ett avtal ska vara ogiltigt för att man inte förstod innebörden är inte en ogiltighetsgrund. Skillnad blir om pojkvännen eller leasinggivaren vilselett din vän. Det kan exempelvis föreligga om någon av dem påstod att hon skrev under något annat än ett leasingavtal eller att de vilseledde din vän om enskilda avtalsvillkor. Det kan då vara fråga om svek eller ocker (30 - 31 §§ avtalslagen). I båda fallen måste motparten (leasinggivaren) vara i ond tro om omständigheterna. Det vill säga, känna till eller borde känna till att din vän blev lurad eller utnyttjad på grund av sitt oförstånd. Eftersom jag inte vet alla omständigheter är det svårt för mig att avgöra om svek eller ocker föreligger. Det är dock av relevans att tillägga att båda ogiltighetsgrunder ska tillämpas restriktivt. Om de skulle föreligga kan avtalet bli ogiltigt. Antingen genom en domstolsförhandling eller att du eller din vän tar kontakt med leasinggivaren och förklarar vad som föranledde avtalet. Eventuellt kan leasinggivaren gå med på att häva avtalet, men det finns inga garantier för det. Hoppas du har fått mer klarhet i detta! Med vänliga hälsningar,

Gäller avtalet?

2018-07-30 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hejsan, om man blir lurad och vilseledd att skriva på ett avtal och sedan lägger säljaren fram ett till papper och säger skriv under denna papper också som är likadan som föregående avtal och man råkar skriva på fast det inte är samma avtal, måste då avtalet gälla även om man var slarvig och inte läste igenom det innan och man blev lurad?
Malin Brännström |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.I lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (avtalslagen) finns bestämmelser om avtals ogiltighet.Det finns två olika ogiltighetsgrunder som kan vara aktuella i det här fallet. I 30 § avtalslagen kan man läsa om svek. För att avtalet ska kunna förklaras ogiltigt på grund av svek måste din motpart underlåtit att lämna information eller lämnat felaktiga uppgifter som var av betydelse för dig när du ingick avtalet. Din motpart måste även vilselett dig med avsikt.1 31 § avtalslagen kan man läsa om ogiltighetsgrunden ocker. För att ocker ska vara för handen måste motparten utnyttjat den andra avtalspartens trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroendeställning för att avtalet skulle upprättas. För att denna regel ska tillämpas krävs dock ett mycket stort missförhållande mellan de två avtalsparterna. Eftersom att du inte uppger något om detta i din fråga utgår jag ifrån att den bestämmelse som kan tillämpas för att förklara avtalet ogiltigt är bestämmelsen i 30 §. Bestämmelsen i 30 § avtalslagen skulle kunna ogiltigförklara det första avtalet du ingått, det uppstår dock problem gällande det andra avtalet eftersom att du inte läst det. Det är svårt att bevisa att man blivit lurad om man inte läst vad som står i avtalet. Det finns ingen lag som säger att man måste läsa de avtal man ingår men om man inte gör det finns det inget rättsligt skydd att tillgå för att ogiltigförklara avtalet om man inte lyckas bevisa att någon av ogiltighetsgrunderna (exempelvis bestämmelserna i 30-31 §§ avtalslagen) är för handen. Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Vänligen,

Fel pris vid köp

2018-09-07 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Om jag till ett företag genomfört ett köp av mobiltelefon på nätet som sedan leverantören av misstag prissatt fel, kan de då häva köpet?Priset stod på hemsidan och köpet genomfördes med kortköp och jag har fått en bekräftelse.Då priset av misstag blev satt för lågt på hemsidan så vill nu leverantören häva köpet.Har de rätt till det?
Victoria Najafi |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. UtgångspunktEtt avtal anses som bindande genom anbud och accept, 1 § avtalslagen. Sedan är utgångspunkten att avtalet ska hållas enligt principen pacta sunt servanda. Eftersom det har funnits ett pris som framgått av hemsidan samt att du fått en bekräftelse då köpet genomfördes, har du därmed ingått ett avtal och det skrivna priset bör vara gällande. Dock kan leverantören hävda att du var i ond tro vid köpet. Det innebär att du vid köpet insåg eller borde ha insett att det priset som angavs på hemsidan inte stämde, i detta fall att du som köpare borde ha insett att det angivna priset inte är rimligt för mobilen, enligt 32 § avtalslagen. I och med att jag inte vet vad du betalat för mobilen och vilken typ av mobil det är, blir det svårt för mig att göra en bedömning huruvida priset för den aktuella mobilen är rimligt eller inte. TillvägagångssättFör att kunna stå fast vid det priset som du betalat för mobilen behöver du argumentera för att du inte varit i ond tro om priset. Huruvida du skulle ha framgång för en sådan argumentation beror på vad den typen av mobilen kostar hos andra kedjor och hur stort det skiljer sig från vad du betalat. Samt vad de begär för pris för mobilen nu och hur stor skillnad det är. Skulle företaget ändå motsätta sig din argumentation, kan du vända dig till domstol ifall du tror att din argumentation skulle hålla. Min enkla gissning är att om priset skiljer sig avsevärt från vad mobilen kostar i vanliga fall, lär du ha svårt med framgång i en domstol. Självklart kan du prata med företaget och försöka komma överens med en kompromiss, utan att blanda in någon domstol i det hela. Jag hoppas att du fick svar på din fråga, återkom gärna ifall du har fler funderingar!Med vänlig hälsning,

