Avtalsbundenhet

2019-03-18 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej! Om jag ger ett skriftligt anbud som konsument till en näringsidkare utan att få bekräftelse på anbudet, har ett avtal fortfarande ingåtts?
Amanda Alwall |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Dessa frågor regleras i avtalslagen (AvtL), som du hittar HÄR. Din specifika fråga rör egentligen avtalsbundenhet, hur ett avtal uppstår. Frågan om när och hur bundenhet uppstår har alltid varit ett juridiskt problem. Det brukar sägas att bundenheten grundas på tre moment:- Den rättshandlandes vilja.- Själva viljeförklaringen, sättet viljan kommuniceras till motparten.- Motpartens tillit, hur motparten uppfattar viljeförklaringen.Utgångspunkten är att en part blir förpliktad därför att parten vill bli förpliktad. Detta genom ett anbud (själva förfrågningen, avtalet) och sen en accept (säger ja till att ingå avtalet). Det brukar därför pratas om att viljan har en "rättsskapande kraft". Dock måste viljan att bli bunden och till vad en part vill binda sig på något sätt komma till uttryck. Det är viljeförklaringen som medför att parten blir förpliktad. Men viljeförklaringen är dock inte tillräcklig för att förpliktelsen ska uppkomma. Förklaringen måste även uppfattas av motparten.Det man kan prata om är även ett så kallat konkludent handlande. Det innebär att motparten binds genom att agera som att avtalet har ingåtts utan att egentligen ha sagt ett konkret "ja". Med andra ord så kan jag inte ge ett fullt svar på din fråga eftersom jag inte vet de exakta omständigheterna, men här har du i alla fall ett allmänt svar om avtalsbundenhet och hur man blir bunden av ett avtal. I de flesta situationer är det svårt att hävda att motparten är bunden om du inte har fått en bekräftelse på att motparten vill bli bunden, men det finns som sagt undantag. Hoppas du fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Hur ingår man avtal online?

2019-02-18 i Anbud och accept
FRÅGA |Hur kan man ingå avtal på nätet med personer från företag som man aldrig möter i person och då få en tjänst för dem som de betalar över nätet?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Enligt svensk avtalsrätt är utgångspunkten att avtal kan ingås formlöst om inte annat stadgas i speciallag. Bestämmelsen innebär att du kan ingå ett avtal t.ex. såväl muntligt som skriftligt. Givetvis är det bättre ur bevissynpunkt, för det fall att man i framtiden blir oense, att ingå ett avtal skriftligt.Inom avtalsrätten talar man ofta om att det ska finnas en överensstämmande anbud och accept. Ett anbud innebär förenklat att jag säger/skriver "Jag erbjuder dig att köpa tjänsten x av mig för y kr". Om du svarar "Jag vill gärna köpa varan x av dig för y kr" finns en överensstämmande anbud och accept och ett avtal föreligger. Som du säkert förstår är man inte fullt så formenlig som i exemplet ovan. I praktiken kan ett avtal likväl ingås genom att du exempelvis i en webshop kryssar i att du vill beställa en tjänst och klickar på beställ. I det fallet accepterar du genom att du trycker på beställ.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

När måste ett muntligt anbud accepteras för att ett bindande avtal ska komma till stånd?

2019-02-03 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej!Min sambo har provat en brudklänning som hon tyckte om och muntligt sagt till säljare att hon funderat på att köpa den. 2 veckor senare hör hon sig för om var fakturan är som de lovade att skicka samma vecka. Utan vidare kontakt eller svar på förfrågan, ca 2 månader senare skickar företaget en faktura och ett skriftligt betalningskrav via SMS (för något hon inte uttryckligen sagt att hon ska ha eller skriftligt bundit sig till att betala), där det står att de beställt klänningen hon ville ha och att hon nu måste betala den.Är hon skyldig att betala trots att hon inte betalat in någon summa eller lämnat annan indikation av godkännande för klänningen? Räknas förfrågan muntligt om en faktura som ett godkännande för företag att beställa hem en vara utan att fått någon form av handpenning eller skriftligt/inspelat godkännande att göra detta?
Ava Setayesh |Hej,Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!Anbud och acceptEtt anbud är det första ledet i slutande av ett avtal. Först lämnar något ett anbud varpå någon därefter accepterar anbudet (accept). I samband med att din sambo hört av sig till säljaren och begärt en faktura för brudklänningen så anses detta vara ett anbud. Den som ger ett anbud eller en accept är bunden av anbudet eller accepten enligt den s.k. löftesprincipen (1 § fösta stycket avtalslagen). När måste ett anbud accepteras för att ett bindande avtal ska komma till stånd?Vid skriftliga anbud ska accepten komma anbudsgivaren till hands inom skälig tid om inte anbudsgivaren har bestämt en viss tid (3 § första stycket § avtalslagen). Med skälig tid avses den tid som anbudsgivaren rimligtvis kunde beräkna vara bunden av anbudet och den tid det tar att skicka accepten. Om anbudet gavs muntligen måste accepten ges omedelbart för att ett bindande avtal ska anses komma till stånd (3 § andra stycket avtalslagen). Här är alltså anbudsgivaren enbart bunden av sitt anbud om hen får accepten omedelbart. Då din sambo har gett ett muntligt anbud och inte fått någon accept omedelbart, har ett bindande avtal inte kommit till stånd. Din sambo är således inte skyldig att betala. Jag föreslår att din sambo kontaktaren säljaren snarast och förklarar att något avtal inte har slutits samt att hen inte tänker betala fakturan. Hoppas du fick svar på dina frågor. Om du har några fler frågor eller funderingar är du välkommen åter.Med vänliga hälsningar,

