Anbud, Accept och Utbud

2020-03-23 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej! Ärendet gäller en affär mellan två privatpersoner via blocket. Om säljaren gett köparen en "deadline" att genomföra köpet men att tiden har passerat. Har säljaren rätt att häva "avtalet" då?Och om säljaren sagt till flera personer att de får köpa. Vad gäller då? Förste man som genomför köpet eller hur funkar det?Med vänlig hälsning, Daniel
Adam Rajab |Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga! Det är oklart i din första fråga huruvida du menar ifall säljaren har rätt att häva ett redan upprättat köpeavtal på grund av att köparen inte har genomfört köpet, eller ifall du menar att köparen inte har svarat inom den tidsfrist som säljaren har gett köparen, dvs. den tid som köparen har på sig att bestämma sig om man vill ingå ett köpeavtal eller ej. Jag kommer att redogöra får båda scenarion i svaret nedan. Slutligen kommer jag även svara på din fundering gällande de fall där köparen har sagt till flera personer att de får köpa, huruvida "först till kvarn" gäller i sådana fall.Scenario 1: Om ett köpeavtal redan har upprättatsI det förstnämnda scenariot utgår jag ifrån att varan är lös egendom (exempelvis en bil, TV, bok etc.). I sådana fall är det köplagen (KöpL) som ska tillämpas då båda parterna är privatpersoner (1 och 4 § KöpL). Detta antagande görs då de allra flesta affärer som sker via Blocket, sidan du nämnde i din fråga, är just om lös egendom. Köplagens bestämmelser är dispositiva (3 § KöpL) vilket innebär att man i första hand tittar på vad avtalet mellan köparen och säljaren har att säga. Om det nu stadgas i köpeavtalet att säljaren har rätt att häva köpet om inte köparen genomför köpet inom X antal dagar, så är det alltså detta som gäller. Det är dock oklart utifrån den information som du har angett i din fråga ifall både säljaren och köparen under köpeavtalets ingående har kommit överens om att "deadline" innebär att säljaren har rätt att häva avtalet. Jag kan dessvärre inte vidareutveckla detta scenario utifrån den information som jag har fått. Scenario 2: Innan ett köpeavtal har upprättatsI det andra scenariot rör det sig om anbud och utbud mellan en köpare och en säljare. Alltså är det lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, även kallad för avtalslagen (AvtL) som ska tillämpas. I Sverige gäller löftesprincipen när det kommer till avtalsslutande. Vad den innebär är att den som avger ett anbud är bunden av anbudet och på motsvarande sätt är den som avger en accept bunden av accepten (1 § första stycket AvtL). Betänketiden som en säljare ger till en köpare kallas i svensk avtalsrätt för acceptfrist. I första hand utgår man alltså från den acceptfrist som anbudsgivaren (säljaren i detta fall) har bestämt (2 § första stycket AvtL). Har säljaren exempelvis i ett mejl den 1 mars angett att "jag vill ha ett svar senast den 10 mars" så ska svaret från köparen komma säljaren till handa senast den 10 mars. Vad "till handa" innebär är att svaret ska vara tillgängligt hos köparen senast den 10 mars. Om vi fortsätter med exemplet ovan så ska ett mejl innehållandes ett svar från köparen vara i säljarens inkorg i e-postlådan senast den 10 mars. Det är inget krav på att säljaren ska ha läst brevet, utan bara att det finns tillgängligt för säljaren inom den angivna tiden. Har köparen i sitt svar accepterat anbudet så har alltså ett bindande avtal upprättats.När säljaren uppmanar flera personer att lägga anbudNär en privatperson lägger ut en säljmarknad på internet (såsom Blocket) utgör annonsen i sig inte ett anbud utan istället är det att betrakta som ett utbud (9 § AvtL). Vad detta innebär är att den som lägger upp annonsen "uppmuntrar" personer att avge ett anbud för varan, men annonsen binder alltså inte säljaren juridiskt sett. Däremot har säljaren en svarsplikt när någon avger ett anbud för varan. Säljaren har alltså här en frihet att välja mellan de personer som lagt ett anbud på varan för fortsatt förhandling och eventuellt ingående av köpeavtal, men i vart fall måste säljaren svara nej till de anbud hen inte är intresserad av. Detta för att slippa bli "passivt bunden" av anbuden. Detta ska göras utan oskäligt uppehåll.Hoppas att du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag förtydliga så gott jag kan Med vänliga hälsningar,

