Går det att få ett avtal ogiltigförklarat när en av parterna uppvisat tecken på lättsinne vid avtalsslutet?

2020-11-15 i Avtals ogiltighet
FRÅGA
HejJag behöver er hjälp i det ärende jag nu ska beskriva.Jag och min fru är fortfarande gifta men vi ligger i skilsmässa. Vi äger också en lägenhet i Stockholm. I somras hade jag en tung period där jag föll in i missbruk (men tog mig ur i början av augusti). Under sommaren flyttade jag till en egen lägenhet för att dricka alkohol. Jag kan bevisa hur mycket jag faktiskt drack, då jag lade in mig för akut beroendevård fyra gånger under sommaren.I slutet av juni skrev jag också under ett avtal, men min hjärna fungerade verkligen inte som vanligt då - jag skulle kalla det att jag inte var i mina sinnes fulla bruk. Min bedömning är sedan att min fru utnyttjade situationen då det var uppenbart att jag var lättsinnig. Jag skämdes så över situationen och jag ville "locka" tillbaka min fru, och just då tänkte jag att om jag är väldigt givmild så kanske hon i förlängningen tar tillbaka mig. Jag kände också då att jag ville kompensera för att jag åkt hemifrån för att dricka. Jag lade mig platt helt enkelt. Min bedömning är att hon utnyttjade denna situation för att få till stånd ett kontrakt som är uppenbart obalanserat. Jag har någonstans läst att det krävs att prestationerna i avtalet står i uppenbart missförhållande till varandra, och så är verkligen fallet.Min fråga är då inte oväntat - hur bindande är detta avtal? Kan man ogiltigförklara det?Jag skickar med en länk på dropbox till själva avtalet: Syns inte här av integritetsskäl. Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Jag tolkar ditt ärende enligt följande. Du och din hustru står i begrepp att gå skilda vägar. Under den gångna sommaren hamnade du också i ett alkoholmissbruk som sedermera ledde till akut beroendevård vid fyra olika tillfällen. Under samma period ingick du ett oförmånligt avtal med din hustru i något sorts försök att "vinna tillbaka" henne och kompensera för ditt tidigare uppträdande. Enligt uppgift pekar det mesta på att hon utnyttjade ditt dåvarande lättsinne och du undrar därför huruvida du verkligen är bunden av det som manifesterades i avtalet. Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av din fråga är:

Lagen om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (avtalslagen, AvtL).

Du har även beställt en personlig telefonrådgivning, vilken jag för övrigt ser fram emot mycket. Under denna kommer ovanstående att kunna behandlas ytterligare och likaledes kommer möjlighet att ges till en mer djupgående diskussion (om så önskas). Många juridiska spörsmål behandlas dessutom allra enklast under ett telefonsamtal. Vidare krävs inte sällan ingående kunskaper om de faktiska omständigheterna för att kunna ge ett någorlunda träffsäkert svar.

Tillämpliga ogiltighetsgrunder, vad gäller?

Inledningsvis förtjänas det att säga att du har helt rätt. Med ett något ålderdomligt språkbruk sägs i 31 § AvtL att om någon har begagnat (använt) sig av annans trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroendeställning till att taga eller betinga sig förmåner, vilka stå i uppenbart missförhållande till det vederlag, som må hava blivit erlagt eller utfäst, eller för vilka något vederlag icke skall utgå, vare rättshandling (i det här fallet ditt oförmånliga avtal), som sålunda tillkommit, icke gällande mot den förfördelade (du alltså).

Det nyss nämnda lagrummet (lagparagrafen) reglerar ogiltighet av rättshandlingar som tillkommit genom ocker och således genom otillbörliga förfaranden. Det betyder att ockerparagrafen omfattar situationer där en av avtalsparterna redan befinner sig i ett oförmånligt och/eller utsatt läge och där dennes motpart medvetet utnyttjar detta. Kravet för att du som part i avtalet ska nå framgång med åberopandet av den här ogiltighetsgrunden är att du kan visa att det föreligger en så kallad ekvivalensstörning (ekvivalens = jämlikhet, samma värde), vilket i praktiken innebär att du måste kunna föra bevisning om att det råder just ett uppenbart missförhållande. Begreppet "uppenbart" har i rättspraxis (tidigare domstolsavgöranden) tolkas restriktivt varför det torde krävas en grav och tydlig obalans i det aktuella avtalsförhållandet, se bland annat hovrättsfallet RH 2005:36 där en äldre mans oförstånd hade lett till att denne lämnat stora penninggåvor. Exempelvis kan osedvanligt hög utlåningsränta (kreditocker) eller försäljning av värdefull egendom till ett kraftigt underpris (sakocker) också utgöra situationer som träffas av regleringen i 31 § AvtL.

