Avtals ingående vid annons

2020-12-16 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej, Jag ska sälja min segeljolle och har satt ut annons med priset 15 000 kr.Jag har fått flera intresserad spekulanter, bland dem en gammal skolkamrat som är beredd att betala det begärda beloppet. Det är bara det att jag inte vill sälja till min skolkamrat, han är så slarvig med alla grejor han äger och jag vill inte att min fina segeljolle ska bli förstörd. Kan jag låta bli att sälja till min skolkamrat?
|Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.I Sverige råder avtalsfrihet. Det innebär att man har möjlighet att fritt välja vem man vill ingå avtal med, och vad avtalets innehåll ska vara. Man har därför rätt att neka en motpart att ingå avtal utan att ange någon särskild grund för det. Avtalsfriheten är inte stadgad i någon särskild lag utan är en allmän rättsprincip. För att ett avtal ska komma till stånd krävs typiskt sett ett anbud och en accept. Förenklat innebär det att vi först har en avtalspart som lägger ett förslag till avtal (ett anbud), och att när detta godtas av motparten (accept) är avtalet ingånget. Din annons är dock inte att se som ett anbud, eftersom annonser och liknande öppna erbjudanden snarare är att se som ett utbud än ett anbud. Ni har därför inte träffat ett avtal bara genom att din skolkamrat har svarat på annonsen.Du är alltså inte skyldig att ingå ett avtal med din skolkamrat, och behöver därmed inte sälja segeljollen till honom om du inte vill.Hoppas du fick svar på din fråga!

Vad innebär en accept?

2020-11-30 i Anbud och accept
FRÅGA |HejVad innebär en accept?
Siva Arif |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En accept innebär att man accepterar annans anbud. Ett exempel är att någon frågar dig om du vill köpa en viss sak för en viss summa, t.ex. 100 kr. Meddelar du att du vill köpa saken för 100, så kallas detta accept. Du har alltså godkänt anbudet och dess villkor. Jag vill även upplysa dig om att det finns olika typer av accepter. Om du direkt accepterar anbudet på 100 kr kallas det ren accept. Om du istället svarar att du vill köpa saken, men inte för 100kr utan för 80kr (eller lägger till villkor som inte fanns i anbudet, så är ditt svar en så kallad oren accept. Denna gäller då som ett nytt anbud, och säljaren får då välja att acceptera det eller avböja.Vänligen,

Innebar mitt telefonsamtal med en blocket-spekulant ett bindande avtal?