Har avtal uppkommit? - Fråga om anbud och accept

2020-03-19 i Anbud och accept
FRÅGA |Jag undrar,när jag och min ex fru va tillsammans så hade vi hennes pappas bil, han betalade bensinen osv och när vi kunde så skickade vi pengar varje månad mellan 500-1500kr tillbaka till honom , ibland kunde vi inte skicka.Men min fråga är :Kan han kräva tillbaka pengar rent lagmässigt, för han har aldrig sagt rakt ut att det är ett lån av något slag, och vi har varken skrivit något kontrakt på att pengar han har skickat har varit ett lån , varken skriftligt eller muntligt
Jonathan Lengyel |Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!AvtalsfrihetI Sverige råder avtalsfrihet. Avtalsfriheten kan sägas innefatta tre delar: (1) rätt att välja avtalspart, (2) rätt att välja avtalsinnehåll och (3) rätt att avstå från att ingå avtal. Det finns dock vissa begränsningar till avtalsfriheten i till exempel konsumentförhållanden, men några sådana begränsningar är inte aktuella i ditt fall. Avtalsfriheten innebär alltså att du (och din motpart) får välja om du vill ingå avtal, när du vill ingå avtal, med vem du vill ingå avtal och vad du vill avtalet ska innehålla.Finns det något avtal i ditt fall?Det är avtalet som grundar ett rättsförhållande mellan två parter, vilket ofta innebär både rättigheter och skyldigheter för båda parterna. Frågan i ditt fall är om det kan anses finnas ett avtal som säger att du/ni är skyldiga att betala tillbaka de bensinpengar som din före detta frus pappa betalade. En grundläggande regel i svensk avtalsrätt är att ett avtal förutsätter ett anbud och en accept. Om det inte har funnits något konkret anbud där det framgick att din före detta frus pappa skulle betala bensin i utbyte mot att dessa pengar betalades tillbaka av dig vid ett senare tillfälle, och om du inte har accepterat något sådant anbud, har jag svårt att se att ett avtal ingåtts. Precis som du skriver har det aldrig nämnts någonting om att det skulle vara ett lån som skulle betalas tillbaka, och då finns det inte något anbud som hade kunnat accepteras.Eftersom det inte finns något avtal mellan dig, din före detta fru och hennes pappa som säger att du/din före detta fru ska betala tillbaka bensinpengarna så har det rent avtalsrättsligt inte uppkommit några skyldigheter för dig/din före detta fru, och därför kan han inte kräva tillbaka pengarna. Med vänliga hälsningar,

Är butiken skyldig att sälja en vara med fel prismärkning?

2020-02-29 i Anbud och accept
FRÅGA |En butik annonserar om att det är 70% rea på ALLT i butiken, i alla annonser använder dom just stora bokstäver på ordet allt!Väl i butiken står det skyltar på samma sätt runt om i butiken MEN även skyltar på vissa ställen " Dessa gäller ej på rean"Detta känns ju fel då det uttryckligen står att det gäller allt i butikenNär jag handlade fick jag veta att en vara ej var på rean, denna vara hängde bland alla andra varor alltså ingen skylt till och det fanns flera av samma varaVid kassan sa dom att någon glömt att ta bort just dessa varor och att dom inte skulle vara på rean, men nu var dom ju det!Jag kontaktade ägaren som säger att dessa är av ett märke som dom skrivit ett avtal med att dom INTE får rea ut för då ska dom få vite för det!!!Jag har sagt att eftersom dom gjort fel borde ju dom få stå för det och oavsett ge mig det pris jag blev utlovad i butik!Jag anser att detta är vilseledande marknadsföring där du lockar folk till butik med en sak men väl i butik gäller undantagHar jag rätt att kräva att få köpa varan till 70% el ? Känner mig grundluradMvh/
David Ekenberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När man handlar en vara i butik innebär det rent juridiskt att du som köpare ingår ett köpeavtal med säljaren, dvs. butiken i fråga. Många gånger tror man att butiken – säljaren – är bunden att sälja en vara för det pris som uppges på exempelvis prislappen. Så är dock inte fallet – att butiker exponerar sina varor för kunder och sätter ett pris på dessa genom prislapp eller annan skyltning, är att betrakta som ett utbud. När du som kund och köpare sedan går till kassan och vill köpa dina varor, så innebär det att du inkommer med att anbud till säljaren, dvs. en förfrågan om att få köpa varan till det uppgivna priset. Butiken kan i det läget neka dig priset och säga att de alltså inte accepterar ditt anbud. När de sedan erbjuder dig ett högre pris för varan, är det istället de som riktat ett anbud till dig, som du sedan kan besvara med att antingen acceptera eller neka anbudet.För att kort sammanfatta så är butiker inte bundna av de priser som framgår på varorna. Detta just för att undvika situationer som du nämner, att en vara exempelvis blivit felhängd – butiken ska i det läget inte kunna tvingas till att sälja för ett billigare pris, om de så inte vill. Detta grundar sig i principen om avtalsfrihet som gäller i svensk rätt, vilket innebär att alla är fria att välja att ingå, eller att inte ingå, avtal med någon annan.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Har ett bindande avtal uppstått då handpenning ej betalats?

