Är innehållet i en annons bindande?

2020-03-31 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej!En butik gick ut med en annons om att de säljer ett begränsat antal MacBookAir med 15 tums skärm för 1375:00 kr. Jag var snabb dit och rusade in i butiken och hann få fatt i en dator. I kassan stämplas den in för 13750 kr vilket jag absolut inte hade råd med. Jag visade fram annonsen och hävdade att detta var ett anbud som de måste stå för. Har jag rätt? Och vilken lag samt paragraf borde jag refererat till?Väldigt tacksam för svar och hjälp.
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det stämmer att Sverige utgår från en anbud/accept modell (Se avtalslagen, AvtL 1 §). Således krävs det att butiken i det här fallet har lämnat ett anbud till dig och som du accepterar, ett avtal har då kommit till stånd.Dock så utgår det från att företagets annons var ett faktiskt anbud i avtalslagens mening. För att ett erbjudande ska anses vara ett bindande anbud krävs att den är riktad till en bestämt adressat. En annons som riktar sig till allmänheten kan då inte vara ett bindande anbud. Annonsering till allmänheten brukar istället betecknas "utbud".Vad innebär då detta?Det innebär att butiken inte är bunden av annonsens erbjudande om datorn. Ska man prata om avtalsrättsliga termer brukar man säga att när en kund vill köpa en vara betecknas som ett anbud och att butiken accepterar betalningen blir då en accept.Utöver vad jag nämnt ovan kan jag även tillägga, att butiker i liknande annonseringar brukar reservera sig från felskrivningar och exempelvis att varan tar slut. Avslutningsvis vill jag säga att det blir nog tyvärr svårt att använda juridiska resonemang till att binda butiken till att priset på 1375 kr gäller för datorn.Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Hur uppstår ett avtal genom en Blocket annons?

2020-03-28 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej jag ska hålla mig kortfattat nu. Det gäller en affär på Blocket.se. Min fråga är:om en köpare själv tog ett beslut om att skicka handpenning UTAN att säljaren tillåtit det eller att vi kommit överens om det, har säljaren då rätt att skicka tillbaka dessa pengar? Att jag häver "avtalet/dealen" som vi hade. Att jag inte vill sälja till honom längre? Eller är det kört?
Siva Arif |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det gäller avtal är en grundläggande princip att bindande avtal uppstår genom anbud och accept enligt 1 § avtalslagen. Huvudregeln är att ett avtal mellan två parter är bindande. För att ett bindande avtal skall uppstå måste anbudet vara särskilt riktat till en bestämd adressat. En annons på Blocket faller inte inom detta krav. En annons på Blocket klassificeras som ett utbud istället för ett anbud. Ett utbud är inte bindande och brukar rikta sig till en obestämd krets och kan ses som en uppmaning till enskilda som befinner sig i kretsen att själva lämna ett anbud. Detta innebär att säljaren inte är bunden.Vad som dock utgör ett anbud är när köparen inkommer med ett ett tydligt anbud om att köpa det utannonserade, t.ex. "jag köper din vara för x antal kronor". Om du vid den tidpunkten accepterar anbudet uppkommer ett bindande avtal. För då föreligger tydligt ett anbud och accept situation. Mot bakgrund av det du skrivit är mitt svar på din fråga att säljaren kan skicka tillbaka pengarna då det inte uppstått något avtal.Vänligen,

Avtal genom blocketannons

2020-03-20 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej. Kortfattat.. Gällande affär på blocket. Om en köpare själv tog beslut om att skicka handpenning utan säljarens tillåtelse eller överenskommelse. Har säljaren rätt att skicka tillbaka pengarna och häva "avtalet/dealen" dom hade? Alltså vill säljaren ej sälja till honom längre
Elin Giding |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! När det gäller avtal är en grundläggande princip att bindande avtal uppstår genom anbud och accept enligt 1§ avtalslagen. Detta kräver att:anbudet ska innehålla ett erbjudande eller löftemed ett preciserat innehållsom riktar sig till en bestämd adressatmåste vara utan reservation om att anbudet inte är bindande Vid en blocketannons lämnar säljaren ett erbjudande om att sälja en vara. Detta är inte ett bindande anbud från säljarens sida i och med att erbjudandet inte riktar sig till en bestämd adressat, utan är ett allmänt erbjudande om att sälja varan. Det är alltså riktat till en obegränsad grupp människor och inte en specifik person, vilket gör att säljaren inte är bunden. Att köparen i detta fall självmant skickat pengar gör inte att något avtal har uppstått. Hade det varit så att köparen hört av sig till säljaren och bett om att få köpa varan och säljaren därefter accepterat det hade däremot ett avtal uppstått. Säljaren kan därmed skicka tillbaka pengarna då det inte uppstått något avtal. Hoppas du är nöjd med ditt svar! Du är alltid välkommen att höra av dig till oss igen vid fler frågor.

