Återbetalning av lån då villkoret aldrig inträffat.

2012-12-20 i Avtal
FRÅGA
RÄTTSLÄGET? - Fann inget relevant svar! Har till vår dotter givit ett lån för att möjliggöra den då omyndige sonens studier i utlandet och anmälningstiden krävde snabba åtgärder. Villkoren stipulerar "Kortast möjliga återbetalningstid så snart ersättning utbetalts från CSN." Kursen genomfördes, MEN det blev inga pengar från CSN och han arbetar nu.
SVAR
Hej,

Det är alltså fråga om ett villkor för återbetalning som aldrig inträffat för återbetalning som aldrig har inträffat.

Är det så att man har kommit överrens om att utbetalning från CSN skall vara villkor för att lånet skall betalas tillbaka är det i första hand det som gäller.

Om något har tett sig som självklart och varit central i utförandet av avtalet så kan det, vid en rättslig prövning av en domstol, med stor sannolikhet jämkas enligt 36 § i Avtalslagen som säger att

_Avtalsvillkor får jämkas eller lämnas utan avseende, om villkoret är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt._

Lagen hittar du här: här


Det vill säga att om förhållandena ändras sedan avtalet ingåtts, på ett sådant sätt att ett avtalskvillkor blivit _oskäligt_ så kan det villkoret lämnas utan hänseende. Nu försutsätter jag att förhållandena vid ingåendet av avtalet var alltså att man kunde vänta sig en utbetalning från CSN, men sedan har utbetalningen uteblivit. Det leder då till ett avtalsvillkor, som i det här fallet, som innebär att ett lån inte skall betalas tillbaka. Ett sådant villkor kan sannolikt bedömas som oskäligt av en domstol.

Notera att för att få igenom en sådan tolknig krävs i slutändan en prövning och en dom från en domstol.
Thomas Hefner
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll