När måste ett muntligt anbud accepteras för att ett bindande avtal ska komma till stånd?

2019-02-03 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej!Min sambo har provat en brudklänning som hon tyckte om och muntligt sagt till säljare att hon funderat på att köpa den. 2 veckor senare hör hon sig för om var fakturan är som de lovade att skicka samma vecka. Utan vidare kontakt eller svar på förfrågan, ca 2 månader senare skickar företaget en faktura och ett skriftligt betalningskrav via SMS (för något hon inte uttryckligen sagt att hon ska ha eller skriftligt bundit sig till att betala), där det står att de beställt klänningen hon ville ha och att hon nu måste betala den.Är hon skyldig att betala trots att hon inte betalat in någon summa eller lämnat annan indikation av godkännande för klänningen? Räknas förfrågan muntligt om en faktura som ett godkännande för företag att beställa hem en vara utan att fått någon form av handpenning eller skriftligt/inspelat godkännande att göra detta?
Ava Setayesh |Hej,Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!Anbud och acceptEtt anbud är det första ledet i slutande av ett avtal. Först lämnar något ett anbud varpå någon därefter accepterar anbudet (accept). I samband med att din sambo hört av sig till säljaren och begärt en faktura för brudklänningen så anses detta vara ett anbud. Den som ger ett anbud eller en accept är bunden av anbudet eller accepten enligt den s.k. löftesprincipen (1 § fösta stycket avtalslagen). När måste ett anbud accepteras för att ett bindande avtal ska komma till stånd?Vid skriftliga anbud ska accepten komma anbudsgivaren till hands inom skälig tid om inte anbudsgivaren har bestämt en viss tid (3 § första stycket § avtalslagen). Med skälig tid avses den tid som anbudsgivaren rimligtvis kunde beräkna vara bunden av anbudet och den tid det tar att skicka accepten. Om anbudet gavs muntligen måste accepten ges omedelbart för att ett bindande avtal ska anses komma till stånd (3 § andra stycket avtalslagen). Här är alltså anbudsgivaren enbart bunden av sitt anbud om hen får accepten omedelbart. Då din sambo har gett ett muntligt anbud och inte fått någon accept omedelbart, har ett bindande avtal inte kommit till stånd. Din sambo är således inte skyldig att betala. Jag föreslår att din sambo kontaktaren säljaren snarast och förklarar att något avtal inte har slutits samt att hen inte tänker betala fakturan. Hoppas du fick svar på dina frågor. Om du har några fler frågor eller funderingar är du välkommen åter.Med vänliga hälsningar,

Får man ändra en offert?

2019-01-26 i Anbud och accept
FRÅGA |Har haft inbrott i fritidshuset. Flera fönster krossade. Fick offert från glasmästare 7910 kr eller 9585 kr inkl moms. Fakturan kom ock då begärde glasmästaren 13 935 kr.Har de rätt att ändra offerten?
Emilia Hallberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Om jag förstått din fråga rätt så undrar du om glasmästaren i fråga har rätt att ändra den offert som du accepterat.Vad gäller?Om en offerten föreskriver att ni ska erhålla en ny glasruta samt arbete till en kostnad av 9585 kr inkl. moms så har glasmästaren inte någon rätt att höja priset om denne har glömt bort att räkna med en del av arbetskostnaden i offerten. Detta misstag ligger på näringsidkarens sida. Skulle det emellertid vara så att du när du mottog offerten insåg eller borde ha insett att glasmästaren glömt bort att räkna med arbetskostnaden i priset gäller inte offerten, utan då har glasmästaren rätt till det högre priset. Denne har dock bevisbördan för att du insett eller borde ha insett att det förelegat fel i offerten.Att en offert gäller som avtalat pris beror på att offerten enligt avtalslagen är att anse som ett anbud från glasmästaren att utföra det beställda arbetet till det angivna priset. När man sedan accepterat offerten har man ingått ett avtal med näringsidkaren i enlighet med offerten. Lagreglering angående ändring av offertAtt priset som framgår av offerten gäller enligt konsumenttjänstlagen framgår av 36 § konsumenttjänstlagen. Skulle det dock vara så att näringsidkaren inte har lämnat någon offert utan endast en ungefärlig prisuppgift gäller att denne max får kräva ersättning som överstiger denna prisuppgift med 15 % enligt samma paragraf. Det framgår även av 35 § konsumentköplagen att det pris som framgår av offerten gäller om denna lag istället är tillämplig på situationen.Bestridande av fakturaDet du kan göra är att kontakta glasmästaren och bestrida fakturan med hänvisning till det pris som framgår av offerten. Du kan påvisa att ni slutit ett avtal utifrån den offert du erhållit och att du accepterat det pris så det framtid som rimligt. Skulle glasmästaren inte acceptera din invändning kan du betala den del av fakturan som framgår av offerten för att inte hamna i dröjsmål med betalningen. Det är viktigt att du på ett tydligt vis bestrider fakturan, vilket rekommenderas att göras skriftligen, då det underlättar vid bevisbörda. Där ska även skäl anges till varför du bestrider fakturan. Detta kan i sin tur leda till att glasmästaren istället får vända sig till domstol om denne fortfarande anser att hen har rätt till den summa hen fakturerat till dig. Hoppas att svaret var till er hjälp!Vänligen,

