Fråga om säljarens rätt till ersättning vid avbeställning av bil

2019-03-24 i Avtal
FRÅGA |Hej. I tisdags var jag och lade en handpenning på 2000 kr för en bil som jag om min fru kollat på. Med en avtalad leverans av bilen på torsdag då säljaren var ledig under onsdagen. Under torsdags morgonen fick min fru ett mail rörande att hon skulle upp i tingsrätten gälla de hennes barn. Efter detta mail tog vi beslutet att häva köpet då pengarna kan komma till bättre användning än köp av ny bil. Efter att jag meddelat säljaren att jag måste häva köpet så säger han att då kommer handpenningen förfalla. Stämmer det?
Johan Tivéus |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Med anledning av hur frågan är ställd gör jag antagandet att avtalet rör sig om ett konsumentköp. Om du avtalet om att köpa bilen i egenskap av konsument är tillämplig lagstiftning konsumentköplagen (förkortat KköpL). Som konsument har du möjlighet att avbeställa bilen ända fram till leveransdagen vilket följer av 37 § KköpL. Säljaren kan därmed inte kräva att du fullgör köpet men är istället berättigad till ersättning som redogörs för i 41 § KköpL. Ersättningen utgörs av ett skadestånd för kostnader som säljaren kan ha haft till följd av avtalet och den efterkommande avbeställningen. Som exempel kan nämnas kostnader för utarbetande av offert, kreditundersökning, vård och förvaring eller utebliven vinst. Säljaren får även förbehålla sig en på förhand bestämd ersättning vid avbeställning som normalt relateras till priset och när i tiden avbeställning sker. Ju närmre leveransdagen du kommer ju högre blir ersättningen.Säljaren har bevisbördan för att han haft förlusterna och bedömningen av skadeståndets storlek görs med hänsyn till den förevarande situationen och vad som är skäligt. Handpenning har ofta den konstruktionen att utgöra säkerhet för säljaren om köparen inte fullföljer sina förpliktelser. Kan säljaren påvisa att han haft kostnader motsvarande 2 000 kr har han i det här fallet rätt till handpenningen. Utgångspunkten är alltjämt att säljaren måste kunna motivera sina kostnader till följd av att avtalet inte blev av.Har du ytterligare frågor relaterat till detta är du välkommen att återkomma, antingen i kommentarsfältet eller genom att ställa en ny fråga här

Möjlighet att i efterhand ensidigt förändra avtalsvillkor

2019-03-20 i Avtal
FRÅGA |Hej! Jag har lånat en hankanin och parat min honkanin med. I utbyte skulle dom få en enfärgad hona om en sådan föddes i kullen. Det gjorde det inte och dom försöker nu kräva mig på en kaninunge ändå. Jag har erbjudit dom att köpa en kanin unge eller få 450:- för parningen. Nu hotar dom att stämma mig. Har dom någon laglig rätt alls att ta en kaninunge? Mvh
Lovisa Lundgren |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga. Din fråga aktualiserar viktiga principer inom avtalsrätten. En av dessa principer är att avtal ska hållas. Avtal är juridiskt bindande och går inte att ensidigt frånträda eller förändra. Detta gäller oavsett om avtalet är skriftligt eller muntligt, men det är naturligtvis enklare att bevisa vad avtalet innehöll om det finns nerskrivet. Det framgår ur din fråga att du och ägaren till hankaninen hade bestämt att du skulle låna hankaninen. I utbyte skulle ägaren av hankaninen få en enfärgad hona om en sådan föddes. Enligt ert avtal skulle hen därmed inte få något alls som motprestation om det inte föddes en enfärgad hona. Detta medför att ägaren till hankaninen inte i efterhand kan kräva att hen ska få en annan kaninunge. Det ni kom överens om vad ju att hen eventuellt skulle få en enfärgad hona, om en sådan föddes. Enligt den viktiga principen att avtal ska hållas har ägaren till hankaninen ingen laglig rätt att få ta en kaninunge. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Vad är en Non-Waiver klausul på svenska?

2019-03-18 i Avtal
FRÅGA |Non-Waiver på svenska?
Annelie Burström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Non-Waiver kallas på svenska för "icke-avstående".En bestämmelse om icke-avstående har sitt ursprung i långvariga avtal där handlingsmönster som avviker lite från det skriftliga avtalet ofta utvecklas. Klausulen möjliggör vissa avvikelser från avtalet, utan att det medför en risk för något påstående om en "konkludent överenskommen" ändring av avtalet.Klausulen om icke-avstående är alltså till för att en avtalspart skall kunna tolerera ett visst avtalsstridigt beteende hos motparten, utan att anses ha avsagt sig rätten att i framtiden kräva en bokstavstrogen tillämpning av avtalet.Exempel på en icke-avstående bestämmelseOfta brukar klausulen om icke-avstående skrivas ungefär på detta vis: "Parts underlåtenhet att tillämpa något villkor enligt detta avtal strikt enligt ordalydelsen skall inte anses innefatta något avstående från någon rättighet enligt avtalet och underlåtenheten skall inte heller medföra att parten förlorar rätten att senare påkalla tillämpning av det aktuella villkoret eller annat villkor i avtalet."Du kan hitta mer information om icke-avstående här.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga Hälsningar,

Bundenhet till eventuellt oskäligt och vagt avtal om festlokalsbokning

2019-03-17 i Avtal
FRÅGA |Jag tar studenten i juni och några i min klass har anställt ett företag som ska ordna studentskivan. Jag har ett minne av att jag skrev på ett kontrakt för ca. 1,5 år sedan som gällde kostnaderna för skivan, men kommer inte ihåg detaljerna. Nu påstår de som är ansvariga för skivan i min klass att varje elev i klassen är skyldig 1200 kr för att täcka kostnaderna för biljetter till skivan (varje elev ska alltså sälja cirka 10 biljetter var). Jag tycker 1200 kr låter mycket, och är därför tveksam till om jag skrev under ett kontrakt som gjorde mig skyldig att betala 1200 kr. Nu kräver jag att få se kontraktet först innan jag betalar, har jag rätt till det? Finns det några allmänna regler som gäller avseende kontraktets utformning (dvs hur tydligt avtalets vilkor ska framkomma etc.) för att kontraktet ska vara bindande mellan privatpersoner? Är kontraktet ogiltligt om det exempelvis inte tydligt skulle framgå att jag är skyldig just 1200 kr?
Viking Ringstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga aktualiserar flera avtals- och kontraktsrättsliga principer som jag kommer gå igenom så systematiskt och grundligt jag kan. De två viktigaste lagarna som är relevanta i sammanhanget är avtalslagen (AvtL) och köplagen.Som jag tolkar situationen har du alltså skrivit på ett papper som angett en specifik kostnad för skivan. Detta papper har alltså gällt som ett bevis för ett kontrakt mellan dig och den ansvariga gruppen klasskamrater, inte mellan dig och själva skivföretaget. Jag gör denna tolkning eftersom du frågar specifikt om "kontrakt mellan privatpersoner" och för att detta är vanligast lösning vid skivbokningar. I sådant fall är de ansvariga klasskamraterna ensamt bundna att betala företaget. Din fråga blir du huruvida du är tvungen att betala (genom att sälja biljetter) dina klasskamrater 1200 kr, eller ej. I detta fall blir det tal om två olika rättsliga relationer, 1: mellan dig (A) och de ansvariga i din klass (B), samt 2: mellan de ansvariga i din klass (B) och skivföretaget (C). Men skulle pappret du skrev på binda dig (A) mot själva skivföretaget (C) kommer frågans karaktär ändras helt. I sådant fall kommer tvisten gälla mellan dig och företaget, och andra regler kommer vara tillämpliga. I fall du vet med dig att kontraktet gäller mellan samtliga klasskamrater och skivföretaget får du gärna återkomma, så besvarar jag gärna den frågan också. Det torde följa av lojalitetsprincipen mellan avtalsparter att du har rätt att se kontraktet du skrivit under.Avtal mellan privatpersoner kräver ingen särskild formInledningsvis kan konstaterats att avtal (av denna typ) inte kräver skriftlig form för att vara giltigt. I teorin kan du alltså bindas av ett muntligt avtal, även om skriftliga kontrakt av bevisskäl används betydligt mer. När