Hur ingås bindande avtal och hur fungerar vitesklausuler?

Kontrakt som benämns Adoptionskontrakt vid övertagande av katt från registrerad ideell förening, är det giltigt med hänvisning till de paragrafer föreningen skrivit och som adoptanten skriver under på? En adoptionsavgift tas ut. Förut hade vi en viteskostnad inlagd om man bröt mot det undertecknade kontraktet. Den har tagits bort. Bra eller dåligt?

Med vänlig hälsning

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du undrar hur avtal kan ingås och vad som krävs för att de ska vara bindande, samt eventuella för- och nackdelar med vitesklausuler.

Avtals giltighet

I Sverige har vi avtalsfrihet, vilket betyder att både fysiska personer och juridiska personer (oftast räknas ideella föreningar hit) på det stora hela är fria att ingå avtal och utforma dessa så att de passar dem. Avtal behöver inte ha någon särskild form eller innehåll för att vara giltiga. Det räcker med "anbud och accept" (1 kap. 1 § avtalslagen). Det innebär att den ena parten föreslår avtalsvillkor, och om den andra parten godkänner dem har ett bindande avtal upprättats. Både skriftliga och muntliga avtal är giltiga. Adoptionskontraktet i fråga är alltså ett skriftligt anbud, och om adoptanten skriver under det har ett bindande avtal upprättats. Skulle adoptanten ha invändningar till avtalets innehåll ska det tas upp innan underskrift sker. Vill parterna att något ändras i avtalet går det bra om båda parterna är överens, enklast är då att skriva ett nytt avtal som båda skriver under.

Ingådda avtal kan dock underkännas av domstol. Detta är fallet om det ingåtts under till exempel tvång, oförstånd, i strid mot tro och heder eller om villkoren är oskäliga (3 kap. 28-38 § avtalslagen).

Vitesklausuler

Vite innebär att ett förutbestämt belopp ska betalas vid avtalsbrott. En fördel med vitesklausuler är den förutsebarhet som skapas, både gällande beloppens storlek och i vilka eventuella situationer betalningsskyldighet kan uppstå. En potentiell nackdel är såklart att ett förutbestämt belopp kanske inte täcker den faktiska skadan som inträffat i framtiden.

Sammanfattning

Avtal som båda parter kommit överens om är giltiga och bindande för parterna. Vitesklausuler har både för- och nackdelar och för att avgöra om det är positivt eller negativt mellan två specifika avtalsparter behöver man göra en helhetsbedömning av de övriga omständigheterna.

Med vänliga hälsningar,

Nathalie OttossonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Anbud och accept? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000