Fråga om sen accept efter adressändring

2017-12-15 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej, jag undrar om ett avtal ingåtts i följande fall:Jag som anbudsgivare ändrar min adress och väntar från svar från anbudsmottagaren som inte vet om min adressändring utan skickar accepten till min gamla adress. Accepten kommer fram till den gamla adressen sista dagen av acceptfristen och jag påstår att avtal inte ingåtts för att jag fick accepten först dagen efter pga eftersändning.
Jesper Forsgren |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln är att avsändaren bär risken för meddelandet och att det kommer fram i tid. När anbudsgivaren har gett en bestämd tidsfrist så ska accepten vara denne till handa inom tidsfristen för att vara giltig, avtalslagen 2 §.Vikt får i ditt fall alltså läggas vid vad "till handa" betyder. Det betyder vanligtvis att mottagaren ska ha meddelandet i sin brevlåda, postfack eller liknande och ha en faktiskt möjlighet att kunna läsa meddelandet. I ditt fall har så inte skett utan möjlighet att kunna läsa accepten har inte getts förens dagen efter att tidsfristen löpt ut. Accepten ska då ses som en sen accept, som i praktiken blir ett nytt anbud, avtalslagen 4 §.Ett avtal får nog inte ses ha ingåtts i det här fallet.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh,

Avtalsbundenhet/oren accept.

