Kan en säljare kräva frakt efter ett köp?

2019-03-12 i Avtal
FRÅGA |Hej Lawline,Jag har köpt en vara av en privatperson på Blocket. Jag betalade och fick varan levererad. Nu kräver han mig i efterhand en fraktkostad på 300 kronor trots att det stod inget i annonsen. Det finns inga överenskommelser för frakten vare sig muntligt eller skriftligt på sidan om annonsen så att säga. Är jag skyldig att betala något?
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!Om ett köp sker mellan två privatpersoner eller två näringsidkare gäller köplagen och utöver den avtalslagen. Frakten så som du beskriver det regleras inte särskilt i någon lag utan är något parterna får komma överens om med avtalslagen som stöd. Om det inte står i annonsen att frakt ska betalas av köparen och ni inte avtalat om det utöver annonsen, ser jag ingen anledning till varför du ska betala frakten i efterhand. Det hade varit annorlunda om säljaren kommit på att frakt måste betalas innan denne skickat varan till dig, för då hade säljaren kunnat upplysa dig om det och du därefter kunnat ta ställning till om du fortfarande vill genomföra köpet av varan eller inte. Men det framgår i din fråga att du redan betalat för varan och att du även tagit emot varan.Sammanfattningsvis anser jag att du inte är skyldig att betala någon frakt till säljaren, eftersom det inte stått i annonsen att frakten ska betalas av köparen eller att ni varken avtalat om frakten muntligt eller skriftligt.Jag hoppas du har fått svar på din fråga och du är välkommen vid ytterligare frågor!Jag önskar dig en fortsatt bra dag!Med vänlig hälsning,

Vad kan hända om det påstås finnas ett muntligt avtal mellan två parter gällande betalning av ett mobilabonnemang?

2019-03-04 i Avtal
FRÅGA |Hej, har nyttjat ett telefonabonnemang som en annan person tecknat. Har via banköverföring el swish betalat personen konstnaden varje månad, men har nu lämnat tillbaka telefonen. Personen hävdar att vi har ingått ett muntligt avtal och att jag är skyldig att betala tills abonnemangets bindningstid är slut - annars ska hen skicka mig till inkasso.. Mig veteligen har vi inte ingått ett muntligt avtal, ingenting finns skrivet. Vad kan hända? mvh
Isabella Vasiliou |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Ett muntligt avtal är lika bindande som ett skriftligt avtal enligt svensk rätt. Det som är klurigt dock om man inte har ett skriftligt avtal är att det kan vara svårt att bevis då som i ditt fall personen i fråga anser att ni ingått ett avtal men du anser att det inte skett. Det som kan hända i din situation är att han anmäler dig till inkasso och sedan vidare till kronofogden om du vägrar betala. Kronofogden har dock ingen dömande makt så de enda de gör är att framföra att personen sägs ha en fordran mot dig. Om du bestrider denna fordran så måste personen ta det vidare till domstol för att du rent juridisk ska bli återbetalningsskyldig i enlighet med ert påstådda muntliga avtal (OM personen vinner i domstol). De fördelarna personen har gentemot dig är dina inbetalningar som skett tills nu som bevisning på att ett avtal funnits mellan er. Det skulle även kunna visa på Avtal genom konkludent handlande vilket sluts när inget formellt avtal träffats mellan parterna, men när dessa agerar som om ett avtal existerar, vilket då ni har gjort. Jag kan inte svara på vad en domstol skulle kommit fram till, men OM motparten tar det vidare till domstol så finns det risk att domstolen anser att det förelegat ett avtal mellan er. Om personen dock inte tar det vidare så kan personen inte kräva att du ska betala även om hen hotar med kronofogden. Allt du behöver göra är att bestrida. Många gånger är en domstolsprocess mycket mer kostsam än vad man får ut av det. Vänligen,

