Vad gäller om säljare reklamerar fel pris i ett redan ingånget avtal?

2019-07-02 i Anbud och accept
FRÅGA
Köpte en klocka på mywatch.se för 10.000.Fick bekräftelse på köpet. Dagen efter annullerar säljaren köpet pga fel pris. Det skulle varit 45.000.Kan jag kräva att de levererar?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.

Denna fråga rör ett s.k förklaringsmisstag och regleras i avtalslagen (avtL).

Finns det ett bindande avtal mellan dig och säljaren?

Köpeavtal är uppbyggda på modellen om anbud-accept, dvs om det är samstämmiga viljeförklaringar som utbyts mellan parterna skapas ett bindande avtal mellan dem (1 § första stycket avtL), således gäller principen om pacta sunt servanda - Avtal ska hållas. Näringsidkare som utbjuder varor till ett visst pris är inte bundna av sina anbud (priser) utan deras annonser utgör enbart utbud (9 § avtL), men i och med deras bekräftelse på köpet har de således godtagit ditt anbud på att köpa klockan för 10.000 Kr. Utifrån det du tar upp i frågan är min bedömning att ett bindande avtal har ingåtts mellan er då du har tagit del av bekräftelsen innan du tar det av återkallelsen (jfr 7 § avtL) samt uppfattar jag det som att du betalat för klockan innan du tar del av återkallelsen vilket ytterligare bekräftar att ett bindande avtal föreligger (jfr 39 § första stycket avtL).

Kan du kräva att säljaren levererar?

Förpliktelserna i ett bindande avtal kan falla bort om någon av ogiltighetsgrunderna föreligger. I detta fallet föreligger ett förklaringsmisstag, fel pris har angetts i anbudet, och anbudsgivaren (säljaren) är inte bunden av avtalet om du är i ond tro, dvs ex kände till eller rimligen borde känt till att priset inte var marknadsmässigt (32 § första stycket avtL). Huruvida du är i god eller ond tro får bedömas utifrån förutsättningarna i det enskilda fallet. Däremot så har näringsidkaren påtalat felet enbart en dag efter avtalets ingående vilket kan aktualisera re-integra bestämmelsen i 39 § andra meningen, detta hade inneburit att den onda tro infallit efter avtalet ingåtts och motparten kan därmed kräva mellanskillnaden för att klockan ska levereras.

Vidare kan näringsidkaren anför att deras förpliktelse att leverera faller på att priset är oskäligt (36 § avtL) och således jämka upp beloppet till ett rimligare pris. Vid tillämpning av denna paragrafen ska särskild beaktning tas till om parterna är näringsidkare och konsument vilket talar till din fördel (36 § andras stycket avtL), men det saknas även ett ondtrosrekvisit som i 32 § första stycket avtL vilket gör bevisningen lättare för säljaren för att driva sina intressen. Resultatet av tillämpningen av denna paragrafen är svår att förutspå, men troligen kommer säljaren få bära en del av risken att denne angett fel pris och således inte få fullt betalt, men betalt i den mån som anses skäligt i sammanhanget.

Slutsats

Min bedömning är att det föreligger ett bindande avtal mellan dig och säljaren och således måste de självklart fullfölja sina förpliktelser. Men som sagt finns det omständigheter som kan medföra att avtalet kan jämkas alternativt att priset inte är bindande längre, men det är säljaren som ska styrka (bevisa) att så är fallet. Det är svårt att svara på det exakta utfallet i din situation utifrån det du tar upp i frågan, men inledningsvis kan du kräva att säljaren levererar klockan.


Om säljaren vägrar leverera eller du har andra juridiska funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Info@lawline.se eller boka en tid med av våra verksamma jurister här.
André Blomquist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anbud och accept (352)
2021-12-23 Ramavtal med SOW
2021-12-03 Kan man ingå avtal med en kund genom SMS?
2021-11-30 Finns bindande avtal fastän man inte uttryckligen sagt "ja"?
2021-11-29 Är jag tvungen att betala för en tjänst jag inte har beställt?

Alla besvarade frågor (98481)