Utkast till avtal och ansvar över utkastet

2018-12-29 i Anbud och accept
FRÅGA |När blir ett utkast till avtal ett avtal ?Vilket ansvar har den som skriver utkastet till avtalet ?
Joel Åkerlind |Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor.Utkast till avtalEtt utkast till ett avtal blir ett avtal när parterna bestämmer att utkastet är klart och accepterar det.Även i de fall parterna tillsammans, eller enskilt, arbetar fram utkast på avtal, uppstår en bundenhet (ett avtal) mellan parterna först när de har accepterat det. Parterna kan också komma överens om att avtalet måste vara skriftligt och att de därmed inte muntligen kan komma bli bundna av det. Detta framgår av 1 § avtalslagen.Ansvar till utkastet för avtaletDen som skriver utkastet ska först och främst se till att utkastet representerar vad parterna vill. Om en part försöker gömma villkor eller få in ändringar i hopp om att den andra inte ska märka, kan det vara en grund för att avtalet är ogiltigt med anledning av svek, 30 § avtalslagen.Jag hoppas du har fått svar på dina frågor. Du är varmt välkommen att ställa fler frågor!Med vänlig hälsning

Vän erbjöd sig att laga min bil. Den stod på hans tomt utan att bli lagad. Kan vännen ta ut en parkeringsavgift?

2018-11-06 i Anbud och accept
FRÅGA |En bekant erbjöd sig att felsöka min bil när den gått sönder. Bilen fraktades till dennes tomt och stod där i tre månader utan att bilen blev lagad. Efter tre månader åkte jag dit och hämtade den.Kan det tolkas som att jag har hyrt parkeringsplats av honom nu? Kan han skicka faktura för hyra av parkering? Som jag fattat det så gäller fri hyressättning för parkering. Skulle fakturan kunna bli hur hög som helst isf? Man skriver ju sällan kontrakt med bekanta så det har inte skett i detta fallet heller.Tanken var ju dock aldrig att hyra parkering utan bara att få bilen felsökt.
Hilda Jeppsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En vän erbjöd sig att laga din bil. Bilen stod på hans tomt i tre månader utan att bli lagad. Ni har inte skrivit något kontrakt om lagning eller en parkeringsavgift. Din fråga är om din vän kan ta ut en parkeringsavgift, alltså om det föreligger ett avtal om hyra för parkering.För att ett avtal ska vara bindande ska det finnas ett anbud och en accept. Det kan t.ex. ske muntligt eller via ett kontrakt eller avtal. Även praxis mellan parterna kan spela in, till exempel om du och din än tidigare har haft ett avtal om lagning och hyra. Då kan det tolkas som att det faktiskt finns ett avtal, även om ni inte specifikt har avtalat om det i denna situation. Det är den som påstår att det finns ett avtal som har bevisbördan (ska bevisa) det. Alltså: om din vän påstår att ni har ett avtal om hyra för parkering så ska din vän bevisa att ett sådant avtal finns. SammanfattningOm vännen menar att det faktiskt finns ett avtal så ska han bevisa det. Om du och din vän inte tidigare har slutit ett avtal om lagning och hyra av en bil, och ni inte har avtalat om något sådant denna gång, så tolkar jag det som att din vän inte kan ta ut en parkeringsavgift. Det vore oskäligt om du blir betalningsskyldig för något du inte har gått med på.Hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Är erbjudanden rättsligt bindande?

2018-10-31 i Anbud och accept
FRÅGA |Vi fick ett erbjudande från Centralbadet om att köpa badentre 4 ggr för 395kr. Har en kupong med denna info. Även en anteckning om datumet när vi fick denna folder. Däremot när jag nu tänkte lösa in detta påstår de att erbjudandet inte gäller utan gick ut slutet av september. Står inget om sista anv datum på foldern. Kan jag hävda rätt till erbjudandet?
Henrik Åkesson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer att besvara din fråga med hjälp av reglerna i avtalslagen (AvtL) Jag tolkar din fråga som om att ni fått ett erbjudande om badentré i form av reklam. Är detta fallet så är det tyvärr inte bindande för Centralbadet. För att sluta ett sånt här avtal krävs det, lite förenklat, ett anbud och en accept. Både anbudet och accepten är i sig bindande och stämmer dessa överens har ett bindande avtal kommit till stånd (AvtL 1 §).Exempel: Vill du köpa min klocka (anbud)? Ja (accept). När frågan ställs om du vill köpa min klocka är jag bunden av detta anbud. Det är bindande under en väldigt kort period om det är muntligt (AvtL 3 § andra stycket), görs det i exempelvis brev måste accepten komma mig till handa inom skälig tid (AvtL 3 § första stycket) för att jag fortfarande ska vara bunden av mitt anbud. Har jag däremot sagt att jag vill ha svar inom Här tror man kanske att erbjudandet om att köpa badentré är ett sådant anbud, men det stämmer inte. För att det ska vara fråga om ett anbud så måste det vara riktat mot en bestämt avgränsad personkrets. Eftersom reklam skickas ut till många är inte fråga om anbud utan istället handlar det om utbud. Utbud är inte bindande, det ses istället som en uppmaning för dig att komma in med anbud om att du vill köpa badentré för 395 kr. Har inget anbud gjorts av Centralbadet så är Centralbadet inte heller bunden av något. Detta innebär att du inte har rätt att få köpa badentré för detta pris. SlutsatsEftersom det inte är fråga om ett anbud så är detta inte bindande för Centralbadet. Du kan då inte hävda rätt till erbjudandet.Jag hoppas du fått svar på din fråga. Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma! Med vänliga hälsningar

Ingående av avtal genom digital signering

2018-10-30 i Anbud och accept
FRÅGA |Jag är utvecklare for bolag som säljer säkerhetsprodukter (t.ex. inomhuskameror, branddetektorer, överfallsknappar mm.). Dessa produkter kommer med underhållsförsäkring/uppkoppling till cloud-tjänster, vilket innebär löpande avtal. Vi vill börja jobba med e-ordrar, vilket innebär e-signering. I dagsläget använder vi enbart ordrar i pappersform där kunden skriver under på plats. Vi vill inte ansluta e-ordern till BankID, istället utveckla egen lösning. Vi har hittills kommit fram till at vi behöver ha följande:•När säljare och kund har kommit överens om vad avtalet skall innehålla, ett e-postmeddelande skickas till kund med bifogad avtalet (i PDF-format), samt en 'Signera' och en 'Avbryt' knapp.•Vid signeringstillfället (e-postmeddelandet), kund ska ha möjlighet att neka avtalet (med 'Avbryt'-knapp, bredvid 'Signera' knappen)•När kunden trycker signera skall det visas ett meddelande som förklarar för kunden att hen ingår i ett juridiskt bindande avtal. Här skall kunden också ha möjlighet att avbryta köpet.•Vid signering, kundens IP adress, e-postadress och en timestamp sparas i order-databasen. Detta information läggs till längst ner i avtalet (PDF-dokumentet) som sedan sparas i databasen. En digital fingerprint (SHA-512 hash) av dokumentet skapas och sparas i databasen.•Ett länk skickas till kunden där hen kan ladda ner signerad dokument. Länken kommer att fungera så länge avtalet gäller.Räcker detta för att avtalet skall vara juridiskt bindande?
Ninab Yousif |Hej och tack för att du valde att vände dig till Lawline!Ingående av avtal kan ske på många olika sätt, så länge lagen inte kräver en viss form. I ditt fall så skulle det inte vara ett formkrav. Avtalslagen har dock löftesprincipen som huvudregel, som går ut på att ett avtal sluts i två led. Detta innebär att någon först lämnar ett anbud och sedan svarar motparten med en accept, ett godkännande svar, och så uppstår ett avtal. Min uppfattning kring upplägget med e-signeringen är att det bifogade avtalet som ni skickar till kunderna på mail är att betrakta som ett anbud. När din kund sedan väljer att godkänna avtalet genom att klicka på "Signera" så väljer kunden att ingå avtal. Genom att då ha klickat på knappen så skall ni ha ingått ett avtal enligt avtalslagen och löftesprincipen.Hoppas att du fick svar på din fråga,Vänliga Hälsningar

