Hävning och handpenning - Vad gäller?

2021-12-31 i Avtal
FRÅGA
Hej, Beställde ett swimspa i mitten på April 2021. Beräknad leverans 6-8 veckor. Juni, Juli gick och vi hörde av oss och fråga vart vårt swimspa är. Fick till svar att det är försenat pga rådande corona vilket väll är acceptabelt. Har efter det försökt att få kontakt med dom utan resultat. Tills nu i december då dom skrev ett mejl om att det är påväg och att vi möjligtvis kan få det den 27e dec om vi betalar in resten av summan som är kvar (har då innan lagt en handpenning) det accepterar vi inte då vi inte vet om dom har fått in det och även läst på recensionerna att en hade samma problem och betala att men fick inget Swimspa. Fick dock tillbaka pengarna men inte handpenningen. Känns väldigt oseriöst från deras sida. Vi skrev att vi betalar resterande när vi fått swimspat men inget svar från deras sida. Men dom kan skicka en påminnelse om att jag inte betalt in det sista. Vi vill nu häva köpet för att swimspat inte levererats inom rimlig tid, alltså 6 månader efter vad som var bekräftat. Undrar då om jag har rätt i detta, att kräva tillbaka handpenningen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är köplagen (KöpL) alternativt konsumentköplagen (KKL). Glädjande är att du också har beställt en personlig telefonrådgivning, vilken jag för övrigt ser fram emot mycket. Under denna kommer ovanstående att kunna behandlas ytterligare och likaledes kommer möjlighet att ges till en mer djupgående diskussion (om så önskas). Många juridiska spörsmål hanteras dessutom allra enklast under ett telefonsamtal. Vidare krävs inte sällan ingående kunskaper om de faktiska omständigheterna för att kunna ge någorlunda träffsäkra svar.

Gällande handpenningen kan sägas att den frågan inte är reglerad i lag utan brukligt är istället att parterna självmant avtalar om vad som ska gälla varför svaret helt enkelt beror på vad du och företaget har kommit överens om. Men eftersom du ställer den här typen av frågor misstänker jag att mycket har lämnats oreglerat. Vanligtvis brukar dock handpenningen betalas tillbaka om den har fungerat som en förskottsbetalning. Om handpenningen istället utgjort en säkerhet för att affären ska komma till stånd gäller sannolikt motsatsförhållandet, framförallt när köparen drar sig ur avtalet och till följd av detta orsakar säljaren skada. Denne kan ju ha lagt ner både tid (arbete) och pengar och/eller exempelvis tackat nej till andra spekulanter. Men i förevarande fall är ju säljaren i dröjsmål varför följande kan anföras.

I vilken egenskap du uppträder som köpare är för mig ovisst, dvs. huruvida du har ingått avtalet som konsument eller näringsidkare. Det får nämligen betydelse för vilken av de ovan nämnda lagarna som ska tillämpas. Men jag kommer att utgå ifrån att du har träffat köpeavtalet som konsument. Reglerna är för övrigt ganska snarlika. Du skriver att du vill häva köpet, vilket jag tolkar som att har för avsikt att frånträda avtalet direkt. I 13 § 1 st. KKL sägs att köparen får häva köpet om säljarens dröjsmål är av väsentlig betydelse för köparen eller om köparen före avtalets ingående har meddelat säljaren att avlämnande av varan senast en viss dag är avgörande för att han eller hon ska ingå avtalet. Vidare anges att köparen också får häva köpet om säljaren meddelar att han eller hon inte kommer att avlämna varan (motsvarande bestämmelse återfinns i 25 § KöpL).

Du som köpare bär bevisbördan för avtalsbrottets väsentlighet, se prop. 1989/90:89 s. 80 f. Hävning är en tämligen ingripande felpåföljd eftersom parternas prestationer ska gå åter. När det gäller uttrycket väsentlig betydelse ges ingen närmare vägledning i lagtexten. I lagkommentaren till konsumentköplagen sägs dock att konsumenten i det enskilda fallet objektivt sett bör ha ett såväl påtagligt som befogat hävningsintresse. Vid den här bedömningen ska särskilt vikt läggas vid omständigheter som bl.a. vilken typ av köp det är fråga om, varans art och dröjsmålets längd. Enligt min mening framstår ett dröjsmål om drygt sex månader som anmärkningsvärt med tanke på att den avtalade leveranstiden var sex till åtta veckor. Slutsatsen blir att du genom att åberopa dröjsmålets längd torde äga rätt att frånträda avtalet. Och då ska handpenningen också betalas tillbaka eftersom prestationerna ska gå åter vid hävning. I annat fall, alltså om grund för hävning inte föreligger, kan andra felpåföljder göras gällande. Se reglerna om säljarens dröjsmål, vilka återfinns i 9-15 §§ KKL.

Slutligen kan det vara värt att nämna att Högsta domstolen (HD) har uttalat att en hävningsförklaring i regel inte kan återtas eftersom motparten (i det här fallet företaget) då haft anledning att inrätta sig efter beskedet, se avgörandet NJA 2006 s. 120. Du kan alltså inte ångra dig när du väl lämnat ett meddelande om hävning.

Notis: HD styr rättspraxis på det här området och är den yttersta uttolkaren av all sådan lagstiftning. Genom sina avgöranden skapar domstolen s.k. prejudikat (normerande/vägledande rättsfall), vilka övriga domstolar i lägre instanser (tingsrätter och hovrätter) informellt har att följa.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Utan ingående kunskaper om alla för ditt ärende relevanta omständigheter är det svårt att göra en adekvat bedömning. Låt oss därför ta allting i lugn och ro under vårt kommande telefonsamtal.

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.

Du har som sagt också beställt en 30 minuters personlig telefonuppföljning med möjlighet att kunna ställa kompletterande frågor och till vidare diskussion om hur din fortsatta hantering av ärendet bör läggas upp. Jag kommer därför att ringa dig nu på måndag den 3/1 kl 17.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Vänligen återkom per mail om den föreslagna tiden inte skulle passa.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1579)
2022-01-16 Bestrida faktura som avser färre antal arbetade timmar än avtalat?
2022-01-12 Hur utforma avtal angående löfte om att köpa lös egendom i framtiden?
2022-01-11 Kan man kräva att någon betalar för ett olagligt avtal? (Pactum turpe)
2022-01-06 Avtal vid lån av pengar

Alla besvarade frågor (98612)