Är erbjudanden rättsligt bindande?

2018-10-31 i Anbud och accept
FRÅGA |Vi fick ett erbjudande från Centralbadet om att köpa badentre 4 ggr för 395kr. Har en kupong med denna info. Även en anteckning om datumet när vi fick denna folder. Däremot när jag nu tänkte lösa in detta påstår de att erbjudandet inte gäller utan gick ut slutet av september. Står inget om sista anv datum på foldern. Kan jag hävda rätt till erbjudandet?
Henrik Åkesson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer att besvara din fråga med hjälp av reglerna i avtalslagen (AvtL) Jag tolkar din fråga som om att ni fått ett erbjudande om badentré i form av reklam. Är detta fallet så är det tyvärr inte bindande för Centralbadet. För att sluta ett sånt här avtal krävs det, lite förenklat, ett anbud och en accept. Både anbudet och accepten är i sig bindande och stämmer dessa överens har ett bindande avtal kommit till stånd (AvtL 1 §).Exempel: Vill du köpa min klocka (anbud)? Ja (accept). När frågan ställs om du vill köpa min klocka är jag bunden av detta anbud. Det är bindande under en väldigt kort period om det är muntligt (AvtL 3 § andra stycket), görs det i exempelvis brev måste accepten komma mig till handa inom skälig tid (AvtL 3 § första stycket) för att jag fortfarande ska vara bunden av mitt anbud. Har jag däremot sagt att jag vill ha svar inom Här tror man kanske att erbjudandet om att köpa badentré är ett sådant anbud, men det stämmer inte. För att det ska vara fråga om ett anbud så måste det vara riktat mot en bestämt avgränsad personkrets. Eftersom reklam skickas ut till många är inte fråga om anbud utan istället handlar det om utbud. Utbud är inte bindande, det ses istället som en uppmaning för dig att komma in med anbud om att du vill köpa badentré för 395 kr. Har inget anbud gjorts av Centralbadet så är Centralbadet inte heller bunden av något. Detta innebär att du inte har rätt att få köpa badentré för detta pris. SlutsatsEftersom det inte är fråga om ett anbud så är detta inte bindande för Centralbadet. Du kan då inte hävda rätt till erbjudandet.Jag hoppas du fått svar på din fråga. Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma! Med vänliga hälsningar

Ingående av avtal genom digital signering

2018-10-30 i Anbud och accept
FRÅGA |Jag är utvecklare for bolag som säljer säkerhetsprodukter (t.ex. inomhuskameror, branddetektorer, överfallsknappar mm.). Dessa produkter kommer med underhållsförsäkring/uppkoppling till cloud-tjänster, vilket innebär löpande avtal. Vi vill börja jobba med e-ordrar, vilket innebär e-signering. I dagsläget använder vi enbart ordrar i pappersform där kunden skriver under på plats. Vi vill inte ansluta e-ordern till BankID, istället utveckla egen lösning. Vi har hittills kommit fram till at vi behöver ha följande:•När säljare och kund har kommit överens om vad avtalet skall innehålla, ett e-postmeddelande skickas till kund med bifogad avtalet (i PDF-format), samt en 'Signera' och en 'Avbryt' knapp.•Vid signeringstillfället (e-postmeddelandet), kund ska ha möjlighet att neka avtalet (med 'Avbryt'-knapp, bredvid 'Signera' knappen)•När kunden trycker signera skall det visas ett meddelande som förklarar för kunden att hen ingår i ett juridiskt bindande avtal. Här skall kunden också ha möjlighet att avbryta köpet.•Vid signering, kundens IP adress, e-postadress och en timestamp sparas i order-databasen. Detta information läggs till längst ner i avtalet (PDF-dokumentet) som sedan sparas i databasen. En digital fingerprint (SHA-512 hash) av dokumentet skapas och sparas i databasen.•Ett länk skickas till kunden där hen kan ladda ner signerad dokument. Länken kommer att fungera så länge avtalet gäller.Räcker detta för att avtalet skall vara juridiskt bindande?
