Kan en framtidsfullmakt ogiltigförklaras?

2020-11-29 i Avtals ogiltighet
FRÅGA
Hej.Om en person gett en annan en Framtidsfullmakt, i vårat fall min fru som fått en Framtidsfullmakt av sin bror. Kan då hans barn låta eller ens försöka omyndigförklara sin pappa retroaktivt från den tidpunkt Framtidsfullmakten skrevs. Framtidsfullmakten är bevittnad enligt konstens alla regler. Förstår att ni får många frågor men vi vore tacksamma för så snabbt svar som möjligt då det brådskar.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du undrar om en utfärdad framtidsfullmakt kan ogiltigförklaras ifall det framhålls att personen inte var i tillräckligt bra sinnestillstånd vid utfärdandet av en sådan fullmakt.

Vad är en giltig framtidsfullmakt?

En framtidsfullmakt innebär en fullmakt för någon annan att företräda fullmaktsgivaren när denne i framtiden av olika skäl inte längre är i stånd att ha hand om eller fatta beslut gällande sina angelägenheter (1 § lagen om framtidsfullmakter). Framtidsfullmakten träder alltså i kraft först när fullmaktsgivaren är i sånt tillstånd att den inte längre kan ta hand om sig och behöver hjälp kring de saker som omfattas av fullmakten, dock under förutsättning att fullmakten upprättats på giltigt sätt (9 § lagen om framtidsfullsmakter). Enligt 9 § andra stycket är det fullmaktshavaren som ska bedöma om sådant tillstånd har inträtt och fullmakten ska börja gälla. Bedömningen kan också göras av domstol, antingen om det begärs eller om det står som krav i fullamakten.

Kraven för en giltig framtidsfullmakt är att den är upprättad av en person över 18 år som har rättshandlingsförmåga (3 § lagen om framtidsfullmakter). Fullamakten ska även vara skriftlig, bevittnad av två oberoende vittnen samt att det i fullmakten ska framgå tydligt vem/vilka som är fullmaktshavare, vilka uppgifter som den omfattar och om det finns övriga villkor (4-5 §§ lagen om framtidsfullamakter).

Lite om förvaltarskap och god man

Det som förr hette "omyndigförklaring" innebär idag istället att en person blir beviljad en förvaltare när personen av olika anledningar t.ex. psykisk sjukdom, demens inte längre anses kapabel att ha hand om sina angelägenheter själv. Det är domstolen som fattar beslut om förvaltarskap enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. Ett sådant beslut kan gälla interimstiskt dvs sålänge tills beslut fattats men inte retroaktivt dvs för period bakåt i tiden.

Annat som är viktigt att veta är att om personen förordnas en god man eller förvaltare förlorar en utfärdad framtidsfullmakt verkan angående de saker som omfattas av förvaltarens/ gode mannens uppdrag (27 § lag om framtidsfullmakter).

För att svara på din fråga, en framtidsfullmakt som är undertecknad och bevittnad enligt formkraven ska vara giltig när fullmaktsgivaren senare är i sådant tillstånd att fullmakten ska anses träda i kraft. Lagen uppställer även krav på att vittnena ska vara oberoende, vilket innebär att de inte ska finnas något intresse av att godkänna en framtidsfullmakt som inte bör upprättas. Om det har gått rätt till finns det ingen anledning att ifrågasätta att fullmakten inte skulle vara giltig eller kunna träda i kraft när fullmaktsgivaren senare inte längre klarar sig själv, och då inte heller någon möjlighet att häva fullmakten om ni är oroliga att det är vad hans barn vill i detta fallet.

Däremot om han nu blir beviljad en förvaltare eller god man kommer det ställföreträdarskapet att gå före framtidsfullmakten som din fru har fått.

Jag hoppas att detta besvarade din fundering. Om jag har missförstått någon omständighet i din fråga är du välkommen att ställa en ny fråga till oss på Lawline.

Med vänliga hälsningar,

Erica Lager
Fick du svar på din fråga?