Avtal, anbud och accept

2020-01-29 i Anbud och accept
FRÅGA |Är jag skyldig att köpa aktier för xx kr som jag har sagt att jag ev skulle köpa om vissa felaktigheter rättades till i företaget, vilket aldrig skedde..Jag har skrivit i ett sms." Vi antar ditt erbjudande," under förutsättning att.....Nu hotar ägaren med kronofogden om vi inte betalar inom torsdag.Stämningen är ytterst obehaglig!Jag har givetvis inte undertecknat några dokument ex avräkningsnota.Med vänlig hälsning
Jessica Konduk |Hej, Tack för att du vänder dig till oss med din fråga.Svaret på din fråga beror på om det kan anses som att ingått ett avtal rent avtalsrättsligt. Generellt anses man inte bunden av den här typen av uttalanden som innehåller uttryck som att man" eventuellt ska köpa något". Hur avtal ingås regleras i avtalslagen som grundas på anbud (erbjudande) och accept (bekräftelse). För att ett avtal ska vara bindande är utgångspunkten i 1 § avtalslagen att ena parten lämnat ett anbud som den andra parten godtagit anbudet genom att lämna en accept. Genom anbud och accept uttrycker parterna vilja och tillit s.k. viljeförklaring. För att anbud ska anses vara bindande ska det vara tillräckligt tydligt och riktad mot någon specifik part. Den part som mottager ett anbud måste kommunicera sin vilja att bli bunden genom att säga det, skriva det eller agera på ett som visar det enligt 35 § avtalslagen (tolkas motsatsvis). Om en person som mottagit ett anbud vill acceptera men med en mindre ändring av anbudet, kallas det för en oren accept. Parten har då accepterar anbudet delvis. Skulle den parten som fått ett anbud lämna en oren accept genom att ange ett nytt pris så räknas det som ett nytt anbud enligt 6 § avtalslagen. En oren accept innebär alltså inte att du tackat ja till anbudet utan istället som att du har lagt ett nytt anbud som den ursprunglige anbudsgivaren får svara på. Avtal kan även ingås genom konkludent handlande vilket innebär att en part handlar på ett sätt som visar att parten anser sig bunden av ett avtal, utan att någon viljeförklaring skerHuvudprincipen inom avtalsrätten är att avtal är bindande, det gäller även muntliga avtal (avtal ingångna i sms kan ses som muntliga avtal) Om du däremot säger att du antar ett erbjudande under förutsättningarna att x uppfylls då kan du bli bunden av det avtalsingåendet ifall dessa förutsättningar har uppfyllts av motparten. I detta fall ses ditt uttalande som en viljeförklaring att ingå avtal under vissa förutsättningar. Alla omständigheter som kan ha sagts eller uppstått under förhandlingarna mellan två parter kan spela in när det gäller att fastställa om avtal har uppkommit eller inte därför är det svårt att ge något säkert svar utan att känna till alla omständigheter. En annan faktor som kan spela in är, om du har vilselett din avtalspart så att denne har trott att du var villig att ingå avtal under en längre tidsperiod, trots att detta inte var din intention. Om du känner till detta och inte uppmärksammar parten på din inställning kan du i vissa fall bli bunden genom vårdslöshet i kombination med passivitet. Det framstår dock inte som troligt baserat på informationen i din fråga.Eftersom du säger att mot parten inte har uppfyllt de krävda förutsättningarna för att köpet skulle äga rum har jag svårt att se att denne har någon grund att väcka någon talan mot dig eftersom ingen avtalsbundenhet har uppstått. Därför blir det svårt att kräva in en fordran via kronofogdemyndigheten. Om du får kravbrev från motparten och/eller kronofogden ska du bestrida dessa skriftligt eftersom inget avtal har uppkommit (baserad på den information du skrivit i frågan). Jag ringer dig kl 16 idag, om tiden inte passar kan du mejla mig jessica.konduk@lawline.seVänligen,

När blir avtal giltiga?

2019-12-29 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej, vår dotter har skrivit ett anställningsavtal med en researrangör för att arbeta i alperna denna vinter. Nu har hon fått ett erbjudande från en annan arrangör, som för henne är ett bättre alternativ. Min fråga är om man kan bryta ett påskrivet anställningsavtal innan det påbörjats utan att behöva genomföra en månads uppsägningstid ? I avtalet står inskrivet att avtalet gäller under förutsättnig att en utbildning genomförts och den har ej genomförts, men skall ske den 27/12bifogar utdrag av text i avtalet§ 1. TjänstArbetstagaren anställs härmed som Activity staff / servicemedarbetare.§ 2. AnställningsformAnställningen är en säsongsanställning och löper under perioden 2019-12-27 till 2020-03-21. Anställningen kan komma att förlängas/förkortas om boknings- och beläggningsgrad på destinationen motiverar detta.§ 4 Avtalets giltighetDetta avtals giltighet förutsätter att arbetstagaren vid anställningsperiodens början har genomgått av Langley erbjuden och arrangerad utbildning för tjäns tjänsten på Italy. Arbetstagaren är fullt medveten om att sådanutbildning inte omfattas av anställningen och att Langley inte betalar lön eller annan ersättning för deltagande i sådan utbildning. Under utbildningen står Langley för mat och logi, samt utbildningsmaterial.§ 5. Anställningens upphörandeAnställningen upphör utan föregående uppsägning den sista anställningsdagen enligt ovan men kan även sägas upp till upphörande med iakttagande av en månads uppsägningstid löpande under anstäl
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga aktualiserar grundläggande avtalsrättsliga principer. Tillämpliga lagar är i första hand avtalslagen (AvtL) och lagen om anställningsskydd (LAS).Pacta sunt servanda – avtal ska hållasAvtalsrättens kanske mest grundläggande princip är den om att ingångna avtal ska hållas, uttryckt på latin som pacta sunt servanda. Ett avtal är bindande när ett anbud (erbjudande) har mötts av en accept (godtagande) – detta kan ske såväl muntligt som skriftligt, men ett påskrivet/underskrivet papperskontrakt är av bevisskäl en mycket vanlig metod för att förbinda sig i avtal (AvtL 1 §). När du beskriver att din dotter ingått i ett "påskrivet anställningsavtal" kan jag därför inte dra någon annan slutsats än hon faktiskt ingått i ett avtal med arbetsgivaren vilket som utgångspunkt ska gälla med bindande verkan.Att anställningen ännu inte påbörjats utgör inget principiellt hinder mot avtalets bindande verkan. Inte heller det faktum att anställningen förutsätter en viss utbildning torde förändra detta – trots att utbildningen inte är genomförd. Som du själv bifogat ur avtalet framgår där att din dotter måste genomgå utbildningen för att avtalet ska vara giltigt. Detta borde dock vara att betrakta som en skyldighet för din dotter för att få fullfölja kontraktet, inte en särskild hävningsgrund. Huruvida hon genomgår utbildningen eller inte är nämligen något som hon ensam bestämmer över och hör därför till hennes kontraktsmässiga skyldighet, inte arbetsgivarens. Att avtalet inte är giltigt om utbildningen inte genomförs borde därför utgöra en hävningsgrund endast för arbetsgivaren.Min bedömning är därför att om din dotter vill avsluta anställningen måste säga upp sig på sedvanligt vis med den avtalade uppsägningstiden. Respekterar hon inte denna kan arbetsgivaren rikta skadeståndskrav mot henne. Jag skulle emellertid rekommendera er att kontakta arbetsgivaren och prata om saken – dessa typer av rättsliga konflikter gynnar ingen part och ofta kan man därför komma överens om egna lösningar och kompromisser.Jag hoppas du fick svar på din fråga!Mvh,

När blir en nätbutik bunden av en beställning?

2019-12-27 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej. Jag beställde en vara på nätet på rea. Kort därefter togs mina beställningar bort och sedan ändrades rean på hemsidan. Har jag inte rätt att få det pris som stått på hemsidan vid beställning? De kan väl inte makulera en order och ha varorna i lager?
Ebba Thor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! När ingås ett avtal?Ett pris på en produkt gäller enligt avtalsrättsliga principer endast som ett utbud. För att ett avtal ska anses ingått så måste du som kund komma med ett anbud, vilket du gör när du beställer varan och på så sätt accepterar priset. För att företaget ska vara bundna av din beställning så måste det alltså finnas ett avtal. Vad innebär bundenheten?Avtalet skapas mellan dig och företaget när du får en orderbekräftelse som bekräftar köpet. Om det finns ett avtal är både du och företaget bundna av det, och du kan kräva att företaget levererar produkten till det pris som står i bekräftelsen. Om ni inte kommer överens:Om du tycker att det finns ett avtal och kan visa det, trots att företaget inte håller med om det, kan du göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden för att få en bedömning. Detta är kostnadsfritt, och du kan läsa mer om myndighetens tjänster här.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan en mailkonversation utgöra ett bindande avtal?