Får man ändra en offert?

2019-01-26 i Anbud och accept
FRÅGA |Har haft inbrott i fritidshuset. Flera fönster krossade. Fick offert från glasmästare 7910 kr eller 9585 kr inkl moms. Fakturan kom ock då begärde glasmästaren 13 935 kr.Har de rätt att ändra offerten?
Emilia Hallberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Om jag förstått din fråga rätt så undrar du om glasmästaren i fråga har rätt att ändra den offert som du accepterat.Vad gäller?Om en offerten föreskriver att ni ska erhålla en ny glasruta samt arbete till en kostnad av 9585 kr inkl. moms så har glasmästaren inte någon rätt att höja priset om denne har glömt bort att räkna med en del av arbetskostnaden i offerten. Detta misstag ligger på näringsidkarens sida. Skulle det emellertid vara så att du när du mottog offerten insåg eller borde ha insett att glasmästaren glömt bort att räkna med arbetskostnaden i priset gäller inte offerten, utan då har glasmästaren rätt till det högre priset. Denne har dock bevisbördan för att du insett eller borde ha insett att det förelegat fel i offerten.Att en offert gäller som avtalat pris beror på att offerten enligt avtalslagen är att anse som ett anbud från glasmästaren att utföra det beställda arbetet till det angivna priset. När man sedan accepterat offerten har man ingått ett avtal med näringsidkaren i enlighet med offerten. Lagreglering angående ändring av offertAtt priset som framgår av offerten gäller enligt konsumenttjänstlagen framgår av 36 § konsumenttjänstlagen. Skulle det dock vara så att näringsidkaren inte har lämnat någon offert utan endast en ungefärlig prisuppgift gäller att denne max får kräva ersättning som överstiger denna prisuppgift med 15 % enligt samma paragraf. Det framgår även av 35 § konsumentköplagen att det pris som framgår av offerten gäller om denna lag istället är tillämplig på situationen.Bestridande av fakturaDet du kan göra är att kontakta glasmästaren och bestrida fakturan med hänvisning till det pris som framgår av offerten. Du kan påvisa att ni slutit ett avtal utifrån den offert du erhållit och att du accepterat det pris så det framtid som rimligt. Skulle glasmästaren inte acceptera din invändning kan du betala den del av fakturan som framgår av offerten för att inte hamna i dröjsmål med betalningen. Det är viktigt att du på ett tydligt vis bestrider fakturan, vilket rekommenderas att göras skriftligen, då det underlättar vid bevisbörda. Där ska även skäl anges till varför du bestrider fakturan. Detta kan i sin tur leda till att glasmästaren istället får vända sig till domstol om denne fortfarande anser att hen har rätt till den summa hen fakturerat till dig. Hoppas att svaret var till er hjälp!Vänligen,

Avtalsbundenhet

2019-03-14 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej, jag försökte att skapa ett medlemskap hos ett gym men mitt kontonummer för autogiro fungerade inte när jag då jag försökte skapa ett medlemskap via internet. Det stod att men var tvungen att komma ned till gymmet för att "slutföra" sin ansökan som medlem, med legitimation och signatur.Nu var jag tvungen att flytta till ny ort och vill därför inte ha mitt medlemskap. Jag fick idag ett mail av dem som begär att jag skickar ett "giltigt" autogiro nummer för att de ska kunna dra kostnad från mig. Min fråga är nu om de verkligen kan begära pengat från mig om jag aldrig varit där med mitt leg och aldrig signerat någonting för att "slutföra" mitt medlemskap? Är jag verkligen bunden att betala för ett medlemskap utan något kontrakt med signatur? Tacksam för hjälp!
Jesper Eng |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att behöva komma ner till gymet och – som gymet formulerat det – "slutföra" sin ansökan om medlemskap, måste betyda att gymet haft för avsikt att inget avtal skulle uppkomma före den tidpunkten. Eftersom slutförandet av ansökan aldrig blev av kan det inte heller finnas något avtal och följaktligen är du inte bunden till att betala något.FörklaringSlutsatsen jag dragit ovan är baserad på viljeteorin. Det betyder att man blir bunden därför att man vill det. Eftersom ett avtal har minst två parter betyder det att viljeteorin ska appliceras på er båda. Genom att (försöka) skapa ett medlemskap via internet har du uttryckt en vilja att bli bunden. Gymet å andra sidan, ville bara bli bundet om vissa villkor var uppfyllda. En förutsättning för att bundenhet ska uppstå är att era respektive viljeförklaringar stämmer överens med varandra. Det går därför inte att hävda att ett avtal uppkommit i och med din ansökan på internet. Gymet kan inte heller hävda att de ångrat sig, och nu vill acceptera ditt anbud*, eftersom anbud förfaller direkt när de förkastas, vilket skedde när gymet krävde att du skulle "slutföra" din ansökan. *= Avtal sluts genom anbud och accept. Om jag frågar om jag får köpa en klocka av dig för X kr utgör det mitt anbud. En accept är vad de flesta tror: att acceptera anbudet. Skulle du exempelvis svara att jag kan få köpa klockan, men för Y kr, kallas det för oren accept. Det betyder att mitt ursprungliga anbud om att få köpa klockan för X kr har förfallit, och följaktligen att du inte kan kräva att jag ska köpa klockan. På precis samma sätt kan inte gymet kräva betalning av dig.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Får ett kostnadsförslag ändras?

2019-02-03 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej LawlineHar fått ett kostnadsförslag på reparation av min dator av företaget X.X har haft min dator sedan den 10 december, idag skriver vi den 26 januari. Jag har får tre olika kostnadsförslag och jag anser att det andra på 541.25 är det som gäller, då jag bekräftade att jag accepterar den kostnaden! Från SMS konversationen jag haft med företaget:SMS 1: Hej! Din produkt är nu på väg till vår servicepartner. Du blir underättad när din produkt är färdig för uthämtning. Ditt servicenummer är U1FYQS1. Mvh XSMS 2: Hej! Din produkt är mottagen av servicepartnern och kommer att hanteras så snart som möjligt. Ditt servicenummer är U1FYQS12. Mvh XSMS 3: hej vi har nu fått ditt kostnads förslag på 4012 kr ring 0771 xx xx för att aceptera eller neka vid neknig debbiteras du farkt och undersöknig. Mvh XSMS 4: Hej! Vi ber om ursäkt för förra meddelande som innehöll fel kostnadsförslag. Ditt kostnadsförslag ligger på 541.25:- Vänligen ring 0771 xx xx för att acceptera eller neka. Mvh XNu menar företaget att jag ska betala 2838, deras senaste KF, då deras personal gjort misstaget att ge mig fel pris. Jag menar att ett avtal finns iom SMS ovan o att ftg får stå för sitt ord!
Natalie van den Broek |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Din fråga rör reparation av din dator, vilket juridiskt betecknas köp av tjänst. Din fråga rör även kostnadsförslag. Ett kostnadsförslag är precis som det låter, ett förslag på kostnad där konsumenten antingen får välja att godta detta eller tacka nej och då endast betala fraktkostnaderna. Detta framgår även korrekt av sms konversationen du har haft med säljaren. Juridisk är dessa smsen så kallade anbud. För att ett bindande avtal ska uppstå krävs anbud och accept. Anbudet i detta fallet är smsen där de föreslår kostnaden, och accepten är om du ringer och accepterar. Först då finns det en bundenhet av båda parter att leverera resp. betala. Som jag tolkar din fråga har du endast gett accept till det anbudet på 541 kr. Den kostnaden är således den enda ni gemensamt kommit överens om (även om det senare kommer visa sig att ett fel skett från företagets sida) Det finns ett undantag till bundenhet; och det kan vara om det är uppenbart att anbudet är fel, såsom skrivfel t.ex. Om de hade skrivit 283 kr, så kan man argumentera för att konsumenten borde förstå att det råder ett skrivfel och att anbudet egentligen är menat till 2830. Detta görs endast då det finns tydliga marginaler och det är enkelt att avgöra vad den ena parter borde insett. I detta fall har de skickat en hög räkning och sedan bytt till 541 kr, vilket är en betydlig skillnad. Jag anser dock inte att du som konsument borde insett att den kostnaden var för låg, utan snarare tvärt om så har företaget försäkrat dig om att förra var fel, vilket förhöjer känslan av tillit och säkerhet på att den senare summan gäller. Ett kostnadsförslag är dock inte bundet till exakta kronan. Om man öppnar upp föremålet, i detta fallet din dator, och upptäcker att det krävs fler åtgärder än vad man trodde vid kostnadsförslaget så får man endast göra dessa extra åtgärderna om kostnaden max uppgår till 15 % mer än kostnadsförslaget. (Konsumenttjänstlagen 36 §)Om arbetet kostar mer och kostnaden kommer uppgå till mer än 15 % krävs att företaget ger ut ett nytt förslag som i sin tur måste accepteras på nytt. (Konsumenttjänstlagen 8 §) Detta innebär att du har bara accepterat 541 kr, och är endast bunden att betala detta + eventuellt MAX 15 %. Vi behöver inte ens räkna på det för att förstå att deras senaste anbud på 2838 är betydligt mer än 15 procent och därför ingenting du är bunden av. Sammanfattningsvis råder jag dig kontakta företaget, hänvisa till ovanstående paragrafer och eventuellt detta svaret och förklara att det enda bindande avtalet mellan er parter är det anbud (från företaget) som fått accept (från dig). Visade det sig att reparationen kostade mer p.g.a. oförutsägbara omständigheter så får stiget endast stiga med 15%, det är du fortfarande bunden av. Det är såklart olyckligt att företaget begått ett dyrt misstag i detta fallet men det är inget som kan läggas konsumenten till last, nästa gång bör företaget ge ett nytt anbud om de inser att ett fel begåtts. Du ska få ut din dator för det ni avtalat för, med max 15 % ökning av 541 kr. Lycka till!Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Med vänlig hälsning,

