Måste en butiksförsäljare ingå ett avtal med en kund?

2019-04-23 i Avtal
FRÅGA |Kan en butiksförsäljare neka en kund ett köp om denna har starka misstankar om att kunden tex tänker begå ett brott? Exempel: man jobbar i en järnaffär och hör kunder prata bakom en hylla om vilken bultsax de kan använda och inte använda för att få upp lås för att stjäla saker. Kan man då neka denna kund att köpa bultsaxen? Eller om man jobbar i tex en ica butik och det kommer in en jätte berusad person (så pass att personen knappt kan stå på benen) kan man då neka denna kund att köpa öl?
Liv Nyström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga gäller om en butiksförsäljare måste ingå försäljningsavtal med en kund. Som huvudregel gäller avtalsfrihet vilket betyder att en butiksförsäljare själv bestämmer vem denne vill ingå avtal med. En butiksförsäljare måste alltså inte sälja en bultsax om han eller hon misstänker att kunden kommer använda produkten till brott. Även en matbutik kan vägra en berusad kund att köpa öl. Det finns undantag från avtalsfriheten. Detta kallas för kontraheringsplikt och innebär att en part måste ingå ett avtal. Detta är specialreglerat och gäller framförallt när den som vill sluta avtal har ett särskilt behov eller står i beroendeställning till näringsidkaren. Detta gäller till exempel vid konsumentförsäkringar då ett försäkringsbolag inte får vägra en konsument att teckna en försäkring som försäkringsbolaget normalt tillhandahåller allmänheten (se 11 kap. 1 § försäkringsavtalslagen). Kontraheringsplikt gäller även vid rättsliga monopol såsom serviceverksamhet som stat och kommun tillhandahåller. Kontraheringsplikt kan även gälla utan att det är reglerat i lag, till exempel om en näringsidkare har en monopolliknande ställning på marknaden. Tilläggas bör att en butiksförsäljare inte kan neka en kund att köpa något på diskriminerande grunder såsom "ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning, gränsöverskridande identitet eller uttryck" (16 kap. 9 § brottsbalken). Om du sett eller hört något som kan hjälpa polisen att stoppa, upptäcka eller utreda ett brott kan du ringa polisen på 114 14 eller tipsa via deras hemsida. Läs mer här. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Köpares avtalsbundenhet efter att säljaren ändrat avtalet

2019-04-16 i Avtal
FRÅGA |Har jag som konsument rätt, att inte fullfölja köp av beg bil hos en bilhandlare, om han vill lev bilen obesiktigad, trots att vi muntligt avtalat ( vittne finns ) om att bilen skulle vara godkänd av besiktningenvid lev ?
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag uppfattar din fråga som att du som konsument har kommit överens med säljaren om att köpa en begagnad bil, där det avtalats att bilen skulle vara godkänd vid besiktning, men nu vill säljaren leverera bilen obesiktigad.Avtalsrättslig princip att avtal ska hållasDet följer av grundläggande allmänna avtalsrättsliga principer att det som har överenskommits i ett avtal ska hållas (jfr 1 § avtalslagen). Om säljaren vill ändra ett villkor i avtalet, det vill säga huruvida bilen ska vara besiktigad eller inte, finns ingen skyldighet för motparten att godta ändringarna eller annars stå fast vid avtalet. Du blir inte bunden av något du inte har gått med på. Här spelar det ingen roll om du är konsument eller inte. Du behöver med andra ord inte fullfölja avtalet.Även fel på konsumentköprättslig grundSå länge du inte godtar att bilen levereras obesiktigad är bilen även, om köpet genomförs, att betrakta som felaktig på konsumentköprättslig grund. En vara ska levereras så som köparen och säljaren har kommit överens om i avtalet (16 § konsumentköplagen) vilket annars kan ge dig en rätt att häva köpet, alternativt rätt till prisavdrag eller avhjälpande av felet (26 § konsumentköplagen och 28 § konsumentköplagen).De konsumentköprättsliga reglerna aktualiseras dock här först om köpet redan har genomförts. Så som din fråga är formulerad förstår jag det som att du inte har fått och betalat för bilen och då är det de allmänna avtalsrättsliga principerna som gäller.SammanfattningEftersom säljaren inte håller det ni har kommit överens om i avtalet, måste du inte fullfölja köpet av bilen. Vid en sådan ändring är du inte bunden av avtalet längre.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Vänligen,

Är det diskriminerande att kräva betalning med en app?

2019-04-12 i Avtal
FRÅGA |Är det inte diskriminering av stor del av samhälle att kräva betalning med app? De är en del av samhälle som inte har en dyr telefon för att lada en app och det finns också en del som inte har kunskap hur man gör.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag kommer i mitt svar till dig att först redogöra för under vilka förutsättningar det finns möjlighet att kräva betalning med en app, och varför någon rent juridiskt kan göra så. Därefter kommer jag att utreda huruvida det är diskriminerande att kräva betalt med en app.Det föreligger en avtalsfrihet i svensk rättAvtalsfriheten i svensk rätt innebär att det är upp till två parter att avtala om vad som helst (åtminstone inom vad som är lagligt att avtala om). Det innebär att en butik kan erbjuda sig att sälja en vara eller en tjänst, under förutsättning att kunden väljer att betala med en app. Kunden kan välja att antingen betala med appen (avtal ingås) eller att handla varorna av någon annan (avtal ingås inte). Det föreligger således ingen skyldighet att acceptera kontanter, eller kort heller för den delen. Därav är det juridiskt riktigt att erbjuda försäljning mot att kunden betalar med en viss app.Är det diskriminerande?Bestämmelser om när diskriminering är förbjuden finns i diskrimineringslagen (DiskrL). Lagen är endast tillämplig för det fall att någon blir direkt eller indirekt diskriminerad på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder (1 kap. 1 § DiskrL). Direkt diskriminering innebär att man uttryckligen exempelvis vägrar att sälja något till alla kvinnor. Indirekt diskriminering föreligger när det inte finns en uttalad diskriminering, men att det ändå indirekt diskriminerar en grupp. Så kan det t.ex. vara om det vid anställning sätts ett krav om att den sökande måste vara av viss längd; det sker ingen direkt diskriminering men då män i regel är längre än kvinnor kan det innebära att kvinnor indirekt diskrimineras.Att endast erbjuda betalning med hjälp av en app är inte direkt diskriminerande (då gruppen människor som inte har en dyr telefon inte är något som skyddas av diskrimineringslagen). Jag kan inte heller se att det föreligger en indirekt diskriminering av någon av grupperna, varför slutsatsen är att det sannolikt inte är diskriminering att endast erbjuda betalning via en app.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Vilket avdrag på lönen får göras för parkering?

2019-04-01 i Avtal
FRÅGA |Hej! Min arbetsgivare tillhandahåller parkeringsplatser bredvid arbetsplatsen. För att få utnyttja dessa platser görs ett avdrag på lönen. Alla anställda som vill använda platserna får samma avdrag på lönen. Då det är fler anställda som kör bil än antalet p platser händer det att det är fullt och man måste då lösa en biljett den dagen. Kan arbetsgivaren kräva att jag betalar en biljett utöver det som dras på min lön varje månad?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Att du ingått ett avtal med arbetsgivaren om löneavdrag för parkering på någon av x antal parkeringsplatser som arbetsgivaren tillhandahåller är giltigt. Innebörden är att ni avtalat om att du mot ett löneavdrag har rätt att nyttja någon av de parkeringsplatser som ingår. Om någon av de parkeringsplatserna inte är lediga förstår jag det som att du får ställa dig på en annan parkeringsplats (som inte ingår) och då betala. Det är helt i sin ordning och arbetsgivaren får göra så. Ni har avtalet om vissa parkeringsplatser, är dessa upptagna får du helt enkelt betala på någon av de andra.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Avtal om vinst vid framtida försäljning

2019-04-20 i Avtal
FRÅGA |Hej!Jag kommer att bli utköpt ur vår gemensamma bostad p g a skilsmässa. Min önskan är att huset ska säljas p g a att det ligger i ett väldigt attraktivt område. Det brukar alltid bli budgivning vid försäljning av hus i området.Efter som min man (snart exman) är väldigt mån om att tjäna så mycket pengar som möjligt kan jag mycket väl tänka mig att han säljer huset om något år för att göra en större förtjänst.Kan man skriva ett avtal som säger att jag får ta del av vinsten vid försäljning inom t ex ett par år?M v h
Therese Wibrink |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När din man köper ut dig från bostaden kommer äganderätten helt att gå över på honom. I samband med detta finns det inget lagstadgat som säger att du skulle ha rätt till en viss del av vinsten vid en framtida försäljning. Däremot kan du och din man/exman genom ett avtal skriva in en klausul som säger att du ska ha rätt till en procentuell vinst vid en försäljning av bostaden t.ex. inom de närmsta X antal åren. På så sätt försäkrar du dig om att han inte behåller huset för att tjäna mer pengar. Ett avtal är av detta slaget är inget som hör till själva bodelningen utan något som måste skrivas separat. Jag råder dig därför att eventuellt ta kontakt med en jurist som kan hjälpa dig att formulera avtalet på ett så bra sätt som möjligt. För tidsbokning med Lawlines jurister klicka här!Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Får en trafikskola kräva läkarintyg?