Att avsluta leasingavtal i förtid

2019-03-01 i Avtal
FRÅGA |Hej, jag undrar hur fungerar de om jag vill avsluta ett leasingavtal ? Har bilen på företaget och har haft bilen 1 år av 3 år. Hur gör man? Vad kostar det?Gick in med en kontantinstats på bilen så förstår den rycker och säkert mera där till men vill verkligen försöka lösa det på ett okej sätt utan att jag blir helt lurad!
Sabrina Curan |Hej! Stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du har leasat bilen via ditt egna företag vilket innebär att denna fråga är en avtalsrättslig fråga mellan två näringsidkare. Frågan är om och hur detta leasingavtal kan avslutas i förtid. Leasing en blandning mellan ett kreditköp och långtidshyra. Leasing liknar till stor del ett kreditköp men är juridiskt sett långtidshyra, i detta fall hyra av lös sak. Det finns inga bestämmelser som reglerar innehåll av hyresavtal men avtalsrättsliga principer och avtalslagen brukar tillämpas för att besvara denna typ av frågor. Värt att poängtera är att avtalsrätten är till stor del dispositiv. Att avtalsrätten är dispositiv innebär att avtalsrätten kan avtalas bort eller åsidosättas och behöver därmed inte följas. För att ta reda på om du har rätt att avsluta leasingen rekommenderar jag dig att kolla i ditt leasingavtal där det bör framgå om det finns möjlighet att avsluta leasingen i förtid. Huvudregeln är att ett avtal inte kan sägas upp i förtid och att den avtalade tiden ska löpa. Det finns dock möjlighet att säga upp leasingavtalet under förutsättningen att företaget som du ingått avtalet med samtycker till detta. Att säga upp ett leasingavtal i förtid kan dock innebära att det tillkommer vitesbelopp. Sammanfattningsvis vill jag rekommendera dig att ta en ordentlig titt i ditt leasingavtal då detta är en fråga som oftast är reglerad i avtalet. I leasingavtalet bör det även framgå hur du ska gå tillväga för att säga upp avtalet i förtid. I andra hand rekommenderar jag dig att ta kontakt med det företag som du har ingått avtalet med för att på så viss inhämta information om möjligheter för uppsägning av avtalet i förtid samt eventuella kostnader för detta. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen! Med vänlig hälsning,

Lagtolkning

2019-02-28 i Avtal
FRÅGA |Om man tex inte förstår vad ordet skyndsamt betyder från meningen 16kap 4§, vilka tre rättskällor kan man använda sig av?
Hanna Mustafa |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline! Rättskälleläran är läran om vilka rättskällor som ska beaktas för att komma fram till vad som utgör gällande rätt. Vad som utgör rättskällor är lagtext, förarbeten, domstolarnas praxis och doktrin. Tolkning av lagrum sker ofta med hjälp av olika juridiska lagtolkningsmetoder, förarbeten till lagen eller med hjälp av rättsfall från högsta domstolen. Det är lagrummet i sin helhet som måste undersökas för att finna svar på hur lagen ska tolkas. Exempel på lagtolkningsmetoder är objektiv lagtolkning och subjektiv lagtolkning Med objektiv lagtolkning menas att lagens ordalydelse och uppbyggnad undersöks för att förstå hur lagen ska tillämpas i praktiken. Syftet med subjektiva lagtolkningsmetod är då istället att utreda hur lagstiftaren tänkt sig att lagen skulle tillämpas.Vänligen,

Betala under en uppsägningsperiod trots att man inte får det man betalar för? Oskäliga avtalsvillkor i konsumentförhållanden

