Vem ingås avtal om lokal med, mig eller mitt aktiebolag?

2019-05-20 i Avtal
FRÅGA |Om man har aktiebolag är det själva bolaget som hyr lokalen man jobbar i? Eller är det mitt namn och person nummer som skrivs i kontraktet? Jag har skulder sen tidigare, men tänker om jag har bolag om de då är bolaget man skriver på hyreskontraktet?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Om ditt aktiebolag hyr en lokal av någon är det aktiebolaget som ingår avtalet. Det är således aktiebolaget som är avtalspart och aktiebolagets organisationsnummer som används. Aktiebolaget är en juridisk person med rättigheter och skyldigheter. Skulle du exempelvis välja att sälja ditt aktiebolag fortsätter hyresavtalet med hyresvärden även om du inte är verksam längre.Vänligen,

Vad innebär avtalsfrihet?

2019-05-15 i Avtal
FRÅGA |Vad innebär avtalsfrihet och finns det någon relevant lag som exemplifierar detta?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Avtalsfrihet innebär att man är fri att avtala om vad man vill, och fri att inte avtala om man inte vill. Avtalsfriheten innebär helt enkelt att man själv bestämmer om man ska ingå avtal, vem man ska ingå avtal med och vilket innehåll avtalet ska ha. Det finns ingen speciell lag som särskilt stadgar avtalsfriheten på samtliga områden där denna råder, men avtalslagen ställer upp vissa gränser för den. I 3 kap. avtalslagen finns ogiltighetsgrunder när avtal inte är giltigt, exempelvis om avtalet ingåtts under tvång. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Måste man visa legitimation för att få köpa energidryck?

2019-05-11 i Avtal
FRÅGA |Hejsan, måste man visa legitimation på energidryck när man tydligt är över 15 men under 30? Jag vart nekad att köpa energidryck häromdagen för jag var under 30 och inte hade legitimation, jag hade körkortet i bilen och bilnyckeln med mig samt visade upp mitt bankomatkort som är vuxenvariant som man inte kan ha under 18 år. Samt att kassörskan sa att min kompis fick köpa dom åt mig?
Ava Setayesh |Hej,Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!I svensk rätt är avtalsfrihet huvudregeln. Detta innebär att en part fritt får bestämma om denne vill ingå ett avtal. Därför bestämmer butiker själva om de vill införa ett försäljningsförbud av energidryck till barn under 15 år. Väljer butiken att införa ett sådant försäljningsförbud kan de även komma att be kunder att uppvisa en giltig ID handling som bekräftar att kunden är över 15 år. Butiken har rätt att neka en person att köpa energidryck om denne inte kan styrka att denne är över 15 år. Du är inte tvungen att visa legitimation men om butiken har en åldersgräns på köp av energidryck har de också friheten att kräva uppvisande av legitimation för att köpet ska kunna genomföras. Om du då inte kan uppvisa giltig legitimation riskerar du att köpet nekas.Hoppas du fick svar på din fråga. Om du har några fler frågor eller funderingar är du välkommen åter.Med vänliga hälsningar,

Vem äger hunden? samägandeavtal?

