Måste jag slutföra köpet?

2018-05-23 i Anbud och accept
FRÅGA |Om jag svarat på en blocketannons och stämt tid för att träffas och köpa en vara men nu ångrat mig, måste jag fortfarande slutföra köpet som jag sagt eller kan jag fortfarande dra mig ur?
Amanda Blomberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om slutande av avtal regleras i avtalslagen (AvtL).I svensk rätt gäller löftesprincipen, innebärande att ett anbud om slutande av avtal är bindande för avgivaren. Huvudregeln är alltså att när någon lämnar ett anbud som sedan accepteras, så har ett avtal uppstått. Med hänsyn till vad du och säljaren kommit överens om kan ett bindande avtal ha ingåtts. Om du vill återkalla din accept måste återkallelsen ha nått säljaren innan denne tagit del av accepten. Av din fråga verkar du och säljaren dock redan ha kommit överens om köpet.Om du måste slutföra köpet beror på hur kommunikationen mellan dig och säljaren har sett ut. Om du förbehållit dig fri att ångra dig eller på liknande sätt uttryckt att du osäker på om du vill köpa varan, bör du vara fri att ta tillbaka till köperbjudandet (9 § AvtL). Läs mer om avtals ingående här och här. Läs om köp mellan privatpersoner här.Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Är det möjligt att införa en klausul i ett skuldebrev?

2018-05-14 i Anbud och accept
FRÅGA |Om 2 parter vill skriva ett skuldebrev/avtal, innehållande en klausul på att ett givet lån endast ska återbetalas i fall att den specifika klausulen förverkligas, blir skuldebrevet/avtalet juridiskt bindande? Ex. Jag får 10 000kr av en annan part till ett bilköp, men är endast återbetalningsskyldig i fall att jag säljer bilen inom ett år. Om jag behåller bilen över ett år så river man avtalet. Hur fungerar sådana brev juridiskt? Kan man ha ett skuldebrev med klausuler?Tack på förhand!
Lena Famulak |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Så som jag tolkar din fråga, gäller det huruvida klausul i ett avtal/skuldebrev är bindande eller inte. Definitionen av en klausul är en bestämmelse i ett avtal eller ett kontrakt, de vill säga, en avtalsbestämmelse. I skuldebrev är formkravet lite annorlunda utformat än i avtal. Tanken är att skuldebrev ska kunna skickas vidare till flera parter, och en klausul i denna bemärkelse kan ställa till med problem för en potentiell framtida tredje part som kan inneha skuldebrevet – därför är det svårt att införa en så kallad klausul i ett skuldebrev, då den framtida parten kan ha svårighet att veta om förhållandena är uppfyllda eller inte. Jag skulle rekommendera att skriva ett avtal som inte är ett skuldebrev, där det finns ett anbud från den ena parten (att lånet endast ska återbetalas i fall att den specifika klausulen förverkligas) och en accept från motparten som visar att denna accepterar förhållandet (1 kap. 1§ avtalslagen). Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Har ett bindande avtal uppkommit till följd av förhandling angående köp av bil?

2018-04-30 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej! Bifogar delar av en konversation som jag hade med en som skulle sälja en bil på Blocket.Min fråga är om säljaren gjort sig skyldig till avtalsbrott då jag inte fick köpa bilen för det pris som vi kommit överens om. Min tolkning är att jag skulle få köpa bilen för 320.000:- inte bara titta som säljaren hävdar. Säljare:Så du menar att du kommer och kollar på den i helgen om jag släpper för 320?

Jag:yepp!

Säljare:Är tanken att ta med den direkt isåfall?

Jag:Har inte 320.000:- i fickan men kan säkert få loss i nästa vecka o då kommer jag o hämtar

SäljareOk. Lördag eller söndag? Vilken tid?

