Ingångna avtal ska hållas - pacta sunt servanda

Hej!

Jag jobbar i en privat guldsmedsaffär och hade igår kund som sålde guld till oss, men som sedan ångrade sig. Har kunden rätt att kräva att få tillbaka guldet?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Inledning

Din fråga aktualiserar huvudsakligen den allmänna avtalsrättsliga principen pacta sunt servanda och lagen om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (AvtL).

Utredning

En allmän avtalsrättslig princip är att ingångna avtal som huvudregel ska hållas, i juridiska sammanhang ofta benämnt pacta sunt servanda. Principen gäller såväl skriftliga som muntliga avtal och innebär att de villkor som överenskommits ska gälla om inget annat avtalats och inga undantagsregler är aktuella. Med det sagt förekommer ofta bevissvårigheter gällande muntliga avtal, vilket i praktiken kan sägas innebära att principen är verkningslös i fall då bevisning avseende avtals tillkomst och/eller innehåll är svag. De undantag från principen som finns i svensk rätt är för många för att listas i detta svar, men två vanliga kategorier av undantag gäller de allmänna bestämmelserna om ogiltighet i 3 kap. AvtL och konsumentskyddsbestämmelser såsom konsumentköplagen.

I ditt nu aktuella fall kan det konstateras att det inte går att säga något säkert utan insyn i de närmare avtalsvillkoren och partsförhållandena. Preliminärt bedömer jag dock att det är osannolikt att säljaren skulle kunna kräva att avtalet ska återgå eftersom din fråga inte indikerar att några bestämmelser i avtalet stödjer detta. Jag har dessutom svårt att föreställa mig några tvingande lagregler som skulle kunna aktualiseras i ditt fall eftersom konsumentskyddsreglerna enligt min uppfattning alltid är utformade för att skydda konsumenter i egenskap av just konsument, det vill säga köpare av en vara eller tjänst. När en privatperson frivilligt säljer lösöre till en näringsidkare är de stora konsumentskyddslagarna, som till exempel kan ge konsumenter ångerrätt, därmed inte tillämpliga. Detta hindrar förstås inte att du och säljaren ingår ett nytt avtal avseende den aktuella egendomen, men det förutsätter att du bedömer att du har ett intresse av detta.

Handlingsplan

Min rekommendation till dig är att överväga vilka handlingsalternativ som står dig till buds, vilka som är mest förmånliga för dig och agera därefter. Eftersom du antagligen har all rätt att behålla egendomen måste du antagligen inte göra något, men du vet förstås bättre än jag vilket intresse du har av en fortsatt god relation med säljaren eller vad säljaren är beredd att erbjuda som kompensation för att återfå guldet.

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp! Har du några funderingar kan du höra av dig till mig på magnus.gustafsson@lawline.se.

Med vänlig hälsning
Magnus GustafssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”