2019-05-03 i Avtal
FRÅGA |Hej har hamnat i en rättstvist om en hund som jag köpte med en kompis. På köpes avtalet så är mitt namn med men bara min kompis signatur då jag inte hade möjlighet att signera. Men avtalet och alla dokument har varit och är hemma hos mig så jag signerade det i efterhand innan jag lämnade in det som bevis. Har jag gjort något olagligt?Min kompis använder en digital kopia av avtalet där mitt namn men inte min signatur är med emot mig.
Jesper Horndahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt min uppfattning är det två olika frågor vem som är ägare av hunden och vem som kan bevisa att man är ägare. Jag kommer därför dela upp mitt svar utifrån båda dessa problematiseringar. Jag vill uppmärksamma att det också är två olika avtal som du tar upp. Dels ett köpeavtal mellan hundens tidigare ägare och köparen. Dels ett avtal om samägande mellan dig och din kompis. Vad som är gemensamt för båda avtalen är att de är giltiga såväl skriftligen som muntligen. Det verkar inte råda några oklarheter från eran sida om att ni har gjort ett giltigt köp av hunden. Därför kommer den primära frågan bli om ni har nått ett samägandeavtal och huruvida du kan styrka detta. Vem som rent juridiskt är ägareDu säger att du köpte hunden med din kompis vilket jag tolkar som att åtminstone din utgångspunkt var att ni skulle köpa och därmed äga hunden tillsammans. Det framgår inte om din kompis också uppfattat det så men eftersom kompisen nu bestrider att ni skulle vara samägare av hunden så kanske någon kommunikationsmiss har skett mellan er. Är det faktiskt så att ni två muntligt innan köpet kommit överens om att ni ska köpa en hund tillsammans så är det vad som gäller. Det kommer därför vara min utgångspunkt att ni ingått ett avtal som stipulerar att ni samäger hunden. Frågan blir nu om du kan styrka att det också är så. Anledningen till att du måste styrka detta är för att du och din kompis har två olika uppfattningar om vad som föreligger. Om underskrifternaJag förstår det som att du har (eller åtminstone har haft eller har tillgång till) ett avtal där ditt namn och underskrift finns med men där underskriften skedde vid ett senare tillfälle än vid själva köpetillfället. Vidare förstår jag det som att din kompis har ett avtal (det digitala) som har ditt namn men inte din underskrift på. För den juridiska frågan om vem som är ägare saknar det betydelse om avtalet är undertecknat av båda eller inte. Köpet av hunden och avtalet om samägarskap mellan dig och din kompis är giltigt såväl muntligen som skriftligen. Det är inte en förutsättning för något av avtalens giltighet att båda måste skriva på köpeavtalet. Det påverkar således inte samägandeavtalet eller köpeavtalet. Att ni båda inte har skrivit på det ena avtalet skulle däremot kunna bli problematiskt ur ett bevissyfte. Om din kompis menar att denne är ensam ägare av hunden och du menar att ni har ett avtal som stipulerar att ni båda är ägare så måste du kunna styrka detta. Det kommer därför att bli en fråga om avtalstolkning här. Eftersom muntliga avtal är lika giltiga som skriftliga så måste du som sagt inte skrivit på avtalet. Å ena sidan kan det styrkas att ni är samägare genom att ditt namn faktiskt står med på båda avtalen, dvs det avtal som din kompis har och det avtal som du har. Att ditt namn står med tyder på att ni har haft för avsikt att köpa hunden tillsammans. Å andra sidan kan det vara något problematiskt att din underskrift inte finns med på det ena avtalet eftersom det då kan tolkas som att du inte skrev på för att du ångrade dig. Förvisso kan du visa ditt avtal som du har undertecknat för att styrka att ni är samägare. Det kan vara svårt för dig att bevisa att du också är ägare till hunden, kanske finns det någon som kan intyga att du helt enkelt inte hade möjlighet att underteckna avtalet vid köpet men att du hade för avsikt att göra det senare. I övrigt kan det finnas andra omständigheter som stärker att ni är samägare av hunden, exempelvis sms-konversationer eller kvitton på att du har köpt hundsaker, vilket tyder på att ni har haft för avsikt att äga hunden tillsammans. Konklusion Min uppfattning är att det räcker med att titta på era båda avtal för att styrka att ni äger hunden tillsammans. På båda avtalen står ditt namn med vilket styrker ert samägaravtal. Om inte skulle man kunna ifrågasätta varför ditt namn stod angivet från första början. På det ena avtalet finns dessutom ditt undertecknande. Det har ingen juridisk betydelse för ägandet som sådant att du undertecknade det vid ett senare tillfälle än din kompis. Däremot kan det ha något bevishänseende. Avtalstolkningsmässigt finner jag det däremot styrkt, givet den information jag har om omständigheterna att ni samäger hunden.Jag hoppas mitt svar har varit till nytta!Med vänliga hälsningar,

Vad behöver ett avtal om försäljning av bil innehålla?

