Avtal acceptfrist - särskilt om nyttjanderätt

2020-06-12 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej.Hur långt efter att en part signerat ett avtal måste den andra parten signera ett avtal för att avtalet ska anses vara giltigt? Exempelvis kan en part signera ett nyttjanderättsavtal åtta månader senare efter den andra parten och avtalet då träda i kraft?Tack på förhand!
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Frågan du ställer har inget konkret svar utan beror på en mängd olika omständigheter. Jag kommer förklara det huvudsakliga som regleras i avtalslagen (AvtL). Var dock medveten om att mitt svar inte gäller för alla avtal. För vissa avtal gäller specifika regler (AvtL 1§ 3st). Utgångspunkten vid ingående av avtal är att ett anbud, dvs en förfrågan till någon att ingå ett avtal, är bindande (AvtL 1§ 1st). Den första partens underskrift är därmed bindande om man ser det som ett anbud vilket man ofta gör. Den som gör ett anbud kan ställa upp en frist inom vilken motparten måste ge sitt svar (AvtL 3§). Har så inte skett så ska anbudsgivaren ge motparten skälig betänketid (AvtL 3§ 1st analogt). Hur lång betänketiden motparten har rätt till beror på avtalet i fråga. Exempel på saker som beaktas är det ekonomiska värdet, eventuella varors volatilitet och avtalets komplexitet. Därför kan jag inte ge ett konkret svar. När det kommer till specifikt nyttjanderättsavtal regleras dessa i jordabalken. Det finns specialbestämmelser för de flesta typer av nyttjanderättsavtal (t.ex arrende) varför det vanligtvis inte går att säga något generellt om alla nyttjanderättsavtal. Dock saknas bestämmelser om hur lång tid någon har på sig att acceptera ett anbud varför man faller tillbaka på huvudregeln jag beskrev ovan, dvs "skälig betänketid". Hur lång betänketid som ges vid nyttjanderättsavtal vågar jag mig inte på att säga. Detta beror på allt för många faktorer såsom för hur lång tid nyttjanderätten ska gälla, hur omfattande rätten är och en mängd annat. Jag har märkt att det oftast fungerar hyfsat bra att ställa sig frågan om det med tanke på avtalets "storlek" är orimligt att någon ska kunna acceptera efter en viss tid, är svaret ja så är personen förmodligen för sent ute. Åtta månader kan nog i många fall vara för sent men det finns säkert unika fall där det skulle vara acceptabelt. Jag hoppas du vunnit lite klarhet i juridiken. Jag beklagar att jag inte kunnat leverera ett mer specifikt svar. Förhoppningsvis har du iallafall fått en idé om hur man bedömer frågar. Om inte är du självklart varmt välkommen att fråga oss på Lawline igen men med lite fler detaljer.

Föreligger bundenhet vid förfrågan om hyreskontrakt?

2020-05-31 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej!Jag fick ett erbjudande av en hyreslägenhet förstahandskontrakt, dom skickade hyreskontraktet till mig 2st som den andra skulle skickas till baka till hyresvärden, men jag har inte skrivit under och jag har båda kontraktet själv, hyres tiden skulle börja gälla den 2020-07-01 nu undrar jag om jag ska betala in 3 månads uppsägning fast kontrktet inte har börjat gälla ens?. Jag skulle vilja ångra att börja hyra lägenheten.Hoppas på svar.HälsningarB.
Edessa Barmousa Altun |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar huruvida det föreligger ett giltigt kontrakt mellan dig och hyresvärden och vad som gäller kring uppsägning Är du bunden av en förfrågan om ny hyreslägenhet? Enligt 12 kap. 2 § Jordabalk (hädanefter JB) ska ett skriftligt avtal upprättas mellan hyresvärden och hyresgästen om en av parterna kräver det. Detta kan ske formlöst, vilket innebär att ingen speciell formalia måste uppnås för att hyreskontraktet ska anses som giltigt. Genom att hyresvärden har skickat hyreskontrakt till dig, där det framgår att du har blivit lovad lägenheten skriftlig kan det anses som ett anbud till avtal enligt 1 § i Avtalslagen. Beroende på hur du svarar så är det att anse som accept eller oren accept (nekande). Eftersom du har valt att inte skriva under avtalet vill jag anse det som att du har nekat förfrågan om hyreslägenhet och därmed inte bundit upp dig på varken något hyreskontrakt eller ny hyreslägenhet. Det innebär således att du inte är bunden av att ta över hyreslägenheten. Eftersom du inte har skrivit under något hyreskontrakt så har du ingen hyreslägenhet att säga upp och således har du ingen uppsägningstid, vilket framgår av 12 kap. 4 § JB då det krävs att du har ett hyresavtal med hyreslägenhet att säga upp för att en uppsägningstid ska börja gälla.Har du däremot utfäst tidigare att du är intresserad av att hyra lägenheten (anbud) och hyresvärden skickar kontrakten efter din utfästelse(accept), så kan det däremot anses som ett giltigt bindande avtal. Det kan innebära att du kan bli skyldig till att betala hyra om inte du kan komma överens med hyresvärden om annat. Detta har du dock inte gjort gällande i din fråga men jag vill ändå informera dig om vad som gäller. Sammanfattning Då du inte skrivit under något hyreskontrakt vill jag anse att du inte är bunden av att hyresvärden har skickat en förfrågan om ny hyreslägenhet till dig. Du är inte heller bunden till att betala någon hyra för denna lägenhet. Detta gäller förutsatt att du inte har uttryckt tidigare anbud för lägenheten. Det jag rekommenderar dig att göra är att höra av dig till hyresvärden och informera denne att du inte tänker skriva under det nya hyreskontraktet och att du inte längre är intresserad av att hyra lägenheten.