2020-02-13 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej, vad gäller för handpenning mellan privatpersoner?jag har skrivit ett avtal med en person om att sälja min båt och där står att handpenning ska betalas vid tecknande, men efter 3 dagar har inga pengar kommit in, och vill jag häva avtalet. Hur länge måste jag vänta på handpenningen?har jag rätt att göra det?
Carl Jansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar omständigheterna i din fråga som att handpenning var en förutsättning för att köpeavtalet skulle börja gälla och att din fråga då är vad som gäller när detta inte har uppfyllts. Då det rör sig om en båtförsäljning så kan Köplagen (KöpL) tillämpas i och med att det rör sig om försäljning av lös egendom (1 § KöpL). Köplagen används bara som utfyllnad om det finns omständigheter som inte är reglerade i det enskilda avtalet (3 § KöpL). I övrigt gäller alltså avtalsfrihet såvida formkrav för affären inte finns i lag, som vid exempelvis fastighetsaffärer. Detta är dock inte fallet vad gäller båtar. Avtal är bindande för parterna om anbudet och accepten överensstämmer, såväl muntliga som skriftliga (1 § Avtalslagen). Som jag förstår det så skulle handpenning alltså erläggas vid tecknandet av avtalet för att det skulle bli gällande. Då avtalsfrihet råder bör alltså inte ett bindande avtal ha uppstått genom signaturen i och med att avtalsvillkoret om erläggande av handpenning inte har respekterats och på så vis inte "aktiverat" avtalet. Detta innebär i sådana fall att du inte behöver häva avtalet, i och med att avtalet inte är giltigt på grund av köparens bristande i att uppfylla kraven som ni kom överens om för att köp skulle komma till stånd. Du bör dock meddela köparen detta för att undvika framtida konflikter. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Avtal genom blocketannons

2020-03-20 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej. Kortfattat.. Gällande affär på blocket. Om en köpare själv tog beslut om att skicka handpenning utan säljarens tillåtelse eller överenskommelse. Har säljaren rätt att skicka tillbaka pengarna och häva "avtalet/dealen" dom hade? Alltså vill säljaren ej sälja till honom längre
Elin Giding |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! När det gäller avtal är en grundläggande princip att bindande avtal uppstår genom anbud och accept enligt 1§ avtalslagen. Detta kräver att:anbudet ska innehålla ett erbjudande eller löftemed ett preciserat innehållsom riktar sig till en bestämd adressatmåste vara utan reservation om att anbudet inte är bindande Vid en blocketannons lämnar säljaren ett erbjudande om att sälja en vara. Detta är inte ett bindande anbud från säljarens sida i och med att erbjudandet inte riktar sig till en bestämd adressat, utan är ett allmänt erbjudande om att sälja varan. Det är alltså riktat till en obegränsad grupp människor och inte en specifik person, vilket gör att säljaren inte är bunden. Att köparen i detta fall självmant skickat pengar gör inte att något avtal har uppstått. Hade det varit så att köparen hört av sig till säljaren och bett om att få köpa varan och säljaren därefter accepterat det hade däremot ett avtal uppstått. Säljaren kan därmed skicka tillbaka pengarna då det inte uppstått något avtal. Hoppas du är nöjd med ditt svar! Du är alltid välkommen att höra av dig till oss igen vid fler frågor.