2020-11-01 i Anbud och accept
FRÅGA |Jag har efter mycket vånda bestämt mig för att sälja min skivsamling. Lägger ut en annons på blocket där jag beskriver samlingen med ord och några bilder. 15 minuter efter inlägget får jag ett samtal där personen vågar om de finns kvar. Jag skrattar lite och säger att du är den förste som ringer. Vi pratas vid lite medans jag går min lunchpromenad med min kollega. han frågar om skick och berättar om UPS som jag kan anlita för att skicka skivorna om det blir affär. Jag säger att jag är lite upptagen nu men jag har hans nummer och kan höra av mig senare. Säger också "vi får se vad som händer". under lunchen fick jag ytterligare tre-fyra samtal. Väl tillbaka på jobbet hade jag cirka 20 mail. Det blev sug efter mina skivor. En kontakt jag har erbjuder mig 3000:- mer än utgångspriset och erbjuder sig att hämta alla 500 skivorna själv. Jag är pressad och säger okey. Jag tar bort annonsen och tänker skicka ett meddelade till dem jag har pratat med men han som ringde först skickar en massa meddelande, är arg och hotar med stämning. Jag struntar i all konversation med honom och nu idag skickar kopior på sin stämningsansökan. Jag har aldrig lovat honom någon affär, min kollega som går bredvid mig kan vittna om hela mitt samtal. Alltså det är enligt mig ingen muntlig överenskommelse vilket han tycker. Han har gjort en egen värdering av vad han tror att samlingen är värd och vill ha 15 000:- av mig. Han har aldrig sett den. FRÅGA: Har han överhuvudtaget något att hämta här?
Hanna Palmkvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du främst undrar om denna person har rätt eller fel uppfattning om huruvida ni ingått en överenskommelse eller inte, men även om den ersättning han begär är rimlig, om en överenskommelse anses ha ingåtts. Frågan rör därmed dels avtalsbundenhet vilket regleras i avtalslagen, dels skadestånd på grund av köpeavtal mellan två privatpersoner vilket regleras i köplagen. När blir man bunden vid en överenskommelse?Avtalsbundenhet kan uppstå först efter att någon lämnat ett anbud till dig, dvs sagt sig vilja köpa skivsamlingen, och du accepterat anbudet (1 § avtalslagen). Din annons utgör inte ett anbud, eftersom det inte riktar sig till en tillräckligt bestämd krets. Den utgör istället ett utbud, en uppmaning till andra att lämna anbud, och denna är du inte bunden vid. Det kan vara svårt att dra en gräns mellan ännu icke bindande förhandlingar och bindande anbud/accept. I varje enskilt fall ska personens uttalanden och även beteenden beaktas, samt hur dessa rimligtvis kan ha uppfattats av motparten. Även uttalanden som inte direkt uttryckligen utgör en viljeförklaring att ingå avtal kan utgöra en bindande accept om de i samband med personens beteende rimligen kunde tolkas som en vilja att ingå avtalet. Är samtalet att anse som en bindande överenskommelse? Man behöver med andra ord inte uttryckligen lova någon en affär för att bli bunden, men med hänsyn till hur du beskriver situationen borde dina uttalanden och ditt beteende inte rimligen ha gett ett sådant intryck att motparten skäligen kunnat utgå ifrån att du ingick avtal. Detta är dock förstås svårt att säga med säkerhet, eftersom det är svårt att veta vad exakt som sades under ert telefonsamtal.Om han t.ex. uttryckligen sa "om det blir affär" i samband med att han berättade om UPS tyder det på att han inte tolkat dina uttalanden som en bindande accept. Ditt uttalande om att ni "får se vad som händer" skulle kunna tolkas som att du förtydligar att ni inte ingått avtal ännu, men beroende på sammanhanget kanske motparten tolkade det som att ni får se om du kommer använda dig av UPS eller inte. Den som påstår något ska enligt huvudregeln i svensk rätt behöva bevisa detta. Med andra ord är det den andre personen som i en tvist i domstol skulle behöva styrka att du accepterade hans anbud och ingick ett bindande avtal under telefonsamtalet. Sammantaget är det inte omöjligt att motparten i och för sig fick intrycket att ni nådde en bindande överenskommelse, men för att han ska få framgång i domstol behöver han ha stöd för att han skäligen kunnat utgå ifrån att avtal ingåtts. Med tanke på hur förbehållsamt du tycks ha uttryckt dig ser hans chanser för framgång dåliga ut. Är 15 000 kr skälig ersättning för avtalsbrott?Om han trots allt skulle få framgång i domstol och det skulle anses att ni ingått ett bindande avtal skulle du anses ha hävt köpet utan befogad anledning. I en sådan situation har köparen rätt till skadestånd motsvarande skillnaden mellan priset enligt det brutna avtalet och varans gängse pris (69 § köplagen), om köparen inte gjort ett täckningsköp (dvs köpt en likvärdig vara från en annan säljare). Med gängse pris får förstås marknadspriset, vilket här skulle utgöra vad du i slutändan sålde skivsamlingen för. Alltså skulle ersättningen inte uppgå 15 000 kr, utan snarare utgöras av skillnaden mellan vad han erbjöd och vad du i slutändan sålde skivsamlingen för. Högsta Domstolen har behandlat ett liknande fall på detta sätt (NJA 2016 s. 1195, p. 23). Lycka till, och om du har fler funderingar är du varmt välkommen att återkomma med en ny fråga till oss. Med vänlig hälsning,

Är jag bunden av mitt anbud?