Kan säljare kräva kontanter vid konsumentköp?

2020-05-21 i Anbud och accept
FRÅGA |En vän köpte en hundvalp för 23 000 kr och betalade 5000 kr i handpenning, resterande ville plötsligt säljaren ha kontant vid överlämningen av hunden och min vän varken kunde ta ut så mycket pengar/kände att det var obehagligt att betala så mycket i kontanter varpå säljaren avbröt köpet och nu endast betalar tillbaka halva handpenningen. Är det rätt? Borde inte köparen få tillbaka hela handpenningen?
Caroline Halfvarson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Din fråga handlar om vad som händer när en part avbryter ett konsumentavtal. Jag utgår i mitt svar från att din vän ville köpa hundvalpen av en kennel eller person som agerar som en näringsidkare. Då blir konsumentköplagen (KKöpL) tillämplig. Därutöver handlar det om avtalsrätt, där en del finns i avtalslagen (AvtL) och en del är avtalsrättsliga principer som inte finns i lagen. Din vän och säljaren ingick ett köpekontrakt om en hundvalp (1 § AvtL). Det finns ingen särskild lag om handpenning, så vi får helt enkelt klassa de 5000 kronorna som en del av köparens prestation till säljaren. Handpenning är en slags säkerhet för säljaren att köparen är lojal och inte går och tingar flera hundvalpar samtidigt. Du skriver att säljaren "plötsligt" ville ha kontanter. Jag tolkar det som att kravet på kontanter kom efter att de hade slutit avtalet, men innan valpen var överlämnad.Inget avtal om kontanter slötsDet finns ett rättsfall om lagliga betalningsmedel (ÖA 1269-11, opublicerat). Det handlar om en person som ville nedsätta ett visst belopp till Länsstyrelsen i Stockholm i kontanter, medan Länsstyrelsen krävde att beloppet sattes in på ett konto. Domstolen kom fram till att alla som tar emot pengar måste acceptera kontanter, men att parterna kan avtala om att välja en viss betalningsmetod.Din väns fall är snarlikt men inte helt; det handlar om att säljaren endast ville acceptera kontanter, vilket det inte finns något lagstöd för. Dessutom ska man komma ihåg att din vän har handlat som konsument och därmed har ett konsumentskydd. När säljaren sa att hon/han ville ha kontanter försökte säljaren att träffa avtal om betalningsmedel. Det kallas för ett anbud enligt lagen (1 § AvtL). Din vän sa nej till anbudet och därmed är det inte längre giltigt. Det blev inget avtal om betalningsmedel, men huvudavtalet om hunden kvarstod.Säljaren får inte häva köpetDu skriver att säljaren "avbryter" köpet. Säljaren försöker nog att häva köpet, men det går bara om man har en giltig grund. Den enda grunden för säljaren enligt konsumenträtt att häva köpet är om köparen inte betalar (38 § KKöpL). Det är inte fallet, eftersom köparen har sagt nej till säljarens avtal om betalningsmedel. Rimligtvis ska säljaren informera köparen om hur betalningen ska ske i god tid, särskilt när det gäller höga belopp.Säljaren begår avtalsbrott på grund av dröjsmålTvärtom är det ett avtalsbrott från säljarens sida att frånträda avtalet om hundvalpen. Tekniskt sett är säljaren i dröjsmål med varan eftersom din vän inte får hundvalpen, trots att hon/han vill köpa den (9 § KKöpL). Då har din vän rätt att kräva fullgörelse eller att köpet hävs (10 § KKöpL).Hela handpenningen ska återgåDu undrar om handpenningen: Hur stor del ska återgå? Din vän kan som sagts antingen kräva fullgörelse av köpet eller häva köpet. Eftersom det inte gick att sluta avtal om kontanter verkar det som att det är aktuellt att häva köpet på grund av säljarens dröjsmål (13 § första stycket KKöpL). I så fall måste köparen meddela detta till säljaren (15 § första stycket KKöpL). Om ett köp hävs ska prestationerna återgå. Köparen kan kräva av säljaren att återge delen som redan har betalats in (handpenningen) utan skäligt dröjsmål. Vid hävning har alltså köparen rätt till återbetalning av hela handpenningen.SammanfattningSäljaren har begått avtalsbrott när hon/han frånträder avtalet. Då har köparen rätt att antingen häva köpet eller kräva att genomföra köpet. Om köpet hävs ska köparen ha tillbaka hela prestationen som redan har betalats, alltså hela handpenningen i ditt fall.Hoppas att du och din vän har fått svar er fråga, och att din vän hittar valplycka på annat håll!Vänligen