man bedömer avtal juridiskt brukar man dela in dem i tre steg; avtalsslut (slutandet av avtal), avtalets innehåll, och eventuellt avtalsbrott. Låt oss börja med avtalsslutet.När du skrev under ett papper som förpliktigade dig att betala dina klasskamrater för skivan bör din underskrift (eller påskrift, godkännande etc.) tolkas som en accept på ett anbud (AvtL 1 kap. 1 §). Det skulle kunna ses som ett löfte om att du nu ingått ett avtal du ämnar hålla. En första fråga blir dock om anbudet, alltså det kostnads- och platsförslag dina klasskamrater lämnat, varit nog tydligt preciserat för att du skulle kunna binda dig till det. Skulle det på pappret ha framgått vilken lokal ni ville ha och att det skulle kosta 1200 kr får din påskrift ses som en ingång i ett "färdigt" avtal, men en vag formulering om att du ska betala en okänd summa i framtiden kan innebära att avtalet du ingått ses som "ofullständigt". I sådant fall måste avtalet fyllas ut genom avtalstolkning och med andra lagbestämmelser (se exempelvis 45 § köplagen). Min bedömning är dock att såvida inte priset på 1200 kr är betydligt högre än vad som är normalt för skivbokningar, bör avtalet förstås som att du ändå varit redo att godkänna detta belopp. Kontraktet borde därmed som utgångspunkt vara giltigt ingånget enligt vad du beskrivit. Viktigt är dock att priset inte förändrats; ändringar som företas i avtal kräver i regel att ett nytt avtal sluts.Omständigheter som gör avtalet ogiltigtDet finns en rad bestämmelser i avtalslagen som kan göra ett avtal ogiltigt, därför att det ingåtts på falska grunder. Ingenting i din fråga tyder egentligen på att dessa ogiltighetsfall är tillämpliga, men om du känner dig lurad, tvingad eller på annat sätt utnyttjad finns skäl att fundera kring om avtalet kan ogiltigförklaras den vägen. Den regel jag anser kunna ligga närmast är det som kallas villfarelse. Om du aldrig varit ok med att betala 1200 kr för skivan, och detta borde ha framgått tydligt för dina klasskamrater, kan kontraktet vara ogiltigt på den grund att de avtalat om något de visste att du inte egentligen skulle acceptera (AvtL 32 §). Som jag förstår din fråga anser jag dock att sannolikheten för detta är låg.Avtalet kan vara oskäligtYtterligare en möjlighet är att jämka avtalet med hänvisning till att det skulle vara oskäligt med tanke på dess innehåll. Som jag förstår det har gruppen som ansvarat för skivan haft ensam bestämmanderätt angående både plats och pris, vilket är något som skulle kunna ses som oskälig snedvridning av avtalets maktförhållande (AvtL 36 §). Att ni båda är privatpersoner talar dock till din nackdel här, hade avtalet gällt mot en näringsidkare hade du fått en fördel i bedömningen om huruvida avtalet varit oskäligt mot dig eller ej. Mot dig talar också att dina klasskamrater förbundit sig att betala skivföretaget, vilket gör att det ur deras synpunkt framstår som särskilt viktigt att du betalar din del. Jag är därför tveksam till om detta är en gångbar väg för att ogiltigförklara eller ändra avtalet.SammanfattningDu har full rätt att se avtalet du skrivit under. Trots att det var länge sen du skrev på pappret och avtalet kanske var aningen vagt formulerat, borde det som bindande viljeförklaringar. Skulle däremot saknas både tid-, plats- och kostnadsförslag på pappret skulle jag nog våga hävda att det är för oprecist för att vara bindande. Möjligtvis kan avtalet vara ogiltigt om du lurats eller pressats in i det, men detta verkar rätt osannolikt. Slutligen kan man tycka att det är orättvist att dina klasskamrater haft full kontroll över avtalets innehåll (tid, plats, kostnad) och kräva ändring i avtalet på grund av detta, men då ni får betraktas som relativt jämställda parter har jag svårt att se att detta skulle hålla juridiskt. Med den information jag har skulle jag därmed gissa att du faktiskt är bunden till priset, men skulle ändå starkt rekommendera dig att ta en titt på pappret och prata med dina klasskamrater. Kanske kan ni komma fram till nån form av kompromiss.Jag hoppas du fick svar på din fråga!Mvh,

Vad gäller när fastighetsägarna säger en sak men den allmänna principen säger en annan?