Vem ska man vända sig vid fel i vara?

2019-01-29 i Anbud och accept
FRÅGA |Jag har ett kylskåp som låter illa. Tillverkaren säger att det är inom specifikationerna och inte ett fel på produkten, men säger att jag kanvända mig till återförsäljaren för att reklamera. Återförsäljaren säger att de inte kan göra det, utan hänvisar mig tillbaka till tillverkaren. Vad gäller? Har återförsäljaren skyldighet att hjälpa mig trots att tillverkaren säger att det inte är ngt fel på produkten?
Filip Braun |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline! Innan vi konstaterar vem du ska vända dig till, måste det först fastlås huruvida det föreligger fel i kylskåpet eller inte. Eftersom att du är konsument, är konsumenköplagen (KköpL) tillämplig. Detta skulle kunna utgöra ett fel enligt 16 § 3 st. 3 p. KköpL, då den avviker från vad du med fog kunnat förutsätta, dvs att den låter mycket. Vidare har du reklamerat enligt 23 § KköpL, vilket är bra. Beroende på vilken påföljd du vill göra gällande återfinns det avhjälpande, hävning, skadestånd eller omleverans. Gällande vem du ska vända dig emot är det återförsäljaren. Detta därför att det är ni två som är avtalspart. Sedan får återförsäljaren i sin tur rikta sig mot tillverkaren, men det är inte ditt problem. Detta leder således till att du har rätt att åberopa påföljder gentemot återförsäljaren.Hoppas du är nöjd med svaret och du är varmt välkommen åter ifall du har fler funderingar!Mvh,

Gäller ett avtal från den dag det skrivits på av en part eller när båda parterna skrivit på det?