2019-04-16 i Avtal
FRÅGA |Hej, min dotter ska betala för 2 körlektioner som hon ej kunnat utföra då hon dagen innan anmält VAB. Körskolan kräver läkarintyg i efterskott med hänvisning till att hon själ anmält sig sjuk vid 2 tillfällen. Är detta ok??
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagDet här är snarare en avtalsfråga än en lagfråga, men jag ska försöka ge mig på att ge dig ett så konkret svar som möjligt ändå.Det är sannolikt tillåtetNu vet inte jag vilken trafikskola det gäller och hur deras avtalsvillkor ser ut, men det är inte ovanligt förekommande att trafikskolor kräver läkarintyg för att kunden inte ska debiteras för inbokade körlektioner som inte blir av.Mitt första råd blir därför att konsultera trafikskolans hemsida för att se över vilka krav de ställer på avbokade körlektioner.Sedan är jag inte riktigt säker på om detta gäller de två VAB-dagarna som nämns, eller om det gäller de två gångerna din dotter anmält sig själv sjuk, varför jag ger två separata svar.Vad din dotter kan göraI det första fallet vore det smidigast om hon hörde av sig till Försäkringskassan och begärde ut ett intyg på att de mottagit en anmälan för VAB dagarna det avser.I det andra fallet finns det däremot förmodligen ingenting hon kan göra nu i efterhand, om det står att ett läkarintyg krävs för att en sjukanmälan ska godkännas.Mitt rådSom nämnt tidigare blir mitt råd att kolla på trafikskolans hemsida för att se vilka avtalsvillkor som gäller avseende sjukanmälningar.Krävs det läkarintyg borde det räcka med att kontakta Försäkringskassan och begära ut ett intyg på att de mottagit en anmälan för VAB, om det avser dessa två sjukanmälningar. Avser fallet de två tidigare finns det däremot inte mycket hon kan göra åt det nu i efterhand.Jag hoppas att du fick svar på din fråga och att det löser sig för din dotter på bästa sätt!Med vänliga hälsningar

Vem får bevittna en framtidsfullmakt?

2019-04-04 i Avtal
FRÅGA |Kalle är ogift och vill skriva en framtidsfullmakt för sin son Bo.Kan Bos svärföräldrar bevittna framtildsfullmakten?
Sofia Holgersson |Hej! Och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!För att en framtidsfullmakt ska vara giltig ska den enligt lagen om framtidsfullmakt 4 § vara skriftlig. Dessutom ska två vittnen närvara när fullmaktsgivaren, i detta fallet Kalle, skriver under fullmaktshandlingen alternativt intyga att han skrivit under handlingen. Vittnena måste ha kännedom om att handlingen är en framtidsfullmakt och bekräfta handlingen med sina underskrifter.Vittnen får enligt lagen om framtidsfullmakter 4 § och ärvdalbaken 10 kap 4 § 1st inte vara fullmaktshavaren eller make, sambo, förälder, syskon eller barn till Kalle. Inte heller Kalles svåger eller svägerska får vara vittnen. Vittnena får dessutom inte vara under 15 år eller lida av en psykisk störning som innebär att personen saknar insikt om betydelsen av vittnesbekräftelsen. Detta innebär att Bos svärföräldrar kan bevittna framtidsfullmakten om de uppfyller resterande krav för att bevittna framtidsfullmakten. Hoppas du fått svar på din fråga!

Kan vi friskriva oss från ansvar?

2019-04-01 i Avtal
FRÅGA |Hej,Vi har en firma som matchar företag som har ett problem (t.ex. om de ska behålla sin data på servrar eller flytta data till molnet) och experter som har kunskap om liknande problem.Vi matchar dem samman för ett samtal där företaget som behöver hjälp betalar en summa mellan 1 000 och 10 000 för 1-timmes samtal med en expert. Vi har en andel för att vi förmedlat kontakten och hanterat transaktionen av pengar mellan parterna.Vi vill ha en policy som ger pengarna tillbaka om man inte är nöjd med samtalet men vi vill inte ta något ansvar för råden som ges i samtalet och om företaget agerar på råden och något inte blir som de tänkt (t.ex. kostsammare, sämre kvalitet, etc).Min fråga är kan vi friskriva oss från det ansvaret och vad i så fall måste vi tänka på?Tack!
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Det är fullt möjligt att friskriva sig. Det finns dels en möjlighet att friskriva sig från ansvar för avtalsprestationen som sådan. Utför man en tjänst eller säljer en vara friskriver man sig från att denna på något sätt är bristfällig. Det kan också vara så att man i och för sig inte friskriver sig från själva prestationen, men att man avtalar bort motpartens möjligheter att göra några påföljder gällande på grund av den eventuellt bristfälliga prestationen. Vid upprättande av avtal ska man alltid vara så tydlig som möjligt. Vid utformande av en friskrivningsklausul är tydligheten extra viktig. Dels måste ni vara tydliga, dels måste ni se till att kunden verkligen tar del av friskrivningen (och att den inte är gömd i det finstilta i avtalet er emellan).Min rekommendation är att ni bokar en tid med en jurist på Lawlines juristbyrå. Eftersom ni är en kommersiell verksamhet vari det i slutändan kan röra sig om mycket pengar, är det en billig investering att en jurist utformat friskrivningen juridiskt korrekt. Är ni intresserade av detta är ni varmt välkomna att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se för en offert och vidare kontakt.Med vänliga hälsningar,