2019-11-27 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej!Vi anordnade en konferens nu i november och har haft kontakt med ett företag. I god tid valde dom att tacka ja (via mail) till att delta under denna konferens. I mailkonversationen syns att vi informerat om pris samt att dom sagt att dom vill vara med och delta som sponsor för denna konferens. Tre dagar innan konferensen valde dom att hoppa av (inget avtal påskrivit), vi frågade varför och dom sa att detta var pga brist på tid. Vi uttryckte då att mailkonversationen är som ett avtal och vi kommer fakturera dom på detta. Deras argument är dock att dom inte skrivit på något och därför anser dom att dom inte ska betala. Vi vill bara veta hur detta fungerar då vi som studenter anser, utifrån våra lästa kurser, att vi har lagen på vår sida. Väldigt tacksam för svar!
Alice Baum |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga rör frågan om ett bindande avtal har ingåtts mellan er och ett annat företag. Grundläggande bestämmelser om avtal finns i avtalslagen (AvtL). Jag kommer först att kort redogöra för grunderna för avtalsbundenhet och därefter applicera dessa på ditt fall. Avtalsbundenhet Som huvudregel i svensk rätt gäller att avtal inte behöver vara varken skriftliga eller undertecknade av parterna för att vara gällande. Det finns inte något generellt formkrav för att ett avtal ska anses vara bindande. Undantag finns för exempelvis köp av fast egendom. Ett bindande avtal finns när ett anbud har accepterats utan några invändningar eller förslag till ändringar avseende innehållet i avtalet (1 § AvtL). Med anbud förstås ett förslag till att ingå avtal. Det krävs därmed inte heller att parterna benämner en överenskommelse som ett "avtal", utan det räcker att ett anbud har accepterats. Inom svensk avtalsrätt gäller principen "pacta sunt servanda". Denna princip innebär att avtal ska hållas. Detta innebär bland annat ett avtal inte kan frånträdas ensidigt av den ena avtalsparten utan motpartens samtycke. Bedömning i ditt fall Eftersom jag inte har tillgång till er mailkonversation med företaget kan jag inte göra en helt säker bedömning i ditt fall. Men utifrån det du själv uppger verkar det som att ni har avgett ett anbud, en förfrågan till företaget om de ville agera sponsor till er konferens, vilket företaget sedan har accepterat. Jag tolkar det även som att ni varit överens om priset. Detta bör räcka för att anse att ni har ingått ett juridiskt bindande avtal. Företagets invändning om att de inte anser att de behöver betala då de inte skrivit under något avtal spelar ingen roll, eftersom det inte finns några formkrav för den typ av avtal ni har ingått. Bindande avtal har alltså troligtvis uppstått genom er mailkonversation. Att ni har ingått ett bindande avtal innebär därmed att företaget inte har rätt att själv bestämma sig för att frånträda avtalet utan ert godkännande. Ni har således ett giltigt avtal som ni bör kunna fakturera utefter. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Kan man dra tillbaka en offert?