2019-05-18 i Avtal
FRÅGA |Om jag säljer en bil privat till en annan privatperson. Vad är jag skyldig att skriva på kvittot för att det ska vara giltigt i domstol? Alltså räcker det att skriva att bilen säljs i befintligt skick, med regnummer, datum, pris och båda säljaren och köparens underskrift och ort?
Henrik Åkesson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Ett avtal om bilförsäljning är inte ett avtal som kräver någon speciell form. Det går till och med att sluta detta avtal helt muntligt. Avtalet blir mer en form av bevis på vad ni avtalat om och att själva försäljningen skett.Dina förslag på avtalsinnehåll är bra för att uppfylla detta syfte. Är det något annat ni specifikt avtalat om är även detta bra att ha med i avtalet, annars räcker det du skrivit gott och väl!Jag hoppas du fått svar på din fråga. Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma! Med vänliga hälsningar

Måste jag betala hela bindningstiden?

2019-05-13 i Avtal
FRÅGA |Hej idag har en tv abonnemang med bindningstid, hade tänkt att flytta över tv tjänsten då jag flyttar. Jag ringde idag och fick veta att dem att adressen har inte möjlighet att ansluta min abonnemang med bindningstid då tv operatören är inte tillgänglig i den adressen som jag kommer att flytta till. Så jag kommer inte att kunna förflytta tv tjänsten. Fick infirmation att antingen överlåter jag bindningstiden till någon annan eller betalar jag min bindningstid som jag har kvar. Nu undrar jag, om dem inte kan erbjuda mig deras tjänst, ska jag då betala hela min bindningstiden?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Utgångspunkten vid avtal är att avtal ska hållas. Då du ingått ett avtal med företaget är du som utgångspunkt bunden till avtalet. Att företaget inte kan leverera den beställda tjänsten till en annan adress när du flyttar är tyvärr inget företaget kan belastas för, varför du är betalningsskyldig. Företaget uppfyller sin del av avtalet genom att leverera tjänsten dit du beställt den. Att du väljer att flytta till en annan adress gör att du antingen är tvungen att betala hela bindningstiden, eller att du kan överlåta abonnemanget till någon annan, om företaget godkänner det.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Säljare fullföljer inte köp efter erlagd handpenning

2019-05-03 i Avtal
FRÅGA |Om man kommer överens med en person om att man ska köpa en domän och även betalar handpenning, men säljaren sen återbetalar handpenningen (innan han informerar köparen) och säljer till någon annan, har han då gjort sig skyldig till avtalsbrott? Hela överenskommelsen finns dokumenterad i chatform där säljaren och köparen accepterar köpevillkor samt transaktionen av handpenningen.
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag uppfattar din fråga om att du (eller någon annan) kom överens med en person om att köpa en domän och erlade handpenning för köpet. Därefter återbetalade säljaren handpenningen och sålde domänen till någon annan, utan att köparen hade gått med på det. Säljaren fullföljde alltså inte köpet.Med domän utgår jag från att du menar datatekniska termen, som exempelvis en webbadress.Det är ett avtalsbrott att inte hålla ett avtalDet är en grundläggande princip inom avtalsrätten att avtal ska hållas. Om två parter i ett avtal har kommit överens om något, är de båda bundna av avtalet och måste fullfölja det (jfr 1 § avtalslagen). Om en part inte presterar i enlighet med avtalet föreligger ett avtalsbrott. Ett avtalsbrott kan vara ursäktligt om det beror på oförutsedda händelser säljaren inte kunnat kontrollera och på grund av det varit hindrad att fullfölja avtalet. Att säljaren exempelvis har nått en bättre överenskommelse med någon annan, efter att ni har kommit överens, ursäktar inte säljaren. Eftersom ni har kommit överens om köpet, men säljaren inte har fullföljt det, har säljaren gjort sig skyldig till avtalsbrott.Du kan ha rätt till skadeståndÄven om avtalsbrott innehåller just ordet "brott" är det vanligtvis inte brottsligt att inte fullfölja ett avtal på så sätt att man kan straffas för det. Det som kan bli aktuellt är istället köprättsliga konsekvenser. Jag utgår från att det inte rör sig om ett konsumentköp här.Ett avtalsbrott som inte är ursäktligt kan ge dig en rätt till skadestånd, om du har lidit en skada på grund av avtalsbrottet. Köparen är här i dröjsmål vilket är skadeståndsgrundande (22 § köplagen och 27 § köplagen). Du kan få få ersättning för utgifter, prisskillnad, utebliven vinst och annan direkt förlust med anledning av avtalsbrottet.SammanfattningEftersom säljaren inte har fullgjort sin del av avtalet har säljaren gjort sig skyldig till avtalsbrott. Du kan då ha rätt till skadestånd om du har lidit skada på grund av det.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Vänligen,

Automatisk förlängning av avtal mellan näringsidkare

2019-05-03 i Avtal
FRÅGA |Eniro ringde upp och vi kom överens om en lösning för en enkel presentation på nätet med sökord, detta var 2018-03-22. Vi fick en orderbekräftelse och sedemera en faktura, som vi självklart betalade.2019-03-25 kommer fakturan på min mail för 2019,det trots att jag inte beställt något i år.Eniro hävdar då att vi har ingått ett löpande avtal 2018-03-22 där vi har 3 månaders uppsägningstid och att det kommer att löpa på tills vi säger upp avtalet.Kan detta stämma att Eniro ej behöver skicka ut en ny förfrågan eller ta en ny kontakt med oss om en eventuell ny medverkan.Jag representerar ett företag och frågar ej som privatperson.l
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag uppfattar din fråga som att företaget du representerar ingick ett avtal med en säljare för drygt ett år sedan. Nu har säljaren skickat en ny faktura för en ny avtalsperiod och hävdar att avtalet kommer fortsätta löpa tills det sägs upp. Du undrar som säljaren inte borde ha kontaktat er innan den nya avtalsperioden inleddes.Var det överenskommet att avtalet skulle förnyas behöver säljaren inte kontakta erDet finns ingen generell reglering för hur automatiska förlängningar av avtal ska bedömas. Enligt nuvarande reglering tillämpas dock en bestämmelse enligt vilken ett avtalsvillkor får jämkas eller lämnas utan avseende om villkoret är oskäligt (36 § avtalslagen). Vid en sådan bedömning ska hänsyn tas till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets uppkomst och senare inträffade omständigheter samt omständigheterna i övrigt.En automatisk förlängning av ett avtal kan i vissa situationer vara ett oskäligt avtalsvillkor. I ett fall ansågs ett avtal om automatisk förlängning av ett gymkort med tolv månader vara oskäligt när gymmet inte hade skickat en påminnelse om förlängningen till kunden (NJA 2012 s. 776). Däremot gällde fallet en konsument och Högsta domstolen lade i sin bedömning stor vikt vid att kunden var en konsument. Det är klart att näringsidkare inte kan ha samma skydd som konsumenter i fråga om sådana avtal och att det kan ställas högre krav på näringsidkare.Svaret på din fråga är att det generellt sett inte krävs att säljaren skickar ut en ny förfrågan om ett annat företag vill förlänga ett löpande avtal eller inte, ifall förlängningen omfattades av det ursprungliga avtalet. Det bör inte heller generellt finnas något krav på att säljaren skickar ens en påminnelse. Var det däremot aldrig överenskommet att avtalet skulle förlängas automatiskt, har säljaren ingen rätt att ensidigt besluta att avtalet ska förlängas.Villkoret kan vara oskäligt på andra grunderDet kan vara så att villkoret är oskäligt om det inte framgick tydligt att avtalet skulle förlängas efter ett år. Om du som köpare inte hade förstått att avtalet skulle förlängas och det på grund av att säljaren varit vilseledande eller mycket otydlig, kan villkoret jämkas eller lämnas utan avseende. Ett avtalsvillkor om automatisk förlängning med tolv månader ska vara tydligt och båda parter bör vara väl medvetna om det när avtalet ingås, för att det ska vara giltigt.SammanfattningDet finns inget krav på att säljaren ska kontakta er och fråga om ni vill förlänga avtalet, ifall det var överenskommet i avtalet från början att det skulle förlängas då. Fanns det däremot ingen överenskommelse om automatisk förlängning av avtalet får säljaren inte ensidigt bestämma att det ska förlängas. Fanns det ett villkor om förlängning i avtalet, men det var mycket otydligt eller säljaren agerat vilseledande, är avtalsvillkoret inte giltigt.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Vänligen,