Ingående av avtal genom konkludent handlande

2018-11-07 i Anbud och accept
FRÅGA |Jag är konsult och hade ett avtal med en kund som gick ut 28 februari. I slutet av februari mejlade jag priserna som gällde om de ville anlita mig from 1/3 och fick respons på mejlet. De svarade att de inte skulle anlita mig mer. Efter 1/3 blev jag dock inringd och jag frågade då om ägaren var medveten om att jag blev inkallad, fick svaret att det var han. När fakturan kom vägrar företaget att betala något, för de tycker att jag är för dyr. Har de rätt att vägra betala eller hävda att de skall betala enligt taxan i det gamla avtalet?
Gustaf Åleskog |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns flera sätt för avtalsbundenhet enligt svensk rätt. Ett av sätten är just att avtal ingås genom konkludent handlande. Ofta handlar det om att en avtalspart har varit aktiv i avtalsförhandlingar, därefter varit passiv och senare handlat på ett sådant sätt att motparten verkligen har anledning att tro att avtalet har ingåtts.Konkludent handlande finns inte lagstadgat utan framgår av praxis. T.ex. rättsfallet NJA 1961 s 658 där ett bolag levererat elspisar och kylskåp till en kommun. Eftersom kommunen kvitterat ut varorna (dvs. agerat konkludent) kunde de inte undgå betalningsskyldighet. Av din fråga framgår att du skickat en prislista om de vill anlita dig från och med 1/3 vilken de tackar nej till. När de sedan ringer och kallar in dig igen måste det ses som en accept av det anbud som du har skickat till företaget. Om det blir en tvist om huruvida det finns ett avtal och/eller vad det avtalet innehåller råder jag dig att ta kontakt med våra jurister, här.Hoppas att du fick svar på din fråga och ställ gärna följdfrågor om det är något mer du undrar över!

Anbud och accept enligt avtalslagen

2018-10-31 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej! Jag blev intresserad av en asfaltmaskin nyligen som jag hittade för 200 000kr. Jag ringde & stämde upp en träff med säljaren kl 13.00 för provkörning. Efter provkörningen ville jag tänka på saken & lovade att ge besked till säljaren före kl 17.00, vilket säljaren accepterade. Men efter 17.30 kom tydligen en annan kund & köpte asfaltmaskinen för 210 000 kr. När jag återkom kl 19.00 & ville köpa maskinen var den alltså redan såld. Nu har jag 3 frågor: finns det något jag kan göra i denna situation, isåfall vad? Hade försäljaren laglig rätt att sälja bilen innan jag återkom? (Varför?) & (utav ren nyfikenhet) vad kallas den tid innan 17.00, enligt avtalslagen?
Emelie Söderman |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Att ni stämde träff för provkörning och du bad om att senare få återkomma om besked innebär inte att ni har ingått ett avtal med varandra och att säljaren därmed är förpliktigad att sälja asfaltmaskinen till dig. Utgångspunkten är att en part blir förpliktad därför att parten vill det, s.k viljeteorin. Avtal kommer till stånd genom att en anbudsgivare ger ett anbud som en motpart antar genom en accept, t.ex genom att säljaren erbjuder dig att köpa maskinen för visst pris eller att du erbjuder dig att betala ett visst pris för maskinen. I det fallet har någon av er lämnat ett anbud som det är upp till motparten att acceptera eller inte. Ett skriftligt anbud kan tas tillbaka intill dess att det har accepterats. Ett muntligt anbud kräver i princip omedelbar accept. Låt säga att säljaren muntligen erbjuder dig att köpa asfaltmaskinen för 200.000 kr varpå du vill fundera på saken och hör av dig senare för att acceptera anbudet. Din accept kommer då att utgöra nytt anbud i lagens mening, eftersom muntliga anbud måste accepteras i princip direkt, och det blir därmed upp till säljaren om denne vill sälja till dig eller inte. För att ett anbud ska vara bindande måste det framgå uttryckligen. Det räcker inte att en part tänker att denne vill bli bunden, parten måste kommunicera sin vilja genom att t.ex säga det, skriva det eller genom sitt uppträdande ge uttryck för det (35§ avtalslagen e contrario). "Betänketiden" mellan anbud och accept kallas för acceptfrist. För skriftliga anbud gäller att anbudsgivaren under denna tid i princip inte får återkalla anbudet; anbudsgivaren är alltså ensidigt bunden av sitt löfte under acceptfristen. För muntliga löften gäller som ovan nämnt ingen ensidig bundenhet. Den som mottar ett muntligt anbud och vill sluta avtal ska omedelbart anta anbudet. Därför gäller i praktiken ingen legal acceptfrist för muntliga löften (3§ 2st. avtalslagen), såvida in den som avger ett muntligt anbud förklarar att han åtar sig ensidig bundenhet. Det innebär att om säljaren erbjudit dig att köpa asfaltmaskinen för 200.000 kr så måste han förklarat att denne anser sig ensidigt bunden av sitt anbud för att du ska få tänka på saken och återkomma. I annat fall är säljaren inte bunden av sitt anbud och har således rätt att sälja till någon annan istället. För att svara på din första fråga finns det alltså tyvärr inget du kan göra i den här situationen om dialogen mellan dig och säljaren varit muntlig, förutsatt att säljaren inte erbjudit dig att köpa asfaltmaskinen och uttryck att han anser sig ensidigt bunden av sitt anbud. Om säljaren har gett dig ett skriftligt anbud är han bunden under den s.k acceptfristen, som ska vara skälig. Man tar hänsyn till å ena sidan hur lång betänketid anbudsmottagaren - du - behöver och å andra sidan hur lång tid det är rimligt att anbudsgivaren - säljaren - är ensidigt bunden. Av din fråga framgår att du hörde av dig till säljaren samma dag, vilket får anses som en skälig acceptfrist. Förutsättningen här är alltså att säljaren har givit dig ett skriftligt anbud om att få köpa asfaltmaskinen. Om så är fallet är han bunden av sitt anbud och du kan då göra gällande att han är skyldig att sälja asfaltmaskinen till dig för överenskommet pris. Tyvärr kan jag inte ge dig ett mer utförligt svar då jag inte vet hur dialogen varit mellan dig och säljaren (muntlig eller skriftlig) samt var som har sagts mellan er. Om du inte har fått svar på din fråga är du varmt välkommen att återkomma med ytterligare frågor!Med vänlig hälsning,