Jag:det får bli söndag. 11 tiden

Säljare:Varmt välkommen.
Jag kan lita på att du kommer nu? Dvs att jag ska håll den till söndag?Jag står nämligen alltid fast vid mitt ord.
Ok då är den reserverad.Ses på söndag.
Erik Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om det föreligger ett avtal mellan dig och säljaren och, om så är fallet, om säljaren har begått ett avtalsbrott. Frågan besvaras med regler som finns i avtalslagen (AvtL) och köplagen (KöpL) Har du och säljaren ingått avtal om köp av bilen? Ett avtal uppkommer enligt 1 § AvtL genom att två personer utväxlar anbud och accept. Detta innebär helt enkelt att någon lämnar ett avtalsförslag som någon annan går med på. I ditt fall är det tydligt att du föreslog att du skulle komma för att titta på och hämta bilen så fort du "fått loss" tillräckligt med pengar för att kunna genomföra köpet. Detta gick säljaren med på genom att svara "Ok. Lördag eller söndag? Vilken tid?". Därefter kom ni överens över att träffas på söndagen runt kl. 11 vilket säljaren avslutningsvis bekräftade genom med "Ok. då är den reserverad. Ses på söndag.".Jag kan inte göra någon annan bedömning än att du och säljaren har ingått ett avtal där ni har kommit överens om att du ska komma för titta på, köpa och hämta bilen för 320.000 kr runt kl. 11 på den söndag som åsyftas i ert samtal. Har säljaren begått ett avtalsbrott? Enligt min bedömning så har säljaren begått ett avtalsbrott när han vägrade sälja bilen till dig. Säljarens avtalsbrott innebär att du enligt 23 § KöpL har rätt att kräva att säljaren genomför avtalet. Enligt 25 § KöpL kan du också välja att häva avtalet, dvs, lämna avtalsförhållandet helt.Om du har haft ekonomiska kostnader som en konsekvens av avtalsbrottet så kan du dessutom kräva ersättning från säljaren enligt 27 § KöpL. Hoppas du fick svar på din fråga!

Avtal genom konkludent handlande

2018-04-28 i Anbud och accept
FRÅGA |Hejsan! Jag skulle köpa en cykel av min granne igår och han erbjöd sig att sälja den för 1500kr. Jag tyckte att den var lite för risig för min smak men jag skulle få komma tillbaka senare med besked. Idag hade min granne parkerat cykeln utanför min port och lagt nyckeln i brevinkastet. Jag undrar nu juridiskt sett och vilka lagar och paragrafer det drabbar om jag. 1. Inte omedelbart kontaktar min granne att jag inte vill ha cykeln? 2. Att jag börjar använda cykeln varje dag till och från mitt arbete? Tacksam för svar!
Anton Okic |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att ett avtal ska vara bindande krävs enligt 1 § avtalslagen att den ena parten har lämnat ett anbud och att den andra parten har lämnat en accept. Ett löfte som är tillräckligt konkretiserat och samtidigt riktat mot en bestämd adressat anses vara ett bindande anbud. I ert fall borde ett anbud anses föreligga eftersom din granne både har kontaktat dig personligen och sedan lämnat cykeln och nyckeln hemma hos dig. En accept skulle kunna vara ett tydligt "ja" från motpartens sida. Du har dock inte lämnat någon sådan accept och är därför inte bunden av avtalet. Ett bindande avtal kan emellertid föreligga trots att inget formellt avtal träffats. Avtal kan nämligen uppstå genom konkludent handlande, d.v.s. när båda parter agerar som om ett avtal faktiskt existerar. Denna avtalsmodell är inte reglerad i lag, men har utvecklats i rättspraxis och doktrin. Om du börjar använda cykeln till och från ditt arbete föreligger det således ett konkludent avtal, och detsamma borde gälla om du behåller cykeln under en lång tid, då din passivitet kan tolkas som samtycke. Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Skillnaden mellan ordererkännande och orderbekräftelse

2018-05-17 i Anbud och accept
FRÅGA |Vad är skilllnaden mellan ordererkännande och orderbekräftelse?
Anna Söderström |Hej och tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga!Skillnaden mellan ordererkännande och orderbekräftelse är att vid ett ordererkännande skickar säljaren en bekräftelse till köparen om att han tagit emot beställningen enligt de villkor som står i ordererkännandet. En orderbekräftelse skickas ibland av köparen till säljaren, ofta vid muntliga beställningar, för att bekräfta/bevisa sitt muntliga köp. Men de olika begreppen används ofta synonymt. Vad som är skillnaden mellan begreppen kan därför vara svårt att avgöra. Vad som utgör ett ordererkännande eller en orderbekräftelse får avgöras från fall till fall med utgångspunkt i vad som står i dokumentet och vem dess avsändare är. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Bundenhet av köp.