Återkallande och giltighet av offert samt vad som gäller vid demenssjukdom

2020-03-18 i Anbud och accept
FRÅGA |Kan man häva eller ångra en offert som har skrivits under av en dement (inte dokumenterat) person?Kan man överhuvud taget häva/ångra en offert?
Alice Nordlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara dina frågor kommer jag först att behöva beskriva vad som gör en offert bindande. Jag kommer i mitt svar att utgå från att offerten är skriftlig.En offert brukar i lagens mening kallas för anbud. Allmänna regler om anbud regleras i avtalslagen.När offerten är bindandeNär du skickat en skriftlig offert så har du lämnat ett anbud till din motpart. Så fort du har skickat iväg offerten och den har nått fram till din motpart så blir den bindande genom den så kallade löftesprincipen. Om er motpart accepterar den skriftliga offerten så finns det på grund av löftesprincipen ingen möjlighet att häva eller ångra en offert.Återkallelse av offertDet finns en möjlighet att återkalla en offert om din motpart inte har tagit del av offerten ännu (7 § avtalslagen). Det innebär att om du skickar iväg en återkallelse av offerten och denna återkallelse når motparten innan eller samtidigt som offerten når motparten, så har det skett en giltig återkallelse.När en offert inte längre är bindandeDet finns även situationer då offerten kommit motparten till handa men offerten inte anses som bindande. En situation då offerten inte längre är bindande är om din motpart avslår offerten, det vill säga att motparten inte accepterar offerten (5 § avtalslagen). En annan situation är om du på offerten har angett ett sista datum för svar från er motpart, så är offerten inte längre bindande om motparten accepterar offerten efter det angivna datumet eller inte svarar alls (4 § avtalslagen). Om du inte angett ett sista datum för svar på offerten, gäller det att motparten ska acceptera offerten inom skälig tid för att den ska vara bindande (3 § avtalslagen). Vad som menas med skälig tid kan bland annat bero på om offerten skickats med mail eller brev. Om offerten skickats via mail förkortas tiden eftersom det går snabbare och via brev så förlängs tiden eftersom det tar längre tid att komma fram.En sista situation där offerten inte anses som bindande är om motparten i sitt accepterande svar vill ändra något i offerten. Till exempel om motparten vill ändra priset, så gäller motpartens svar som ett avslag på din offert. Motpartens svar gäller då som ett nytt anbud till er (6 § 1 st avtalslagen). Det innebär att om du inte vill acceptera motpartens nya anbud så finns inget giltigt avtal. Du är därför i en sådan situation inte längre bunden av din offert som du skickade från början. När en offert är underskriven av en person som lider av demenssjukdomI lag om verkan av avtal som slutits under påverkan av psykisk störning, anges att ett avtal som ingåtts under påverkan av psykisk störning är ogiltigt. Begreppet psykisk störning innefattar demenssjukdom. Det innebär att offerten kan ogiltigförklaras om personen som skickat offerten varit påverkad av sin demenssjukdom. Demenssjukdomen behöver inte ensamt ha legat till grund för att offerten skrevs på och skickades utan det räcker med att sjukdomen ska ha medverkat till handlandet. Det innebär att det måste ha funnits ett orsakssamband mellan sjukdomen och offerten.Bevisbördan för att personen varit påverkad av sin demenssjukdom vid det tillfället ligger på den som vill åberopa ogiltighet. Det betyder att det är du som måste bevisa detta. Du skriver att demenssjukdomen inte är dokumenterad, vilket jag tolkar som att det inte finns ett sjukintyg på detta. Ett sjukintyg på demenssjukdomen är att föredra i bevishänseende. Om ett sådant intyg inte finns rekommenderar jag dig att införskaffa detta.SammanfattningNär du skickat en offert till din motpart så blir du bunden av löftesprincipen. Du kan dock återkalla offerten om din återkallelse når fram till motparten innan eller samtidigt som offerten nått fram till din motpart. Om din motpart redan tagit del av offerten kan du inte återkalla den. Offerten är dock inte bindande om din motpart avslår offerten, om det accepterande svaret kommer till er för sent eller om er motpart vill ändra något i er offert.Har er motpart accepterat offerten är ni dock bundna av er offert och det uppstår ett giltigt avtal. Det finns dock en möjlighet att ogiltigförklara offerten om den skrivits under av en person som varit påverkad av demenssjukdom. Bevisbördan för orsakssambandet mellan offerten och demenssjukdomen ligger på er.Hoppas du fick svar på dina frågor! Med vänlig hälsning,

Kan man bli bunden av en försenad accept?