Återkallande och giltighet av offert samt vad som gäller vid demenssjukdom

2020-03-18 i Anbud och accept
FRÅGA |Kan man häva eller ångra en offert som har skrivits under av en dement (inte dokumenterat) person?Kan man överhuvud taget häva/ångra en offert?
Alice Nordlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara dina frågor kommer jag först att behöva beskriva vad som gör en offert bindande. Jag kommer i mitt svar att utgå från att offerten är skriftlig.En offert brukar i lagens mening kallas för anbud. Allmänna regler om anbud regleras i avtalslagen.När offerten är bindandeNär du skickat en skriftlig offert så har du lämnat ett anbud till din motpart. Så fort du har skickat iväg offerten och den har nått fram till din motpart så blir den bindande genom den så kallade löftesprincipen. Om er motpart accepterar den skriftliga offerten så finns det på grund av löftesprincipen ingen möjlighet att häva eller ångra en offert.Återkallelse av offertDet finns en möjlighet att återkalla en offert om din motpart inte har tagit del av offerten ännu (7 § avtalslagen). Det innebär att om du skickar iväg en återkallelse av offerten och denna återkallelse når motparten innan eller samtidigt som offerten når motparten, så har det skett en giltig återkallelse.När en offert inte längre är bindandeDet finns även situationer då offerten kommit motparten till handa men offerten inte anses som bindande. En situation då offerten inte längre är bindande är om din motpart avslår offerten, det vill säga att motparten inte accepterar offerten (5 § avtalslagen). En annan situation är om du på offerten har angett ett sista datum för svar från er motpart, så är offerten inte längre bindande om motparten accepterar offerten efter det angivna datumet eller inte svarar alls (4 § avtalslagen). Om du inte angett ett sista datum för svar på offerten, gäller det att motparten ska acceptera offerten inom skälig tid för att den ska vara bindande (3 § avtalslagen). Vad som menas med skälig tid kan bland annat bero på om offerten skickats med mail eller brev. Om offerten skickats via mail förkortas tiden eftersom det går snabbare och via brev så förlängs tiden eftersom det tar längre tid att komma fram.En sista situation där offerten inte anses som bindande är om motparten i sitt accepterande svar vill ändra något i offerten. Till exempel om motparten vill ändra priset, så gäller motpartens svar som ett avslag på din offert. Motpartens svar gäller då som ett nytt anbud till er (6 § 1 st avtalslagen). Det innebär att om du inte vill acceptera motpartens nya anbud så finns inget giltigt avtal. Du är därför i en sådan situation inte längre bunden av din offert som du skickade från början. När en offert är underskriven av en person som lider av demenssjukdomI lag om verkan av avtal som slutits under påverkan av psykisk störning, anges att ett avtal som ingåtts under påverkan av psykisk störning är ogiltigt. Begreppet psykisk störning innefattar demenssjukdom. Det innebär att offerten kan ogiltigförklaras om personen som skickat offerten varit påverkad av sin demenssjukdom. Demenssjukdomen behöver inte ensamt ha legat till grund för att offerten skrevs på och skickades utan det räcker med att sjukdomen ska ha medverkat till handlandet. Det innebär att det måste ha funnits ett orsakssamband mellan sjukdomen och offerten.Bevisbördan för att personen varit påverkad av sin demenssjukdom vid det tillfället ligger på den som vill åberopa ogiltighet. Det betyder att det är du som måste bevisa detta. Du skriver att demenssjukdomen inte är dokumenterad, vilket jag tolkar som att det inte finns ett sjukintyg på detta. Ett sjukintyg på demenssjukdomen är att föredra i bevishänseende. Om ett sådant intyg inte finns rekommenderar jag dig att införskaffa detta.SammanfattningNär du skickat en offert till din motpart så blir du bunden av löftesprincipen. Du kan dock återkalla offerten om din återkallelse når fram till motparten innan eller samtidigt som offerten nått fram till din motpart. Om din motpart redan tagit del av offerten kan du inte återkalla den. Offerten är dock inte bindande om din motpart avslår offerten, om det accepterande svaret kommer till er för sent eller om er motpart vill ändra något i er offert.Har er motpart accepterat offerten är ni dock bundna av er offert och det uppstår ett giltigt avtal. Det finns dock en möjlighet att ogiltigförklara offerten om den skrivits under av en person som varit påverkad av demenssjukdom. Bevisbördan för orsakssambandet mellan offerten och demenssjukdomen ligger på er.Hoppas du fick svar på dina frågor! Med vänlig hälsning,