Utkast till avtal och ansvar över utkastet

2018-12-29 i Anbud och accept
FRÅGA |När blir ett utkast till avtal ett avtal ?Vilket ansvar har den som skriver utkastet till avtalet ?
Joel Åkerlind |Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor.Utkast till avtalEtt utkast till ett avtal blir ett avtal när parterna bestämmer att utkastet är klart och accepterar det.Även i de fall parterna tillsammans, eller enskilt, arbetar fram utkast på avtal, uppstår en bundenhet (ett avtal) mellan parterna först när de har accepterat det. Parterna kan också komma överens om att avtalet måste vara skriftligt och att de därmed inte muntligen kan komma bli bundna av det. Detta framgår av 1 § avtalslagen.Ansvar till utkastet för avtaletDen som skriver utkastet ska först och främst se till att utkastet representerar vad parterna vill. Om en part försöker gömma villkor eller få in ändringar i hopp om att den andra inte ska märka, kan det vara en grund för att avtalet är ogiltigt med anledning av svek, 30 § avtalslagen.Jag hoppas du har fått svar på dina frågor. Du är varmt välkommen att ställa fler frågor!Med vänlig hälsning

Vän erbjöd sig att laga min bil. Den stod på hans tomt utan att bli lagad. Kan vännen ta ut en parkeringsavgift?

2018-11-06 i Anbud och accept
FRÅGA |En bekant erbjöd sig att felsöka min bil när den gått sönder. Bilen fraktades till dennes tomt och stod där i tre månader utan att bilen blev lagad. Efter tre månader åkte jag dit och hämtade den.Kan det tolkas som att jag har hyrt parkeringsplats av honom nu? Kan han skicka faktura för hyra av parkering? Som jag fattat det så gäller fri hyressättning för parkering. Skulle fakturan kunna bli hur hög som helst isf? Man skriver ju sällan kontrakt med bekanta så det har inte skett i detta fallet heller.Tanken var ju dock aldrig att hyra parkering utan bara att få bilen felsökt.
Hilda Jeppsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En vän erbjöd sig att laga din bil. Bilen stod på hans tomt i tre månader utan att bli lagad. Ni har inte skrivit något kontrakt om lagning eller en parkeringsavgift. Din fråga är om din vän kan ta ut en parkeringsavgift, alltså om det föreligger ett avtal om hyra för parkering.För att ett avtal ska vara bindande ska det finnas ett anbud och en accept. Det kan t.ex. ske muntligt eller via ett kontrakt eller avtal. Även praxis mellan parterna kan spela in, till exempel om du och din än tidigare har haft ett avtal om lagning och hyra. Då kan det tolkas som att det faktiskt finns ett avtal, även om ni inte specifikt har avtalat om det i denna situation. Det är den som påstår att det finns ett avtal som har bevisbördan (ska bevisa) det. Alltså: om din vän påstår att ni har ett avtal om hyra för parkering så ska din vän bevisa att ett sådant avtal finns. SammanfattningOm vännen menar att det faktiskt finns ett avtal så ska han bevisa det. Om du och din vän inte tidigare har slutit ett avtal om lagning och hyra av en bil, och ni inte har avtalat om något sådant denna gång, så tolkar jag det som att din vän inte kan ta ut en parkeringsavgift. Det vore oskäligt om du blir betalningsskyldig för något du inte har gått med på.Hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Vem ska man vända sig vid fel i vara?

2019-01-29 i Anbud och accept
FRÅGA |Jag har ett kylskåp som låter illa. Tillverkaren säger att det är inom specifikationerna och inte ett fel på produkten, men säger att jag kanvända mig till återförsäljaren för att reklamera. Återförsäljaren säger att de inte kan göra det, utan hänvisar mig tillbaka till tillverkaren. Vad gäller? Har återförsäljaren skyldighet att hjälpa mig trots att tillverkaren säger att det inte är ngt fel på produkten?
Filip Braun |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline! Innan vi konstaterar vem du ska vända dig till, måste det först fastlås huruvida det föreligger fel i kylskåpet eller inte. Eftersom att du är konsument, är konsumenköplagen (KköpL) tillämplig. Detta skulle kunna utgöra ett fel enligt 16 § 3 st. 3 p. KköpL, då den avviker från vad du med fog kunnat förutsätta, dvs att den låter mycket. Vidare har du reklamerat enligt 23 § KköpL, vilket är bra. Beroende på vilken påföljd du vill göra gällande återfinns det avhjälpande, hävning, skadestånd eller omleverans. Gällande vem du ska vända dig emot är det återförsäljaren. Detta därför att det är ni två som är avtalspart. Sedan får återförsäljaren i sin tur rikta sig mot tillverkaren, men det är inte ditt problem. Detta leder således till att du har rätt att åberopa påföljder gentemot återförsäljaren.Hoppas du är nöjd med svaret och du är varmt välkommen åter ifall du har fler funderingar!Mvh,

Gäller ett avtal från den dag det skrivits på av en part eller när båda parterna skrivit på det?

2018-12-29 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej! Min far startade ett AB där min syster är anställd sedan dag 1 för drygt 20 år sedan.De har bestämt att min syster en dag ska ta över företaget och för 7 år sedan var de tillslut tillsammans hos jurist som hjälpte dem forma ett överlåtelseavtal av aktier med 51% till min syster.Min far är 74 år, arbetar fortfarande ett par dagar i veckan men har fått en stroke så han troligtvis inte kommer att kunna arbeta särskilt effektivt igen om han kommer att arbeta.Det problem som nu uppstått är att min far ännu inte skrivit under avtalet och vid konfrontation så vill han inte heller göra det ännu då han plockar ut eget kapital som han tycker endast tillhör honom, säger sig inte ha en aning om vart avtalet tagit vägen och ser inga problem med detta. Min syster har vetat om att det ej varit signerat men arbetat på i god tro om att det en dag kommer att göras. Hon har påmint honom ett antal gånger genom åren och han har sagt att han ska.Detta avtal bör vara bevis på att ett muntligt avtal föreligger och jag är även vittne till att min far berättat att min syster ska ta över firman.Jag vet inte hur överlåtelsen är utformad men vad gäller idag om ett avtal som upprättades för 7 år sedan inte är signerat? Om det signeras nu - gäller det då från nu eller retroaktivt från den dag det gjordes?Om det inte signeras - vart går man vidare?Tack på förhand!
Matilda Hetlesaether |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Förutsättningarna för ett giltigt avtal hittar du i lag [1915:218] om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område [avtalslagen]. För ett avtals giltighet finns det inga speciella formkrav för själva upprättandet vilket medför att ett avtal är giltigt när det ingås muntligt, skriftligt eller genom att avtalsparterna agerar som att ett avtal finns även om det inte upprättats ett formellt avtal. Det som krävs för att ett avtal ska vara bindande är dock att anbud och accept ges från parterna. Ett anbud är ett förslag på avtal och accept är ett slags svar från mottagaren att hen vill ingå avtalet. Själva anbudet och accepten har inte heller några speciella formkrav berörande hur de ska komma till uttryck. Givetvis måste det ändå vara tydligt för båda parterna att det är ett avtal som ingås. I ditt fall innebär detta att din systers muntliga överenskommelse med din far om aktieöverlåtelser är ett giltigt avtal. Problematiken ligger snarare i möjligheten att bevisa att avtalet faktiskt existerar. Som bevisning kan en använda sig av inspelningar eller dokument som visar på att avtalet ingåtts, men även ditt vittnesmål kan fungera som bevis vid en eventuell domstolsprövning. Vad som är viktigt att komma ihåg är att ditt vittnesmål eventuellt kan sakna väsentlig tyngd eftersom du är syster till personen som väcker talan och därmed kan anses ha en slags partiskhet till henne. Samtidigt är motparten också din far vilket kan tala för att du inte är mer partisk till någon av dem. Det är dock en bedömning som domstolen kommer göra och något jag inte kan säga med säkerhet, men likväl är det något viktigt att tänka på. Om din syster inte lyckas visa det muntliga avtalets existens kan hon i andra hand försöka gå på det skriftliga överlåtelseavtalet som upprättades för sju år sedan under förutsättningen att er far vill skriva på avtalet samt att avtalet inte hade en angiven tidsfrist på när underskriften/svaret skulle ges från din far. Om en sådan tidsfrist är angiven och denna vid detta laget är utgången, har det skriftliga avtalet förfallit. Då har du i sådana fall bara det muntliga avtalet kvar som bevis för att en överenskommelse har träffats om aktierna. Om en sådan tidsfrist däremot inte är angiven kommer det skriftliga avtalet inte vara giltigt förrän er far skrivit på det. Det kommer alltså inte gälla retroaktivt utan kommer gälla från den dag som underskriften görs. Hur kan du gå vidare med detta?Om det skulle vara så att er far inte vill skriva på överlåtelseavtalet och att din syster och er far enbart har den muntliga överenskommelsen att gå på som er far heller inte vill erkänna, kan ni välja att ta frågan till domstolen. Eftersom detta är en tvist mellan din far och din syster är det din syster som måste väcka talan mot din far i tingsrätten på den ort där er far bor [10 kap. 1 § RB]. Hon bör väcka en s.k fastställelsestalan för att fastställa att ett avtalsförhållande finns mellan henne och fadern [13 kap. 2 § RB]. Om ditt vittnesmål är det enda beviset din syster har kan det bli svårt att bevisa det muntliga avtalets existens. Risken finns att din syster förlorar i rätten och får betala rättegångskostnader både för sig själv och för er far [18 kap. 1 § RB].Istället för att gå till domstol kan din syster kontakta ett medlingsinstitut som kan hjälpa henne att nå en överenskommelse utan att några rättegångskostnader behöver betalas. Dessutom går förfarandet snabbare vid medling än vad det gör i domstol. För att medling ska vara möjligt krävs det dock att er far går med på det. Det kan också vara bra att välja medling istället för en rättegång när situationen är sådan att parterna vill behålla relationen som de har till varandra och i samförstånd kan komma fram till en kompromiss. När en tar saken till domstol har situationen oftast gått så pass långt att det finns en ovillighet mellan parterna att prata med varandra och de brukar oftast inte bry sig om den fortsatta relationen utan vill bara lösa konflikten. Om din syster och din far vill bevara både en affärsmässig och en personlig relation till varandra rekommenderar jag att de använder sig av medling istället.Hoppas du fick svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig igen om du undrar något. Du kan nå mig på min mejl.Med vänlig hälsning,

Ingående av avtal genom konkludent handlande

2018-11-07 i Anbud och accept
FRÅGA |Jag är konsult och hade ett avtal med en kund som gick ut 28 februari. I slutet av februari mejlade jag priserna som gällde om de ville anlita mig from 1/3 och fick respons på mejlet. De svarade att de inte skulle anlita mig mer. Efter 1/3 blev jag dock inringd och jag frågade då om ägaren var medveten om att jag blev inkallad, fick svaret att det var han. När fakturan kom vägrar företaget att betala något, för de tycker att jag är för dyr. Har de rätt att vägra betala eller hävda att de skall betala enligt taxan i det gamla avtalet?
Gustaf Åleskog |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns flera sätt för avtalsbundenhet enligt svensk rätt. Ett av sätten är just att avtal ingås genom konkludent handlande. Ofta handlar det om att en avtalspart har varit aktiv i avtalsförhandlingar, därefter varit passiv och senare handlat på ett sådant sätt att motparten verkligen har anledning att tro att avtalet har ingåtts.Konkludent handlande finns inte lagstadgat utan framgår av praxis. T.ex. rättsfallet NJA 1961 s 658 där ett bolag levererat elspisar och kylskåp till en kommun. Eftersom kommunen kvitterat ut varorna (dvs. agerat konkludent) kunde de inte undgå betalningsskyldighet. Av din fråga framgår att du skickat en prislista om de vill anlita dig från och med 1/3 vilken de tackar nej till. När de sedan ringer och kallar in dig igen måste det ses som en accept av det anbud som du har skickat till företaget. Om det blir en tvist om huruvida det finns ett avtal och/eller vad det avtalet innehåller råder jag dig att ta kontakt med våra jurister, här.Hoppas att du fick svar på din fråga och ställ gärna följdfrågor om det är något mer du undrar över!

Anbud och accept enligt avtalslagen

2018-10-31 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej! Jag blev intresserad av en asfaltmaskin nyligen som jag hittade för 200 000kr. Jag ringde & stämde upp en träff med säljaren kl 13.00 för provkörning. Efter provkörningen ville jag tänka på saken & lovade att ge besked till säljaren före kl 17.00, vilket säljaren accepterade. Men efter 17.30 kom tydligen en annan kund & köpte asfaltmaskinen för 210 000 kr. När jag återkom kl 19.00 & ville köpa maskinen var den alltså redan såld. Nu har jag 3 frågor: finns det något jag kan göra i denna situation, isåfall vad? Hade försäljaren laglig rätt att sälja bilen innan jag återkom? (Varför?) & (utav ren nyfikenhet) vad kallas den tid innan 17.00, enligt avtalslagen?
Emelie Söderman |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Att ni stämde träff för provkörning och du bad om att senare få återkomma om besked innebär inte att ni har ingått ett avtal med varandra och att säljaren därmed är förpliktigad att sälja asfaltmaskinen till dig. Utgångspunkten är att en part blir förpliktad därför att parten vill det, s.k viljeteorin. Avtal kommer till stånd genom att en anbudsgivare ger ett anbud som en motpart antar genom en accept, t.ex genom att säljaren erbjuder dig att köpa maskinen för visst pris eller att du erbjuder dig att betala ett visst pris för maskinen. I det fallet har någon av er lämnat ett anbud som det är upp till motparten att acceptera eller inte. Ett skriftligt anbud kan tas tillbaka intill dess att det har accepterats. Ett muntligt anbud kräver i princip omedelbar accept. Låt säga att säljaren muntligen erbjuder dig att köpa asfaltmaskinen för 200.000 kr varpå du vill fundera på saken och hör av dig senare för att acceptera anbudet. Din accept kommer då att utgöra nytt anbud i lagens mening, eftersom muntliga anbud måste accepteras i princip direkt, och det blir därmed upp till säljaren om denne vill sälja till dig eller inte. För att ett anbud ska vara bindande måste det framgå uttryckligen. Det räcker inte att en part tänker att denne vill bli bunden, parten måste kommunicera sin vilja genom att t.ex säga det, skriva det eller genom sitt uppträdande ge uttryck för det (35§ avtalslagen e contrario). "Betänketiden" mellan anbud och accept kallas för acceptfrist. För skriftliga anbud gäller att anbudsgivaren under denna tid i princip inte får återkalla anbudet; anbudsgivaren är alltså ensidigt bunden av sitt löfte under acceptfristen. För muntliga löften gäller som ovan nämnt ingen ensidig bundenhet. Den som mottar ett muntligt anbud och vill sluta avtal ska omedelbart anta anbudet. Därför gäller i praktiken ingen legal acceptfrist för muntliga löften (3§ 2st. avtalslagen), såvida in den som avger ett muntligt anbud förklarar att han åtar sig ensidig bundenhet. Det innebär att om säljaren erbjudit dig att köpa asfaltmaskinen för 200.000 kr så måste han förklarat att denne anser sig ensidigt bunden av sitt anbud för att du ska få tänka på saken och återkomma. I annat fall är säljaren inte bunden av sitt anbud och har således rätt att sälja till någon annan istället. För att svara på din första fråga finns det alltså tyvärr inget du kan göra i den här situationen om dialogen mellan dig och säljaren varit muntlig, förutsatt att säljaren inte erbjudit dig att köpa asfaltmaskinen och uttryck att han anser sig ensidigt bunden av sitt anbud. Om säljaren har gett dig ett skriftligt anbud är han bunden under den s.k acceptfristen, som ska vara skälig. Man tar hänsyn till å ena sidan hur lång betänketid anbudsmottagaren - du - behöver och å andra sidan hur lång tid det är rimligt att anbudsgivaren - säljaren - är ensidigt bunden. Av din fråga framgår att du hörde av dig till säljaren samma dag, vilket får anses som en skälig acceptfrist. Förutsättningen här är alltså att säljaren har givit dig ett skriftligt anbud om att få köpa asfaltmaskinen. Om så är fallet är han bunden av sitt anbud och du kan då göra gällande att han är skyldig att sälja asfaltmaskinen till dig för överenskommet pris. Tyvärr kan jag inte ge dig ett mer utförligt svar då jag inte vet hur dialogen varit mellan dig och säljaren (muntlig eller skriftlig) samt var som har sagts mellan er. Om du inte har fått svar på din fråga är du varmt välkommen att återkomma med ytterligare frågor!Med vänlig hälsning,