Hur ingås bindande avtal och hur fungerar vitesklausuler?

2020-04-21 i Anbud och accept
FRÅGA |Kontrakt som benämns Adoptionskontrakt vid övertagande av katt från registrerad ideell förening, är det giltigt med hänvisning till de paragrafer föreningen skrivit och som adoptanten skriver under på? En adoptionsavgift tas ut. Förut hade vi en viteskostnad inlagd om man bröt mot det undertecknade kontraktet. Den har tagits bort. Bra eller dåligt?Med vänlig hälsning
Nathalie Ottosson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du undrar hur avtal kan ingås och vad som krävs för att de ska vara bindande, samt eventuella för- och nackdelar med vitesklausuler. Avtals giltighetI Sverige har vi avtalsfrihet, vilket betyder att både fysiska personer och juridiska personer (oftast räknas ideella föreningar hit) på det stora hela är fria att ingå avtal och utforma dessa så att de passar dem. Avtal behöver inte ha någon särskild form eller innehåll för att vara giltiga. Det räcker med "anbud och accept" (1 kap. 1 § avtalslagen). Det innebär att den ena parten föreslår avtalsvillkor, och om den andra parten godkänner dem har ett bindande avtal upprättats. Både skriftliga och muntliga avtal är giltiga. Adoptionskontraktet i fråga är alltså ett skriftligt anbud, och om adoptanten skriver under det har ett bindande avtal upprättats. Skulle adoptanten ha invändningar till avtalets innehåll ska det tas upp innan underskrift sker. Vill parterna att något ändras i avtalet går det bra om båda parterna är överens, enklast är då att skriva ett nytt avtal som båda skriver under. Ingådda avtal kan dock underkännas av domstol. Detta är fallet om det ingåtts under till exempel tvång, oförstånd, i strid mot tro och heder eller om villkoren är oskäliga (3 kap. 28-38 § avtalslagen).VitesklausulerVite innebär att ett förutbestämt belopp ska betalas vid avtalsbrott. En fördel med vitesklausuler är den förutsebarhet som skapas, både gällande beloppens storlek och i vilka eventuella situationer betalningsskyldighet kan uppstå. En potentiell nackdel är såklart att ett förutbestämt belopp kanske inte täcker den faktiska skadan som inträffat i framtiden. SammanfattningAvtal som båda parter kommit överens om är giltiga och bindande för parterna. Vitesklausuler har både för- och nackdelar och för att avgöra om det är positivt eller negativt mellan två specifika avtalsparter behöver man göra en helhetsbedömning av de övriga omständigheterna. Med vänliga hälsningar,

Om hyresvärden vill ändra hyran från annonsen?