Är det straffbart att köpa en vara som minderårig när det är åldersgräns på denna?

2018-08-29 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Om en minderårig skulle köpa något på internet som man måste va 18 för och klickar i att man är 18.Är det olagligt och är det straffbart
Jacqueline Björklund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När en person köper något på internet så ingår personen ett avtal med försäljaren. Om avtalet har ingåtts genom att den ena parten (i detta fall den minderåriga köparen) medvetet har fått den andra parten (försäljaren) att tro någonting som inte är sant och detta påverkat avtalet, kallas detta för svek och regleras som ett avtalsbrott (30 § lag om avtal och andra rättshandlingar). När ett avtal har ingåtts genom svek har parten som blivit förledd rätt att häva avtalet. Det innebär att försäljaren har rätt att kräva tillbaka sin vara. Beroende på omständigheterna kan försäljaren också i vissa fall vilja kräva skadestånd av köparen. Att köpa en vara som minderårig är dock ingenting som är brottsligt i den mening att böter eller något liknande skulle dömas ut (i vart fall inte om det rör sig om en vanlig vara som myndiga personer kan köpa, exempelvis vissa apoteksvaror). Det kan med andra ord vara olagligt, utan att det är straffbart.Hoppas detta var till hjälp!Vänligen,

Svikligt förledande vid avtalsingående

2018-07-31 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hur går jag tillväga för att ogiltigförklara en hundförsäljning privatpersoner emellan?Jag visste ej hundens värde o blev vilseledd av en person jag ansåg veta det.
Hampus Rask |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar det som att du undrar över huruvida du har rätt att ogiltigförklara ett avtal om en hund som du köpt och att motparten vilselett dig rörande hundens egentliga värde.Huvudregeln i svensk avtalsrätt är att avtal ska hållas (pacta sunt servanda). Det finns ingen regel som sådan i lagen utan det är en allmän rättslig princip som givits erkännande inom rättsväsendet. I vissa situationer kan emellertid inte avtal hållas i allas lägen. I 30 § AvtL regleras situationen då en medkontrahent svikligen förlett sin motpart. I korta drag innebär detta en civilrättslig variant av bedrägeri; köparen har med andra ord lurat sin motpart att ingå ett icke fördelaktigt avtal. Detta kan bestå i att man tillbakahåller information om det som avtalet avser, t.ex. att någon ställer om milmätaren på en bil för att påstå att den gått ett lägre antal mil än vad som egentligen är fallet. Rättsföljden av ett svikligt förledande är att ett avtal är ogiltigt och att respektive prestation ska återgå, dvs. hunden ska tillbaka till säljaren och då ska återfå dina pengar.Som jag tolkar det har du köpt en hund som inte varit av det värde som motparten givit en utfästelse om. Har du därmed fått betala ett högre pris än vad hunden egentligen är värd är detta en ogiltighetsgrund som omfattas av 30 § AvtL. Min rekommendation är att du i första taget reklamerar gentemot motparten, i bästa fall kan ni lösa detta själva. I andra hand finns det ofta skriftliga handlingar på avtal, har du en sådan bör du också ha tydliga bevis för att din motpart gjort en utfästelse om att hundens värde var en del av avtalet men som efter ingåendet visat sig vara ett falsarium. Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Vilken uppsägningstid gäller för hyresgäster?

