Muntligt avtal

2017-10-31 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej,En coach påstår att vi ingått muntligt avtal om 3 månaders coachning, vilket jag uppfattar att vi inte gjort. Jag har fått ett mejl där jag kan betala 1500 kr till en början. När jag nu inte vill jobba med honom går jag med på att betala dessa 1500, medans han kräver full betalning a 4000 kr för tre månader. Är jag verkligen skyldig att betala?Mvh
Fredrik Asplén |Hej tack för att du söker dig till Lawline med din fråga! I Sverige så är avtal uppbyggda utifrån anbud och accept, d.v.s. vi har inga formkrav på vad ett giltig avtal faktiskt är. Se (här)!. Det går alltså att sluta ett avtal enbart genom att någon muntligen ger ett anbud och motparten accepterar det. Värt att belysa är att bevisbördan (den som behöver styrka) ligger hos parten som hävdar att ett avtal föreligger, i ditt fall så ligger den här bördan på "coachen". Om du hävdar att något avtal inte föreligger så måste självklart "coachen" styrka att så är fallet. Om ingen betalning skett och du än så länge inte jobbat med honom borde det vara relativt enkelt för dig att hävda att något avtal inte funnits och att du därmed inte är betalningsskyldig.Om du däremot betalat de här 1500 kr så blir det givetvis svårare för dig att hävda att något avtal inte finns. Din betalning kan i "lagens mening" ses som ett konkludent handlade. Det vill säga att när du betalar de här 1500 kr så godkänner du avtalet. Det kan utifrån coachens sida ses som att du accepterat avtalet och därmed bevisning för att avtalet existerar. Hur går du tillväga? Om du inte betalat något så tycker jag du ska stå på dig, du har lagen på din sida. Om du däremot betalat så bör du vara mer försiktig, och ha i åtanke, att för en utomstående kan det se ut som om du accepterat avtalet. I det fallet kanske du kan försöka korta ner bindningstiden för att minska kostnaden. Med vänliga hälsningar

Föreligger muntligt avtal?

2017-10-18 i Anbud och accept
FRÅGA |I en bostadsrättsförening har styrelsen under en tid, ca. 2 år låtit föreningens förtroendevalda revisorer nyttja en mindre lokal ca. 9 kvadrat som revisionsrum. Styrelsen har låtit revisorerna kvittera ut nycklar till lokalen i fråga. Endast revisorerna har åtkomst.Det faktum att styrelsen har tillhandahållit revisorerna explicit, nycklar till lokalen i fråga skulle jag påstå verifierar att muntligt avtal om förhållandet gäller.Rätt eller fel?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Av din fråga att döma så tyder omständigheterna på att det föreligger ett muntligt avtal, innehållandes rätt för revisorerna att hyra rummet. Ett muntligt avtal är lika giltigt som ett skriftligt avtal. Avtal ingås mellan två parter enligt anbud-accept-modellen. Först ger en person ett anbud, motparten kan därefter acceptera eller avböja. I det fall motparten tackar ja till anbudet, har denne accepterat detta. Efter att både anbud och accept ägt rum, föreligger ett bindande avtal. I de fall det gäller hyra av lägenhet/rum, finns det inte några särskilda formkrav för att avtal ska kunna ingås (som det gör för exempelvis köp av fastighet). Ett skriftligt avtal för hyra av lägenhet/rum, krävs endast om någon av parterna begär att avtalet ska vara skriftligt (12 kap. 2 § jordabalken). Nackdelen med muntliga avtal, är att de är svåra att bevisa i de fall tvist uppstår. Finns vittnen som närvarat, eller om det muntliga avtalet spelats in, kan man dock såklart bevisa avtalet.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Är grannen bunden av sitt köpeavtal med mig?