2020-10-13 i Anbud och accept
FRÅGA |En bekant till mig la ut på Facebook att hon säljer ett par byxor som jag blir intresserad av. Inlägget består av en bild på byxorna och text "Säljer helt nya byxor pga passar ej mig. Säljes för 400 kr eller högsta bud." Jag ville köpa och skickade privat ett meddelande på Facebook till henne och skrev "Köper för 600 kr!", men ångrade mig direkt då jag insåg det var lite för mycket pengar. Jag ringde direkt upp henne och säger att jag vill dra tillbaka mitt anbud. Är jag då bunden av anbudet om hon inte hade hunnit se meddelandet med anbudet?Och om hon hade läst anbudet innan jag ringde, är jag då bunden av det?
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln enligt svensk rätt är att anbud och accept är bindande för anbudsgivaren och acceptgivaren, vilket följer av löftesprincipen som regleras i 1 § Avtalslagen. Det finns dock ett lagstadgat undantag från detta vilket anges i 7 § Avtalslagen. Där anges att det finns en möjlighet till återkallelse av ett anbud eller en accept. Återkallelsen är endast giltig om mottagaren tar del av den innan eller samtidigt som denne tar del av anbudet eller accepten. Du är alltså inte bunden av anbudet om det är så att säljaren inte hade hunnit ta del av det vid tillfället då du kontaktade henne för att återkalla det. Om säljaren å andra sidan hade hunnit ta del av anbudet innan du kontaktade henne så är du bunden av det.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vad innebär anbud?

2020-11-30 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej jag skulle vilja veta anbud betyder
Siva Arif |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett anbud är ett erbjudande från en part om att ingå ett avtal med en annan part. Erbjudandet riktar sig till en bestämd mottagare och är tillräckligt utförligt föra att mottagaren ska kunna svara ja och därmed acceptera att avtal sluts mellan parterna. Vänligen,

Kan en säljare ändra priset på en vara innan köp?

2020-11-20 i Anbud och accept
FRÅGA |hej, jag vill köpa en hund och ser en hund annonserad utaan angett pris. jag ringer då upp hunduppfödaren fö ratt fråga lite om hunden. då säger han att han vill ha 10 000kr för hunden. jag tyckte det var lite mycketr pengar så jag ber om att få återkomma.under tiden pratar då hunuppfödaren med en kompis som säger att han lätt borde begära åtminstånde 14000kr. några dagar senare ringer jag upp ingen och säger att jag vill köpa hunden till det priset vi sa, med då däger uppfödaren att han nu ville ha 14000kr får hunduppfödaren göra på detta vis när han hade lovat ett annat pris?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!När säljaren säger till dig att han vill ha 10 000 kr för att sälja hunden till dig lämnar han ett anbud. Ett anbud är bindande för den som lämnar det (1 § AvtL). Säljaren är dock inte bunden av anbudet i all evighet. Jag tolkar det som att säljaren inte angav hur lång betänketid du hade på dig. Eftersom inget angavs gällande betänketid, och anbudet gavs muntligen så måste du antingen acceptera eller avvisa anbudet omedelbart (3 § 2 stycket AvtL). Eftersom du inte accepterade anbudet omedelbart är säljaren inte bunden av det. Det innebär att säljaren har rätt att ändra priset på hunden nästa gång du ringer. Om säljaren dock godtagit att du skulle återkomma med svar några dagar senare kan han ändå anses bunden av anbudet och tvingas därför stå fast vid det först sagda priset på 10 000 kr. Det är dock något som kan bli svårt att bevisa. Min bedömning är därför att det lär bli svårt för dig att få igenom köpet för det första priset om inte säljaren frivilligt går med på det. Min rekommendation är att prata med säljaren och se om ni kan komma fram till en kompromiss gällande priset. Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt! Vänliga hälsningar,

Måste muntliga anbud antagas omedelbart?

2020-10-20 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej! Jag såg en annons på blocket om en soffa som jag var intresserad av men det stod inget pris. Jag ringde säljaren och frågade hur mycket han var villig att sälja den för. Han sade då 1500 kr, varpå jag svarade att jag behövde tid på mig att fundera. Två dagar senare ringde jag honom för att säga att ja ville köpa soffan men då sade han att han hade sålt den till någon annan. Kan han göra så?
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I 1 kap 3 § 2 st anges att muntliga anbud måste antagas omedelbart, såvida man inte har avtalat om en längre acceptfrist. I detta fall rör det sig om ett muntligt anbud, eftersom säljaren per telefon erbjöd dig att få köpa soffan för 1500 kr. Ni avtalade inte om någon längre acceptfrist, varför det muntliga anbudet skulle ha antagits direkt om det var så att du ville köpa soffan. Det var alltså helt okej för säljaren att sälja soffan till någon annan.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

När uppstår avtalsrättslig bundenhet vid muntligt avgivna anbud?