2019-03-05 i Avtal
FRÅGA |Hej!Detta gäller uppsägningstid för ett avtal. Om ett avtal sägs upp vilket har en uppsägningstid, vad gäller under denna period: Fortlöper avtalet under uppsägningstiden för båda parter eller kan uppsägningstiden innebära att avtalet inte behöver efterlevas på vissa punkter? I detta. fallet, som kund är jag förpliktigad att betala, måste då inte motparten leverera under uppsägningstiden, tills den är slut och avtalet upphör?Mer specifikt, I detta fall rör det sig om fritidsverksamhet på en skola. Personal på skolan har sagt att vi måste säga upp och betala under uppsägningstiden men vårt barn får inte vara där (och nyttja tjänsten) under uppsägningstiden. Det känns inte riktigt rätt, är det verkligen ok /skäligt?Mvh, Marcus
Lukas de Bruin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline!Avtalsvillkor i konsumentförhållandenExakt vad som ska gälla under uppsägningstiden kan variera utifrån hur avtalet ser ut i det enskilda fallet. Många gånger är det upp till avtalsparterna själva att bestämma vad som gäller. När det gäller förhållandet mellan konsumenter och näringsidkare är det dock inte full avtalsfrihet som gäller. Det finns nämligen ett ganska brett regelverk med konsumentskyddande lagstiftning. Bland de många lagar som finns för att skydda konsumenternas intresse så finns det en särskild lag om avtalsvillkor i konsumentförhållanden.Lagen gäller alla typer av varor och tjänster som en näringsidkare erbjuder en konsument, oavsett om verksamheten är offentlig eller privat. Den gäller alltså även för fritidsverksamhet som en skola erbjuder. Lagen syftar till att skydda konsumenter från avtalsvillkor som kan sägas vara oskäliga. Skulle ett avtalsvillkor finnas vara oskäligt så finns det en möjlighet att jämka det villkoret. Jämkning innebär att villkoret ändras eller tas bort så att den oskäliga effekten av villkoret uteblir.EU-direktivets lista med oskäliga avtalsvillkorVad som kan utgöra ett oskäligt avtalsvillkor kan vara mer eller mindre svårt att avgöra. Som vägledning för bedömningen så finns det ett EU-direktiv om oskäliga villkor i konsumentavtal. I bilagan till direktivet finns en lång lista med exempel på villkor där det föreligger en stark presumtion för att villkoren är oskäliga. I 1. o) i bilagan anges uttryckligen att avtalsvillkor som innebär att konsumenten måste fullgöra sina skyldigheter även om inte näringsidkaren fullgör sina kan utgöra oskäliga villkor. Att ni måste betala för en uppsägningsperiod trots att ert barn inte får en fritidsplats är alltså ett klart och tydligt fall på vad som mycket typiskt sett utgör ett oskäligt avtalsvillkor enligt EU:s lagstiftning.Slutsats och rekommendationDet finns konsumentskyddande lagstiftning i Sverige som hindrar oskäliga avtalsvillkor i konsumentförhållanden. Det finns dessutom regler från EU som ska beaktas vid prövningen av huruvida ett villkor är oskäligt eller ej. Jag menar att reglerna talar ett tydligt språk i det här fallet, att behöva betala under en uppsägningstid där man inte får utnyttja det man betalar för är ett oskäligt villkor. Konsekvensen av att ett villkor är oskäligt är att det inte får tillämpas.Jag rekommenderar er att informera skolan om att den inte rättsligen kan göra gällande avtalsvillkor av det här slaget. Antingen så ska skolan erbjuda en fritidsplats under hela uppsägningstiden eller så ska ni inte behöva betala.Med vänliga hälsningar

Skadestånd för vårdslöst beteende

2019-03-03 i Avtal
FRÅGA |Jag blev tillsammans med en tjej som hade väldigt bråttom med att gifta sig och skaffa barn. Jag hade flera orosmolm på vägen och frågade henne tydligt vid flera tillfällen om hon är seriös med att vi är exklusiva med varandra. Dum som jag var så gick jag varje gång på detta och går med på att köpa ringar i hundratusenkronorsklassen. Därefter blir hon även gravid och vi firar detta efter besök hos MVC där det bekräftas. Ringarna är klara för slutbetalning och avhämtning nån vecka senare och jag bekräftar med henne innan jag slutbetalar. 5 dagar senare går hon och beställer en renovering av min lägenhet med motiveringen att vi nu kommer ha delad ekonomi (hon bokade in en vigsel för veckan därefter) och att hon ska köpa in sig i min lägenhet med en miljon kr. Kvällen efter säger hon bara kort och gott att hon inte vill vara ihop med mig mer och jag fick ingen förklaring någonsin. Det visade sig att hon inte bara hade haft EN annan fulltalig pojkvän hela tiden, utan även varit med flera andra killar och ljugit om alltifrån tjänsteresor till midsommarfirande "ensam". Hon hade även skrivit och sagt till dussintals personer att hon är singel, även gravid och med förlovningsringen på fingret. Ringarna gick inte att lämna tillbaka och hade bara 7% av inköptspriset i inlämningsvärde. Snälla säg att jag kan yrka skadestånd för ringarna och kanske renoveringen pga hennes lögner och vårdslösa beteende?Med vänlig hälsning
AnnaSara Jarius |Hej! Tråkigt att höra vad du varit med om. Dessvärre kommer du inte kunna begära skadestånd för ringarna. Köpeavtalet som du ingått med försäljaren har såvitt försäljaren kunnat utläsa varit frivilligt och därmed är avtalet er emellan intakt. Det blir dessutom väldigt svårt att hålla ditt ex ansvarig. Det finns inget i svensk lagstiftning som kan tvinga någon att fortsätta med en relation och skadorna man ådrar sig genom att köpa presenter, ringar eller hus för stora kostnader är en risk man tyvärr får stå för själv. När det gäller renoveringarna kan det finnas ett visst utrymme men frågan kommer ändå att handla om relationen mellan dig och de näringsidkare som hon beställt tjänsterna av. Det kan bero på vilken tjänst hon beställt och hur, det är svårt att svara på med den information du gett. Det kan få betydelse för vem som faktiskt är betalningsskyldig om hon har beställt tjänsten i sitt eget namn eller i ditt, har hon använt sig av ditt personnummer eller annat för att få till stånd ett avtal? Om hon beställt saker i ditt namn borde näringsidkaren rimligtvis vänt sig till dig med en offert eller avtal för underskrift som du då har kunnat bestrida eller acceptera. Har du accepterat avtalsvillkoren, skrivit under eller på annat sätt medverkat så är du mest troligt bunden av avtalet och sitter då i samma sits som med ringarna. Om du behöver hjälp med att reda ut hur villkoren ser ut och dina möjligheter att bestrida så är du välkommen att boka tid hos oss på www.lawline.se/boka. Lycka till!

Vad är reglerna för avbokning?

2019-03-01 i Avtal
FRÅGA |Hej, Jag hade en tid hos en KBT:are den 14/2 på morgonen vid 10.00På natten fick jag maginfluensa och ringde därför direkt på morgonen vid 7.30 och meddelade på telefonsvararen att jag blivit magsjuk och därför intekunde komma. De skickar mig en faktura och hävdar att de har 24 h avbokningspolicy och/eller att jag måste kunna uppvisa läkarintyg för besök i sjukvården. Har de verkligen rätt att göra så här?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Många företag som erbjuder någon form av tjänst har en policy att fakturera för sen avbokning. Reglerna brukar vara reglerade i avtalet mellan dig och företaget. Oftast tas det del av avbokningsregler från företaget vid bokning, antingen genom att man muntligen informeras eller genom att det finns villkor som godkänns vid en webbokning. Exakt hur det är i ditt fall kan jag däremot inte svara på. Om du blivit informerad om avbokningspolicyn är det en del av ert avtal. För att undslippa att betala avgiften kan du dock skaffa ett läkarintyg för din sjukdom. Har du inte blivit informerad om avbokningen och inte godkänt några villkor, kan du eventuellt försöka hävda att ni inte ingått ett avtal i vilket avbokningsinformationen ingick och att du därför inte är betalningsskyldig.Vänligen,

Lagligt att bedriva pokerklubb?

2019-02-28 i Avtal
FRÅGA |Lagligt att driva privat poker klubb sluten krets , privata spel proffsspelare amatörer höga summor
Filip Braun |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Eftersom att frågan berör pokerklubb som är att anse som en lotteriverksamhet, blir lotterilagen (LL) tillämplig, 1 § 3 st. LL. För att man ska få bedriva pokerklubb, krävs det tillstånd enligt 9 § LL. För att få tillstånd, måste vissa rekvisit vara uppfyllda. Det ska dels bedrivas på ett lämpligt sätt samt ta hänsyn till hälsomässiga skyddsfaktorer, 10 § LL. För att bedriva pokerklubb krävs vidare att du är en ideell förening, 15 § LL. Du kan alltså inte som privatperson anordna en pokerklubb. Mitt råd till dig är således att i första hand bilda en ideell förening, för att sedan ansöka om tillstånd. På så sätt kan du lagligen driva en pokerklubb.Hoppas du är nöjd med ditt svar och välkommen åter!Med vänlig hälsning,