2017-10-13 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej! jag skulle köpa ett akvarium av min granne. Priset var 600 kr, vilket jag accepterade. Jag skulle bara gå hem och hämta pengar. Hemma fick jag ett telefonsamtal så det dröjde drygt en halvtimme innan jag var tillbaka. Då hade grannen sålt akvariet till en person som hade erbjudit 650 kr i telefon.Frågan är hade grannen rätt att sälja akvariet eller hade han träffat ett avtal med mig? Tack på förhand
Hedvig Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns en princip inom juridiken som heter Pacta Sunt Servanda, vilken innebär att avtal ska hållas. Avtal kommer till stånd genom anbud och accept. I ert fall har din granne gett dig ett anbud om att köpa akvariet för 600, vilket du har accepterat. Detta innebär att ett avtal har träffats och dessa ska som sagt hållas. Då grannen är bunden av avtalet med dig får hen inte träffa avtal med någon annan om att sälja akvariet, detta ska ju enligt avtalet gå till dig. Det undantag som skulle kunna vara tillämpliga i ert fall är om du och grannen uttryckligen bestämt att du skulle komma tillbaka om max 10 minuter eller liknande. Om grannen har sagt att du var tvungen att betala snabbt för att avtalet ska gälla, eller om detta tydligt framgick, så skulle det vara okej för hen att sälja det till någon annan om du inte betalar inom denna tid. På frågan låter det dock inte som att något sådant har sagts. Att du har varit borta under en halvtimma ses förmodligen inte tillräckligt länge för att din granne ska få ingå avtal med någon annan, även om du sagt "jag är snart tillbaka" eller liknande. Om du exempelvis inte hade kommit tillbaka alls under den dagen eller dagen därpå hade grannen däremot antagligen inte ansetts bunden av avtalet längre utan kunnat sälja akvariet till någon annan. Det skulle också kunna vara så att grannen sagt att du får köpa akvariet för 600 kr så länge det inte ringer någon och erbjuder mer medan du hämtar pengarna. I detta fall skulle grannen få acceptera telefonbudet, fastän ni ingått avtal. Det beror helt enkelt lite på hur ni har uttryckt er och omständigheterna i fallet. Om det framgick att du skulle vara tillbaka med pengarna MYCKET SNART skulle man eventuellt kunna se det som att grannen inte längre var bunden vid ert avtal efter en halvtimme. Jag tycker dock att det mesta pekar mot att grannen fortfarande VAR bunden och att hen inte fick sälja akvariet till någon annan eftersom du var tillbaka så pass fort. Hoppas att du känner att du fått svar på din fråga. Om du undrar något ytterligare får du gärna ställa din fråga i kommentarsfältet nedan!Med vänlig hälsning

Kan man avtala om hur man ingår avtal?

2017-10-03 i Anbud och accept
FRÅGA |Tillåter avtalsrätten en klausul i offerten (eller villkor kopplad till offert) som möjliggör anbudsgivaren att neka ren accept på offert från kund inom offertens giltighetstid? Situation: att pga långdragna processer tvingas gå ut med flertalet offerter för samma tidsperiod som kompetenskonsult via enskild firma.
Simon Wikström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna kring avtals ingående finns i avtalslagens första kapitel. Bestämmelserna är emellertid dispositiva. Det innebär att parterna själva kan avtala om andra sätt att ingå ett avtal på, så länge det inte finns tvingande bestämmelser i lag. Som exempel här kan nämnas jordabalkens formkrav för avtal vid köp av fast egendom. I konsultförhållanden finns ingen sådan speciallag. Har parterna där bestämt något annat sätt att sluta sina avtal på gäller alltså det. Med vänlig hälsning,

Avtal via mail

2017-10-27 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej, om man skickar avtal och bilagor fram och tillbaka via mail (med mail som är kopplat till rätt bolag och en person som har en position att kunna besluta om avtal) och tillslut så accepterar den ena parten den andres förslag. Kan man då anse att man har ett juridiskt bindande avtal som är hållbart vid eventuell tvist?mvh Bo
Anton Olenius |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Den svenska avtalsrätten bygger på att ett avtal är ingått om det föreligger ett anbud och ett accept. Ett avtal kan ingås muntligt såväl som skriftligt (ex e-mail), även fast det senare är att föredra ur bevishänseende. I ert fall är ett avtal ingått så länge det är tydligt vad som ingår i anbudet och tydligt vad som accepteras, dvs t.ex. en viss tjänst eller vara för x antal kronor. För tydlighetens skull rekommenderar jag dock att ett avtal sammanställs utifrån mailkonversationens innehåll och att det, i sin helhet, accepteras av motparten, för att motverka en eventuell tvist om vad som faktiskt är avtalat. Med vänlig hälsning