2019-12-29 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej,Vi som företag har ett avtal med vår kund som gäller fram till årsskiftet. Vi har nu lämnat en ny offert på deras begäran som ska gälla från och med 1/1 2020 till och med 31/12 2020. I den nya offerten har vi skrivit in en prishöjning som är baserad på en rad faktorer som gått upp i pris under året som gått. Nu har vi haft diskussioner om detta pris i över en månads tid och står fortfarande kvar och diskuterar samma sak, nämligen att dom inte accepterar en prishöjning. Dom kan tänka sig att gå med på prishöjning om vi även gör förändringar i till exempel beställningsmönster. Vi vill då dra tillbaka vår offert. Kan man göra det utan att man gör något rättsligt fel? Och om dom plötsligt går med på villkoren om vi drar tillbaka offerten kan vi då gå igenom med vårt tillbakadragande i alla fall då vi tappat förtroende för dom som kund och helt enkelt inte vill leverera till dom under det kommande året?
Jesper Horndahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När man lämnar ett anbud vilket ni har gjort i och med att ni har skickat en offert är man bunden av det genom den s.k. löftesprincipen. Löftesprincipen gäller bara skriftliga anbud och alltså inte muntliga. I ditt fall verkar det vara fråga om ett skriftligt anbud.Konsekvensen av att löftespricipen inte gäller är att anbudsgivaren fritt får dra tillbaka sitt anbud. När bryts löftesprincipen?I det fall motparten avslår anbudet är anbudsgivare inte längre bunden av det lämnade anbudet (5 § avtalslagen). Löftesprincipen bryts således vid den tidpunkten. Du säger att ert anbud har avslagits av motparten vilket medför att ni inte längre är bundna av det. Har ni lämnat anbud på nytt är ni bundna av det så länge det inte lämnats muntligen av er. Ett skriftligt anbud (som inte har ett datum när det senast måste accepteras på) är inte längre bindande för anbudsgivaren när mottagaren har fått skälig tid på sig att acceptera det (3 § avtalslagen). Vad som är skälig tid bedöms utifrån förhållandena i det enskilda fallet, men kan också bedömas utifrån vad som är vanligt i branschen. Eftersom det var fråga om ett avtal som skulle gälla i ett år torde det vara fråga om acceptfrist om åtminstone någon vecka. Min slutsatsJag förstår situationen som att ni först har lämnat ett skriftligt anbud som har avslagits av motparten och att ni sedan har haft diskussioner (som jag förstår som muntliga) där ni har diskuterat villkoren fram och tillbaka. Eftersom det skriftliga anbudet avslagits och även era muntliga så är ni inte bundna av anbuden (man blir aldrig blir bunden av sina muntliga anbud om de inte accepteras av motparten direkt). Det medför att ni fritt får ångra er och dra tillbaka dem. Skulle de plötsligt gå med på era villkor finns det inget sätt för dem att kräva fullgörelse av er. Deras accept skulle då ses som ett anbud. Inget avtal skulle därför ha ingåtts. Jag hoppas mitt svar har varit till hjälp! Med vänliga hälsningar,

Anbud, accept och bundenhet

2019-12-28 i Anbud och accept
FRÅGA |Fråga enligt avtals lag avseende anbud och acceptAnses det anbud när exempelvis anbudsgivare anger att du tackar ja till att köpa denna stolen genom att sätta dig på den i 5 minuter? Är det en accept man gör om man skulle sätta sig i 5 minuter?Dålig fråga men vill gärna förstå hur det ser ut när det vad lagen säger, om det behöver vara ett tydligt anbud och accept eller om det tillåtet att böja på ett anbud hur som helst.Tacksam för svar :)
Narin Melazade |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ramarna för hur avtal ingås regleras i avtalslagen som grundas på anbud (erbjudande) och accept (bekräftelse). För att ett avtal ska vara bindande är utgångspunkten i 1 § avtalslagen att ena parten lämnat ett anbud som den andra parten godtagit anbudet genom att lämna en accept. Genom anbud och accept uttrycker parterna vilja och tillit s.k. viljeförklaring. För att anbud ska anses vara bindande ska det vara tillräckligt tydligt och riktad mot någon specifik part. Den part som mottager ett anbud måste kommunicera sin vilja att bli bunden genom att säga det, skriva det eller agera på ett som visar det enligt 35 § avtalslagen (tolkas e contrario dvs. motsatsvis). Om den personen som mottagit ett anbud vill acceptera men med en liten ändring av anbudet kallas det för en oren accept. Parten då accepterar delvis anbudet. Skulle den parten som fått ett anbud lämna en oren accept genom att ange ett nytt pris så räknas det som ett nytt anbud enligt 6 § avtalslagen. Den som mottog det första anbudet blir då en ny anbudsgivare och det skulle då röra sig om ett nytt avtal. Ett exempel på detta skulle om en anbudsgivare säger "om du vill ha stolen sätt dig på den i fem minuter" och mottagaren svarar "du kan få 100 kr för stolen". Avtal kan även ingås genom konkludent handlande vilket innebär att en part handlar på ett sätt som visar att parten anser sig bunden av ett avtal, utan att någon viljeförklaring sker. Bundenhet genom konkludent handlande sker ofta i det vardagliga livet t.ex. när någon köper en parkeringsbiljett eller köper något i en mataffär. Denna avtalsform är inte reglerad i lag utan är en produkt av rättspraxis. Av din fråga förstår jag det som att du undrar om det kan anses vara ett bindande avtal om en anbudsgivare säger "om du vill ha stolen sätt dig på den i fem minuter" och mottagaren då sätter sig på stolen i fem minuter. I detta fall skulle det kunna anses vara ett bindande avtal eftersom mottagaren av anbudet genom sitt handlande uttryckt sin vilja och accepterar anbudet. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

Är säljaren bunden av ett pris på blocket?