Ninab Yousif |Hej och tack för att du valde att vände dig till Lawline!Ingående av avtal kan ske på många olika sätt, så länge lagen inte kräver en viss form. I ditt fall så skulle det inte vara ett formkrav. Avtalslagen har dock löftesprincipen som huvudregel, som går ut på att ett avtal sluts i två led. Detta innebär att någon först lämnar ett anbud och sedan svarar motparten med en accept, ett godkännande svar, och så uppstår ett avtal. Min uppfattning kring upplägget med e-signeringen är att det bifogade avtalet som ni skickar till kunderna på mail är att betrakta som ett anbud. När din kund sedan väljer att godkänna avtalet genom att klicka på "Signera" så väljer kunden att ingå avtal. Genom att då ha klickat på knappen så skall ni ha ingått ett avtal enligt avtalslagen och löftesprincipen.Hoppas att du fick svar på din fråga,Vänliga Hälsningar

Ordererkännande som inte överensstämmer med order

2018-10-29 i Anbud och accept
FRÅGA |https://lagen.nu/1915:218#P6S1Om man får en order och skickar ett ordererkännande vilket gäller om dokumenten inte stämmer till 100%.tex. betalningsvillkoren är olika eller leveranstiderna stämmer inte överens.
Hashim Mohammed Ritha |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Svaret på din fråga finner vi inom det avtalsrättsliga området. Jag tänker börja med att förklara generella principer inom avtalsrätten och därefter koppla det till din fråga. Relevant lag är den så kallade Avtalslagen(AvtL).Anbud-acceptmodellenInom den svenska avtalsrätten används bl.a. den så kallade anbud-acceptmodellen vid ingående av avtal. Denna modell innebär att en part agerar som anbudsgivare(A) och den mottagande parten agerar som anbudsmottagare(B). B mottar anbudet och har att ta ställning till det genom att lämna ett svar eller en accept. Först när anbud och accept, som alltså är det samtyckande svaret på anbudet, har utväxlats, har i princip avtal tillkommit. Om accepten inte motsvarar anbudet eller inkommer senare än vad anbudsgivaren bestämt, tillkommer inget avtal.Svaret stämmer inte överens med anbudetI det fallet att accepten inte stämmer överens med anbudet, så kommer accepten att gälla som ett nytt anbud. Detta kallas också för oren accept. Den senare accepten som inte stämde överens med anbudet (på grund av t.ex. olika betalningsvillkor, köpeskilling eller leveransvillkor), kommer härmed att gälla som ett nytt anbud som den ursprungliga anbudsgivaren måste ta ställning till.Huvudregeln är därmed att en accept som inte stämmer överens med anbudet leder till att avtal inte ingås. Det finns emellertid ett undantag till denna regel som leder till att avtal ändå uppstår, se 6§ andra stycket AvtL. Förutsättningarna är följande:-B som avsänt den orena accepten anser att den stämmer överens med anbudet.-Mottagaren (A) av accepten "måste inse" att B tror detta.-Mottagaren (A) underlåter att meddela B att accepten är oren och att A inte vill godta den. A reklamerar således inte.SammanfattningFör att sammanfatta är svaret på din fråga preliminärt att varken ordern eller ordererkännandet gäller. Det avgörande är istället om det finns ett avtal mellan parterna. Ordererkännandet gäller emellertid som avtal förutsatt att "A" – mottagaren av ordererkännandet – inte meddelar "B" att ordererkännandet skiljer sig i väsentliga delar och att denne inte vill godta den. Med andra ord, att "B" inte reklamerar ordererkännandet.Jag hoppas att jag kunde svara väl på din fråga!