2017-12-10 i Anbud och accept
FRÅGA |Hejsan, hur kan man åberopa att avtalshandlingen är ogiltig om vid man med någon diskuterar köpet av en vara och priset sägs vara 30 000kr och man ska skicka iväg avtalshandlingarna i två exemplar för under- skrift. När köparen får hem dem ändrar hon dock köpeskillingen från 30 000 kr till 20 000 kr innan hon skickar tillbaka de två exemplaren för underskrift av försäljaren, som inte uppmärksammar ändringen, utan skriver under avtalet och skickar sedan tillbaka ett exemplar till henne.Den ändrade köpeskillingen kommer till försäljarens kännedom först efter leverans och fakturering, när hon bestrider fakturan om 30 000 kr och i stället åberopar ändringen till 20 000 kr.Föreligger det verkligen ett bindande avtal med en köpeskilling om 20 000 kr om hon ändrar köpeskillingen i avtalshandlingarna?
Henrik Berg |Hej.Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det här är ett ganska svårt problem eftersom avtalsrätten är dispositiv (frivillig att följa) och reglerar inte allt. Jag kommer nedan försöka förklara problemet och reglerna. Längst ned står ett sammanfattat svar.Avtalslagen:Avtalslagen är den lag som ska reglera själva avtalen i sig. Lagen bygger på en model av anbud/accept. Det innebär att ena parten kommer med ett anbud (erbjudande) och den andra kan antingen acceptera eller inte (1§ Avtalslagen). Om anbudet accepteras är båda bundna av avtalet. Om det skulle vara så att personen som fått ett anbud vill acceptera men med en liten ändring kallas detta för "oren accept". Alltså att man "dels" accepterar anbudet. Om den som fått ett anbud lämnar en oren accept i form av annat pris eller liknande så räknas detta som ett nytt anbud (6§ avtalslagen). Då är den som fick anbudet först ny anbudsgivare. Det är alltså ett helt nytt avtal det rör sig om. Om det är så att ena parten gett ett "förklaringsmisstag" är denna person inte bunden av anbudet om andra parten borde ha vetat om att det var ett fel (32§ avtalslagen). Däremot är det ofta ett problem at kunna bevisa vad motparten vista om. t.ex. om förklaringsmisstaget var ett alseles för lågt pris. Det här är egentligen det som lagen i sig reglerar. För att få en vidare förståelse av just ditt problem måste vi kolla i praxis (äldre avgöranden från domstolen). Praxis:I samhället finns det en enorm mängd olika avtal, mellan många olika parter som reglerar olika saker. Att därmed ha regler om hur avtal får se ut skulle inte fungera. Därför brukar man kolla på praxis och branschsedvänja. Sistnämnda innebär att man kollar på hur branschen brukar göra i sådana situationer. Om man inte löser situationen då går man vidare på praxis. Ditt fall/praxis:I ditt fall blir "rättsfrågan" (själva problemet) följande: Har bundenhet uppstått och i så fall till vilket pris. Man måste göra en avvägning om vem som har agerat rätt eller fel. Avtalslagen förutsätter att man läser avtalen innan man skriver på så att bundenhet uppstår men samma lag förutsätter att man är tydlig med anbud och accept. Så en stor del av frågan är de omständigheterna som fanns vid anbudet/avtalet. I praxis finns flera fall. Ett av dessa är NJA 1986 s. 495. Rättsfallet handlar om en kommun som arrenderade mark (genom tomtgäls) till privatpersoner. Med jämna mellanrum skickade kommunen ut tabeller med belopp som varje privatperson skulle betala i avgift. Tabellen kom i brevlådan till de som skulle få det. De fick sedan skriva på som att de accepterade beloppen. Ett par ansåg att beloppet var för högt. De strök över beloppet i tabellen och skrev dit ett nytt belopp som de sedan skickade tillbaka. Tabellen såg nästan identisk ut bortsett frun beloppet i sig. Paret la även till "eget förslag" i brevet.Efter ett tag bekräftade kommunen att de accepterat tabellen men hade inte lagt märke till att paret ändrat beloppet. Kommunen märkte senare misstaget och ansåg att det nya beloppet var ogiltigt. Högsta domstolen (HD) ansåg att det nya beloppet inte gällde. HD sa att eftersom paret kände till/borde ha känt till att kommunen baserar beloppen på fasta avgifter så borde de ha förstått att kommunen inte skulle acceptera ett annat belopp än det som stod i tabellen. HD sa också att paret borde ha insett att kommunen troligen inte skulle kunna lägga märke till "eget förslag". P.g.a. de här omständigheterna ogiltighetsförklarade HD avtalet/tabellen.Ditt fall/kort svar:Så ditt problem baseras helt på hur tydlig motparten är i sin orena accept. Om det klart står att anbudet inte accepteras och ett nytt belopp borde bundenhet uppstå. I det faller får första anbudsgivaren stå för sitt slarv att inte läsa igenom avtalet.Om det bara är en liten överstrykning eller liknande så att man kanske inte märker ändringen kan det hända att 32§ avtalslagen blir gällande angående förklaringsmisstag.Det som talar för att bundenhet inte uppstått är att det verkar som att parterna innan köpet avtalet om ett pris. Det innebär att båda parterna ska kunna lita på att avtalet följs och att det skriftliga avtalet bara är en bekräftelse av det som sades vid köpets muntliga del. I vilket fall bör man kunna hävda att den som kom med den orena accepten borde vetat om att den andra parten inte skulle accepterat det lägre priset. Som i rättsfallet ovan.Hoppas att du fick ett svar på frågan. Om du har fler frågor är du varmt välkommen att kontakta Lawline betalservice för snabb rådgivning.Mvh/Henrik Berg

Avtalsbrott att ångra ett köpeavtal ingått via mail

2017-12-07 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej.Jag köper en vas av en privatperson. All dialog sker via mail så den kan jag ha som bevis. Vi kom överens om ett summa ink frakt som jag sedan swishade över. Dagen efter får jag swish av säljaren på samma belopp jag betalat - hen vill nu inte sälja längre pga vasen var värd mer än vad hon trodde.Vad gäller? I min värld har vi ingått ett avtal som jag fullföljt genom att betala hela summan för varan+frakt.
Klara Sandrén |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det enkla svaret är att säljaren verkar ha begått ett avtalsbrott i det här fallet. Det beror såklart på exakt vad ni kommit överens om i mailkonversationen.Utgångspunkten: avtal ska hållas Eftersom du och säljaren verkar ha kommit överens på mail om att hon skulle sälja vasen till dig är detta tillräckligt för att ni ska anses ha ingått ett avtal genom anbud och accept (1 § avtalslagen). Den finns en grundläggande princip i svensk rätt som kallas pacta sunt servanda vilket är latin för att avtal ska hållas. Så länge ni inte har kommit överens om någon ångerrätt eller liknande har alltså säljaren begått avtalsbrott genom att ångra sig angående försäljningen. Eftersom ni har ingått ett köpeavtal där säljaren inte har lämnat vasen kan du som köpare kräva att säljaren fullgör försäljningen (23 § köplagen). Om säljaren fullgör sin del av avtalet får du såklart swischa tillbaka pengarna igen så att du återigen fullgör din del av avtalet.Finns en möjlighet att ta upp tvisten i domstolDu kan ta upp tvisten i domstol genom att skicka in en stämningsansökan till tingsrätten. Information om detta finns här på domstolens hemsida. En domstolsprocess kan vara både tidskrävande och kostsam, så det allra bästa är såklart om du istället kan komma överens med säljaren. Kanske kan ni komma fram till en bra kompromiss. Om du skulle vilja gå vidare med ärendet är du välkommen att boka tid med någon av våra jurister här på Lawline för att få hjälp med stämningsansökan och annat du kan tänkas behöva hjälp med. Du kan även kontakta oss via telefon om du skulle ha några ytterligare frågor på nummer 08-533 300 04 måndagar till fredagar mellan kl 10-16. Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Fråga om bindande avtal via Blocket