2018-12-29 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej! Min far startade ett AB där min syster är anställd sedan dag 1 för drygt 20 år sedan.De har bestämt att min syster en dag ska ta över företaget och för 7 år sedan var de tillslut tillsammans hos jurist som hjälpte dem forma ett överlåtelseavtal av aktier med 51% till min syster.Min far är 74 år, arbetar fortfarande ett par dagar i veckan men har fått en stroke så han troligtvis inte kommer att kunna arbeta särskilt effektivt igen om han kommer att arbeta.Det problem som nu uppstått är att min far ännu inte skrivit under avtalet och vid konfrontation så vill han inte heller göra det ännu då han plockar ut eget kapital som han tycker endast tillhör honom, säger sig inte ha en aning om vart avtalet tagit vägen och ser inga problem med detta. Min syster har vetat om att det ej varit signerat men arbetat på i god tro om att det en dag kommer att göras. Hon har påmint honom ett antal gånger genom åren och han har sagt att han ska.Detta avtal bör vara bevis på att ett muntligt avtal föreligger och jag är även vittne till att min far berättat att min syster ska ta över firman.Jag vet inte hur överlåtelsen är utformad men vad gäller idag om ett avtal som upprättades för 7 år sedan inte är signerat? Om det signeras nu - gäller det då från nu eller retroaktivt från den dag det gjordes?Om det inte signeras - vart går man vidare?Tack på förhand!
Matilda Hetlesaether |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Förutsättningarna för ett giltigt avtal hittar du i lag [1915:218] om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område [avtalslagen]. För ett avtals giltighet finns det inga speciella formkrav för själva upprättandet vilket medför att ett avtal är giltigt när det ingås muntligt, skriftligt eller genom att avtalsparterna agerar som att ett avtal finns även om det inte upprättats ett formellt avtal. Det som krävs för att ett avtal ska vara bindande är dock att anbud och accept ges från parterna. Ett anbud är ett förslag på avtal och accept är ett slags svar från mottagaren att hen vill ingå avtalet. Själva anbudet och accepten har inte heller några speciella formkrav berörande hur de ska komma till uttryck. Givetvis måste det ändå vara tydligt för båda parterna att det är ett avtal som ingås. I ditt fall innebär detta att din systers muntliga överenskommelse med din far om aktieöverlåtelser är ett giltigt avtal. Problematiken ligger snarare i möjligheten att bevisa att avtalet faktiskt existerar. Som bevisning kan en använda sig av inspelningar eller dokument som visar på att avtalet ingåtts, men även ditt vittnesmål kan fungera som bevis vid en eventuell domstolsprövning. Vad som är viktigt att komma ihåg är att ditt vittnesmål eventuellt kan sakna väsentlig tyngd eftersom du är syster till personen som väcker talan och därmed kan anses ha en slags partiskhet till henne. Samtidigt är motparten också din far vilket kan tala för att du inte är mer partisk till någon av dem. Det är dock en bedömning som domstolen kommer göra och något jag inte kan säga med säkerhet, men likväl är det något viktigt att tänka på. Om din syster inte lyckas visa det muntliga avtalets existens kan hon i andra hand försöka gå på det skriftliga överlåtelseavtalet som upprättades för sju år sedan under förutsättningen att er far vill skriva på avtalet samt att avtalet inte hade en angiven tidsfrist på när underskriften/svaret skulle ges från din far. Om en sådan tidsfrist är angiven och denna vid detta laget är utgången, har det skriftliga avtalet förfallit. Då har du i sådana fall bara det muntliga avtalet kvar som bevis för att en överenskommelse har träffats om aktierna. Om en sådan tidsfrist däremot inte är angiven kommer det skriftliga avtalet inte vara giltigt förrän er far skrivit på det. Det kommer alltså inte gälla retroaktivt utan kommer gälla från den dag som underskriften görs. Hur kan du gå vidare med detta?Om det skulle vara så att er far inte vill skriva på överlåtelseavtalet och att din syster och er far enbart har den muntliga överenskommelsen att gå på som er far heller inte vill erkänna, kan ni välja att ta frågan till domstolen. Eftersom detta är en tvist mellan din far och din syster är det din syster som måste väcka talan mot din far i tingsrätten på den ort där er far bor [10 kap. 1 § RB]. Hon bör väcka en s.k fastställelsestalan för att fastställa att ett avtalsförhållande finns mellan henne och fadern [13 kap. 2 § RB]. Om ditt vittnesmål är det enda beviset din syster har kan det bli svårt att bevisa det muntliga avtalets existens. Risken finns att din syster förlorar i rätten och får betala rättegångskostnader både för sig själv och för er far [18 kap. 1 § RB].Istället för att gå till domstol kan din syster kontakta ett medlingsinstitut som kan hjälpa henne att nå en överenskommelse utan att några rättegångskostnader behöver betalas. Dessutom går förfarandet snabbare vid medling än vad det gör i domstol. För att medling ska vara möjligt krävs det dock att er far går med på det. Det kan också vara bra att välja medling istället för en rättegång när situationen är sådan att parterna vill behålla relationen som de har till varandra och i samförstånd kan komma fram till en kompromiss. När en tar saken till domstol har situationen oftast gått så pass långt att det finns en ovillighet mellan parterna att prata med varandra och de brukar oftast inte bry sig om den fortsatta relationen utan vill bara lösa konflikten. Om din syster och din far vill bevara både en affärsmässig och en personlig relation till varandra rekommenderar jag att de använder sig av medling istället.Hoppas du fick svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig igen om du undrar något. Du kan nå mig på min mejl.Med vänlig hälsning,