Rättshandlingskriterier, viljeförklaringar och KtjL

2018-10-16 i Anbud och accept
FRÅGA |Jag ringde till ett taxi företag och sa att jag ville åka från Töreboda till Skövde. De sa att deras närmsta taxi befann sig i Skövde och kunde vara i Töreboda inom 40min varav jag svarade att be honom åka hit isåfall. Med det sa vi hej då och 40min senare kommer en taxi. Under denna tid har min situation förändrats och jag menar inte längre att åka med denna taxi men har däremot inte avbokat denna resa. Taxi chaufören får kolla mitt ID och tar sedan utan min medvetenhet ett kort på den och skickar till sin chef varav jag meddelar min brist på medgivande till detta. Han säger att de ska skicka faktura till mig på det jag behöver betala. Jag förstår absolut att det är respektlöst att inte notifiera om jag ej ska använda mig utav tjänsten men undrar nu om de har någon rättslig grund till att kräva mig på något i och med att inget avtal ingåtts eller villkor godkänna, inte heller har någon formell bokning nämnts muntligen på telefon. Därmed menar jag att de inte har någon grund till att debitera mig. Inte heller framgår några villkor tydligt på Billingetaxi's hemsida.Behöver jag betala det dem nu väljer att jag ska debiteras?
Jesper Eng |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Å ena sidan skulle jag, om jag vore du, inte vara så säker på att inget avtal ingåtts. Å andra sidan är det inte säkert att så har skett. Det är denna sak som måste avgöras, och det ankommer därför på mig att företa en analys av ditt fall, med beaktande av grundläggande avtalsrätt. Den huvudsakliga avtalsrättsliga regleringen i Sverige är lagen om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (AvtL). Jag tänker inte uppehålla mig vid AvtL särskilt länge, eftersom den är gammal och inte ger svar på särskilt många frågor. Det är istället rättsfall och juridisk doktrin som tillkommit i anledning av AvtL:s otillräcklighet som är intressant.Grundläggande avtalsrättDen mest grundläggande formen av avtalsslut är anbud–accept-modellen, vilken åtminstone i grund och botten är okomplicerad. Jag erbjuder exempelvis dig att köpa min klocka, detta är mitt anbud. Du svarar du gärna vill det, detta är din accept. När anbudet och accepten "klickar" på detta sätt har ett avtal slutits. Detta är den mest grundläggande beskrivningen av anbud–accept-modellen. Det finns massvis av regler, undantag etc. som jag inte kommer gå in på. Vad jag däremot tänker fokusera på är kraven för att ett anbud ska anses vara just ett anbud. Det är så jag ämnar koppla ihop detta teoretiserande med din situation; är det att betrakta som ett anbud att ringa en taxi och be chauffören åka dit där den potentielle anbudsgivaren (att taxibolagets agerande utgör en accept behöver vi knappast diskutera) befinner sig? Den ställda frågan aktualiserar ännu en fråga. Vad finns det för kriterier för att ett anbud ska anses ha tillkommit och vara bindande? Axel Adlercreutz har i sin bok Avtalsrätt I (om ingen annan källa anges kan du hädanefter utgå ifrån att jag hämtat stöd för mina uppfattningar härifrån) ställt upp sju sådana krav. Fem av dem är helt onödiga att gå igenom. Därför återstår två: krav i fråga om avsikt och aktivitet samt krav i fråga om precisering och tydlighet. Krav i fråga om avsikt och aktivitetDet krävs någon form av asvikt hos den som agerar. Med "den som agerar" syftar jag på dig, när du ringer taxibolaget (T) och kommer överens med kundtjänst om att låta skicka en bil till Töreboda. När du ringde måste det antas att du haft för avsikt att åka taxi. Emellertid räcker det med att T haft skälig anledning att anta att du haft för avsikt att åka taxi, vilket ingen kan förneka att T haft. Kravet i fråga om avsikt och aktivitet ska därmed anses