2019-03-20 i Avtal
FRÅGA |HejMin fråga rör regler av bokning av tvättstugan. I regel brukar det vara att om någon bokar en tid ex mellan 7-11 och inte nyttjar tvättstugan inom 30 minuter, så kan andra hyresgäster "ta över" och tvätta på den tiden. Men om hyresfastigheten säger att man ska gå enligt deras regler, som säger att den som bokar äger hela den bokade tiden, så vilka regler är det som gäller i det fallet?
Ebba Alkehag |Hej och vad roligt att du valt att använda dig av Lawline! Så som jag förstått din fråga så handlar det om vad det egentligen är som gäller när hyresfastighetsägarna säger en sak och den "allmänna principen" säger olika saker.Avtal gäller alltid och det råder avtalsfrihet i Sverige.Det betyder i ditt fall att om hyresfastighetsägarna har skrivit regler i hyresavtalet till lägenheten, så är det dessa regler som gäller. Det kan kanske anses att det inte bör vara något som ägarna till fastigheten ska lägga tid på att avtala om ett annat system fungerar. Men på grund av den avtalsfrihet vi har i Sverige så är det alltså helt okej för ägarna till fastigheten att sätta in detta som en regel i hyresavtalet och då ska det följas. I Avtalslagen 1 § framgår det, väldigt luddigt att förstå, men att avtal är bindande för den som accepterat avtalet. Genom att skriva på hyreskontraktet så har du accepterat det som står i avtalet och om då regeln om tvättider står med där har du enligt lagens mening accepterat avtalet. Fastighetsägarnas regler gäller därför och det kan ses som ett avtalsbrott att bryta mot dessa regler. Dock tror jag inte att tvättider är av den typen som någon skulle vilja bråka om. Vad som är viktigt att veta är dock att avtalet gäller för alla – så om du börjar följa de regler som ägarna till fastigheten har fört in i avtalet och någon annan sedan skulle bryta mot de och "gå in på din tvättid", så kan du säga till den andra personen att den bryter mot ett avtal.Hoppas du fick svar på din fråga. Om det är något annat du undrar så skicka gärna in en fråga till! Annars önskar jag dig lycka till med tvättningen i framtiden.Mvh

Kan leasingföretaget ändra ett avtal?

2019-03-19 i Avtal
FRÅGA |Hej! Jag har ingått ett köpeavtal med ett bilföretag där jag skall leasa en bil. Allt är påskrivet och jag väntar bara på leveransen. Men igår så ringde dem upp mig från finansavdelningen där dem säger att eftersom jag är så pass ung att jag måste betala 20% i insats för att fortsätta med leasingen. Jag har en fast inkomst och ett fast arbete samt att dem ringt min arbetsgivare för att säkerställa att jag jobbar. Jag har helt enkelt gett dem allt dem behöver. Och att jag även blev preminilärt godkänd i deras kreditupplysning. Därför undrar jag vilka rättigheter jag har i detta läget? Jag har ett avtal där det står klart och tydligt vad jag köpt och vad min månadskostnad blir i månaden. Så alla ekonomiska aspekter är helt klara mellan båda parter. Och jag läste även att om jag backar från dealen så måste jag betala 1.5% av bilens kostnad. Men tänk om dem tvingar mig att backa från dealen vi har. Då måste jag alltså betala dessa 1,5% av bilens kostnad. Då måste jag tvinga dem att backa från avtalet för att jag inte skall behöva betala för dessa 1,5%. Vad tror ni är det bästa jag kan göra i detta läget? Jag skulle mer än gärna fortsätta med det avtalet vi har idag och få min bil. Det är ju själva meningen med privatleasing att man inte skall behöva betala någon insats. Men nu har dem tvingat mig att göra det. Hela avtalet är påskrivet av både mig och säljare. Står klart och tydligt vilka mina kostnader blir per månad samt vad jag beställt. Jag hoppas att ni kan hjälpa mig
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Inledningsvis vill jag poängtera att mitt svar kommer att bli något generellt då jag inte sett hur avtalet mellan dig och leasingfirman är utformat. Utgångspunkten enligt svensk rätt är att avtal ska hållas. Om ni har ett ingånget avtal som stadgar att du ska leasa bilen en viss tid till en viss kostnad så gäller det avtalet. Det innebär att företaget inte kan ändra avtalet i efterhand och begära att du ska erlägga en insats om tjugo procent. Undantaget är om det i avtalet står att det kan krävas att så ska ske.Utgångspunkten för dig är således att avtalet gäller och att leasingföretaget inte kan ändra det. Även för det fall att leasingföretaget skrivit in att det ensidigt kan ändra villkoren går det att diskutera om huruvida ett sådant villkor är skäligt eller ej. Det är inte alls omöjligt att en domstol kan bedöma det som ett oskäligt villkor som ska åsidosättas.Om du inte når framgång är min rekommendation att du anlitar en jurist som går igenom ditt avtal och även för din talan om så behövs. Utgångspunkten är att avtalet är giltigt och vad ni avtalat ska gälla. För det fall att det finns intaget i avtalet att leasingföretaget har en ensidig rätt att ändra villkoren går det att argumentera för att avtalsvillkoret är oskäligt och ska åsidosättas. Om inte annat kan det argumenteras för att du inte ska bli tvungen att betala en straffavgift för att företaget ändrat förutsättningarna. Är du intresserad av att komma i kontakt med en jurist på Lawlines juristbyrå är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se för en offert och vidare kontakt.Med vänliga hälsningar,