2020-05-31 i Anbud och accept
FRÅGA |Ansökte om en lägenhet med viss hyra. Jag fick lägenheten och skrev under med mobilt bank ID att jag tog den. När jag sedan fick hyresavtalet(fick det som bekräftelse på att jag skrivit under så hade inte sett allt det innan) så stod det en 500kr högre hyra. För mig är det väldigt mycket. Jag skrev och ifrågasatte det och de bad om ursäkt och sa att de hade blivit fel i systemet och att den högre hyran va den som gällde... Kan de göra såhär? Det är en seriös hyresvärd och inget privat.
Jessica Sarhede |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Erbjudandet om att hyra lägenheten för den hyra som skrevs i annonsen är bindande för hyresvärden eftersom du skrivit på avtalet i tid, 1 § 1 st jämte 2 § 1 st avtalslagen. Annonsen om lägenheten ligger ute för allmänheten eller de som har tillgång till bostadssidan, vilket inte är en bestämd adressat utan flera. Därför kallas erbjudandet om lägenheten, ett utbud, som köpare, vilket blir bindande om inte säljaren meddelar att denne inte önskar ingå avtalet med dig som köpare, 9 § AvtL. Eftersom att hyresvärden inte återkommer med att denne inte vill ingå ett avtal med dig som hyresgäst för den summa som står i annonsen, så ses det som att hyresvärden accepterat anbudet på den hyran som stod i annonsen. I avtalslagen, som reglerar alla grundläggande regler kring avtal;finns det vissa punkter som kan göra ett avtal ogiltigt. Den första punkten att undersöka som kan ogiltighetsförklara den hyra som skrevs ut i annonsen är om att du borde ha insett att hyran i annonsen var en felskrivning från hyresvärdens sida. Eftersom den hyran som hyresvärden menar att det egentligen skulle stå, inte är uppenbart högre så borde du inte förstått att det var en felskrivning och att de hade tänkt ta mer i hyra. Det hade varit skillnad om hyran i annonsen hade varit 500 kr/månad och hyresvärden hade gjort en felskrivning på en 0 och det var tänkt att det skulle stå 5000/månad. Eftersom i princip ingen hyra oavsett vilket stad och lägenhetsstorlek, har en hyra på 500kr så borde du i det fallet ha insett att det var en felskrivning men inte nu när det var 500 kronors skillnad, 32 § 1 st AvtL. Det avtal som du skrivit på via mobilt bank id skulle anses strida mot tro och heder för hyresvärden att åberopa det då hyran ändrats vid det digitala avtalet som skickas senare och hyresvärden bekräftar genom sitt svar att de/den har vetskap om att det stod något annat i annonsen, 33 § AvtL. Jag skulle se erbjudandet om att hyra lägenheten för 500 kr mindre som bindande för hyresvärden, dock kan det bli svårt att driva igenom det i praktiken om hyresvärden motsätter sig. Jag skulle rekommendera dig att om du inte redan har gjort det, att ta en skärmdump eller skriva ut annonsen som du ansökte om och hänvisa till den när du pratar med hyresvärden. Är det en seriös hyresvärd så är säkerligen mån om att ha ett gott rykte och går med på att felskrivningen är bindande.Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Hur avslår man ett konkludent anbud?