2019-12-20 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej! En bil kom upp på blocket med priset 37 000 , vilket förmodligen var fel satt pris då bilen är värd mer. Om jag vill köpa bilen enligt annonsen där det står 37 000, Får företaget ändra pris eller har jag rätten att köpa den för 37 000 vilket annonsen visade?
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Din fråga är om en säljare är bunden av priset som denne har satt i en annons, det vill säga skulle säljaren vara bunden av priset om du meddelade att du ville köpa bilen? Frågor av detta slag regleras i avtalslagen (AvtL). En grundläggande princip inom avtalsrätten är att avtal ska hållas. Frågan om ett bindande avtal uppkommit brukar utgå från den s.k. avtalsmekanismen, det vill säga modellen för ett avtals ingående. Detta sker genom anbud och accept, som båda två är bindande för avgivaren var för sig (se 1 § första stycket AvtL). För din situation blir frågan om säljarens annons kan räknas som ett anbud som är bindande för denne. För att en handling ska klassas som ett anbud ska det röra sig om ett erbjudande eller löfte med ett preciserat innehåll, som även ska rikta sig till en bestämd adressat. En annons på blocket uppfyller oftast de två första rekvisiten, men inte det sista. En annons med ett bestämt pris, precis som en vara i en butik med en prislapp på, riktar sig i regel inte mot en bestämd adressat, utan det riktar sig till hela allmänheten. Vem som helst som vill ha varan får köpa den. Avtalsrättsligt klassas detta inte som ett anbud, utan det klassas istället som ett utbud. Ett utbud är en uppmaning till folk att lämna anbud, som inte är bindande för avgivaren. Det hade i detta scenario istället varit du som lämnade ett anbud om du säger att du vill köpa bilen, och detta är säljaren fri att acceptera eller förkasta.Svaret på din fråga blir således att du inte har en rätt att köpa bilen för 37 000kr, företaget har rätt att ändra priset om de vill.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Skoluppgift

2019-11-23 i Anbud och accept
FRÅGA |Konsthandlaren Claes har hört att hans granne Hedvig fått ärva målningar gjorda av en gammal släkting. De småpratar i trapphuset så inser Claes att Hedvig inte vet något om konst. Han erbjuder sig att ta en titt på tavlorna för att värdera dem och erbjuder henne sedan att köpa tavlorna för ett pris som han kallar för "kanske lite väl generöst". Hedvig frågar för säkerhets skull om inte tavlorna kan tänkas bli mer värdefulla än så i framtiden, men Claes svarar det knappast är troligt. Hon ber ändå att få fundera lite på saken. Dagen efter skickar hon ett e-mail till Claes och svarar att hon gärna säljer tavlorna för det pris han erbjudit. Därefter träffade hon sin vän för att fira försäljningen genom att äta lunch. När hon berättar om affären utbrister vännen "Vad har du gjort!? Alla som kan det minsta om konst vet att din släktings tavlor är glödheta på marknaden!" Hedvig inser att Claes erbjudit henne ett pris som motsvarar ungefär en tiondel av marknadspriset. Hon skickar ett nytt e-mail till Claes där hon säger att hon ångrar sig och inte vill sälja tavlorna längre. (Dessutom passar hon på att kalla sin lömske granne för både det ena och det andra.) En stund senare ringer Claes upp henne och tackar för accepten och meddelar att han kommer att hämta tavlorna imon. Hedvig invänder upprört att hon ju ångrat sig, men Claes säger obekymrat "Nej, nej, avtal ska hållas" Vad gäller? Är Hedvig tvungen att sälja tavlorna till Claes? Varför? Varför inte?
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Denna fråga är utformad som en skoluppgift och Lawline har som policy att inte besvara skoluppgifter, jag hänvisar dig därför till relevant kurslitteratur och lagtext för att lösa frågan. För att ge ett litet tips: det är avtalslagen som är tillämplig, och jag rekommenderar dig att särskilt titta på 1kap (om slutande av avtal), samt 3kap (om rättshandlingars ogiltighet). Mvh