Återkallelse av accept på nätet

2018-10-30 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej,Jag tittade på Tradera på en lördag (2 månader sen) bledrade i fordon sida på min iPad när min mobil ringde. Jag låg min iPad på bordet och skulle svara, min son tog min iPad med detsamma och råkade trycka med fingret på skärmen innan jag kunde ta bort iPaden från honom . Efter min samntal på mobilen skulle jag titta på tradera igen och såg att min son genom att trycka på skärmen bjöd han på en bil av mistag . Jag e-postade en mail till säljaren 2 minuter efter jag komm på vad är som har händ och förklarade att jag är inte interesserade av att köpa bilen . På måndag kontaktade jag tradera och förklarade händelsen ...tradera skulle kontaktats säljaren . Efter 2 veckor fick jag e-post meddelande från säljaren att det var ingen annan som bjöd på bilen och jag måste betala annars han ska gå hela vägen med detta arende. Jag kontaktade honom igen och snällt förklarade att det var ett mistag att bjuda på bilen ( en gammal bil ) men han svarade inte. På Tradera finns inte nogån ånger knapp som man kanta bort en bjud så jag kunde inte anulera bjudet med detsamma . Jag fick i fredas kallelse till Tingsrätt i Götebor angående detta och är väldigt ledsen att denna manen ( säljaren ) har gått så lång med detta . Jag har aldrig haft problem med polisen har aldrig varit på domstol eller Tingsrätt och vet inte vad ska jag göra angående detta. Min avsikt var aldrig att köpa en gammal bil ( jag har 2 bilar ) men jag blir indragen i detta . Jag skulle uppskatta eran hjälp & rådgivni
David Zandian |Hej och tack för att du valt oss på Lawline!I och med att saken redan tagits till domstol så kommer jag att ge råd om vilken typ av argumentation som kan vara till din nytta.I Avtalslagens 7 § står det att om man återkallar ett anbud eller svar, innan anbudet eller svaret kommit personen tillhanda, är detta ej gällande. Med andra ord, om din återkallelse kommer säljaren tillhanda samtidigt eller innan själva svaret så är svaret ej gällande. Vidare i 39 § beskrivs ''re integra'' regeln vilket betyder att även om återkallelsen är senare så kan svaret ändå vara ogiltigt så länge ''saken är orörd''. Alltså om du gav ett svar (i detta fall bjöd på bilen) och din återkallelse var för sen, kan det ändå bli ogiltigt enligt 39 § i och med att saken var orörd och svaret inte inverkat på säljarens handlande.I och med att du skrev ett mail så snabbt till säljaren är chansen stor att personen har tagit del av din återkallelse i alla fall samtidigt som han tog del av ditt svar (bjudningen), och därmed förstått att du inte menade att bjuda. Dessutom, med ditt snabba svar och att säljaren inte agerat förrän 2 veckor efter din återkallelse så borde det falla under ''re integra'' regeln, alltså att ditt svar har inte inverkat på säljaren och därmed kunde du återkalla under tiden svaret inverkat på köparen. Jag hoppas det här hjälpte! Om du vill ha mer rådgivning av en yrkesverksam jurist rekommenderar jag att du bokar en tid här.

Kan vi begära ersättning för bensin och tidsspillan för ett köp som aldrig blev av?