2020-02-23 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej!Om jag skickar ett anbud till en person om att köpa varor och uppger i mitt anbud att jag ska ha svar inom en vecka men han svarar mig efter 10 dagar pga. att han har varit på studieresa, är jag inte bunden av något avtal väl?Vilka lagar i AvtL användar man för att bevisa om det är bunden avtal eller inte?Tack på förhand!
Alice Baum |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga rör allmän avtalsrätt och svar på din fråga finner vi i avtalslagen (AvtL). Som utgångspunkt gäller att den som avgett ett anbud är bunden av sitt anbud, 1 § AvtL. Anbudsgivaren har rätt att i anbudet föreskriva en svarstid inom vilken tid som anbudet måste accepteras för att ett avtal ska uppstå, 2 § AvtL. Svarar motparten efter den angivna svarstiden, uppstår ingen avtalsbundenhet. Det försenade svar som motparten ger betraktas istället som ett nytt anbud, som det sedan står den ursprunglige anbudsgivaren (dig) fritt att acceptera eller tacka nej till, 4 § AvtL. Skulle det vara som så att det är anbudsgivarens fel, det vill säga ditt fel, att din motpart inte har kunnat nå fram med sitt svar inom den angivna svarsperioden, kan avtalsbundenhet ändå uppstå. Det skulle exempelvis kunna vara fallet om du har angett en felaktig mailadress eller postadress till vilken du har begärt svar till. I ditt fall verkar det snarare som att det är din motpart som har struntat i att svara på grund av att han varit på resa. Det är därför inte ditt fel att svaret kom fram för sent, och svaret är att betrakta som ett nytt anbud som du kan välja att acceptera eller tacka nej till. Hoppas detta besvarade din fråga.Med vänliga hälsningar,

Kan man dra sig ur ett avtal efter att man accepterat anbudet?

2020-02-06 i Anbud och accept
FRÅGA |Om man exempelvis vill köpa bondekatter och skakar hand på det med säljaren är man juridisk bunden att fullfölja köpet? Eller kan man dra sig ur köpet?
Oscar Friedrich |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Som jag tolkar din fråga så har du ingått ett muntligt avtal om köp av en katt, och du vill nu dra dig ur avtalet. Detta är en avtalsrättslig fråga, och regler om avtal finns i avtalslagen (AvtL).Vad krävs för att ett avtal ska vara bindande?För att ett avtal ska få rättsligt bindande verkan krävs att det finns ett anbud och en accept (1 kap. 1 § första stycket AvtL). Ett anbud kan exempelvis vara ett erbjudande eller förslag. En accept är ett bekräftande svar på ett anbud.Både anbud och accept kan ges skriftligen, muntligen eller genom konkludent handlande. Konkludent handlande innebär att man agerar på ett sådant sätt som ger motparten god anledning att anta att man ger ett anbud eller en accept. Några exempel på avtal som ingås genom konkludent handlande är när man handlar i en matvarubutik eller tar ut pengar från en bankomat. Vem har bevisbördan för att ett rättsligt bindande avtal finns?Ett muntligt avtal är som utgångspunkt rättsligt bindande på samma sätt som ett skriftligt avtal. Problemet med muntliga avtal är att dess existens kan vara svår att bevisa. Det är den som påstår att ett muntligt avtal finns som har bevisbördan för att avtalet existerar, vilket kan vara svårt att bevisa om motparten förnekar avtalets existens. Om säljaren däremot kan bevisa att ett muntligt avtal finns, exempelvis genom en vittnesutsaga, flyttas bevisbördan över på motparten, som i sin tur måste motbevisa avtalets existens. SammanfattningSom jag tolkar din fråga så har avtalet ingåtts muntligen. Ur ett rättsligt perspektiv är avtalet bindande under förutsättning att det finns ett anbud och en accept. Om så är fallet är du juridiskt sett bunden av din accept, vilket gör att du skulle begå ett avtalsbrott genom att dra dig ur avtalet. Något som däremot talar till din fördel är att muntliga avtal kan vara svåra att bevisa, eftersom det är den som påstår att ett avtal finns som måste kunna bevisa det. Hoppas du fick svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss!Med vänliga hälsningar