2018-05-11 i Anbud och accept
FRÅGA |Blir en offert ett avtal/kontrakt I samband med att produkten köps utan föregående skriftlig accept? D v s köparen accepterar betalnings,-leveransvillkor utan att signera offerten eller skapa kontrakt.
Henrik Berg |Hej.Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer nedan att beskriva hur avtalslagen reglerar anbud-accept. Nedan finns ett sammanfattat svar. Avtalslagen:Huvudregeln för hur avtal ingås är att köparen accepterar ett anbud som säljaren givit (1§ Avtalslagen). Denna regel är ganska enkel men kan vara svår att tolka om man vill veta exakt vad en accept innebär.Ett avtal eller ett allmänt köp kan ingås på flera sätt. Man kan skriva under ett avtal (en offert) där säljaren lämnar ett pris och en specifikation av varan vilket köparen accepterar genom en underskrift. Bundenheten uppstår i detta fall i och med att köparen skriver under avtalet. Detta är det vanligaste sättet att fatta avtal mellan näringsidkare eller vid större köp. Det vanligaste sättet allmänt att ingå avtal i samband med köp kallas konkludent handlande. Konkludent handlande innebär att man agerar som att ett avtal föreligger vilket båda parterna inrättar sig efter. Om köparen mottager en offert och betalar priset har köparen, genom ett konkludent handlande, inrättat sig efter avtalet. I detta fall uppstår bundenhet i och med köparens betalning då betalningen anses som en accept. Ett typexempel av detta fall är när man handlar mat. Man är bunden av matköpet när man betalar i kassan. Exempel:Accept genom avtal: 1. Säljaren lämnar anbud till köparen genom ett avtal (muntligt eller skriftligt). 2. Köparen läser avtalet och skriver under/säger att denne accepterar.3. Köparens signatur räknas som accepten och bundenhet uppstår. Genom konkludent handlande:1. Säljaren lämnar anbud till köparen muntligt eller genom avtal (muntligt eller skriftligt).2. Köparen läser avtalet och betalar priset för varan.3. Köparens betalning innebär att köparen accepterar avtalet.OBS!Eftersom avtalslagen är dispositiv till många delar kompletteras lagen med branschpraxis och sedvänjor mellan parterna. Detta innebär att även om en köpare betalar offerten kanske detta inte räknas som en accept om branschen påbjuder att man måste skriva under offerten för att bli bunden (branschpraxis). Detta appliceras även när köparen betalar offerten men parterna har avtalat om skriftlighet för att bli bunden i tidigare avtal (sedvänja). Vidare regleras vissa former av köp så att man måste skriva på ett särskilt avtal innan bundenhet kan uppstå. Ett exempel på detta är fastighetsköp (4 kap. 1§ Jordabalken). Där uppställs ett antal saker som måste stå med i avtalet för att köpet ens ska bli giltigt. Konsumentköp:Om man lämnar en offert till en konsument minskar avtalsfriheten mellan parterna. Detta innebär att även om köparen, antingen genom underskrift eller konkluderat handlande, accepterar offerten blir villkor som strider mot konsumentköplagen inte gällande (3§ konsumentköplagen). Villkor som inte accepteras är normalt sett klausuler som inskränker konsumenten rätt till hävning, prisavdrag, skadestånd o.s.v (9-37§§ konsumentköplagen). Sammanfattat:Om inga tidigare avtalade principer föreligger för när bundenhet uppstår bör köparens erläggande av betalningen ses som en accept enligt avtalslagen. Detta innebär att på grund av att köpet genomförs, trots avsaknad av underskrift, bör det innebära att bundenhet ändå uppstår. Dock är det viktigt att köparen är medveten om denna offert och att denna representerar villkoren för köpet för att senare undvika missförstånd. Om köparen erlägger priset enligt offerten får man förutsätta att köparen är medveten om denna. Se dock ovanstående om konsumentköp.Vänligen

Kan sms utgöra ett giltigt avtal?

