Hur kan jag svara en person som försöker dra sig ur ett avtal?

2019-07-13 i Anbud och accept
FRÅGA |Min dotters pojkvän kommer att studera en termin i Singapore nu i höst, han är utbytesstudent från Lund där han pluggar ekonomi. Han har fixat boende tillsammans med fyra andra killar genom airbnb, han står för kontraktet men på airbnb kan man bjuda in andra boende vilket samtliga fem tackat ja till, alla fem har även betalat deposition på en månadshyra (ca 7000kr/pers), det finns även dokumenterat via sms där samtliga tackat ja till upplägget. Nu hoppar en kille av i sista stund, och hävdar att han inte ska betala något, han hävdar att han inte ingått något avtal och därmed inte behöver betala och han sätter sina "kompisar" i skiten med en dyrare hyra. I mina ögon är han bunden till detta genom att han betalat deposition och att han accepterat via sms, är det så? Hur formulera ett bra och hållbart svar till killen som brutit avtalet?
Cornelia Isacson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad är problemet?Några personer har ingått ett hyresavtal. Samtliga har accepterat avtalet och betalar deposition. En av dom väljer att hoppa av och påstår att inget avtal har ingåtts. Frågan gäller om ett avtal har ingåtts samt hur man kan svara personen som har hoppat av överenskommelsen.UtredningAtt ingå avtal Hyresavtal regleras i 12 kap jordabalken (JB), även kallad hyreslagen. Hyresavtal ska upprättas skriftligen, om hyresvärden eller hyresgästen begär det (12 kap. 2 § 3 st JB). Det finns dock inga formkrav för hyresavtal. Även om det är tillåtet med muntiga avtal är det dock ur bevissynpunkt bra om avtalet är skriftligt (Det är då lättare att utreda vem som är motpart, vilka villkor som gäller och omfattningen av lägenheten och tillhörande utrymmen). Och så är det för alla formlösa avtal. Det råder avtalsfrihet vilket innebär att man får ingå avtal om man vill och med det innehåll som man vill. För att ett avtal ska slutas mellan två parter krävs dels ett anbud, dels en accept (1 § avtalslagen, AvtL). Avtal kan slutas skriftligen och muntligen. Muntliga avtal är lika bindande som skriftliga avtal. Dock är det ur bevishänseende till fördel om avtal sluts skriftligen och med undertecknande av båda parterna. Varför det är att föredra skriftliga avtal är för att i eventuella framtida konflikter kunna visa på vad parterna kommit överens om. När anbud och accept har utbytts gäller en grundläggande regel inom avtalsrätten: Pacta sunt servanda. Det är latin och innebär att avtal ska hållas. Det är en regel som talar om att avtal är juridiskt bindande. Avtalsbundenheten är en grundläggande princip som innebär att en part som ingått ett avtal är skyldig att fullgöra sina skyldigheter i enlighet med avtalsinnehållet. Detta framgår av avtalslagen som anger att anbud om slutande av avtal och svar å sådant anbud vare bindande för den som avgivit anbudet eller svaret. I det aktuella fallet kan du argumentera för att personen har givit en accept både i form av att hen har tackat ja samt skickat in en deposition. Ev. ändrade förhållanden Det kan hända att någon av parterna vill säga upp ett avtal i förtid på grund av ändrade förhållanden. Om hyresavtalet uttryckligen föreskriver eller tolkas så, att det inte kan sägas upp i förtid, finns möjlighet till jämkning enligt 36 § AvtL. Om det saknas en bestämmelse om uppsägning i förtid finns starka skäl för att tillåta förtida uppsägning på grund av ändrade förhållanden.Om det därutöver skulle bli aktuellt finns bestämmelser om uppsägning av hyresavtal i den ovan nämnda hyreslagen. Jag rekommenderar även att ni läser igenom hyresavtalet för att se om det finns någon bestämmelse där som kan hjälpa er i den aktuella situationen. Hoppas mitt svar har varit till vägledning. Har du fler frågor och funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa till oss på Lawline.Vänligen,

