Samboavtal

2019-03-28 i Avtal
FRÅGA |Daniel och Angelica är ett par. De bor tillsammans i en bostadsrätt i centrala Göteborg. Lägenheten köpte Angelica för pengar hon sparat ihop genom arbete för att hon och Daniel skulle ha en gemensam bostad. Angelica har till stor del inrett lägenheten, hon har köpt bord, stolar, tv-bänk och soffa. Därutöver har hon köpt mycket utrustning till köket, bland annat en mycket exklusiv kaffemaskin. Daniel har inte bidragit till lägenheten i lika stor utsträckning men han har köpt en mycket stor tv och ett exklusivt tv-spel. Det är Angelica som tjänar mest pengar av dem två. Hon lever ett sparsamt liv och har sparat ihop en stor buffertför oförutsedda händelser. Det är även hon som betalar det mesta av parets löpande kostnader för mat. Daniel däremot, som inte tjänar så mycket pengar, lever lyxliv. Daniel går gärna och klipper sig en gång per månad på den mest exklusiva frisörsalongen i hela Göteborg och spenderar gärna helgerna på olika pubar där det konsumeras rikliga mängder öl. Tillsammans har paret tre utställningskatter som är värda dyra pengar. De äger dessutom en bil tillsammans. Angelica nämner också att hon ärvt några värdefulla smycken från sin farmor.Jag undrar om ni kan utforma ett samboavtal så som det kan se ut om Daniel motsätter sig att helt gå med på att upprätta ett avtal. Hur skulle en möjlig kompromiss kunna utformas och vad är troligt att Angelica skulle kunna övertyga Daniel om att skriva in i avtalet?
Filip Braun |Hej och välkommen till Lawline!Din fråga har karaktär av skoluppgift och Lawline har som policy att inte besvara skolfrågor. Återkom gärna om det förhåller sig på annat sätt.Med vänlig hälsning,

36 § avtalslagen vid kommersiella avtal

2019-03-27 i Avtal
FRÅGA |Hejsan! Har lite funderingar kring kommersiell avtalsrätt. Hur kan 36 § avtalslagen tillämpas vid kommersiella förhållanden? Och vad är egentligen definitionen av kommersiella avtal, avser det alla typer av köp eller är det bara köp mellan företag? När en privatperson köper av ett företag räknas det in som ett kommersiellt avtal?
Sara Göransson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline, Jag tolkar din fråga som att du vill veta vad som menas med ett kommersiellt avtal och om 36 § avtalslagen (AvtL) är tillämplig på kommersiella avtal.För att mitt svar ska bli så strukturerat som möjligt tänker jag börja med att klargöra vad som menas med ett kommersiellt avtal. Därefter går jag in på jämkningsmöjligheten i 36 § AvtL. Med kommersiellt avtal menas ett avtal mellan näringsidkare (dvs. företag). Om en privatperson köper en vara eller tjänst av ett företag räknas det således inte som ett kommersiellt avtal, utan istället som ett konsumentavtal. I 36 § AvtL finns en allmän jämkningsregel, även kallad generalklausul. Bestämmelsen används för att jämka avtalsvillkor eller för att bortse från dem på grund av att de är oskäliga. Om avtalsvillkoret har betydande inverkan på avtalet i sin helhet kan hela avtalet förkastas. Generalklausulen kan användas i avtalsrelationer mellan näringsidkare respektive privatpersoner. Det är således möjligt att tillämpa bestämmelsen på jämbördiga parter i renodlat kommersiella avtalsförhållanden. En sådan tillämpning torde dock främst bli aktuell när det rör sig om ett långvarigt avtal då omständigheterna efter avtalets ingående har medfört negativa konsekvenser. I kommersiella avtal är skälen till jämkningsmöjligheten i 36 § AvtL inte lika stark som i konsumentförhållanden. Detta beror på att parterna i dessa situationer ofta är ekonomiskt och kunskapsmässigt mer jämställda. På grund av det har de en större möjlighet att själva kunna tillvarata sina intressen vid avtalstillfället. Jämkningsmöjligheten i 36 § AvtL ska tillämpas med betydligt större försiktighet än vad som gäller i konsumentförhållanden. Exempel på när bestämmelsen kan bli tillämplig i kommersiella avtal är när ena parten intar en underlägsen ställning gentemot den andra. Det kan handla om en situation då en näringsidkare blir tvingad att acceptera oförmånliga villkor som ställts upp av motparten för att överhuvudtaget få till stånd ett avtal. Med detta sagt hoppas jag att du har fått svar på din fråga. Med vänliga hälsningar,