2020-10-09 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej, vid försäljning av bilar ingick jag (säljare) och motparten (köpare) ett muntligt avtal om pris och bilar. när vi väl sågs för att byta pengar och papper, så ville motparten även ha varorna i dessa bilar. Och detta gick vi inte med på. Motparten ville då backa av och hitta en offert för reparation av bilarna, och skulle höra av sig inom 2 veckor, vilket han aldrig gjorde. Bilarna står på hans egendom. Flytten av bilarna skedde utan att vi varken sa ja eller nej till flytt (alla inblandade trodde att affären skulle gå igenom)Jag undrar hur jag ska gå tillväga här. Tilläggas ska att motparten fick det pris han önskade och sade att han då inte skulle pruta på plats. Alla var medvetna om att bilarna var i okänt skick.Vem ska stå för transport av fordonen tillbaka till våran egendom?
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,UTREDNINGJag tolkar ditt ärende enligt följande. Du har i egenskap av säljare slutit ett muntligt avtal om köp av bilar i vilket priset framgick och sedermera accepterades av motparten. Men i samband med att äganderättsövergången skulle ske ställda köparen upp ytterligare krav för köpets genomförande, vilket du motsatte dig. Köparen begärde då viss betänketid och skulle sedan återkomma inom två veckor, vilket du såvitt jag förstår gick med på. Någon återkoppling ägde dock aldrig rum. Däremot har köparen nu av för mig okänd anledning bilarna i sin besittning och denne verkar inte heller vilja fullfölja köpet och än mindre svara för transporten av dessa tillbaka till dig. Du undrar därför vad som gäller i den uppkomna situationen. Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av din fråga följer enligt nedan.Köplagen (KöpL).Brottsbalken (BrB).Lagen om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (avtalslagen, AvtL).Du har även beställt en personlig telefonrådgivning, vilken jag för övrigt ser fram emot mycket. Under denna kommer ovanstående att kunna behandlas ytterligare och likaledes kommer möjlighet att ges till en mer djupgående diskussion (om så önskas). Många juridiska spörsmål behandlas dessutom allra enklast under ett telefonsamtal. Vidare krävs inte sällan ingående kunskaper om de faktiska omständigheterna för att kunna ge ett någorlunda träffsäkert svar. Det ska vidare noteras att jag nedan kommer att utgå ifrån att både du och köparen är fysiska personer och ni inte har rättshandlat för någon juridisk persons räkning varför konsumentköplagens bestämmelser inte kommer att ges något utrymme alls.Några allmänna avtalsrättsliga hållpunkterInledningsvis förtjänas det att säga att avtalsfriheten är tämligen långtgående i Sverige. I vissa i lag angivna situationer kan det dock föreligga en så kallad kontraheringsplikt (tvång att avtala) och ohederliga avtal eller avtal om att begå brott kan i regel inte civilrättsligt genomdrivas i domstol (benämns pactum turpe). Men i mångt och mycket är det parterna själva som dikterar villkoren för ett avtal och när ett sådant överhuvudtaget ska träffas varför det som har manifesterats i detta utgör grunden för den rättsliga bedömningen. Inom den allmänna avtalsrätten är löftesprincipen starkt är förankrad och dessutom lagstadgad. Bindande avtal kommer till stånd när anbud (erbjudande om att ingå avtal) och accept (svar på ett sådant erbjudande) överensstämmer och är bekräftad av båda parter, 1 § AvtL. Därefter gäller i princip den gamla devisen pacta sund servanda (avtal ska hållas) och det ska normalt mycket till för att någon av avtalsparterna ska kunna sätta den ovannämnda löftesprincipen ur spel.Den ursprungliga muntliga överenskommelsen, kan den fortfarande göras gällande?För avtal av den typ som nu är i fråga (köp av lös egendom) blir, vilket förvisso redan inledningsvis nämndes, såväl avtalslagen som köplagen tillämpliga, 1 § KöpL, och det föreligger inte heller några formkrav varför sådana avtal kan ingås både muntligt, skriftligt och konkludent, 3 § KöpL. Den sistnämnda varianten betyder underförstått eller genom parternas ageranden. Det kan därför konstateras att formen för det ifrågavarande avtalsslutet, den muntliga accepten från köparens sida, inte på något sätt torde utgöra något hinder för uppkomsten av giltig bundenhet. Utifrån din ärendebeskrivning framstår det vidare som klart att en tydlig anbuds- och acceptutväxling ägde rum på grundval av ett fastställt pris. Muntliga anbud måste i princip antas direkt av motparten för att bundenhet ska uppstå, vilket sägs i 3 § 2 st. AvtL. Det innebär med andra ord att en accept som inte avges omedelbart leder till att anbudet faller varför ingen av parterna därefter kommer att anses bunden. Huruvida så skedde har jag av förklarliga skäl ingen kunskap om. Notera dock att löftesprincipen inte gäller vid muntliga anbud såvida du som säljare inte erbjöd köparen en viss så kallad acceptfrist. Oaktat detta framträder enligt min mening två tänkbara scenarion som ett direkt resultat av ditt muntliga anbud, vilka följer härnäst.1. Om det ursprungliga anbudet antogs direkt av köparen kan du i stort sett omgående kräva fullgörelse. Annorlunda uttryckt: Du äger rätt att genomdriva affären varför köparen i det här läget kommer att bli tvungen att förvärva dina fordon mot det överenskomna priset. Om ni inte hade bestämt var och när betalningen skulle erläggas följer det av köplagen att det i så fall ske hos dig som säljare, 48 § 1 st. KöpL, och vid anfordran, alltså när du så kräver det, vilket stadgas i 49 § 1 st. KöpL.2. Om anbudet istället aldrig antogs i enlighet med det ovan sagda föll således ditt ursprungliga erbjudande. Det som sedan kom att ske i samband med köpets genomförande när motparten ställde upp nya villkor kan antingen betraktas som en för sen accept enligt 4 § 1 st. AvtL eller som en oren sådan (på grund av de nya förbehållen) enligt 6 § 1 st. AvtL. Sådana svar gäller, med lagtextens ganska ålderdomliga uttryckssätt, såsom avslag i förening med ett nytt anbud. Det betyder att motparten anses ha avböjt ditt första anbud för att sedan genom de nya villkoren själv komma med ett nytt anbud som det står dig fritt att anta eller förkasta. Du gjorde enligt uppgift det senare varför inget rättsligt bindande avtal lär ha kommit till stånd, vilket i sin tur innebär att bilarna fortfarande inte kan ses som sålda.Svaret på om du kan kräva fullgörelse av motparten beror följaktligen på flertalet konkreta omständigheter som i skrivande stund för mig är delvis ovissa. Din inbokade telefonuppföljning är därför ett utomordentligt välkommet inslag och ett viktigt komplement härvidlag.Vem ska stå för den aktuella transporten tillbaka till dig?Det korta svaret på den här frågan lyder: Din motpart torde vara skyldig att ombesörja den ifrågavarande transporten. I praktiken blir emellertid detta ofta en förhandlingsfråga parterna emellan. Men rent materiellt (juridiskt-tekniskt) sett verkar det onekligen vara så att köparen eventuellt har gjort sig skyldig till någon form av olovlig besittningsrubbning. Du hade i och för sig inte uttryckligen sagt nej till hämtningen, men äganderätten till bilarna hade fortfarande inte gått över på köparen mot bakgrund av den uteblivna köpeskillingen. Enligt min mening kan till och med vara fråga om ett förövat brott. Det kan nämligen möjligen argumenteras för att motparten genom att denne olovligen tog och brukade ett eller flera motorfordon kan ha gjort sig skyldig till tillgrepp av fortskaffningsmedel enligt 8 kap. 7 § 1 st. BrB alternativt egenmäktigt förfarande enligt 8 kap. 8 § 1 st. BrB. Både brotten kan leda till fängelsestraff. Det finns naturligtvis också en skadeståndsrättslig aspekt på den uppkomna situationen och som en naturlig civilrättslig sanktion till följd av det eventuella avtalsbrottet. Men för att den här utredningen inte ska bli alltför lång och svåröverskådlig väljer jag att hänskjuta detta liksom eventuella frågor avseende tänkbara brottsliga gärningar för vidare behandling under vårt kommande telefonsamtal.Avslutande ord och ytterligare rådgivningVid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan, via den kostnadsfria telefonrådgivningen eller ånyo genom några av våra betaltjänster. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.Du har som sagt också beställt en 30 minuters personlig telefonuppföljning med möjlighet att kunna ställa kompletterande frågor och till vidare diskussion om hur din fortsatta hantering bör läggas upp. Jag kommer därför att ringa dig nu på tisdag den 13/10 kl 17.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Vänligen återkom per mail om den föreslagna tiden inte skulle passa.Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende hittills har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.Vänligen,