Avtalsfrihet, anbud och accept

2019-06-30 i Anbud och accept
FRÅGA |Vid offert från företag till ett annat företag lämnas ett fast pris om 10000 + en viss del, typ installation, övriga kostnader, omarbetning etc, löpande och enligt prislista. I offerten har det löpande priset uppskattats som ett exempel. Uppskattning, 4 dagar + milersättning och kostnader, dock enligt löpande arbete och prislista. Beräknat till ca. 10000:-. Hur mycket får arbetet och löpande kostnader skilja sig gentemot offerten när det gäller företag mot företag? Vet att det enligt konsumentköplagen inte får överstiga 15% - finns det någon liknande gräns när det gäller mellan företag?
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret beror på vad parterna avtalat om beträffande pris. Bindande avtal föreligger vanligen så snart endera parten accepterar ett anbud som har lämnats av motparten. Om parterna har kommer överens om ett pris och ingått bindande avtal gäller det som står i avtalet, och vardera parten är alltså bunden att prestera i enlighet med avtalet. Om parterna har träffat bindande avtal om att priset inte får avvika från ett visst belopp med mer än en viss angiven procentsats av ifrågavarande belopp gäller det. Om något bindande avtal i vilket parterna ingått överenskommelse om pris däremot överhuvudtaget inte har ingåtts står det var och en av parterna fritt att föreslå vilket pris de vill. Avtalsfrihet råder och någon skyldighet att ingå avtal föreligger inte, endera parten är alltså fri att avstå från att ingå avtal.Hoppas att du fick svar på din fråga.

Vad gäller vid avtal som ingås via köp- och säljsidor på Facebook?

2019-04-30 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej!Följande situation har en tendens att ofta uppstå mellan privatpersoner på ex. köp- och säljsidor på facebook:Säljare: Jag har en VARA 1 som jag vill sälja för X:-Köpare A: Jag vill köpa VARA 1 för X:-Säljare: VARA 1 är såld till Köpare A för X:-Köpare A: Då kommer jag och hämtar VARA 1. När, var, hur kan VARA 1 hämtas?Säljare: VARA 1 var populärare än jag trodde och jag vill nu ha mer pengar för VARA 1. Köpare B är beredd att betala Y:- för VARA 1. Vill Köpare A buda över Y:- för VARA 1? Annars går VARA 1 för Y:- till Köpare B!Köpare A: Jag betalar X:- för VARA 1 enligt överenskommelse. Jag går inte med på att betala mer.Säljare: VARA 1 är nu såld för Y:- till Köpare B.Vad jag kan förstå gör säljaren sig skyldig till ett avtalsbrott mot Köpare A. Men vad innebär det egentligen? Kan Köpare A kräva något skadestånd eller annan juridisk upprättelse av säljaren? Har VARA 1 ekonomiska värde någon betydelse för situationen och ev. juridisk upprättelse? Och har det någon betydelse för situationen och ev. juridisk upprättelse vad Säljaren begärt för VARA 1? (Vad säljaren begärt och vad varan är värd kan ju skilja sig och dessa situationer uppstår oftast när säljaren kommer på att hen begärt mindre än vad varan egentligen är värd).Blev nyfiken efter att ha sett och varit med om det här flera gånger.Tack på förhand för svar!
Erik Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är inte helt klart vad som gäller rent juridiskt vid försäljning av varor via Facebook. I ett rättsfall från 2016 bedömdes försäljning bestående av budgivning under bestämd tid som en auktion. Ditt exempel avviker emellertid från ovanstående rättsfall på så sätt att säljaren inte har satt upp en bestämd start- och sluttid för försäljningen. Det är heller inte fråga om något budgivningsförfarande. Jag kommer därför besvara din fråga utifrån regler som finns i köplagen (KöpL) och avtalslagen (AvtL). Jag måste dock återigen poängtera att det i dagsläget inte alltid finns ett givet svar på vad som gäller ifråga om försäljning via Facebook-sidor. Allmänt om avtal Ett avtal uppkommer genom att en person framför ett erbjudande som någon annan antar. Personerna är därefter avtalsparter. Ett erbjudande om att ingå avtal kallas för "anbud". Det svar som ges kallas för accept. Ett meddelande om försäljning på en Facebook-sida som riktar sig till allmänheten är inte ett anbud. Det är istället ett utbud. Utbud är endast en uppmuntran till intresserade köpare att inkomma med anbud som säljaren därefter accepterar. Jag kommer snart att illustrera hur detta går till under rubriken "bedömning av ditt exempel".Ovanstående resonemang följer av regler som finns i 1 § och 9 § AvtL. Återkallelse av accept Säljaren kan ibland återkalla sin accept och därigenom undgå att ett avtal ingås. Förutsättningarna för detta är att säljaren skickar ett meddelande om återkallelse som når köparen innan denne har läst säljarens accept.Detta följer av 7 § AvtL. Bedömning av ditt exempel I ditt exempel består kommunikationen mellan säljaren, köpare A och köpare B av totalt 8 meddelanden. Jag kommer att hänvisa till dessa meddelanden i kronologisk ordning där det första inlägget "jag har en VARA 1 som jag vill sälja för X:-" kallas meddelande nr 1, köpare A:s svar "jag vill köpa VARA 1 för X:-" kallas meddelande nr 2 och så vidare. I ditt exempel är säljarens första inlägg (meddelande nr 1) ett utbud. Det är alltså en uppmaning till potentiella köpare att inkomma med anbud. Köpare A inkommer därefter med ett anbud i meddelande nr 2, vilket säljaren accepterar med kommentaren "VARA 1 är såld till Köpare A för X:-" i meddelande nr 3. Anbud och accept har därmed utväxlats mellan köpare och säljare. Säljaren har emellertid möjlighet att återkalla sin accept fram tills den tidpunkt då köparen läser meddelande nr 3. Vid meddelande nr 4 står det klart att köparen har läst accepten i meddelande nr 3. Ett bindande avtal har nu uppkommit. Det är därför inte möjligt för säljaren att återkalla sin accept genom meddelande nr 5. Genom att granska meddelande nr 1 - 3 kan vi enkelt konstatera att avtalet har följande innebörd: - Säljaren har gått med på att sälja VARA 1 för X:- till köpare A. I meddelande nr 6 står det klart att säljaren inte längre avser att fullfölja sin överenskommelse med köpare A. Detta innebär att säljaren begår ett avtalsbrott. Nästa fråga blir därför vad vi har att göra med för typ av avtalsbrott och vilka rättsliga konsekvenser detta kan medföra för säljaren och köpare A. Avtalsbrott I detta fallet har säljaren återkallat sin accept utan lagstöd. Avtalsbrottet består således av en obefogad hävning av avtalet vilket medför att köpare A kan ha rätt till skadestånd. Skadestånd Vid en obefogad hävning har köpare A rätt till ersättning för skillnaden mellan det avtalade priset och varans marknadspris. Detta innebär att vi får undersöka om det finns ett marknadspris för varor som är identiska med VARA 1. Det skulle exempelvis kunna göras genom information från den affär där VARA 1 är anskaffad. Om vi ser till ditt exempel så skulle skadeståndet i detta fall beräknas på följande sätt: Marknadspris för VARA 1 - Pris X:- = skadestånd Köpare A:s rätt till skadestånd förutsätter då att marknadspriset för VARA 1 är högre än pris X:-. Detta är ganska logiskt med hänsyn till att köpare A annars inte skulle kunna sägas lida någon ekonomisk skada. Det är även tänkbart att VARA 1 saknar ett marknadsvärde. Detta kan bero på att VARA 1 är unik eller av någon annan anledning inte förekommer på en marknad. Vi får då betrakta det slutliga priset för VARA 1 som varans marknadspris. Alltså: Marknadspris för VARA 1 = Y:- Skadeståndet beräknas då som följer: Pris Y - Pris X = skadestånd Detta är logiskt om vi betraktar Y:- som det pris köpare A måste bjuda över för att (förhoppningsvis) få köpa VARA 1.I ovanstående resonemang har vägledning hämtats ur rättsfallet NJA 2016 s. 1195.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan betalning av hyra anses utgöra en accept?

2019-04-25 i Anbud och accept
FRÅGA |Företaget jag arbetar på hyr ett garage sen flera år tillbaka. Vid årsskiftet höjdes hyran från 2000 till 2200 kr/mån. Inget vi bråkade om då. Men när vi nu vill säga upp vårt avtal har det framkommit att hyreshöjningen gjorts utan avisering. Har vi någon rätt till återbetalning? Eller anses vi ha godtagit hyreshöjningen genom att vi har betalt det högre beloppet?
Michaela Iosifidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar frågan som den hyra företaget betalade för garaget höjdes samt att företaget nu vill säga upp hyresavtalet för garaget.Din fråga aktualiserar reglerna i avtalslagen (AvtL). Ett avtal uppkommer genom att en part ger ett anbud och att en annan part accepterar anbudet (1 § AvtL). I ert fall ses höjningen av hyran juridiskt som ett anbud, dvs en förfrågan om förhöjd hyra. För att ett avtal ska anses ingånget ifråga om den höjda hyran (alltså att avtalet nu ska avse 2200 kronor i stället för 2000 kronor) krävs att ert företag i ett svar accepterar anbudet.Ett svar behöver inte vara skriftligt eller muntligt. En part kan ingå ett avtal genom att agera konkludent. Detta innebär att avtal uppstår redan genom att parten agerar så att avtalsvilja kan anses framgå.I ert fallGenom att regelbundet betala 2200 kronor utan att ifrågasätta höjningen, anses ert företag förmodligen ha accepterat den höjda hyran (genom konkludent handlande).Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Vad gäller om säljare reklamerar fel pris i ett redan ingånget avtal?