uppfyllt. De lågt ställda kraven framgår av rättsfallen NJA 1920 s. 446 och AD 1979 nr 2. Krav i fråga om precisering och tydlighetMånga överenskommelser som normalt ingår i avtal kan lämnas utanför det. Pris är till exempel en sådan överenskommelse. Även om ett anbud och en påföljande accept inte innehåller alla, eller ens en majoritet, av de överenskommelser som behövs för att avtalet ens ska vara praktiskt genomförbart, är avtalet ändå bindande i den mån anbudet och accepten medger det. Handelsbruk och sedvänja används ofta som utfyllnad i sådana fall. Det måste allra minst anses utgöra en viljeförklaring om att åka taxi, när du ringer T. Frågan om viljeförklaringar är bindande avgörs också efter tolkning, med beaktande av bl.a. handelsbruk. Det är enklast att betrakta viljeförklaringar och anbud som synonymer i detta fall. Adlercreutz tar som exempel på en bindande viljeförklaring upp "[e]n nick, helt meningslös i andra situationer, kan vid en auktion vara att räkna som ett anbud. En person som stiger på bussen vid en hållplats, anses därmed ha bundit sig i den meningen att han är skyldig att betala för resan". Jag skulle vilja påstå att din situation är ännu tydligare än exemplen. När man ringer ett T och ber att få en taxi från X–Y måste det, mot bakgrund av ovanstående, anses utgöra ett anbud, trots dina invändningar. Eftersom T accepterade anbudet och skickade en taxi ska därför ett avtal anses ha slutits mellan er. Telefonsamtalet kan inte blott anses ha skett på förhandlingsstadiet, med utgångspunkt i att ett slutgiltigt avtal skulle ha ingåtts vid ankomsten till Töreboda, eller Skövde för den delen.Detta är numera en konsumentfrågaSedan vi konstaterat att ett avtal slutits uppstår frågan om T har rätt att kräva dig på pengar. Att som konsument åka taxi gör konsumenttjänstlagen (KtjL) tillämplig. Jag utgår ifrån att du ska betraktas som konsument. Har du åkt taxi i ärende som avser din näringsverksamhet är området oreglerat, men KtjL tillämpas ändå i stor utsträckning. Det vore också tänkbart att tillämpa distansavtalslagen, men den är utformad till skydd för konsumenter som blir uppringda av säljare, inte de som själva ringer.Eftersom din taxiresa genom din vilja inte slutfördes ligger det närmast till hands att betrakta saken som en avbeställning. Avbeställning regleras i 42 § KtjL. Lagrummet ger näringsidkaren "rätt till ersättning för den del av tjänsten som redan har utförts samt för arbete som måste utföras trots avbeställningen". Tjänsten måste anses påbörjad när taxichauffören påbörjar resan till Töreboda. Utöver det nämnda står det i 42 § att "[n]äringsidkaren har vidare rätt till ersättning för förluster i form av kostnader för den återstående delen av tjänsten samt ersättning för förluster i övrigt på grund av att han har underlåtit att ta på sig annat arbete eller på grund av att han på annat sätt har inrättat sig efter uppdraget". Jag ser ingen anledning att ifrågasätta detta lagrums tillämplighet. Mot bakgrund av allt det anförda anser jag att du ska betala. Beloppets storlek får du dock själv ta ställning till. Du kan också vägra att betala och hänvisa till tingsrätten, med risk för att T tar dig på orden och agerar.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Återkallelse av accept på nätet

2018-10-30 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej,Jag tittade på Tradera på en lördag (2 månader sen) bledrade i fordon sida på min iPad när min mobil ringde. Jag låg min iPad på bordet och skulle svara, min son tog min iPad med detsamma och råkade trycka med fingret på skärmen innan jag kunde ta bort iPaden från honom . Efter min samntal på mobilen skulle jag titta på tradera igen och såg att min son genom att trycka på skärmen bjöd han på en bil av mistag . Jag e-postade en mail till säljaren 2 minuter efter jag komm på vad är som har händ och förklarade att jag är inte interesserade av att köpa bilen . På måndag kontaktade jag tradera och förklarade händelsen ...tradera skulle kontaktats säljaren . Efter 2 veckor fick jag e-post meddelande från säljaren att det var ingen annan som bjöd på bilen och jag måste betala annars han ska gå hela vägen med detta arende. Jag kontaktade honom igen och snällt förklarade att det var ett mistag att bjuda på bilen ( en gammal bil ) men han svarade inte. På Tradera finns inte nogån ånger knapp som man kanta bort en bjud så jag kunde inte anulera bjudet med detsamma . Jag fick i fredas kallelse till Tingsrätt i Götebor angående detta och är väldigt ledsen att denna manen ( säljaren ) har gått så lång med detta . Jag har aldrig haft problem med polisen har aldrig varit på domstol eller Tingsrätt och vet inte vad ska jag göra angående detta. Min avsikt var aldrig att köpa en gammal bil ( jag har 2 bilar ) men jag blir indragen i detta . Jag skulle uppskatta eran hjälp & rådgivni
David Zandian |Hej och tack för att du valt oss på Lawline!I och med att saken redan tagits till domstol så kommer jag att ge råd om vilken typ av argumentation som kan vara till din nytta.I Avtalslagens 7 § står det att om man återkallar ett anbud eller svar, innan anbudet eller svaret kommit personen tillhanda, är detta ej gällande. Med andra ord, om din återkallelse kommer säljaren tillhanda samtidigt eller innan själva svaret så är svaret ej gällande. Vidare i 39 § beskrivs ''re integra'' regeln vilket betyder att även om återkallelsen är senare så kan svaret ändå vara ogiltigt så länge ''saken är orörd''. Alltså om du gav ett svar (i detta fall bjöd på bilen) och din återkallelse var för sen, kan det ändå bli ogiltigt enligt 39 § i och med att saken var orörd och svaret inte inverkat på säljarens handlande.I och med att du skrev ett mail så snabbt till säljaren är chansen stor att personen har tagit del av din återkallelse i alla fall samtidigt som han tog del av ditt svar (bjudningen), och därmed förstått att du inte menade att bjuda. Dessutom, med ditt snabba svar och att säljaren inte agerat förrän 2 veckor efter din återkallelse så borde det falla under ''re integra'' regeln, alltså att ditt svar har inte inverkat på säljaren och därmed kunde du återkalla under tiden svaret inverkat på köparen. Jag hoppas det här hjälpte! Om du vill ha mer rådgivning av en yrkesverksam jurist rekommenderar jag att du bokar en tid här.

Kan vi begära ersättning för bensin och tidsspillan för ett köp som aldrig blev av?

2018-10-30 i Anbud och accept
FRÅGA |Hejsan. Jag undrar över vad som är ett bindande avtal och vilka kostnader man kan ha rätt till. Jag och min sambo var inne på blocket och letade hund, vi hittade en 54 mil bort som vi var intresserade av. Vi skrev ett mail på annonsen om hunden och fick som svar att hunden kostade 9000kr. Vi accepterade priset och valde datum och tid vi skulle komma ner och köpa hunden. Allt är skriftligt. Vi fick adress och telefonnummer till säljaren.Dagen för köp åkte vi och när vi åkt cirka 30 mil så påstår säljaren att hunden skadat sig och att hon ska in med hunden till veterinär, hon ber oss vända hemåt och sedan tar hon bort annonsen. Vad har vi rätt till i ett sånt här läge? Vi har kommit överens om pris, datum och tid och säljaren backar och tar bort annonsen. Hade hunden skadat sig så hade det varit rimligt att ha annonsen kvar, men den är borta.Vi har åkt bil hela vägen och det blir en stor kostnad för ett köp som inte blev genomfört, även vår tid som har gått åt. Vad bör vi göra? Kan vi fakturera för vår kostnad och tid, och vad har vi för rätt gällande köpet som inte blev av?
