Efterdebitering av abonnemang

2012-01-26 i Avtal
FRÅGA |Hej. Jag har bundit upp mig (12mån) sedan i höstas (sep) på ett mobilt bredband hos telenor och under året ut (2011) hade dem en kampanj att man endast betala 49 kr i mån. Vid årskiftet skulle det höjas till ordinarie pris 239 kr, men nu (18/1-12) har jag fått en faktura på 306 kr. För att dem har efterdebiterat 67,45 kr för att jag har fått för lång tid kampanj till 15 januari. Jag har inte fått någon information om detta från telenor, jag kan inte finna något om i deras villkor att dem kan efterdebitera mig för något dem har gjort fel. Så frågan är, kan dem efterdebitera mig eller kan jag kräva att dem strycker 67,45kr från min faktura? Vilka rättigheter har jag som kund hos Telenor? Mvh Emelie
Oscar Sundholm |Hej! Du och Telenor har ingått ett avtal om att du ska betala 239 kr/månad från år 2012. Nu vet jag inte om du betalar abonnemanget i förskott eller efterskott och det spelar egentligen ingen roll. Du är skyldig att betala även de 67,45 kr då de avser 2012 års ökade kostnad per månad, att de möjligen efterdebiterar detta spelar ingen roll. Så du gör bäst i att betala dessa 67,45 kr omgående. Vänligen

Vad menas med "utfyllande rätt"

2012-01-16 i Avtal
FRÅGA |Vad betyder "utfyllande rätt"?
Thomas Hefner |Hej Anna, Det beror på i vilket sammanhang man använder uttrycker. Vanligtvis kan man mena vad som kallas för dispositiv rätt. Det är sådana lagar som gäller endast om inget annat har avtalats. Ett exempel är köplagen. Om två privatpersoner avtalar om ett köp av t.ex.en bil utan att komma överrens om några närmare detaljer för köpet så gäller reglerna i köplagen om de skulle bli osams och gå till domstol för att få ett avgörande. Man säger då att köplagen fyller ut deras avtal där det saknas avtalade regler för köpet. Sammanfattat: I den mån som man har avtalat om t.ex. plats och tid för avlämnande eller hur eventuella fel skall behandlas så gäller inte köplagen, men i den mån som man inte har avtalat om sådana saker så gäller istället det som står i köplagen, som på så sätt fyller ut avtalet där avtalet saknar innehåll. I andra lagar kan det också stå att om inget annat är avtalat så gäller följande. Då fyller dessa lagar också ut avtal. Samtidigt är dessa bestämmelse dispositiva eftersom de inte gäller om man kommer överrens om att något annat skall gälla. Man kan ju självklart också komma överrens om att man skall följa dispositiv rätt fullt ut, och de ändrar inte i praktiken något, men det innebär att att de inte blir någon tvekan om att inte har avtalat något annat än vad som står i t.ex. Köplagen vilket är en fördel i bevishänseende.

Olycksfallsförsäkring

2011-12-29 i Avtal
FRÅGA |Min mamma har porslinständer, garantin för dessa gick precis ut, de var två års garanti. Hon bet på ett snöre och tanden gick av, täcker hennes sjuk och olycksfall försäkring?
Elin Schmid |Hej, Det är tyvärr inte möjligt att reda ut huruvida den aktuella försäkringen täcker eller inte då detta är beroende av försäkringsvillkoren. Försäkringsvillkoren varierar mellan olika försäkringsbolag etc. Mitt råd blir att du undersöker försäkringsvillkoren där det ska framgå vilken typ av olyckor/ sjukdom som täcks av just din mammas försäkring. Om du inte har tillgång till dessa blir mitt råd att du vänder dig till försäkringsbolaget i fråga då de garanterat kan redogöra för vad som täcks och inte. Lycka till!

Fullmäktige under psykisk störning

2011-12-25 i Avtal
FRÅGA |Hej. kan man ge en person med psykisk störning en fullmakt och vad gäller då? går lag om avtal under psykisk störning att tillämpa?
Victor Björklund |Hej Matte, Fullmakt regleras i kap. 2 i avtalslagen, se https://lagen.nu/1915:218 När avtal ingås genom fullmakt så är det fullmaktsgivaren och motparten som sluter avtal. Fullmäktige är bara mellanhand i avtalsingåendet. En fullmaktsgivare väljer vem han vill ge fullmakt och det är därför möjligt att ge en fullmakt till någon med en psykisk störning. Eftersom att avtalet ingås mellan fullmaktsgivaren och motparten är lag om avtal under psykisk störning (se https://lagen.nu/1924:323 ) inte tillämplig då den kräver att avtalet slutits med någon som varit under påverkan av psykisk störning vid avtalstillfället. I ditt exempel är det endast fullmäktige som är under psykisk störning men avtalet ingås ju med fullmaktsgivaren. Med vänliga hälsningar,

Vad är en ofullständig fullmakt?

2012-01-23 i Avtal
FRÅGA |Hej! Hur skulle man kunna förklara en ofullständig fullmakt på ett enkelt sätt?
Fanny Olsson |Hej! Tack för din fråga. En ofullständig fullmakt, det man ofta brukar kalla en § 18 fullmakt efter dess placering i 18 § avtalslagen, är en icke skriftlig fullmakt som grundar sig enbart på fullmaktsgivarens (den som ger någon fullmakt att göra något) meddelande till fullmäktigen (den som får en fullmakt från någon att göra något). Tredje man (ex. den som fullmäktigen ingår avtal med för fullmaktsgivarens räkning) har därmed inget självständigt yttre moment (ex. ett skriftligt fullmaktsdokument)att lita på utan måste förlita sig enbart på fullmäktigens påstående att denne har ett uppdrag från fullmaktsgivaren. Vid osjälvständiga till skillnad från självständiga fullmakter finns sålunda inget självständigt moment som tredje man kan ta fasta på utan han/hon måste helt lita på de uppgifter som fullmäktigen ger om förhållandet i fråga. Om fullmäktigen påstår att en osjälvständig fullmakt finns men så inte är fallet kommer inget bindande avtal till stånd mellan fullmaktsgivaren (som ju inte givit någon fullmakt) och tredje man. Fullmäktigen kan då bli skadeståndsskyldig gentemot tredje man enligt 25 § avtalslagen om tredje man lidit någon skada (ekonomisk) av att avtalsförhållandet inte blev gällande. Vänliga hälsningar,

Bevittning av fullmakt

2012-01-15 i Avtal
FRÅGA |Hur kan banken godta en fullmakt där man har bevittnat sin egen namnteckning. Gäller verkligen en sådan fullmakt?
|Hej Yvonne, Kraven är lite olika beroende på vilken typ av fullmakt det handlar om. Ett gemensamt drag för de olika fullmaktstyperna är dock att det inte finns något krav på vidimering/bevittnande av namnteckning. I de flesta fall krävs inte ens att fullmakten är skriftlig för att vara giltig. Däremot kan den fullmäktige ha svårigheter att bevisa att han har rätten att företräda huvudmannen ifall fullmakten inte är skriftlig. Du kan läsa mer om lagens krav på fullmakter i avtalslagens andra kapitel (https://lagen.nu/1915:218). Det är dock viktigt att hålla i åtanke att avtalslagen är dispositiv, vilket innebär att dess regler går att frånträda genom avtal, handelsbruk eller sedvänja. Det är således möjligt att banken i fråga ställer krav på bevittning av fullmakter. Om så är fallet har du givetvis rätt i att det inte är korrekt juridiskt sett att bevittna sin egen namnteckning och att banken inte borde godkänna en sådan fullmakt. En fullgod vidimering utförs av två individer som inte är släkt med den vars underskrift som bevittnas. Ifall det är så, att banken inte ställer något krav på bevittnande av fullmakt, har banken däremot inte någon anledning att underkänna en fullmakt där huvudmannen bevittnat sin egen namnteckning. Med vänlig hälsning,

Utbetalningar enligt avtal

2011-12-27 i Avtal
FRÅGA |hej.för 3-år sedan klev jag ur ett företag, 3 st utbetalningar skulle göras i 3 omgångar varje november.,var avtalet. sista utbetalningen har revisorn i bolaget sagt att inte sista utbetalningen kommer att ske, pga skattemässigaskäl,. utan att jag skall vänta tills nästa november,om ett år,.kan man göra så.? dom ändrar ett avtal,utan mitt godtjändande..
Elin Schmid |Hej, Det är alltid svårt att avgöra vad en avtalspart får och inte får göra utan att ha kontrollerat vad det står i det aktuella avtalet, men generellt kan sägas följande. Om ni har avtalat om att du ska erhålla en betalning varje år, vid ett visst datum, och avtalet inte ger någon möjlighet för den andra parten att göra avsteg från det avtalade, så utgör en utebliven betalning ett avtalsbrott. Om din motpart inte betalar det du har rätt till enligt avtalet har du en förfallen fordran mot denne, och du bör kunna ansöka om ett betalningsföreläggande hos Kronofogden. Kronofogden kan då hjälpa dig att driva in din fordran om du så önskar. Avtals- och skadeståndsrättsliga regler och principer ger vidare ett visst utrymme för att erhålla skadestånd vid avtalsbrott för det fall avtalsbrottet genererar ekonomisk skada för den som drabbas av avtalsbrottet. Om inte avtalet i sig, eller en muntlig överenskommelse bredvid avtalet, ger stöd för hur den uppkomna situationen ska lösas törs jag tyvärr inte svara på hur en domstol skulle lösa den aktuella tvisten. Allmänt kan man dock säga att om ni inte avtalat om att man får göra avsteg från den årliga betalningen så ska avtalet följas. Det är en viktig princip inom avtalsrätten att avtal ska hållas, och det krävs i allmänhet lagreglerade undantag från den principen, eller att avtalsinnehållet inte är värt att skydda ur samhällssynpunkt, för att en domstol inte ska tillämpa principen. Min bedömning är att sådana skäl inte föreligger i ditt fall, utifrån de förutsättningar du angett, varför troligtvis din motpart är bunden av avtalet. Lycka till!

Testamente genom fullmakt

2011-11-29 i Avtal
FRÅGA |Hej. Min svägerska är på väg att skaffa sig en generalfullmakt för min 91-åriga far. Han är helt frisk och har eget boende. Kan hon upprätta eller ändra testamente för honom via sin generalfullmakt?
Carina Persson |Hej! En fullmakt innebär att fullmaktstagaren får möjlighet att för fullmaktsgivaren sluta avtal eller företaga rättshandlingar gentemot tredje man, 10 § avtalslagen https://lagen.nu/1915:218#K2. Ett testamente är dock inte en rättshandling av sådan karaktär. Det är ingen rättshandling mellan två parter utan en viljeyttring angående testatorn yttersta vilja. En person har alltså inte möjlighet att underteckna ett testamente genom fullmakt. Vänliga hälsningar