2018-04-30 i Anbud och accept
FRÅGA |Hejskulle köpa en bil och kunden o jag var överens om att jag skulle få köpa bilen för 320.000:-när jag kom för att titta o prova bilen fanns det plötsligt 2 spelulanter till på bilen.Jag hade gjort klart för säljaren att mitt pris var max 320000:-Jag skrev dessutom till säljaren när vi började vår resa att vi var på väg. ca 25 mil t o r.Han svarade att vi var välkomna, men inte ett ord om att det fanns fler spekulanter.All denna konversation finns skriftligt.Har han då brutit ett ingånget avtal rent juridiskt?Med vänlig hälsning
Christoffer Thorell |Hej!Tack för att du hör av dig till Lawline med din fråga.Som jag har tolkat din fråga så undrar du om det föreligger tillräckligt med underlag i er sms-konversation för att beteckna det som ett bindande köpeavtal mellan dig och säljaren. Regler om bindande avtal finns i avtalslagen (AvtL).Bindande avtalFör att ett avtal ska vara bindande krävs ett anbud och en accept ( 1 § AvtL). Med det innebär att antingen du eller säljaren ska ha kommit med ett förslag om att du ska köpa bilen, och den andra ska ha accepterat detta förslag. Jag hade behövt ha mer information om hur texten löd i era sms för att säkert kunna göra en bedömning om ett bindande avtal har kommit till stånd. Ett muntligt avtal är lika bindande som ett skriftligt avtal under förutsättning att accepten kommer omedelbart efter anbudet (3 § andra stycket AvtL) , men tyvärr går det inte att bevisa lika lätt. Sammanfattningsvis skulle jag råda dig att leta efter något i er sms-konversation som tyder på att ett avtal har slutits. Detta kan exempelvis vara att du säger att du tänker köpa bilen, och säljaren bekräftar att det är okej. Sms som handlar om att ni är intresserade av att titta på bilen eller att säljaren säger att ni är välkomna att titta på bilen är för abstrakta för att anses vara grund för ett bindande avtal.Ytterligare frågor?Om du undrar något annat är du välkommen att ställa en ny fråga. Om du vill ha hjälp med att granska hela sms-konversationen i detalj efter underlag för ett bindande avtal så kan du höra av dig till mina kollegor här på Lawline.Hoppas att du fick svar på din fråga, och välkommen åter till Lawline.Med vänlig hälsning

Passivitetsbindning: blir företaget bundet av min uppsägning om de inte svarar?

2018-04-09 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej.Har tidigare tecknat ett avtal med Fiberleverantör där det i deras finstilta text står att kunden är bunden av avtalet i 24 månader.Nu har det gått ett år sen avtalets tecknande och drygt 6 månader sedan det villkorade "anslutningsmålet" på 60% uppnåtts. Informationen från fiberleverantören är dålig och vid förfrågningar ges bara vaga svävande svar.Jag har tröttnat och sänt ett mail, vilket är den angivna metoden för kontakt till fiberleverantören.I mail har jag skrivit att jag önskar av avbeställa tjänsten utan att få betala "straffavgiften" vid uppsägning på 5000:- med hänvisning till att deras information är vag och inga besked ges.I detta mail skrev jag att om Fiberleverantören har invändningar mot min uppsägning och att jag vill ha denna kostnadsfritt så skall dom ringa mig inom en vecka, annars ser jag det som en tyst accept av min önskan att säga upp avtal utan straffavgift.Jag har fått svar av nån kundtjänstrepresentant att ärendet skickats vidare till berörd part för utredning.Det har nu gått en vecka och ingen har ringt.Kan jag se detta rent juridiskt som att jag fått min önskan igenom?
Simon Wikström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln i svensk rätt är att ett avtal ingås genom parterna lämnar två samstämmiga viljeförklaringar. Det krävs alltså att man accepterar avtalet för att man ska bli bunden. För att mottagaren av ett anbud ska bli bunden av avtalet, förutsätts därför en aktiv handling, såsom en skriftlig accept eller konkludent handlande. Konkludent handlande innebär att parten agerar som om ett avtal finns.PassivitetsbindningDet finns däremot vissa undantag när ett avtal anses slutet utan aktivt handlande (se 6 § andra stycket och 9 § AvtL). Ett exempel är passivitetsbinding eller "tyst accept". Det gäller om det är fråga om en oren accept, dvs en accept inte överensstämmer med anbudet, anses anbudet avslaget i förening med ett nytt anbud. I sådana fall kan den ursprungliga anbudsgivarens bli bunden av den orena accepten genom sin passivitet. Passivitetsbinding kan även förekomma om parterna varit i förhandling och ena parten anger ett anbud, eller om en part uppmanar den andre att lämna anbud och därefter inte svarar.SammanfattningEftersom det inte är fråga om en oren accept från din sida kan företaget inte bli bundet på grund av att de inte svarar. Ni har heller inte diskuterat uppsägningen. Din uppsägning bör istället anses som ett helt nytt anbud. I ett sådant anbud bör man inte kunna ställa upp villkor för när mottagaren måste svara. Enligt min bedömning bör företaget inte vara bunden av uppsägningen redan efter en vecka. Dröjer svaret längre kan företaget dock anses bundet på grund av deras underlåtenhet att svara.Med vänlig hälsning,