Vega Schortz |Hej, kul att ni valt att vända er till oss på Lawline för att få svar på er fråga!Ett avtal blir bindande vid tiden för överenskommelsen. Ni skriver att ni hade en skriftlig överenskommelse med säljaren om att ni skulle köpa hunden. Var innebörden av detta skriftliga avtal att ni var fast beslutna att köpa hunden – oavsett i vilket skick hunden visade sig vara i när ni anlände till säljaren – kan ni på avtalsrättsliga grunder argumentera för att säljaren ska ersätta er för de ekonomiska förluster ni haft med anledning av säljarens kontraktsbrott (d.v.s. kontraktsbrottet att inte överlämna/sälja hunden till er). Säljaren kan å sin sida hävda att kontraktsbrottet berodde på en omständighet "utanför säljarens kontroll". I vissa fall kan en avtalsparts skyldighet att ersätta motparten vid kontraktsbrott bortfalla ifall säljarens kontraktsbrott berodde på en omständighet som säljaren inte kunnat förutse och inte kunnat göra något åt. I ert fall blir det en bevisfråga ifall hunden verkligen skadat sig. Det kan också ifrågasättas om hundens eventuella skada var en giltig orsak för säljaren att avbryta försäljningen: ni kanske hade varit beredda att köpa hunden ändå – trots skadan. Som ni skriver är det i ert fall kanske troligare att säljaren bara ångrat sig och antingen valt att behålla hunden själv eller hittat en annan köpare som är beredd att köpa hunden till ett högre pris. Har hunden sålts till någon annan kan ni tyvärr inte vända er till den andra och hävda att ni har bättre rätt än den andra köparen till hunden. Sakrättsligt skydd (som det heter inom juridiken) får en köpare först när denne har hunden hos sig. Innan dess kan säljaren överlåta hunden till någon annan godtroende person. Kan ni bevisa att hunden sålts till någon annan är det en grund som ger er rätt att kräva säljaren på ersättning för de ekonomiska förluster ni haft med anledning av säljarens kontraktsbrott. Vilka rättigheter ni har beror främst på vad ni kommit överens om. Ska ert skriftliga avtal inte tolkas som ett definitivt avtal om köp – utan det var villkorat – det kanske stod i avtalet att ni bara skulle åka och titta på hunden, var den fin, då skulle ni köpa den. I ett sådant läge blir det svårare för er att hävda att säljaren ska ersätta er för eventuella bensinkostnader och inkomstförluster (tidsspillan). Var köpet villkorat på det sättet måste det anses som att ni varit beredda på att betala för bensin och "slösa" er tid på en 30 mil lång resa oavsett om något köp aldrig skulle komma till stånd. Sammanfattningsvis Hade ni definitivt kommit överens med säljaren om att ni skulle köpa hunden har säljaren begått ett kontraktsbrott genom att inte sälja hunden till er. Vid kontraktsbrott är säljaren skyldig att ersätta er för de kostnader ni haft med anledning av att köpet aldrig kom till stånd. Säljaren ska, med andra ord, ge er ersättning så ni hamnar i samma ekonomiska läge som innan bilresan. Ni har inte rätt att kräva mer betalt än era faktiska kostnader. Kan säljaren argumentera för att kontraktsbrottet orsakats av en händelse utanför säljarens kontroll (t.ex. hunden dog av skadan) som denne inte kunnat förutse – har ni ingen rätt till ersättning. Ni har inte heller rätt till ersättning om köpet var villkorat på så sätt att ni var villiga att ödsla er tid och lägga pengar på en lång bilresa i syfte att först titta på hunden för att sedan bestämma er för om ni skulle köpa den eller inte. Hoppas ni fått svar på er fråga och lycka till!Med vänlig hälsning,

Har ett avtal kommit till stånd om försäljning av varan?