2018-10-30 i Anbud och accept
FRÅGA |Hejsan. Jag undrar över vad som är ett bindande avtal och vilka kostnader man kan ha rätt till. Jag och min sambo var inne på blocket och letade hund, vi hittade en 54 mil bort som vi var intresserade av. Vi skrev ett mail på annonsen om hunden och fick som svar att hunden kostade 9000kr. Vi accepterade priset och valde datum och tid vi skulle komma ner och köpa hunden. Allt är skriftligt. Vi fick adress och telefonnummer till säljaren.Dagen för köp åkte vi och när vi åkt cirka 30 mil så påstår säljaren att hunden skadat sig och att hon ska in med hunden till veterinär, hon ber oss vända hemåt och sedan tar hon bort annonsen. Vad har vi rätt till i ett sånt här läge? Vi har kommit överens om pris, datum och tid och säljaren backar och tar bort annonsen. Hade hunden skadat sig så hade det varit rimligt att ha annonsen kvar, men den är borta.Vi har åkt bil hela vägen och det blir en stor kostnad för ett köp som inte blev genomfört, även vår tid som har gått åt. Vad bör vi göra? Kan vi fakturera för vår kostnad och tid, och vad har vi för rätt gällande köpet som inte blev av?
Vega Schortz |Hej, kul att ni valt att vända er till oss på Lawline för att få svar på er fråga!Ett avtal blir bindande vid tiden för överenskommelsen. Ni skriver att ni hade en skriftlig överenskommelse med säljaren om att ni skulle köpa hunden. Var innebörden av detta skriftliga avtal att ni var fast beslutna att köpa hunden – oavsett i vilket skick hunden visade sig vara i när ni anlände till säljaren – kan ni på avtalsrättsliga grunder argumentera för att säljaren ska ersätta er för de ekonomiska förluster ni haft med anledning av säljarens kontraktsbrott (d.v.s. kontraktsbrottet att inte överlämna/sälja hunden till er). Säljaren kan å sin sida hävda att kontraktsbrottet berodde på en omständighet "utanför säljarens kontroll". I vissa fall kan en avtalsparts skyldighet att ersätta motparten vid kontraktsbrott bortfalla ifall säljarens kontraktsbrott berodde på en omständighet som säljaren inte kunnat förutse och inte kunnat göra något åt. I ert fall blir det en bevisfråga ifall hunden verkligen skadat sig. Det kan också ifrågasättas om hundens eventuella skada var en giltig orsak för säljaren att avbryta försäljningen: ni kanske hade varit beredda att köpa hunden ändå – trots skadan. Som ni skriver är det i ert fall kanske troligare att säljaren bara ångrat sig och antingen valt att behålla hunden själv eller hittat en annan köpare som är beredd att köpa hunden till ett högre pris. Har hunden sålts till någon annan kan ni tyvärr inte vända er till den andra och hävda att ni har bättre rätt än den andra köparen till hunden. Sakrättsligt skydd (som det heter inom juridiken) får en köpare först när denne har hunden hos sig. Innan dess kan säljaren överlåta hunden till någon annan godtroende person. Kan ni bevisa att hunden sålts till någon annan är det en grund som ger er rätt att kräva säljaren på ersättning för de ekonomiska förluster ni haft med anledning av säljarens kontraktsbrott. Vilka rättigheter ni har beror främst på vad ni kommit överens om. Ska ert skriftliga avtal inte tolkas som ett definitivt avtal om köp – utan det var villkorat – det kanske stod i avtalet att ni bara skulle åka och titta på hunden, var den fin, då skulle ni köpa den. I ett sådant läge blir det svårare för er att hävda att säljaren ska ersätta er för eventuella bensinkostnader och inkomstförluster (tidsspillan). Var köpet villkorat på det sättet måste det anses som att ni varit beredda på att betala för bensin och "slösa" er tid på en 30 mil lång resa oavsett om något köp aldrig skulle komma till stånd. Sammanfattningsvis Hade ni definitivt kommit överens med säljaren om att ni skulle köpa hunden har säljaren begått ett kontraktsbrott genom att inte sälja hunden till er. Vid kontraktsbrott är säljaren skyldig att ersätta er för de kostnader ni haft med anledning av att köpet aldrig kom till stånd. Säljaren ska, med andra ord, ge er ersättning så ni hamnar i samma ekonomiska läge som innan bilresan. Ni har inte rätt att kräva mer betalt än era faktiska kostnader. Kan säljaren argumentera för att kontraktsbrottet orsakats av en händelse utanför säljarens kontroll (t.ex. hunden dog av skadan) som denne inte kunnat förutse – har ni ingen rätt till ersättning. Ni har inte heller rätt till ersättning om köpet var villkorat på så sätt att ni var villiga att ödsla er tid och lägga pengar på en lång bilresa i syfte att först titta på hunden för att sedan bestämma er för om ni skulle köpa den eller inte. Hoppas ni fått svar på er fråga och lycka till!Med vänlig hälsning,