Acceptfrist

2020-03-29 i Anbud och accept
FRÅGA |För en månad sedan fick jag ett mycket attraktivt erbjudande från en bokklubb. I brevet stod det att jag skulle svara inom 10 dagar. Jag fick brevet den 10 mars och skickade in mitt svar den 17 mars att jag ville ta del av erbjudandet. Efter ett par dagar får jag ett svar från bokklubben att mitt brev inkommit för sent och att jag inte får ta del av erbjudandet. Erbjudandet var i och för sig daterat 5 mars i brevhuvudet. Vilket datum är det som gäller?
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor som rör avtals ingående regleras i avtalslagen (AvtL). Ett avtal utgörs av ett anbud och en accept. I ditt fall är det tydligt att ett anbud föreligger, frågan är huruvida du accepterat anbudet i rätt tid. I svensk rätt är anbud och accept bindande för den som angett det, se 1 § AvtL. Detta innebär att så fort man givit ett anbud så är man skyldig att stå fast vid det, inom en viss tid. Att man har en viss tid på sig att svara på anbudet brukar kallas acceptfrist.Om den som ger anbudet har satt ut en viss tid för svaret, innebär det att svaret ska vara anbudsgivaren till handa inom den utsatta tiden, se 2 § 1 st AvtL. Om anbudet givits i brev börjar acceptfristen räknas från den dag brevet är dagtecknat, se 2 § 2 st AvtL. Om det i brevhuvudet stod 5 mars är det troligt att detta anses vara "start-datumet" för när dessa 10 dagar börjar löpa, vilket innebär att svaret ska vara bokklubben till handa senast den 15:e mars för att avtal ska uppkomma mellan er. Om brevet inte skulle anses vara dagtecknat 5 mars, skulle fristen börja löpa från den dag du tog del av erbjudandet, dvs. den 10 mars. Det bör dock observeras att accepten (svaret) måste vara mottagaren "till handa" innan acceptsfristen löpt ut. Att accepten kommit anbudsgivaren till handa innebär, i detta fall, att svaret ska ha kommit fram till anbudsgivaren så att denna kunnat ta del av svaret innan acceptfristen löpt ut. Att du skickar svaret innan den 10 mars spelar alltså ingen roll om detta inte kommit fram till anbudsgivaren, så att anbudsgivaren (bokklubben) kunnat ta del av svaret innan den 10 mars. En accept som kommit in försent till anbudsgivaren ska gälla som ett nytt anbud, se 4 § AvtL. I så fall är det du som är ny anbudsgivare och din motpart (bokklubben) kan välja om denne vill acceptera villkoren eller inte.Mvh

Anbud, Accept och Utbud

2020-03-23 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej! Ärendet gäller en affär mellan två privatpersoner via blocket. Om säljaren gett köparen en "deadline" att genomföra köpet men att tiden har passerat. Har säljaren rätt att häva "avtalet" då?Och om säljaren sagt till flera personer att de får köpa. Vad gäller då? Förste man som genomför köpet eller hur funkar det?Med vänlig hälsning, Daniel
Adam Rajab |Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga! Det är oklart i din första fråga huruvida du menar ifall säljaren har rätt att häva ett redan upprättat köpeavtal på grund av att köparen inte har genomfört köpet, eller ifall du menar att köparen inte har svarat inom den tidsfrist som säljaren har gett köparen, dvs. den tid som köparen har på sig att bestämma sig om man vill ingå ett köpeavtal eller ej. Jag kommer att redogöra får båda scenarion i svaret nedan. Slutligen kommer jag även svara på din fundering gällande de fall där köparen har sagt till flera personer att de får köpa, huruvida "först till kvarn" gäller i sådana fall.Scenario 1: Om ett köpeavtal redan har upprättatsI det förstnämnda scenariot utgår jag ifrån att varan är lös egendom (exempelvis en bil, TV, bok etc.). I sådana fall är det köplagen (KöpL) som ska tillämpas då båda parterna är privatpersoner (1 och 4 § KöpL). Detta antagande görs då de allra flesta affärer som sker via Blocket, sidan du nämnde i din fråga, är just om lös egendom. Köplagens bestämmelser är dispositiva (3 § KöpL) vilket innebär att man i första hand tittar på vad avtalet mellan köparen och säljaren har att säga. Om det nu stadgas i köpeavtalet att säljaren har rätt att häva köpet om inte köparen genomför köpet inom X antal dagar, så är det alltså detta som gäller. Det är dock oklart utifrån den information som du har angett i din fråga ifall både säljaren och köparen under köpeavtalets ingående har kommit överens om att "deadline" innebär att säljaren har rätt att häva avtalet. Jag kan dessvärre inte vidareutveckla detta scenario utifrån den information som jag har fått. Scenario 2: Innan ett köpeavtal har upprättatsI det andra scenariot rör det sig om anbud och utbud mellan en köpare och en säljare. Alltså är det lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, även kallad för avtalslagen (AvtL) som ska tillämpas. I Sverige gäller löftesprincipen när det kommer till avtalsslutande. Vad den innebär är att den som avger ett anbud är bunden av anbudet och på motsvarande sätt är den som avger en accept bunden av accepten (1 § första stycket AvtL). Betänketiden som en säljare ger till en köpare kallas i svensk avtalsrätt för acceptfrist. I första hand utgår man alltså från den acceptfrist som anbudsgivaren (säljaren i detta fall) har bestämt (2 § första stycket AvtL). Har säljaren exempelvis i ett mejl den 1 mars angett att "jag vill ha ett svar senast den 10 mars" så ska svaret från köparen komma säljaren till handa senast den 10 mars. Vad "till handa" innebär är att svaret ska vara tillgängligt hos köparen senast den 10 mars. Om vi fortsätter med exemplet ovan så ska ett mejl innehållandes ett svar från köparen vara i säljarens inkorg i e-postlådan senast den 10 mars. Det är inget krav på att säljaren ska ha läst brevet, utan bara att det finns tillgängligt för säljaren inom den angivna tiden. Har köparen i sitt svar accepterat anbudet så har alltså ett bindande avtal upprättats.När säljaren uppmanar flera personer att lägga anbudNär en privatperson lägger ut en säljmarknad på internet (såsom Blocket) utgör annonsen i sig inte ett anbud utan istället är det att betrakta som ett utbud (9 § AvtL). Vad detta innebär är att den som lägger upp annonsen "uppmuntrar" personer att avge ett anbud för varan, men annonsen binder alltså inte säljaren juridiskt sett. Däremot har säljaren en svarsplikt när någon avger ett anbud för varan. Säljaren har alltså här en frihet att välja mellan de personer som lagt ett anbud på varan för fortsatt förhandling och eventuellt ingående av köpeavtal, men i vart fall måste säljaren svara nej till de anbud hen inte är intresserad av. Detta för att slippa bli "passivt bunden" av anbuden. Detta ska göras utan oskäligt uppehåll.Hoppas att du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag förtydliga så gott jag kan Med vänliga hälsningar,

Har avtal uppkommit? - Fråga om anbud och accept

2020-03-19 i Anbud och accept
FRÅGA |Jag undrar,när jag och min ex fru va tillsammans så hade vi hennes pappas bil, han betalade bensinen osv och när vi kunde så skickade vi pengar varje månad mellan 500-1500kr tillbaka till honom , ibland kunde vi inte skicka.Men min fråga är :Kan han kräva tillbaka pengar rent lagmässigt, för han har aldrig sagt rakt ut att det är ett lån av något slag, och vi har varken skrivit något kontrakt på att pengar han har skickat har varit ett lån , varken skriftligt eller muntligt
Jonathan Lengyel |Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!AvtalsfrihetI Sverige råder avtalsfrihet. Avtalsfriheten kan sägas innefatta tre delar: (1) rätt att välja avtalspart, (2) rätt att välja avtalsinnehåll och (3) rätt att avstå från att ingå avtal. Det finns dock vissa begränsningar till avtalsfriheten i till exempel konsumentförhållanden, men några sådana begränsningar är inte aktuella i ditt fall. Avtalsfriheten innebär alltså att du (och din motpart) får välja om du vill ingå avtal, när du vill ingå avtal, med vem du vill ingå avtal och vad du vill avtalet ska innehålla.Finns det något avtal i ditt fall?Det är avtalet som grundar ett rättsförhållande mellan två parter, vilket ofta innebär både rättigheter och skyldigheter för båda parterna. Frågan i ditt fall är om det kan anses finnas ett avtal som säger att du/ni är skyldiga att betala tillbaka de bensinpengar som din före detta frus pappa betalade. En grundläggande regel i svensk avtalsrätt är att ett avtal förutsätter ett anbud och en accept. Om det inte har funnits något konkret anbud där det framgick att din före detta frus pappa skulle betala bensin i utbyte mot att dessa pengar betalades tillbaka av dig vid ett senare tillfälle, och om du inte har accepterat något sådant anbud, har jag svårt att se att ett avtal ingåtts. Precis som du skriver har det aldrig nämnts någonting om att det skulle vara ett lån som skulle betalas tillbaka, och då finns det inte något anbud som hade kunnat accepteras.Eftersom det inte finns något avtal mellan dig, din före detta fru och hennes pappa som säger att du/din före detta fru ska betala tillbaka bensinpengarna så har det rent avtalsrättsligt inte uppkommit några skyldigheter för dig/din före detta fru, och därför kan han inte kräva tillbaka pengarna. Med vänliga hälsningar,

Är butiken skyldig att sälja en vara med fel prismärkning?

2020-02-29 i Anbud och accept
FRÅGA |En butik annonserar om att det är 70% rea på ALLT i butiken, i alla annonser använder dom just stora bokstäver på ordet allt!Väl i butiken står det skyltar på samma sätt runt om i butiken MEN även skyltar på vissa ställen " Dessa gäller ej på rean"Detta känns ju fel då det uttryckligen står att det gäller allt i butikenNär jag handlade fick jag veta att en vara ej var på rean, denna vara hängde bland alla andra varor alltså ingen skylt till och det fanns flera av samma varaVid kassan sa dom att någon glömt att ta bort just dessa varor och att dom inte skulle vara på rean, men nu var dom ju det!Jag kontaktade ägaren som säger att dessa är av ett märke som dom skrivit ett avtal med att dom INTE får rea ut för då ska dom få vite för det!!!Jag har sagt att eftersom dom gjort fel borde ju dom få stå för det och oavsett ge mig det pris jag blev utlovad i butik!Jag anser att detta är vilseledande marknadsföring där du lockar folk till butik med en sak men väl i butik gäller undantagHar jag rätt att kräva att få köpa varan till 70% el ? Känner mig grundluradMvh/
David Ekenberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När man handlar en vara i butik innebär det rent juridiskt att du som köpare ingår ett köpeavtal med säljaren, dvs. butiken i fråga. Många gånger tror man att butiken – säljaren – är bunden att sälja en vara för det pris som uppges på exempelvis prislappen. Så är dock inte fallet – att butiker exponerar sina varor för kunder och sätter ett pris på dessa genom prislapp eller annan skyltning, är att betrakta som ett utbud. När du som kund och köpare sedan går till kassan och vill köpa dina varor, så innebär det att du inkommer med att anbud till säljaren, dvs. en förfrågan om att få köpa varan till det uppgivna priset. Butiken kan i det läget neka dig priset och säga att de alltså inte accepterar ditt anbud. När de sedan erbjuder dig ett högre pris för varan, är det istället de som riktat ett anbud till dig, som du sedan kan besvara med att antingen acceptera eller neka anbudet.För att kort sammanfatta så är butiker inte bundna av de priser som framgår på varorna. Detta just för att undvika situationer som du nämner, att en vara exempelvis blivit felhängd – butiken ska i det läget inte kunna tvingas till att sälja för ett billigare pris, om de så inte vill. Detta grundar sig i principen om avtalsfrihet som gäller i svensk rätt, vilket innebär att alla är fria att välja att ingå, eller att inte ingå, avtal med någon annan.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,