Ersättning för skada på utlånad bil

2019-03-18 i Avtal
FRÅGA |Hej, min dotter lånade ut sin bil till en kompis och dom lyckades förstöra motorn. Saken är att dom fortsatte köra trots att motorlampan blinkade rött i över 4 kilometer. Verkstaden har meddelat att motorn inte kan ha havererat på det sättet utan att dom kört vårdslöst. Hur gör man?
Emilia Garpebring |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det du kan göra är att kräva att de som lånade bilen ersätter skadorna som orsakats av den vårdslösa körningen. Skulle de inte gå med på att betala kan du driva en skadeståndstalan i domstol.Enligt 11 kap 1 § handelsbalken har den som lånat egendom så kallad vårdplikt, vilket i princip innebär en skyldighet att ta hand om egendomen och se till att den återlämnas i samma skick som vid utlåningen. Av rättspraxis framgår att den som lånat egendom är skyldig att ersätta skada som uppkommit på den lånade egendomen om hen inte kan visa att skadan uppstod utan att hen orsakade det. Det är alltså upp till de som lånade bilen att bevisa att de inte kört vårdslöst för att de ska undgå ersättningsansvar.Jag hoppas att du fick svar på din fråga.Vänliga hälsningar

Är ett tunisiskt äktenskapsförord giltigt i Sverige?

2019-03-13 i Avtal
FRÅGA |HejJag vill fråga om ett utlandskt äktenskapsförord / från tunisien / gäller här i Sverige!?Tack
Astrid Niva-Lindmark |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Regler om utländska äktenskapsförords giltighet i Sverige återfinns i lagen om internationella frågor rörande makar och sambors förmögenhetsförhållanden, härefter LIMF. Enligt 13 § LIMF är huvudregeln är att ett äktenskapsförord som upprättats på ett giltigt sätt utomlands även ska gälla i Sverige. För att äktenskapsförordet överhuvudtaget ska vara giltigt måste det stämma överens med den lag som var tillämplig på makarna när äktenskapsförordet upprättades, 5 § LIMF. I ert fall innebär det att äktenskapsförordet måste stämma överens med tunisisk lag för att vara giltigt. Om ni har avtalat skriftligt om att tunisisk lag ska tillämpas så kommer det gälla under förutsättning att någon av er hade hemvist eller var medborgare i Tunisien då avtalet ingicks, 3 § LIMF. Om ni däremot inte har avtalat om vilket lands lag som ska gälla så gäller lagen i den stat där ni tog er hemvist när ni gifte er, 4 § LIMF. Om ni båda har bott i Sverige i minst två år så tillämpas dock svensk lag på era förmögenhetsförhållanden. Vilken lag som ska gälla beror alltså på om ni har avtalat om något sådant och i vilken stat ni har/har haft er hemvist. Sammanfattningsvis kan sägas att ett tunisiskt äktenskapsförord bör vara giltigt i Sverige under förutsättning att det upprättats på ett giltigt sätt enligt tunisisk lag. Hoppas att du fick svar på din fråga.Vänligen,