2019-07-02 i Anbud och accept
FRÅGA |Köpte en klocka på mywatch.se för 10.000.Fick bekräftelse på köpet. Dagen efter annullerar säljaren köpet pga fel pris. Det skulle varit 45.000.Kan jag kräva att de levererar?
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.Denna fråga rör ett s.k förklaringsmisstag och regleras i avtalslagen (avtL). Finns det ett bindande avtal mellan dig och säljaren?Köpeavtal är uppbyggda på modellen om anbud-accept, dvs om det är samstämmiga viljeförklaringar som utbyts mellan parterna skapas ett bindande avtal mellan dem (1 § första stycket avtL), således gäller principen om pacta sunt servanda - Avtal ska hållas. Näringsidkare som utbjuder varor till ett visst pris är inte bundna av sina anbud (priser) utan deras annonser utgör enbart utbud (9 § avtL), men i och med deras bekräftelse på köpet har de således godtagit ditt anbud på att köpa klockan för 10.000 Kr. Utifrån det du tar upp i frågan är min bedömning att ett bindande avtal har ingåtts mellan er då du har tagit del av bekräftelsen innan du tar det av återkallelsen (jfr 7 § avtL) samt uppfattar jag det som att du betalat för klockan innan du tar del av återkallelsen vilket ytterligare bekräftar att ett bindande avtal föreligger (jfr 39 § första stycket avtL). Kan du kräva att säljaren levererar?Förpliktelserna i ett bindande avtal kan falla bort om någon av ogiltighetsgrunderna föreligger. I detta fallet föreligger ett förklaringsmisstag, fel pris har angetts i anbudet, och anbudsgivaren (säljaren) är inte bunden av avtalet om du är i ond tro, dvs ex kände till eller rimligen borde känt till att priset inte var marknadsmässigt (32 § första stycket avtL). Huruvida du är i god eller ond tro får bedömas utifrån förutsättningarna i det enskilda fallet. Däremot så har näringsidkaren påtalat felet enbart en dag efter avtalets ingående vilket kan aktualisera re-integra bestämmelsen i 39 § andra meningen, detta hade inneburit att den onda tro infallit efter avtalet ingåtts och motparten kan därmed kräva mellanskillnaden för att klockan ska levereras.Vidare kan näringsidkaren anför att deras förpliktelse att leverera faller på att priset är oskäligt (36 § avtL) och således jämka upp beloppet till ett rimligare pris. Vid tillämpning av denna paragrafen ska särskild beaktning tas till om parterna är näringsidkare och konsument vilket talar till din fördel (36 § andras stycket avtL), men det saknas även ett ondtrosrekvisit som i 32 § första stycket avtL vilket gör bevisningen lättare för säljaren för att driva sina intressen. Resultatet av tillämpningen av denna paragrafen är svår att förutspå, men troligen kommer säljaren få bära en del av risken att denne angett fel pris och således inte få fullt betalt, men betalt i den mån som anses skäligt i sammanhanget.Slutsats Min bedömning är att det föreligger ett bindande avtal mellan dig och säljaren och således måste de självklart fullfölja sina förpliktelser. Men som sagt finns det omständigheter som kan medföra att avtalet kan jämkas alternativt att priset inte är bindande längre, men det är säljaren som ska styrka (bevisa) att så är fallet. Det är svårt att svara på det exakta utfallet i din situation utifrån det du tar upp i frågan, men inledningsvis kan du kräva att säljaren levererar klockan. Om säljaren vägrar leverera eller du har andra juridiska funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Info@lawline.se eller boka en tid med av våra verksamma jurister här.

När kan anbud och accept ångras?

2019-05-13 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej jag undrar i vilken utsträckning kan en part ångra avgivna anbud och accepter?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Svaret på din fråga finns i avtalslagen. Vid avgivande av anbud eller accept uppstår en haltande bundenhet, innebärande att den som angivit en anbud är ensidigt bunden av det tills motparten accepterat eller förkastat anbudet. Det går dock att återkalla ett anbud eller en accept, i sådana fall krävs det att återkallelsen kommer den till vilket anbudet eller accepten är riktad till, innan eller samtidigt som vederbörande tar emot anbudet/accepten (7 § avtalslagen). Om du t.ex. avger ett anbud per brev kan du således återkalla det per telefon/e-post innan brevet kommer fram.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Kompensation för förbetalt evenemang som blivit inställt

2019-04-26 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej jag går sista året på gymnasiet och därför har en kommitté på skolan anordnat fester för oss elever. De anordnade en fest som blev inställd samma dag som den skulle varit. Jag hade betalat 150kr för inträde men istället för att få tillbaka pengarna erbjöd dem att jag fick gå på 3 andra fester gratis till ett värde av 50kr styck. Jag har utnyttjat en av dessa fester vilket vill säga 50kr. De har alltså kvar 100kr som är mina pengar. De vill inte betala tillbaka då de erbjuder de andra festerna som ersättning. Har jag rätt att få tillbaka min 100kr?
|Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Då du betalt i förväg har du förstås rätt att bli kompenserad i och med att festen blivit inställd. Eftersom du gått på en av de 3 andra fester som du erbjudits som kompensation kommer du ha svårt att få tillbaka några pengar. Det kommer nämligen med högsta sannolikhet ses som att du har accepterat de 3 andra festerna som ny motprestation för de 150 kr du betalt. Men om jag vore dig skulle jag ändå kontakta den kommitté som anordnat festerna och fråga om du skulle kunna få tillbaka 100 kr istället för att gå på ytterligare 2 fester. Vänlig hälsning

Är erbjudanden bindande?

2019-03-27 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej,Jag var och åkte go-cart med min syster en onsdag 11:45. Några dagar senare berättar en kompis som åkt där tidigare att på onsdagar är det 2 för priset av 1 mellan 11:00-16:00.Jag tittade på deras hemsida och ser att det stämmer om man åker på drop-in som vi gjorde. Priset för en var 320 kr. Vi betalade alltså 640 kr.Vad gäller här? Måste företaget följa sina bestämmelser och erbjudanden? Jag tycker det är fullt att inte ge det som gäller till alla och utnyttja att jag inte tittat på hemsidan.
Henrik Åkesson | Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer att besvara din fråga med hjälp av reglerna avtalslagen (AvtL).För att ett avtal ska vara bindande krävs det ett anbud och en accept. I sig självt är båda anbudet och accepten bindande, och stämmer dessa överens har ett bindande avtal kommit till stånd (AvtL 1 §). Lite förenklat kan sägas att ett anbud är en uppmaning till köp eller erbjudande att sälja något, ex. vill du köpa min sko för 30 kronor? Accept är svaret "ja" på detta anbud.Anbudet är bindande för den som givit det, och accepten är bindande för den som givit det. Det är enkelt att tro att erbjudandet på hemsidan är att ses som ett anbud, och att det då skulle vara bindande för företaget, så är dock inte fallet. För det ska vara fråga om ett anbud krävs det bland annat att det ska vara riktat mot en avgränsad mängd personer. Ett erbjudande på en hemsida är inte riktat mot en avgränsad mängd personer, utan antalet som har tillgång till detta är obegränsat. Det är då inte fråga om ett anbud från företagets sida, det är istället fråga om utbud – vilket inte är bindande. Slutsats och rådEftersom erbjudandet inte är att ses som ett utbud istället för anbud är det inte bindande för företaget. De måste då inte fullfölja detta. En helt annan sak är att företag vill ha nöjda kunder och att kunderna ska kunna lita på att det utannonserade priset gäller. Har du kvitto som bevisar att du var där en onsdag kl. 11:45 råder jag dig till att återvända och påtala detta. Företaget har ingen skyldighet att återbetala hälften av summan – men ofta finns en vilja att leva upp till sina erbjudanden. Jag hoppas du fått svar på din fråga. Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma! Med vänliga hälsningar