FrågaAVTALSRÄTTAvtal16/01/2022

Bestrida faktura som avser färre antal arbetade timmar än avtalat?

Vi har anlitat en rörmokare som gett oss en offert där han preciserat totalpris samt pris efter rot. Han har även på offerten skrivit ut en löpande timkostnad för ev arbete utöver det avtalade. Utifrån detta kan jag räkna ut att offerten innehåller 49 timmars arbete.

Nu när arbetet är klart har han gjort totalt 16 timmar hos oss, räknar man med restid och ev nåt mer så kan vi säga 20 timmar.

Vi har ju godkänt offerten eftersom vi anlitat honom men trodde såklart att den var någorlunda rättvisande gällande antal arbetstimmar (då vi ju inte har någon aning om hur pass lång tid jobbet bör ta).

Har vi någon rätt att bestrida detta nu då vi har svart på vitt att han tar betalt för långt fler timmar än vad han faktiskt har jobbat?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Tolkning och relevant lagrum

Jag förstår att du undrar om du kan bestrida fakturan på grund av att rörmokaren arbetade färre timmar än vad som framgick av offerten. För att besvara din fråga kommer jag använda mig av köp- och avtalsrättsliga principer.

Avtal gäller

Huvudregeln är att det som är avtalat gäller. Tjänstens karaktär, pris och annan nödvändig information ska således följa av avtalet. I den mån det finns ett avtal så går dess bestämmelser som huvudregel också före lagen. Vid accept av en offert accepteras offerten i sin helhet och båda parter blir därför bundna av dess innehåll.

Fast pris eller löpande räkning?

Det som blir relevant att fastställa i denna situation är således vad ni har avtalat om. Då du uppger att ni har accepterat offerten bör denna anses bestå av de villkor ni gemensamt kommit överens om. Av offerten vet vi att ett totalpris framgår samt även ett timpris för eventuellt extraarbete. Som jag ser det finns i huvudsak två möjliga sätt att betrakta denna angivelse. Det ena är att priset ska betraktas som ett fast pris, alltså att priset är bestämt i en given summa oavsett hur många timmar arbetet tar. Ni blir i så fall debiterade samma pris även om det tar 16 eller 49 timmar. Ett annat möjligt sätt att se på det är om totalpriset ska ses som att det står i korrelation till tiden, det vill säga att priset är x kronor i timmen och arbetet beräknas ta 49 timmar. Denna tolkning hade kunnat tala för att ni enbart ska betala för de arbetade timmarna.

Min tolkning av avtalet

I slutändan handlar detta alltså om en tolkning av ert avtal. Jag kommer nedan att förklara hur jag tänker kring era möjligheter att bestrida fakturan, men jag vill samtidigt reservera mig för att det som sagt rör sig om en tolkning utifrån relativt lite information. Av den anledningen finns inga definitiva rätt eller fel i denna situation, däremot finns faktorer som kan tala mer eller mindre för en viss tolkning. En sådan bedömning kommer göras nedan.

Av den information som anges får jag intrycket av att mer talar för att det rör sig om ett fast pris. Ni betalar alltså för utförandet av tjänsten och inte för antalet arbetade timmar. Jag baserar detta främst på att rörmokaren har angivet ett totalpris, om avsikten med detta inte hade varit att ange ett fast pris så vore det rimligt att en timkostnad hade angetts istället för ett totalpris. Förvisso framgår ett timpris för extraarbete. Det är oklart om ersättning för extraarbete utgår för andra arbetsuppgifter som kan uppkomma under arbetets gång eller om det avser eventuella arbetade timmar som överstiger vad som är beräknat. Oavsett är detta inte tillräckligt för att anse att arbetet görs på löpande räkning. Vad avsikten var med angivelsen kan användas som stöd vid tolkningen. Det är möjligt att anta att offertens syfte för bägge parter var att bringa klarhet i arbetets totala pris. Om priset då var beroende av antalet arbetade timmar hade offerten delvis förlorat sitt syfte eftersom den frågan hade lämnats obesvarad.

Sammanfattningsvis

Då ni har godkänt offerten är ni liksom rörmokaren bundna till avtalet. Min bedömning är att offerten ger uttryck för ett fast pris, att rörmokaren har arbetat färre timmar kan därmed inte föranleda att inte betala det överenskomna priset. Dessvärre ser jag därför inget juridiskt stöd för att bestrida fakturan då priset inte kan anses vara "fel" eftersom ni kommit överens om det. Det bör dock poängteras att detta är en juridisk bedömning, det finns således inget som hindrar dig från att prata med hantverkaren och se om ni kan finna en gemensam lösning.

Jag hoppas du fick din fråga besvarad!

Med vänliga hälsningar,

Frida KällhageRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning