Tolkning av uppsägningsklausul

2021-11-22 i Avtal
FRÅGA
Hej! Jag skulle behöva hjälp med att tolka avtalstiden/uppsägningstiden på ett fodervärdsavtal för häst. Jag är fodervärd till en häst. I kontraket står det (kontraktsmall från LRF): "Avtalstid: Hästen ska vara i fodervärdens vård från den 26/4-21 till den 26/4-22. Avtalet förlängs automatiskt med 6 månader i taget om uppsägning ej skett senast 2 månader före avtalperiodens utgång. Uppsägningstid: Uppsägningstiden uppgår till 2 månader från vardera sida. För den händelse uppsägningen icke sker löper avtalet vidare med 6 månader i sänder."Jag sa upp avtalet skriftligt den 13 aug -21 i tro om att jag hade 2 månaders uppsägningstid, dvs att kontraktet skulle upphöra 13/10-21. Då hävdar hästagaren att jag inte kan säga upp avtalet innan avtalstiden går ut, dvs 26/4 -22. Ägaren hävdar att uppsägningstiden endast gäller inför slutet på avtalstiden, där uppsägningen ska göras senast två månader innan tiden går ut för att avtalet automatiskt inte ska förlängas 6 månader. Vad innebär avtalet i kontraktet? Gäller 2 månaders uppsägningstid från vilken tidpunkt som helst? Alltså gäller uppsägningen jag gjorde 13/ 8-21? Hur går jag i så fall tillväga nu?(Kontraktsmall: https://www.lrf.se/sok/?query=fodervärdsavtal)
SVAR

Hej Angelika!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Så som jag förstår din fråga undrar du hur ditt fodervärdsavtal ska tolkas och då särskilt hur bestämmelsen om uppsägning ska tolkas. Det finns inga lagregler om avtalstolkning utan man får i varje individuellt fall försöka utröna vad det aktuella avtalet betyder. Detta gör man enligt en metod jag kommer gå igenom nedan.

Omständigheter i frågan

Vi börjar med att dela upp de bestämmelser som du funderar på. För det första så har vi en klausul rubricerad "Avtalstid". Enligt denna klausul ska hästen vara i din vård fram till den 26/4-22. Enligt samma klausul förlängs avtalet automatiskt med sex månader om uppsägning ej skett senast två månader före den 26/4-22.

För det andra har vi en klausul rubricerad "Uppsägningstid". Enligt denna klausul så har både du och hästägaren rätt till två månaders uppsägningstid. Om uppsägning inte sker så förlängs avtalet med sex månader.

Avtalstolkning

Vid avtalstolkning gör man vissa steg i en viss ordning. Jag kommer nu gå igenom dessa.

Gemensam partsavsikt

Först försöker man reda ut om parterna haft en gemensam partsavsikt med klausulerna i fråga. I ditt fall blir det svårt för mig att göra detta då jag inte har någon information om vad ni har haft för syfte med bestämmelserna i fråga. Vi går därför vidare till nästa steg.

Tolkning efter ordalydelsen

En tolkning efter ordalydelsen görs genom att man analyserar ett visst ord eller en viss mening och listar ut vad det betyder enligt allmänt språkbruk. Problemet i vårt fall är att vi har två bestämmelser som säger emot varandra. Å ena sidan ska avtalet löpa till den 26/4-22, å andra sidan har du rätt till två månaders uppsägningstid. Eftersom dessa klausuler inte kan vara giltiga samtidigt (eftersom de säger emot varandra) får vi gå vidare och se om vi kan tolka dem på ett annat sätt.

Den språkliga kontexten och avtalets systematik

En tolkning av den språkliga kontexten och avtalets systematik innebär för det första att samma ord ska ges samma mening på alla ställen det förekommer i avtalet. För det andra innebär det att man försöker utröna vilken mening ordet egentligen har genom att titta på vad som finns runt omkring ordet. Saker man kan titta på är till exempel vilken rubrik det står under, hur klausulen innan eller efter är utformad eller hur avtalet generellt är utformat. En viktig princip vid avtalstolkning är att man utgår ifrån att varje klausul har en självständig betydelse. Detta innebär att en tolkning som ger resultatet att klausulen är överflödig, oftast kan anses vara en felaktig tolkning.

Först här kan vi börja komma någonstans med vår tolkning. Om avtalet ska tolkas på det sätt hästägaren hävdar, det vill säga att avtalet ska löpa till 26/4-22 och att uppsägningstiden på två månader bara gäller i förhållande till det här datumet, så är hela klausulen rubricerad "Uppsägningstid" meningslös eftersom den bara upprepar vad som sägs i klausulen rubricerad "Avtalstid".

För att klausulen "Uppsägningstid" ska få en självständig betydelse så måste man tolka den på det sätt du har gjort. Alltså att du har en uppsägningstid på två månader och att denna får utnyttjas när som helst under avtalstiden.

Tolkningsslutsats

Min bedömning är alltså att avtalet ska tolkas på det sätt du har gjort och att du alltså har sagt upp avtalet på ett giltigt sätt.

Vad ska du göra nu?

För att få det fastställt att avtalet är uppsagt kan du vända dig till en domstol och be den fastställa att du har sagt upp avtalet med hästägaren. Att processa i domstol kan vara ganska svårt och kräver mer handpåläggning än vad jag kan ge här över internet. Om du vill boka tid med någon av oss jurister på Lawline kan du använda länken längst ner i mitt svar.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar

William Nordstrand Larsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1579)
2022-01-16 Bestrida faktura som avser färre antal arbetade timmar än avtalat?
2022-01-12 Hur utforma avtal angående löfte om att köpa lös egendom i framtiden?
2022-01-11 Kan man kräva att någon betalar för ett olagligt avtal? (Pactum turpe)
2022-01-06 Avtal vid lån av pengar

Alla besvarade frågor (98575)