Fullmaktens lämplighet då fullmaktsgivaren är ur stånd att bevaka sin egendom

2013-01-16 i Avtal
FRÅGA
Min man äger vårt hus, vi har äktenskapsförord och särkullsbarn. Kan han skriva en fullmakt med följande lydelse: "I dag fullt frisk och vid mina sinnens fulla bruk ger jag fullmakt åt min hustru att sälja vår bostad i det fall jag framgent av läkare skulle förklaras oförmögen (demens, coma etc,) att själv besluta om och hantera en sådan försäljning" ? - Enligt en lagkunnig vi talat med blir en fullmakt ogiltig om fullmaktsgivaren inte kan återkalla fullmakten (t.ex. p.g.a. coma) och därmed "saknar rättshandlingsförmåga". Stämmer det?
SVAR

Tack för din fråga. 2 kap. i avtalslagen (1915:218), som är den lag som reglerar fullmakter, utgår från att fullmaktsgivaren är kapabel att återkalla fullmakten. Fullmaktsinstitutet är inte lämpligt för denna situation. 

Så här är det tänkt att fungera enligt föräldrabalken(1949:381, FB). Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att  förvalta sin egendom med mera ska en domstol, om det behövs, besluta att anordna en god man eller en förvaltare för honom. Vilket av dessa som är aktuellt beror på personens hälsotillstånd, 11 kap. 4 och 7 §§ FB.

Ansökan om förordnande av god man eller förvaltare kan göras av personens maka, 11 kap. 15 § FB. Alltså kan du ansöka om detta om din man skulle drabbas av exempelvis demens eller koma. Enligt samma lagrum kan domstolen själv ta initiativ till sådant förordnande. Den domstol det är fråga om är tingsrätten i den ort där den enskilde är folkbokförd, 11 kap. 25 §§ FB. Det är ingenting som hindrar att du kommer med förslag på vem denne gode man eller förvaltare skulle vara om det skulle komma till detta (exempelvis du själv), men det är domstolen som beslutar.

Det tycks följaktligen förhålla sig så att om ni inte vill ändra på ägarförhållandena så får ni så att säga ta problemet om och när det uppstår.


 

Lars Bålman
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1579)
2022-01-16 Bestrida faktura som avser färre antal arbetade timmar än avtalat?
2022-01-12 Hur utforma avtal angående löfte om att köpa lös egendom i framtiden?
2022-01-11 Kan man kräva att någon betalar för ett olagligt avtal? (Pactum turpe)
2022-01-06 Avtal vid lån av pengar

Alla besvarade frågor (98708)