Felaktig prisskyltning samt säljare som återkallar avgivet anbud

2017-10-17 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej, situationen är följande;Jag är i en butik där jag hittar en vara för ett utsatt pris fäst på produkten i fråga. Vid flertalet tillfällen uppger säljaren jag pratar med att det är det priset som gäller för varan och jag accepterar och säger att jag vill ha varan. Vi går till kassan där säljaren i systemet inser att priset är fel men säger återigen att jag får priset som är utsatt i butik. Säljaren rådfrågar sin kollega som står bredvid och även denne säger att vi får varan för priset utskrivet i butik varpå vi återigen accepterar, de meddelar även då att de bjuder på fraktavgiften för besväret. Vi väljer tillsammans med säljaren tyg och storlek (det gäller en säng) och säljaren upprepar sedan det nedsatta priset och frågar om vi vill betala med kort eller på faktura. När fakturan utfärdas blir säljaren osäker på hur hon ska göra prisjusteringen rent praktiskt och ringer sedan en kollega. Efter samtalet ändrar säljaren helt plötsligt linje och menar att vi inte kan få den för det utlovade priset längre.Kan vi hänvisa till avtalslagen eller annat för att få rätt i denna situation? Vi har inte varit medvetna om att priset ska ha varit fel och vi har gång på gång accepterat anbudet.Tacksam för er expertis.
Elias Olsson |Hej, tack för att ni vänder er till Lawline! Jag ska disponera mitt svar enligt följande. (i) snabb redogörelse för ställningsfullmakter (i) snabb redogörelse för avtalslagens anbud- och acceptmodell (iii) bedömning av er specifika situation (iiii) avslutande råd. Ställningsfullmakter Att säljaren kunde avge ett bindande anbud förutsätter att han genom en ställningsfullmakt var behörig att sluta avtal av den aktuella typen. En ställningsfullmakt är -- precis som begreppet vittnar om -- en fullmakt som följer av vederbörandes ställning, vilken i förevarande fall kan summeras till säljare. Ställningsfullmaktens omfattning avgörs med ledning i b.la. sedvänja, branschpraxis och av vad kunder med fog kan anta i det enskilda fallet, se b.la. NJA 1956 s. 36, NJA 1965 s. 204 och 10 § 2 st. avtalslagen. Anbud och acceptLöftesprincipen är en grundläggande civilrättslig princip som återfinns i b.la. 1 § 1 st. avtalslagen. Den innebär att ett anbud är bindande intill det blir avvisat eller skälig betänketid passerar. Bundenhet uppkommer alltså för anbudsgivaren redan innan ett avtal träffas. Ett ömsesidigt bindande avtal uppkommer när anbudstagaren avger en accept, dvs. godkänner anbudet. Er situationProduktskyltning har i svensk rätt inte anbudsverkan eftersom de inte riktar sig till en eller några specifika adressater, se exempelvis RH 1986:65. Den felaktiga prisinformationen utgör alltså inte ett anbud. Däremot bör, precis som du var inne på, det stå uppenbart att säljarnas löften om ett visst pris i kombination med er tätt därpå avgivna accept, innebära att ett avtal uppkom. Det är emellertid inte självklart att säljarna var behöriga att träffa en sådan överenskommelse. Det beror som sagt på branschpraxis, storleken av rabatten, vad säljarna tillåtits göra tidigare samt vilken bedömning ni kunder skäligen kunde göra. Exempelvis faktumet att båda säljarna, utan att uppvisa tvivel, vidhöll det aviserade priset bör enligt min mening tyda på att de var behöriga att träffa uppgörelsen, eller i vart fall att ni kunder skäligen kunde uppfatta dem som behöriga. Om så är fallet uppkom ett bindande avtal och ni är berättigade att köpa sängen för avtalat rabatterat pris.Om säljarna på grund av exempelvis branschpraxis inte var behöriga, behöver ni ändå inte förtrösta. 25 § avtalslagen ålägger den som felaktigt uppträder som fullmäktige (falsus procurator) ett skadeståndsansvar gentemot förledda motparter. Ansvaret är strikt. Det spelar alltså ingen roll om säljarna kan anses ha uppträtt försumligt. Skadeståndet ska motsvara det positiva kontraktsintresset, dvs., försätta er i samma ekonomiska sits som om avtalet hade fullgjorts. Om exempelvis "rabatten" uppgick till 1 000 kr, ska de ej behöriga säljarna ersätta er med motsvarande summa. Deras skadeståndsansvar kommer enligt 4 kap. 1 § skadeståndslagen att bäras av arbetsgivaren. Oavsett utfall kommer butiken alltså tvingas ersätta er. Avslutande råd Jag tycker att mycket tyder på att ett avtal har kommit till stånd eller att ni i vart fall är berättigade till skadestånd från affären. Mitt råd är att ni formulerar ett myndigt och tydligt krav till butikschefen där ni redogör för er rättsliga grund samt de specifika omständigheterna. Var inte rädda för att framhålla och understryka de omständigheter som talar för er och trycka mindre hårt på de som talar mot er. Om ni vill ha hjälp med att framställa ett krav och en hotelse om stämningsansökan, uppmanar jag er att kontakta våra jurister. Lämna en kommentar om ni har ytterligare frågor eller önskar att jag förtydligar. Lycka till!Vänligen,

När går gränsen för att avbryta en affär?

2017-10-07 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej! Jag ska sälja min bil privat och har fått kontakt med en person på min hemort som ringde för en kompis i mellansverige. Jag får inte reda på vem som ska köpa bilen. Den tilltänkta köparens kompisar har varit och tittat på bilen och haft telefonkontakt med den tilltänkta köparen. Via kompisarna har det kommit överens om ett pris på bilen. Vi har även kommit överens om att den tilltänkta köparen ska komma till min hemort och skriva på papperna samt betala (kontant betalning). Jag har föreslagit en postväxel men inte fått någon respons på detta.Kan jag som säljare i denna situation bryta affären? Känns lite otrevligt när man inte får någon direkt kontakt med köparen och inte heller veta vem han/hon är.
Erik Johansson |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Din fråga regleras i avtalslagen (AvtL) och köplagen. (KöpL)Utgångspunkten är att när ett avtal har träffats mellan två parter så är båda bundna av detta. Det spelar ingen roll om detta sker muntligen eller skriftligen. Har ni varit överens om att du ska sälja bilen till dem så är det vad som gäller. 1 kap. 1 § AvtL Du har dock ingen skyldighet att ge ifrån dig bilen innan köparen har betalat. Som utgångspunkt ska detta ske med kontanta medel. Idag torde kortbetalning, överföring eller liknande likställas med kontaktköp. 10 § KöpLSlutsatsen blir alltså att du inte kan dra dig ur affären om ni har varit överens om att personen du har avtalet med ska få köpa bilen. Däremot behöver du som ovan visat inte lämna ifrån dig bilen innan köparen har betalat. Hoppas du har fått svar på din fråga. Ha en fortsatt trevlig höst.

Löftesprincipen - när blir ett anbud bindande?

2017-09-25 i Anbud och accept
FRÅGA |När blir jag bunden till ett anbud om jag postar anbudet i ett brev? När det kommer fram, när jag skriver det, när jag lägger det på posten eller när den andra parten öppnar det?
Victoria Limnefelt Nygren |Hej, och vad trevligt att du vänder dig hit till Lawline med din fråga!Bindande anbud i svensk rättI svensk avtalsrätt har vi något som kallas ”löftesprincipen”. Denna princip innebär att för att du ska kunna bli bunden av ett anbud krävs att motparten tar del av anbudet. Du är bunden från det att motparten tagit del av anbudet tills dess att tiden för att avge accept gått ut eller till dess att motparten avslagit anbudet, 1 § avtalslagen. Det är möjligt att återkalla anbudet innan motparten tagit del av det eftersom det än inte blivit bindande. Nedan följer några exempel för att belysa detta. Exempel 1. Du skriver ett anbud i ett brev, lägger det på posten och motparten tar del av det två dagar senare. Anbudet blir bindande först då motparten läst brevet, tagit del av anbudet. Exempel 2. Du skriver ett anbud i ett brev, lägger det på posten men ångrar dig direkt efter. Du hör då av dig till motparten och beskriver att du ångrar ditt anbud. Din motpart får hem och tar del av brevet med anbudet två dagar senare efter att du hört av dig om återkallande. Anbudet är då inte bindande, eftersom att återkallande skett innan motparten tagit del av det. Denna möjlighet till återkallande stadgas i 7 § avtalslagen, där återkallandet måste komma motparten tillhanda innan denne tar del av anbudet. Återkallelsen behöver inte ha någon särskild form, utan kan ske såväl muntligt som skriftligt. I andra delar av världen finns även den s.k. ”kontraktsprincipen”, vilket innebär att ett bindande anbud uppkommer först då motparten accepterat det. Sammanfattning Sammanfattningsvis är du således inte bunden när du skriver eller postar det, utan bundenhet uppkommer vid den tidpunkt då mottagaren tar del av anbudet, vanligtvis vid öppnandet. Fram till dess kan du återkalla anbudet under angivna former. Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig vid oklarheter eller ytterligare frågor! Med vänliga hälsningar,