2018-07-29 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej, Jag och min sambo har hyrt en villa av en privatperson sedan 1 Maj 2017. Vi har en deposition om 11.000 sek och en uppsägningstid om 3 månader varav båda står angivna i hyreskontraktet. Vi önskar flytta och har signerat ett hyreskontrakt för en villa i Göteborg med inglyttning fr.o.m 1 September 2018. Vi sa upp vårat nuvarande hyreskontrakt muntligt i slutet av Juni men hyresvärden var då mycket bestämd med att uppsägningstiden var 3 månader. Vad jag förstår av vänner och bekanta så stämmer inte det då den alltid är 1 månad om hyresgästen önskar oavsett vad som står i kontraktet. Vi vill flytta ut den 31 Augusti och inte den 30 oktober.. Hyresvärden tar kontakt med min sambo tidigt på förmiddagen dagen efter vi sagt upp kontraktet och Ber honom signera att vi ska flytta ut den 30 Oktober.. Min sambo är från Nord Amerika och han är kanske inte helt hundra med Svenska lagarna och som han förstår det från att ha googlat lite så gäller fortfarande 1 månads uppsägning och inte 3 som det står angivet på vårt kontrakt vilket han signerade uppsägning på den dagen.. Är vi I.o.m hans signatur tvingade att hyra t.o.m 30 oktober? Båda våra namn finns på kontraktet som hyresgäster men endast han har signerat “uppsägning". Skulle vi kunna hävda att den uppsägningen är felaktig eftersom att min signatur saknas? Då kanske vi kunde lämna in en uppsägning med båda våra signaturer innan slutet av Juli och därmed med vår 1 månad uppsägning hyra t.o.m 31 Augusti.
Daniel Vetterfalk Strömblad |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Avgörande för vilken uppsägningstid som kan avtalas för er är vilken lag som ska tillämpas. Beroende på de förhållanden under vilka er bostad hyrs ut tillämpas antingen jordabalkens (JB) 12 kap. eller privatuthyrningslagen.Inledningsvis redogör jag för vad som avgör vilken lag som ska tillämpas för att sen besvara frågan om betydelsen av att din sambo undertecknat ett dokument som säger att ni ska flytta ut efter en tid som motsvarar tre månaders uppsägningstid.Vilken lag gäller?12 kap. JB tillämpas för avtal som rör uthyrnings av bostadslägenheter så länge privatuthyrningslagen inte ska tillämpas.Privatuthyrningslagen tillämpas när en privatperson hyr ut en bostadslägenhet för annat än fritidsändamål. Om samma privatperson hyr ut två stycken bostadslägenheter så tillämpas privatuthyrningslagen på avtal som gäller den lägenheten som hyrdes ut först och 12 kap. JB på avtal som gäller den senare uthyrda lägenheten (1 § privatuthyrningslagen). Hyr en privatperson ut fler än två lägenheter så tillämpas typiskt sätt inte privatuthyrningslagen utan jordabalkens 12 kap. för hyresavtal.Om privatuthyrningslagen är tillämplig så stämmer det ni hört, nämligen att ni har rätt att säga upp hyresavtalet med en månads uppsägningstid (3 § andra stycket privatuthyrningslagen). Om privatuthyrningslagen är tillämplig spelar det ingen roll om ni avtalat en längre uppsägningstid - en månad gäller oavsett (2 § privatuthyrningslagen). Även om ni kommit överens med hyresvärden om att flytta ut efter tre månader så kan ni alltså säga upp avtalet igen med en månads uppsägningstid. Att din sambo gått med på en längre spelar alltså ingen roll i det fallet.Om 12 kap. JB istället är tillämpligt så är uppsägningstiden tre månader om inte något annat avtalats till fördel för er (12 kap. 4 § och 1 § femte stycket JB). Det innebär att om ni inte avtalat med er hyresvärd att er uppsägningstid ska vara något annat än tre månader så har er hyresvärd rätt i att det är tre månader som gäller. Om 12 kap. JB är tillämplig så gäller alltså redan en tre månader lång uppsägningstid och följaktligen saknar det även i sådana fall betydelse att din sambo gått med på just det.SlutsatsFör att kunna avgöra vilken uppsägningstid ni har rätt till så måste ni ta reda på de förhållanden som är avgörande enligt ovan. I det fall JB ska tillämpas så gäller en uppsägningstid om tre månader och i det fall privatuthyrningslagen ska tillämpas så gäller istället en månad.Lycka till med ert ärende!