Som en säkerhetsventil och för det fall avtalsförhållandet mellan dig och din hustru inte skulle täcka rekvisiten i ockerparagrafen finns den så kallade stora generalklausulen i 36 § AvtL. Av denna framgår att avtalsvillkor får jämkas eller lämnas utan avseende, om villkoret är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt. Har villkoret sådan betydelse för avtalet att det icke skäligen kan krävas att detta i övrigt skall gälla med oförändrat innehåll, får avtalet jämkas även i annat hänseende eller i sin helhet lämnas utan avseende. 36 § AvtL kan således fånga upp alla de fall som eventuellt inte täcks av ockerparagrafen och den typen av avtal eller enskilda villkor i sådana avtal kan då alltså komma att jämkas (justeras) eller lämnas utan avseende (helt ogiltigförklaras), se bland annat Högsta domstolens (HD) avgörande i NJA 1999 s. 408 där ett borgensåtagande jämkades från 4 Mkr till 1 Mkr på grund av omständigheterna vid avtalets tillkomst. Vid oskälighetsbedömningen brukar exempelvis hänsyn tas till vem som bär ansvaret för misstaget och/eller vem som har framkallat detta, om partens vårdslöshet låg till grund för det som faktiskt inträffade och/eller om motparten eventuellt var i god tro. Det ska dock noteras att ett avtal eller ett enskilt avtalsvillkor ändå kan framstå som oskäligt trots att motparten är i god tro. Det innebär att även om din hustru till och med skulle ha varit i god tro om omständigheterna och därmed inte var medveten om dina "problem" behöver detta inte på något sätt utgöra det tyngst vägande argumentet för avtalets giltighet. Det görs med andra ord en samlad bedömning av alla omständigheter i varje enskilt fall.

Notis: HD styr rättspraxis på civilrättens område och är den yttersta uttolkaren av nästan all sådan lagstiftning. Genom sina avgöranden skapar domstolen så kallade prejudikat (normerande rättsfall), vilka övriga domstolar i lägre instanser (tingsrätter och hovrätter) informellt har att följa.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Avtalsgranskning ingår tyvärr inte i expressrådgivningen varför alla sådana spörsmål måste hänskjutas till vår byrå. Du är dock välkommen att skicka över avtalet per mail inför vårt kommande samtal, vilket då i realtid, under själva telefonrådgivningen, kommer att kunna användas som diskussionsunderlag. Men en kvalificerad juridisk analys/förhandsbedömning av avtalet görs emellertid inte här. Utifrån din ärendebeskrivning och vid en första anblick (och som svar på din faktiska fråga) pekar dock mycket på att det torde gå att få avtalet ogiltigförklarat i efterhand.

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan, via den kostnadsfria telefonrådgivningen eller ånyo genom några av våra betaltjänster. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.

Du har som sagt också beställt en 30 minuters personlig telefonuppföljning med möjlighet att kunna ställa kompletterande frågor och till vidare diskussion om hur din fortsatta hantering bör läggas upp. Jag kommer därför att ringa dig nu på torsdag den 19/11 kl 17.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Vänligen återkom per mail om den föreslagna tiden inte skulle passa.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende hittills har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtals ogiltighet (351)
2021-05-07 Är avtalet giltigt om jag blivit lurad?
2021-05-05 Får en dansskola ta ut avgift om man inte kommer på sin förbetalda klass?
2021-04-29 Avtals ogiltighet
2021-04-28 ogiltighet av ett borgensåtagande.

Alla besvarade frågor (92029)