Bundehet vid köp

2019-03-25 i Avtal
FRÅGA |Kan en säljare på tradera häva en genomförd budgivning? Jag som köpare har betalt varan men säljaren hävdar att hon utifrån affektionsvärde kan ändra sig enligt 23 paragrafen köplagen. Kan jag kräva att köpet ska genomföras?
Filip Braun |Hejsan och tack för att du vänder dig till Lawline!Huvudregeln inom svensk avtalsrätt är att avtal skal hållas. I ditt fall så har personen ifråga lagt ut en annons på tradera, ett så kallat anbud och när du köpte varan, så har ni ett avtal. Det finns många sätt för en köpare eller säljare att dra sig ur ett avtal, i det här fallet så hävdar säljaren att denne med stöd 23 § köplagen kan dra sig ur.23 § KöpL tar hänsyn till om säljaren inte kan fullgöra avtalet på grund av ett hinder som denne inte kan överkomma. Ett exempel är om det skulle kräva abnormt stora uppoffringar för att fullgöra avtalet. I det aktuella fallet föreligger inget sådant förhållande, säljaren åberopar enbart affektionsvärde. 23 § köplagen behandlar inte affektionsvärde, utan enbart fysiska eller ekonomiska aspekter. Därmed kan säljaren inte med rätt hålla kvar i varan utan är skyldig att leverera den till dig då du har betalat för den.Tittar du även i 23 § sista stycke KöpL så framgår det att du måste framställa ett krav att du vill ha denna vara och att säljaren ska fullgöra sin del av avtalet, dvs att leverera varan. Således, meddela säljaren att du kräver att denne levererar varan samt att denne inte har rätt enligt 23 § KöpL att hålla inne leveransen, då affektionsvärde inte omfattas av 23 § KöpL. Tack för din fråga och har du fler frågor är du varmt välkommen åter!Med vänlig hälsning,

Fråga om säljarens rätt till ersättning vid avbeställning av bil

2019-03-24 i Avtal
FRÅGA |Hej. I tisdags var jag och lade en handpenning på 2000 kr för en bil som jag om min fru kollat på. Med en avtalad leverans av bilen på torsdag då säljaren var ledig under onsdagen. Under torsdags morgonen fick min fru ett mail rörande att hon skulle upp i tingsrätten gälla de hennes barn. Efter detta mail tog vi beslutet att häva köpet då pengarna kan komma till bättre användning än köp av ny bil. Efter att jag meddelat säljaren att jag måste häva köpet så säger han att då kommer handpenningen förfalla. Stämmer det?
Johan Tivéus |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Med anledning av hur frågan är ställd gör jag antagandet att avtalet rör sig om ett konsumentköp. Om du avtalet om att köpa bilen i egenskap av konsument är tillämplig lagstiftning konsumentköplagen (förkortat KköpL). Som konsument har du möjlighet att avbeställa bilen ända fram till leveransdagen vilket följer av 37 § KköpL. Säljaren kan därmed inte kräva att du fullgör köpet men är istället berättigad till ersättning som redogörs för i 41 § KköpL. Ersättningen utgörs av ett skadestånd för kostnader som säljaren kan ha haft till följd av avtalet och den efterkommande avbeställningen. Som exempel kan nämnas kostnader för utarbetande av offert, kreditundersökning, vård och förvaring eller utebliven vinst. Säljaren får även förbehålla sig en på förhand bestämd ersättning vid avbeställning som normalt relateras till priset och när i tiden avbeställning sker. Ju närmre leveransdagen du kommer ju högre blir ersättningen.Säljaren har bevisbördan för att han haft förlusterna och bedömningen av skadeståndets storlek görs med hänsyn till den förevarande situationen och vad som är skäligt. Handpenning har ofta den konstruktionen att utgöra säkerhet för säljaren om köparen inte fullföljer sina förpliktelser. Kan säljaren påvisa att han haft kostnader motsvarande 2 000 kr har han i det här fallet rätt till handpenningen. Utgångspunkten är alltjämt att säljaren måste kunna motivera sina kostnader till följd av att avtalet inte blev av.Har du ytterligare frågor relaterat till detta är du välkommen att återkomma, antingen i kommentarsfältet eller genom att ställa en ny fråga här

Det går att stämma Svenska Spel för avtalsbrott

2019-03-28 i Avtal
FRÅGA |En fråga gällande avtalsrätt. Ex: Anders har vunnit en summa av svenska spel på Penninglotteri, han tvingas till sist stämma företaget för att få ut sin vinst. Kan han göra det?
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Genom att spela spel på Svenska Spel kan man säga att ett avtal ingås mellan spelaren och Svenska Spel. Avtalet ligger i att Svenska Spel har rätt till pengar ifall spelaren förlorar och vice versa.Ifall en person vinner ett spel har denne rätt till pengar från Svenska Spel. Ifall pengar inte betalas ut har ett avtalsbrott begåtts av Svenska Spel. För att få sina pengar kan personen stämma Svenska Spel i tingsrätten. Han måste ju dock kunna bevisa att Svenska Spel faktiskt är skyldig honom pengar.Svaret på din fråga är alltså ja. Huruvida Anders får rätt till pengarna efter sin stämning är dock en annan fråga, vars svar beror på vad Anders lyckas bevisa i domstolen.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!Med vänlig hälsning,

Namnbyte, gäller avtalet fortfarande?

2019-03-27 i Avtal
FRÅGA |Hej! Jag har tecknat ett avtal för en bostadsrätt, men jag har bytt för- och efternamn efter överlåtelseskrivningen. Personnumret är det samma och mäklaren är medveten om förändringen. Bostadsrättsföreningen har fått mitt nya personbevis och mäklaren kommer ta en kopia på mina nya ID-handlingar i samband med inflytten.Gäller avtalet nu fortfarande juridiskt p.g.a. namnbytet eller måste det skrivas om? Jag hette ju faktiskt något annat i samband med skrivningen, och det är väl det som räknas?
Claudia Lienert |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Avtalet är fortfarande giltigt, trots att du har bytt namn. Avtalet måste inte skrivas om.För att undvika framtida tvister och missförstånd så kan det dock vara bra att skriva in informationen om att du har bytt namn i avtalet. Detta kan till exempel göras med hjälp av ett tilläggsavtal. Kan du dock styrka/bevisa att du tidigare har hetat något annat, så bör det dock inte vara några problem. Du är ju fortfarande samma person om än med ett annan för- och efternamn.Vänligen,

Får jag bara ha en bil på min hyrda parkeringsplats?

2019-03-25 i Avtal
FRÅGA |Hej!Har ett parkeringsbolag rätt att ställa krav på att man på sin egna hyrda parkeringsplats endast får ha en registrerad bil? De menar på att man inte kan ställa någon annan bil där, utan bara den man har registrerad på platsen. Detta blir stora problem för mig då jag kör flera olika bilar! Om jag hyr en plats måste väl jag ha rätt att ställa vad jag vill där?Tacksam för svar!
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Inom svensk rätt finns en långtgående avtalsrätt. Avtalsrätten innebär att du och parkeringsbolaget i princip (inom rättsliga ramar) kan avtala om vad ni vill. Det innebär även att ni kan avtala om att hyran av parkeringsplats avser endast en bil med ett visst registreringsnummer.Om det i det avtal du och parkeringsföretaget ingått stadgas att parkeringsplatsen endast gäller ett visst registreringsnummer så är det vad ni avtalat om. Det finns inga bestämmelser som förbjuder ett sådant avtal. Det går att jämka avtal med stöd av generalklausulen i avtalslagen (36 § avtalslagen). Däremot är det tveksamt att ett villkor som det du beskriver skulle anses vara oskäligt. Mig veterligen är det ganska vanligt att en hyrd parkeringsplats knyts till ett visst registreringsnummer. Däremot finns det ofta möjlighet att avtala om att man ska ha möjlighet att knyta mer än ett registreringsnummer till parkeringsplatsen. Min rekommendation är att du lyfter frågan med parkeringsbolaget.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Vad gäller när fastighetsägarna säger en sak men den allmänna principen säger en annan?

2019-03-20 i Avtal
FRÅGA |HejMin fråga rör regler av bokning av tvättstugan. I regel brukar det vara att om någon bokar en tid ex mellan 7-11 och inte nyttjar tvättstugan inom 30 minuter, så kan andra hyresgäster "ta över" och tvätta på den tiden. Men om hyresfastigheten säger att man ska gå enligt deras regler, som säger att den som bokar äger hela den bokade tiden, så vilka regler är det som gäller i det fallet?
Ebba Alkehag |Hej och vad roligt att du valt att använda dig av Lawline! Så som jag förstått din fråga så handlar det om vad det egentligen är som gäller när hyresfastighetsägarna säger en sak och den "allmänna principen" säger olika saker.Avtal gäller alltid och det råder avtalsfrihet i Sverige.Det betyder i ditt fall att om hyresfastighetsägarna har skrivit regler i hyresavtalet till lägenheten, så är det dessa regler som gäller. Det kan kanske anses att det inte bör vara något som ägarna till fastigheten ska lägga tid på att avtala om ett annat system fungerar. Men på grund av den avtalsfrihet vi har i Sverige så är det alltså helt okej för ägarna till fastigheten att sätta in detta som en regel i hyresavtalet och då ska det följas. I Avtalslagen 1 § framgår det, väldigt luddigt att förstå, men att avtal är bindande för den som accepterat avtalet. Genom att skriva på hyreskontraktet så har du accepterat det som står i avtalet och om då regeln om tvättider står med där har du enligt lagens mening accepterat avtalet. Fastighetsägarnas regler gäller därför och det kan ses som ett avtalsbrott att bryta mot dessa regler. Dock tror jag inte att tvättider är av den typen som någon skulle vilja bråka om. Vad som är viktigt att veta är dock att avtalet gäller för alla – så om du börjar följa de regler som ägarna till fastigheten har fört in i avtalet och någon annan sedan skulle bryta mot de och "gå in på din tvättid", så kan du säga till den andra personen att den bryter mot ett avtal.Hoppas du fick svar på din fråga. Om det är något annat du undrar så skicka gärna in en fråga till! Annars önskar jag dig lycka till med tvättningen i framtiden.Mvh