2020-05-30 i Anbud och accept
FRÅGA |Jag var intresserad att köpa en cykel och har en granne till mig som jag känner lite grann han ska nämligen sälja sin cykel. Jag kollade då på hans cykel och hans pris var 4.500kronor vilket var dyrt för mig och det fall inte i min smak jag sa därför att den inte var värt priset. Han sa då att han skall tänka på saken och återkomma med svar. Dagen efter när jag skall till jobbet har han lagt cykeln utanför dörren med nycklarna. Vad bör jag göra och vad händer ifall jag inte kontaktar han så snabbt som möjligt då jag inte vill ha den. Och ifall att jag använder den varje dag fram och tillbaka vad händer då?Tacksam för svar:)
Caroline Halfvarson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Din fråga handlar om huruvida du och grannen har ingått ett köpeavtal om cykeln eller ej. Den svenska avtalsrätten går delvis att hitta i avtalslagen (AvtL), men bygger i mångt och mycket på principer.Ni har inte ingått ett avtalFör att ett avtal ska komma till stånd behövs ett giltigt anbud och en accept (1 § första stycket AvtL). Anbud och accept kan nås skriftligt, muntligt eller konkludent – i Sverige råder det avtalsfrihet för de allra flesta avtal, till exempel ett köpeavtal för en cykel.Du var intresserad av cykeln men sa att den inte var värd priset. Alltså gav du inget anbud på cykeln. Det fanns alltså inget anbud för grannen att svara på i samma stund. Det gick inte för grannen att svara på det senare eftersom muntliga anbud måste antas direkt (3 § andra stycket AvtL).Grannen försöker att sälja cykeln till digNär grannen slängde cykeln framför ditt hus kanske han menade att han har tänkt på saken och vill sälja cykeln billigare till dig. Då ska det ses som ett konkludent anbud eftersom grannen uttrycker sin vilja att ingå avtal. Ett typexempel på konkludent handlande är att lösa en parkeringsbiljett – det har inte förekommit något anbud eller någon accept, men parterna (bilföraren och parkeringsautomaten) handlar såsom att det fanns ett avtal.Frågan är dock vilket pris som gäller. Om grannen inte har specificerat något genom ett sms eller en prislapp får du utgå från att det gamla priset om 4500 kronor fortfarande gäller. Prisuppgiften är en så pass viktig del av ett köpeavtal att den måste vara med för att det ska kunna röra sig om ett avtal över huvud taget.Svara nej på anbudetDu skriver att du inte vill ha cykeln. Eftersom grannen har lämnat ett anbud till ett avtal måste du i så fall svara nej på anbudet. Det gör du enklast genom att lämna tillbaka cykeln oanvänd med tillhörande nycklar. Då slutar grannens anbud att vara giltigt (5 § AvtL). Här är det alltså viktigt för dig att kunna visa att ni inte har ingått avtal.Lämna tillbaka cykeln samma dagJu fler köp som du och grannen har ingått, desto snabbare och tydligare bör du svara huruvida du vill köpa cykeln. Med tanke på att grannen har ett aktivt intresse för att sälja sin cykel bör du svara snabbt. Jag skulle i alla fall samma dag skicka iväg ett meddelande till honom och ställa cykeln hos honom för att neka till anbudet.Om du inte svarar blir du betalningsskyldigOm du inte kontaktar grannen i tid måste han tro att du vill ha cykeln efter att han har lämnat den hos dig. Då blir du betalningsskyldig.Om du använder cykeln blir du betalningsskyldigDu frågar också vad som händer om du använder cykeln varje dag. I så fall antar du grannens erbjudande genom konkludent handlande eftersom du handlar såsom att det vore ett avtal mellan er. Då är du också betalningsskyldig eftersom det rör sig om ett köpeavtal. Med hänvisning till det jag skrev tidigare bör du i så fall betala 4500 kronor.SammanfattningDu och grannen nådde inget avtal när ni talades vid. När grannen lämnade cykeln med nycklar utanför din dörr lämnade han ett anbud genom konkludent handlande. Som jag uppfattar det vill du inte ha cykeln: I så fall bör du så snabbt som möjligt kontakta din granne om att du inte vill ha den och lämna tillbaka den till honom. Om du inte gör det, eller använder cykeln, blir du betalningsskyldig. Eftersom grannen inte har specificerat ett nytt pris får det gamla gälla, alltså 4500 kronor.Hoppas att det löser sig för dig! Om det är något mer du undrar får du gärna ställa en ny fråga till oss på Lawline.Vänligen

Oren accept

2020-04-29 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej!Vi blev erbjudna att låna en båt mellan maj - september.Lånet skulle vara 0 kronor mot att jag betalade kajplatsen. Kontraktet var utskrivet på dator och påskrivet när jag fick det och jag skrev under det också. Eftersom tidpunkten för kajplatsen inte var specificerad så lade jag även till en * efter "står för kostnaderna för kajplatsen och specificerade det med en handskriven text "Avser perioden maj - juli".Min fråga är om båtägaren kan nu backa från avtalet på grund av det handskrivna tillägget? Kan det i vissa fall ses som en oren accept och avtal har aldrig kommit tillstånd på grund av att det är att ses som ett nytt anbud?
Sohail Niknejad |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Avtalslagen och oren acceptSvaret på din fråga hittar man i lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (avtalslagen). Enligt avtalslagen bygger avtal på en modell av anbud och accept. Det innebär att avtal uppstår genom att en part kommer med ett anbud som motparten då får acceptera om denne vill att ett avtal ska bildas. Vad gäller s.k. oren accept så regleras det i 6 § avtalslagen. Svar som innehåller att anbudet accepteras men som p.g.a. förändringar inte överensstämmer med anbudet räknas som ett nytt anbud istället. Det betyder att en oren accept är ett avslag på det ursprungliga anbudet och samtidigt ett nytt bindande anbud från den som svarat.Eftersom det i ditt fall varit ett anbud på maj – september som du senare ändrade till maj – juli räknas ditt svar som en oren accept. Det betyder precis som du gissade att båtägaren har rätt att neka det nya anbudet. Skulle båtägaren acceptera det nya anbudet är utgångspunkten att det är maj – juli som gäller mellan er.Med vänliga hälsningar,

Hur ser en giltig accept ut?

2020-04-20 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej!Jag ansökte den i början av december medlemskap i en sportklubb och fick svar genom mail "Vi har mottagit din ansökan om medlemskap för 2020. Vill du vara med i träning med klubben eller bara bli stödmedlem?" Jag valde att inte svara då jag ångra mig och ville börja i annan klubb. Jag fick sedan en faktura nu i april av den klubben och undra om jag kan bestrida fakturan på något vis.
Caroline Halfvarson |Hej!Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline.Din fråga handlar om huruvida det har uppstått ett avtal mellan dig och sportklubben som du är bunden av och därmed måste betala enligt. Avtalsrättens lagregler finns i avtalslagen (AvtL).Hur uppstår ett avtal?För att du och sportklubben ska ha kommit överens om ett avtal krävs att ni har utväxlat anbud och accept (1 kap. 1 § första stycket AvtL). Ett typexempel är: "Vill du köpa den här tröjan?" (anbud) och "Ja, det vill jag" (accept). Jag utgår i mitt svar från att sportklubben svarade exakt så som du skrev i din fråga till Lawline.I ditt fall rör det sig om att sportklubben erbjuder ett medlemskap. Det räknas då som ett utbud. Utbud är ett erbjudande om köp av en vara eller tjänst, riktat till en obestämd krets utan dig specifikt som mottagare. .Genom att du fyller i ett formulär, skickar ett mail om att du vill gå med eller liknande ger du ett anbud till sportklubben. För att det ska räknas som ett anbud krävs att du preciserar mottagare, vara/tjänst och att du vill ingå avtal. Du är bunden vid ditt anbud tills den s.k. acceptfristen går ut (1 kap 1 § första stycket AvtL). Acceptfristen är den tid som sportklubben måste svara inom. Om tidsrymd inte är utsatt kallas tidsfristen för legal acceptfrist och bedöms då från fall till fall (1 kap § 3 första stycket AvtL). Med tanke på att medlemskapet avser hela år 2020 får det anses skäligt att klubben svarar inom december 2019; jag skulle säga maximalt en vecka efter att du skickade in din ansökan.Hur ska en accept se ut?För att avtalet ska komma till stånd krävs att ditt anbud accepteras av sportklubben med en s.k. accept inom acceptfristen. Det måste inte ske med orden "Din ansökan är godkänd", men att sportklubben ger dig ett jakande besked. Jag väljer att dela upp sportklubbens svar på följande sätt:"Vi har mottagit din ansökan om medlemskap för 2020."En bekräftelse på mottagen ansökan kan inte räknas som en accept."Vill du vara med i träning med klubben eller bara bli stödmedlem?"Frågan är inte en accept. Den får ses som ett steg på vägen till avtal, men det kan inte ensamt tolkas indirekt som en accept. I ditt anbud finns nämligen en särskild viljeförklaring, alltså vad du vill binda dig till avtalsmässigt. I anbudet rörde det sig om ett medlemskap i sportklubben. Klubbens svar har ett annat avtalsinnehåll, nämligen vad för sorts medlem du vill bli. Om det inte fanns möjlighet för dig vid medlemskapsanmälan att läsa på om supportmedlem/tränande medlem och göra ett val, kan svaret inte vara en accept.SammanfattningNär du fyllde i anmälan har du alltså gett ett anbud, som sportklubben inte har svarat på. Ditt anbud gick ut ungefär en vecka efter att du hade gjort anmälan i december 2019. Du var bunden av ditt anbud, men det slutade att gälla så fort acceptfristen gick ut. Alltså är du inte längre bunden vid ditt anbud. Eftersom anbudet inte accepterades av sportklubben ingick ni inget avtal.Sportklubben har inte rätt att fakturera digAlltså har sportklubben inte rätt att fakturera dig. Information om hur du kan bestrida fakturan hittar du här. Hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänligen