När uppstår avtalsrättslig bundenhet vid muntligt avgivna anbud?

2020-10-09 i Anbud och accept
FRÅGA
Hej, vid försäljning av bilar ingick jag (säljare) och motparten (köpare) ett muntligt avtal om pris och bilar. när vi väl sågs för att byta pengar och papper, så ville motparten även ha varorna i dessa bilar. Och detta gick vi inte med på. Motparten ville då backa av och hitta en offert för reparation av bilarna, och skulle höra av sig inom 2 veckor, vilket han aldrig gjorde. Bilarna står på hans egendom. Flytten av bilarna skedde utan att vi varken sa ja eller nej till flytt (alla inblandade trodde att affären skulle gå igenom)Jag undrar hur jag ska gå tillväga här. Tilläggas ska att motparten fick det pris han önskade och sade att han då inte skulle pruta på plats. Alla var medvetna om att bilarna var i okänt skick.Vem ska stå för transport av fordonen tillbaka till våran egendom?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Jag tolkar ditt ärende enligt följande. Du har i egenskap av säljare slutit ett muntligt avtal om köp av bilar i vilket priset framgick och sedermera accepterades av motparten. Men i samband med att äganderättsövergången skulle ske ställda köparen upp ytterligare krav för köpets genomförande, vilket du motsatte dig. Köparen begärde då viss betänketid och skulle sedan återkomma inom två veckor, vilket du såvitt jag förstår gick med på. Någon återkoppling ägde dock aldrig rum. Däremot har köparen nu av för mig okänd anledning bilarna i sin besittning och denne verkar inte heller vilja fullfölja köpet och än mindre svara för transporten av dessa tillbaka till dig. Du undrar därför vad som gäller i den uppkomna situationen. Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av din fråga följer enligt nedan.

Köplagen (KöpL).

Brottsbalken (BrB).

Lagen om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (avtalslagen, AvtL).

Du har även beställt en personlig telefonrådgivning, vilken jag för övrigt ser fram emot mycket. Under denna kommer ovanstående att kunna behandlas ytterligare och likaledes kommer möjlighet att ges till en mer djupgående diskussion (om så önskas). Många juridiska spörsmål behandlas dessutom allra enklast under ett telefonsamtal. Vidare krävs inte sällan ingående kunskaper om de faktiska omständigheterna för att kunna ge ett någorlunda träffsäkert svar. Det ska vidare noteras att jag nedan kommer att utgå ifrån att både du och köparen är fysiska personer och ni inte har rättshandlat för någon juridisk persons räkning varför konsumentköplagens bestämmelser inte kommer att ges något utrymme alls.

Några allmänna avtalsrättsliga hållpunkter

Inledningsvis förtjänas det att säga att avtalsfriheten är tämligen långtgående i Sverige. I vissa i lag angivna situationer kan det dock föreligga en så kallad kontraheringsplikt (tvång att avtala) och ohederliga avtal eller avtal om att begå brott kan i regel inte civilrättsligt genomdrivas i domstol (benämns pactum turpe). Men i mångt och mycket är det parterna själva som dikterar villkoren för ett avtal och när ett sådant överhuvudtaget ska träffas varför det som har manifesterats i detta utgör grunden för den rättsliga bedömningen. Inom den allmänna avtalsrätten är löftesprincipen starkt är förankrad och dessutom lagstadgad. Bindande avtal kommer till stånd när anbud (erbjudande om att ingå avtal) och accept (svar på ett sådant erbjudande) överensstämmer och är bekräftad av båda parter, 1 § AvtL. Därefter gäller i princip den gamla devisen pacta sund servanda (avtal ska hållas) och det ska normalt mycket till för att någon av avtalsparterna ska kunna sätta den ovannämnda löftesprincipen ur spel.

Den ursprungliga muntliga överenskommelsen, kan den fortfarande göras gällande?

För avtal av den typ som nu är i fråga (köp av lös egendom) blir, vilket förvisso redan inledningsvis nämndes, såväl avtalslagen som köplagen tillämpliga, 1 § KöpL, och det föreligger inte heller några formkrav varför sådana avtal kan ingås både muntligt, skriftligt och konkludent, 3 § KöpL. Den sistnämnda varianten betyder underförstått eller genom parternas ageranden. Det kan därför konstateras att formen för det ifrågavarande avtalsslutet, den muntliga accepten från köparens sida, inte på något sätt torde utgöra något hinder för uppkomsten av giltig bundenhet. Utifrån din ärendebeskrivning framstår det vidare som klart att en tydlig anbuds- och acceptutväxling ägde rum på grundval av ett fastställt pris. Muntliga anbud måste i princip antas direkt av motparten för att bundenhet ska uppstå, vilket sägs i 3 § 2 st. AvtL. Det innebär med andra ord att en accept som inte avges omedelbart leder till att anbudet faller varför ingen av parterna därefter kommer att anses bunden. Huruvida så skedde har jag av förklarliga skäl ingen kunskap om. Notera dock att löftesprincipen inte gäller vid muntliga anbud såvida du som säljare inte erbjöd köparen en viss så kallad acceptfrist. Oaktat detta framträder enligt min mening två tänkbara scenarion som ett direkt resultat av ditt muntliga anbud, vilka följer härnäst.

1. Om det ursprungliga anbudet antogs direkt av köparen kan du i stort sett omgående kräva fullgörelse. Annorlunda uttryckt: Du äger rätt att genomdriva affären varför köparen i det här läget kommer att bli tvungen att förvärva dina fordon mot det överenskomna priset. Om ni inte hade bestämt var och när betalningen skulle erläggas följer det av köplagen att det i så fall ske hos dig som säljare, 48 § 1 st. KöpL, och vid anfordran, alltså när du så kräver det, vilket stadgas i 49 § 1 st. KöpL.

2. Om anbudet istället aldrig antogs i enlighet med det ovan sagda föll således ditt ursprungliga erbjudande. Det som sedan kom att ske i samband med köpets genomförande när motparten ställde upp nya villkor kan antingen betraktas som en för sen accept enligt 4 § 1 st. AvtL eller som en oren sådan (på grund av de nya förbehållen) enligt 6 § 1 st. AvtL. Sådana svar gäller, med lagtextens ganska ålderdomliga uttryckssätt, såsom avslag i förening med ett nytt anbud. Det betyder att motparten anses ha avböjt ditt första anbud för att sedan genom de nya villkoren själv komma med ett nytt anbud som det står dig fritt att anta eller förkasta. Du gjorde enligt uppgift det senare varför inget rättsligt bindande avtal lär ha kommit till stånd, vilket i sin tur innebär att bilarna fortfarande inte kan ses som sålda.

Svaret på om du kan kräva fullgörelse av motparten beror följaktligen på flertalet konkreta omständigheter som i skrivande stund för mig är delvis ovissa. Din inbokade telefonuppföljning är därför ett utomordentligt välkommet inslag och ett viktigt komplement härvidlag.

Vem ska stå för den aktuella transporten tillbaka till dig?

Det korta svaret på den här frågan lyder: Din motpart torde vara skyldig att ombesörja den ifrågavarande transporten. I praktiken blir emellertid detta ofta en förhandlingsfråga parterna emellan. Men rent materiellt (juridiskt-tekniskt) sett verkar det onekligen vara så att köparen eventuellt har gjort sig skyldig till någon form av olovlig besittningsrubbning. Du hade i och för sig inte uttryckligen sagt nej till hämtningen, men äganderätten till bilarna hade fortfarande inte gått över på köparen mot bakgrund av den uteblivna köpeskillingen. Enligt min mening kan till och med vara fråga om ett förövat brott. Det kan nämligen möjligen argumenteras för att motparten genom att denne olovligen tog och brukade ett eller flera motorfordon kan ha gjort sig skyldig till tillgrepp av fortskaffningsmedel enligt 8 kap. 7 § 1 st. BrB alternativt egenmäktigt förfarande enligt 8 kap. 8 § 1 st. BrB. Både brotten kan leda till fängelsestraff. Det finns naturligtvis också en skadeståndsrättslig aspekt på den uppkomna situationen och som en naturlig civilrättslig sanktion till följd av det eventuella avtalsbrottet. Men för att den här utredningen inte ska bli alltför lång och svåröverskådlig väljer jag att hänskjuta detta liksom eventuella frågor avseende tänkbara brottsliga gärningar för vidare behandling under vårt kommande telefonsamtal.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan, via den kostnadsfria telefonrådgivningen eller ånyo genom några av våra betaltjänster. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.

Du har som sagt också beställt en 30 minuters personlig telefonuppföljning med möjlighet att kunna ställa kompletterande frågor och till vidare diskussion om hur din fortsatta hantering bör läggas upp. Jag kommer därför att ringa dig nu på tisdag den 13/10 kl 17.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Vänligen återkom per mail om den föreslagna tiden inte skulle passa.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende hittills har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Fick du svar på din fråga?