2018-10-24 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej! Har sålt en vara på blocket, denna vara skulle skickas. Fick ett bud på 8500:- godtog detta så länge varan gick att skicka. Varan gick inte att skicka på avtalt vis och då avsstod jag som säljare och side varan till en Annan. Den köpare som la första budet vill nu anta mig och hotar med dyra kostnader pga att Jag har ett avtal med honom? Stämmer detta?
Christoffer Dahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Denna fråga som rör avtalsrätten behandlas i avtalslagen (AvtL)I 1 § AvtL utläses att ett avtal kommer till stånd genom att anbud och en accept (ett svar på budet) som överensstämmer med varandra. I normalfallet sluts ett avtal genom att köparen ger ett bud och säljaren godtar det. Enligt 6 § AvtL kan en accept räknas som ett nytt bud (lagen benämner denna typ som oren accept) om svaret innehåller ett nytt villkor. I ditt fall lägger du till ett villkor när du antog anbudet såvida varan gick att skicka. Denna accept överensstämmer inte fullständigt med anbudet vilket enligt lagen innebär att du skickat ett motförslag tillbaka till den potentielle köparen. I svensk rätt är anbudsgivare (köparen när den la budet, men senare du när du la ett motförslag) bunden av sitt anbud under en acceptfrist (viss betänketid att ta ställning till budet). I 7 § AvtL framgår att man kan ta tillbaka sitt anbud innan motparten tagit del av den. I detta fall framgår inte när, eller om du talat om för motparten att du inte avser att skicka varan som den trodde. Om du talade om detta för personen innan denne hunnit ta del av ditt svar är du inte bunden av ditt anbud. Men om så inte är fallet är du, enligt min bedömning, bunden av ditt anbud. I dagens samhälle används denna bestämmelse väldigt sällan; med tanke på att kravet inte är att en part ska ha läst meddelandet, utan endast att det nått fram. Och om konversation sker via digitala medier sker detta omedelbart efter avsändandet.Sammantaget i ditt fall tyder mycket på att ditt villkor om leverans tolkas som ett motförslag, av vilket du är bunden av till motparten hunnit ta ställning till det. I frågan framgår inte varför varan inte kunde skickas som tänkt men ur avtalslagen syn är du bunden av ditt anbud.Sist ska nämnas att frågor om avtal ingåtts eller inte styrs inte enbart av lag utan även sedvänjor (hur det brukar gå till i liknande fall) och att små omständigheter kan ge olika utfall.Hoppas att detta var svaret på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Kan man bli stämd för att man ändrat sig om en försäljning?

2018-10-11 i Anbud och accept
FRÅGA |Hejsan! Skulle sälja min mammas krockskadade bil. Eftersom jag inte hade ngn aning om vad bilen kunde tänkas säljas för skickade jag samma meddelande till ett gäng personer som annonserade i tidningen att dom köper krockskadade bilar. Frågade vad dom skulle betala för bilen. Blev fullkomligt nerringd hela dagen. Alla med samma jargong, vill köpa bilen men måste se den först. Blev så stressad av situationen att jag meddelade alla utom en att bilen ej längre ska säljas. Sålde till den den första som ringde mig på morgonen. Idag har en annan "köpare" ringt mig 95 gånger! Med 1 minuts mellanrum. Han har även ringt min mamma (som bilen stod skriven på) samt min pappa. Han hotar om att skicka en stämning för att han påstår att jag lovat honom att få köpa bilen och nu har sålt den till en annan. Sen ändrade han sig och säger att vi ska komma överens om en summa som han vill ha, så skulle han inte skicka ngn stämning. Skulle aldrig betala men nu till Min fråga, är det ens möjligt att stämma ngn för detta?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Regler om ingående av avtal finns i avtalslagen (AvtL). Inom svensk rätt är såväl anbud som accept bindande, vilket innebär att de som huvudregel inte kan återkallas (1 § AvtL). Anbudsgivaren, dvs den som erbjuder sig att sälja något, är bunden av sitt anbud tills motparten väljer att anta anbudet eller förkasta det. Anbudet kan även löpa ut om anbudsgivaren givit motparten en viss tid inom vilken svar ska ha inkommit, alternativt ska svar ske inom skälig tid (2 § AvtL).Det är skillnad mellan anbud och utbudFör att något verkligen ska räknas som ett anbud krävs att det är ett erbjudande eller löfte, med ett preciserat innehåll som riktar sig till en bestämd adressat. Erbjudandet måste vara utan reservation om att anbudet inte är bindande. Ett anbud kan t.ex. uppkomma om du erbjuder en viss person att köpa bilen för 10.000 kronor. Om du gör det är du bunden av ditt anbud tills vederbörande antingen tackat ja eller nej. Har du inte gett någon tid inom när svar måste ha inkommit ska svaret ha inkommit inom skälig tid. Vad som är skälig tid varierar från fall till fall och är t.ex. beroende av vad det är för vara.Nu vet jag inte exakt hur du formulerat dig när du kontaktat de presumtiva köparna. Av vad jag kan utläsa av din fråga verkar det dock som att du kontaktat dem och frågat vad de skulle betala för bilen. Om så är fallet är det enligt min bedömning inte tillräckligt precist för att utgöra ett anbud. Din förfrågan är snarare att se som ett utbud (jfr 9 § AvtL). Ett utbud brukar rikta sig till en obestämd krets och närmast utgöra en uppfordran till enskilda att själv lämna ett anbud. Så verkar fallet vara; din förfrågan om vad de kan tänka sig att betala för bilen ger dem en möjlighet att lämna ett anbud (t.ex. "Jag vill köpa bilen för 10.000kr"). I det läget är den du kontaktat anbudsgivare och bunden av sitt anbud, du kan då välja att antingen anta anbudet eller förkasta det. Om du tackar ja till ett sådant anbud är även du bunden.Avtalsbrott är grund för stämningOm en part bryter mot ett bindande avtal kan motparten inlämna en stämning. Vederbörande kan yrka att du ska fullgöra avtalet. Det innebär att om du ingått ett bindande avtal och struntar i det kan domstolen besluta att du måste sälja bilen för det utlovade priset. Är det inte längre möjligt att sälja bilen (t.ex. för att du sålt den till någon annan) kan din motpart istället begära skadestånd för avtalsbrottet.Det är din motpart som har bevisbördanHuvudregeln är att det inte finns något formkrav för hur ett avtal ska ingås. Vissa avtal kräver skriftform för att vara giltiga (t.ex. husförsäljning). Ett avtal om att sälja en bil finns det däremot inget formkrav för. Ett sådant avtal kan ingås såväl muntligt som skriftligt. Däremot är det betydligt lättare att bevisa ett skriftligt avtal än ett muntligt sådant.Om den besvikna "köparen" i ditt fall skulle stämma dig har vederbörande bevisbördan. Enligt svensk rätt är det nämligen den som påstår något som ska visa det. Om han påstår att ni har ingått ett avtal måste han även kunna bevisa det, det räcker inte att han säger att så har skett.Sammanfattningsvis är min bedömning, utifrån hur du ställt din fråga, att din förfrågan inte utgör ett bindande anbud du kan bli stämd för. Eftersom mannen som kontaktar dig verkar vara ute efter pengar är det möjligt att han försöker skrämma upp dig för att få dig att betala. Skulle han ändock välja att stämma dig är det han som har hela bevisbördan.För det fall att du skulle bli stämd kan det vara en god idé att anlita en jurist som företräder dig. För det ändamålet kan jag varmt rekommendera att du bokar tid med någon av våra erfarna jurister hos Lawline.Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!Vänligen,