2017-11-11 i Anbud och accept
FRÅGA |Jag skulle köpa en subwoofer via Blocket. Jag skrev till säljaren: "Okej, om du inte fått den såld redan så tar jag subben. Skicka helst med Blocketpaketet! [...] Skicka gärna med kvittot och även kabeln, så länge det inte är risk för skrapmärken på subben."Han svarar "Absolut, kvittot är elektronisk så det är på mailen. Det jag behöver för blocketpaketet är [telefon och epost]."Jag ger honom informationen och han svarar "Skriver ut paketlappen i eftermiddag och eventuellt hinner jag lämna in paketet på ombudet ikväll."Jag svarar att det inte gör någonting om han inte hinner den dagen.På kvällen skriver han"Du ska ha fått ett mail där du kan godkänna blocketpaketet så jag kan skriva ut paketlappen. Frakt landar på 264kr."Jag godkänner via min mail, och han skriver en stund senare på kvällen "Kom hem lite senare än vad jag tänkt så hinner nog inte skicka idag men lämnar av det imorgon".Dagen efter skriver han såhär: "Tjena! En vän till mig ville köpa subben så sålde den till han så du vet."Jag tror jag citerat allt det viktiga. Är det här ett bindande avtal, eller kan det anses fattas en överenskommelse då den inte är explicit?
Samuel Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Av dina uppgifter att döma har ni träffat ett för båda parter bindande avtal. Ett avtal uppstår när en part gjort ett anbud och en annan accepterat anbudet (1 § avtalslagen). Ditt första mail är ett anbud eftersom du tydligt erbjuder dig att köpa subben. Redan hans första svar kan möjligtvis ses som en bindande accept men jag tolkar det snarare som en s.k. oren accept, vilket har statusen av ett nytt anbud.Du accepterar denna orena accept genom att skicka de efterfrågade uppgifterna, varpå han accepterar genom att säga att han ska skicka fraktlappen och därmed fullfölja köpet. Du har till och med godkänt en fraktsedel, vilket definitivt innebär att ett bindande avtal kommit till skott. Domstolarna har i sin praxis godtagit orderbekräftelser som accepter - detta bör falla under samma kategori. I doktrinen talas om samstämmiga viljeförklaringar, vilket också framkommit vid flera tillfällen i er mailkonversation.Ett köpeavtal mellan dig och säljaren har alltså uppstått. Ni är därmed bundna av köplagen om inget annat avtalats. Du har rätt att kräva att han fullgör affären (23 § köplagen). Detta lär inte vara ett problem för honom eftersom han påstår sig ha sålt den till en vän men om han mot förmodan inte lyckas få tillbaka subben måste han ersätta dig med en likvärdig sådan.Om han inte lyssnar på dina krav kan du överväga om du vill försöka kräva fullgörelse med rättsmedel, alltså primärt genom en stämningsansökan. Om du önskar rådgivning i detta eller i längden även representation i en eventuell tvist, kan du höra av dig till oss på info@lawline.se eller via telefon på 08-533 300 04.Hoppas det besvarar din fråga. Tveka inte att höra av dig till oss igen nästa gång juridiken krånglar!Vänliga hälsningar,

Sen accept av avtal på grund av eftersändning av post

2017-12-12 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej!Jag undrar om ett avtal kommit till stånd i detta fall:Företaget AB har på sitt gamla firmapapper med tryckt adress och telefonnummer avsänt ett försäljningsanbud till ett privat kooperativt dagis med 14 dagars acceptfrist. Dagen därefter flyttar företaget AB till nya lokaler med ny adress. På acceptfristens sista dag kommer ett antagande svar från kooperativet till företaget AB:s gamla adress och först dagen därpå når accepten, pga. eftersändning, företaget AB:s nya adress och lokaler. Företaget AB vill dock inte längre träffa något avtal med kooperativet och menar att accepten är för sen.
Ida Ljungberg |Hej, stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om avtal finns i Avtalslagen (AvtL). För att ett avtal ska komma till stånd krävs ett anbud (erbjudande om att ingå avtal) och en accept (godkännande) av anbudet. Här har 14 dagar angetts som acceptsfristen och svar ska vara anbudsgivaren till handa inom denna tid för att avtalet ska bli bindande (2§). Vad menas då med "till handa"? Tanken är att accepten ska anses ha kommit anbudsgivaren (företaget AB) till handa om den har avlämnats till anbudsgivaren, lagts i den brevlåda/postfack som tillhör anbudsgivaren eller liknande. Det ska finnas en möjlighet för anbudsgivaren att läsa meddelandet. Det är tveksamt att det skulle ses som att företaget AB haft möjlighet att läsa meddelandet i och med eftersändningen. Det är alltså mest troligt att huvudregeln som säger att avsändaren bär risken för meddelandet är det som gäller. Accepten har då inte kommit fram i tid. Sen accept ska ses som ett nytt anbud och det är alltså upp till företaget AB om de väljer att acceptera detta så att avtal ingås eller inte (4§). Det finns dock ett undantag i 4§ som säger att avtal har ingåtts ändå om:- Avsändaren (det kooperativa dagiset) utgår från att accepten kommit fram i rätt tid. Så är säkerligen fallet här eftersom de inte känner till adressändringen.- Mottagaren av accepten (företaget AB) också måste inse detta. Också troligt eftersom de borde veta om att de har gett ut en gammal adress.- Mottagaren av accepten (företaget AB) inte säger till om förseningen och att de inte längre vill ingå avtal. SammanfattningsvisÄven om de första förutsättningarna i undantaget är uppfyllda så faller det på att företaget AB faktiskt har lämnat meddelande om förseningen och att de inte längre vill att avtal ska ingås. Vi är därmed tillbaka på att den sena accepten ska ses som ett nytt anbud som det är upp till företaget AB om de väljer att acceptera detta eller inte. Avtal har därmed inte kommit till stånd. Hoppas att detta var till hjälp! Återkom gärna vid fler frågor.

Är ett bud bindande?

2017-12-08 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej!Under vilka villkor är bud bindande? Jag försöker sälja ett fordon via blocket, och om jag har det skriftligt på sms att en person bjuder ett visst pris, kan de då säga efteråt att de tar tillbaka budet? Kan man göra så? Eller är bud bindande så länge som de skrivit att de bjuder X antal tusen och skriver det väldigt tydligt på sms?
Viktor Svensson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett bud räknas som ett erbjudande att ingå avtal (ett så kallat anbud).I svensk avtalsrätt tillämpas den så kallade löftesprincipen som innebär att den som avger ett anbud (anbudsgivaren) är bunden av sitt löfte (1 § avtalslagen). Den som anbudet riktas mot ska svara inom skälig tid, annars upphör anbudet att gälla (3 § avtalslagen). Vad som utgör skälig tid är dock svårt att ge ett exakt svar på. En bedömning måste göras där man tar hänsyn till hur lång tid det kan förväntas ta att ta ställning till anbudet och besvara det. Om du accepterar anbudet inom skälig tid har ett bindande avtal uppstått; anbudsgivaren kan i så fall inte ta tillbaka sitt anbud. Anbudsgivaren har möjlighet att återkalla anbudet fram tills dess att anbudet har kommit dig tillhanda (7 § avtalslagen). Eftersom ett SMS kommer dig tillhanda i princip omgående torde denna regel inte kunna tillämpas i ditt fall. Förutsatt att du har accepterat anbudet inom skälig tid har alltså ett bindande avtal uppstått.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Hälsningar,

Måste man sälja något som man lagt ut till försäljning?

2017-12-06 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej, la upp en jacka till försäljning på marketplace (på Facebook). Kom sedan överens med en kvinna om att hon skulle få köpa den och vi bestämde dag då vi skulle ses. Sedan ändrade jag mig och ville inte längre sälja jackan till henne då jag inte hunnit använda den så mycket så det inte var värt för mig att sälja den. Måste jag sälja den ändå, fast jag inte vill längre eller vad gäller ?
Anna Nilsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huruvida du måste sälja jackan eller inte i detta fall beror på om något bindande avtal mellan er kan anses ha uppkommit. Detta kan avgöras utifrån anbud och accept modellen.När en part lämnar ett anbud till någon är denna part ensidigt bunden av sitt anbud. När en annan part lämnar en accept till anbudet, är denna part bunden av sin accept. Detta framgår ur 1 § avtalslagen. När anbud och accept möter varandra, anses ett bindande avtal ha uppkommit.Att lägga upp en annons behöver inte i sig utgöra ett anbud. Detta kan dock bero på hur annonsen är utformad. Att någon svarar på en annons och erbjuder ett pris kan dock i regel anses som ett anbud. Om du som säljare accepterar anbudet kan ett bindande avtal härmed anses ha uppkommit genom din accept. Det förutsätter dock att den accepten inte innehåller någon reservation eller ändring eller liknande, eftersom att det då räknas som ett nytt anbud enligt 6 § avtalslagen.Om ni har kommit överens om köp och även bestämt dag då ni ska träffas kan det tyda på att ett bindande avtal har träffats. Om det däremot är så att ni bestämde att träffas för att den eventuella köparen endast skulle kolla på jackan, behöver ett bindande avtal nödvändigtvis inte ha träffats genom den överenskommelsen.Sammanfattningsvis kan alltså ett bindande avtal anses ha uppkommit mellan er och om så är fallet är du i regel skyldig att fullfölja avtalet. Huruvida ett bindande avtal faktiskt har uppkommit mellan er beror dock på hur anbud och accept er emellan faktiskt har utformats. Därför kan jag tyvärr inte avgöra om ett bindande avtal har uppkommit mellan er baserat på ovanstående information.

Bundenhet av avtal vid köp av soffa

2017-11-01 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej! Jag har på Facebook lagt ut en soffa till salu varav en kille ger ett bud på 600kr. Vi har kontakt på meddelanden & bestämmer en tid där han ska hämta soffan. Jag väntar, han kommer inte så jag skriver ett meddelande när han är 30 min försenad. Då hör jag av mig till honom & han svarar att han tyvärr inte kunde komma då nån var sjuk på jobbet. Då frågade hag honom om en ny tid där han kunde komma & han meddelar att han kan återkomma med en tid där han kan. Varav jag skriver att jag inväntar ett svar ifrån dig. Nån timme senare säger han att han tyvärr inte kan köpa soffan. Är detta okej? Vi kom ju överens om summa & tid.
Lovisa Nilsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Av 1 kap 1 § Avtalslagen framgår att ett avtal är bindande för båda parter då det har ingåtts. För att ett avtal ska ingås krävs ett anbud och en accept. Det som är viktigt är frågan om partsvilja, huruvida båda parterna menade att ingå ett avral. I din fråga har ett anbud uppstått då personen som skulle köpa din soffa gav ett bud. Budet för honom är bindande i det fall han uttryckt att han vill köpa soffan för 600 kr. Då du sedan godkände budet och ni kom fram till tid och plats för avhämtning har du accepterat dennes anbud. Anbud och accept har alltså uppstått och avtalet är då bindande för er båda.Rättsligt kan denna person alltså i detta skede inte ångra sig utan är bunden att köpa soffan av dig. Hoppas att detta svar hjälpte dig! :)Med vänliga hälsningar,