Avtalslagens tillämplighet vid avtal med myndighet

2011-11-21 i Avtal
FRÅGA |Hej! Gäller avtalslagen när en myndighet sluter avtal och agerar som en självständig juridisk person gentemot en enskild fysisk person? Det vill säga gäller då civilrättsliga regler?
Victor Björklund |Hej Göran! Avtalslagen är tillämplig om en myndighet sluter avtal med en enskild näringsidkare om det inte rör sig om myndighetsutövning. Dock kan lag om offentlig upphandling (https://lagen.nu/2007:1091) aktualiseras beroende på vad avtalet handlar om. Med vänliga hälsningar,

Fråga om genomsökning av dator enligt avtal.

2011-11-07 i Avtal
FRÅGA |Vid handel online från EA där spel köps och laddas ned direkt online tvingas man numera använda en speciell programvara som tillhandahålls av EA (Origin) för att få tillgång till köpta spel. Direkt vid nedladdningstillfället av köpta spel måste köparen godkänna ett avtal där man tillåter EA (och dess samarbetspartners) att genomsöka och lagra information om köparens dator (hårdvara), installerad programvara samt uppgifter om ev nätverk, uppkoppling till internet osv. Vad händer då t.ex en yngling köper ett spel, accepterar avtalet (vilket tvingas) samt installerar spelet på t.ex en förälders dator? Alltså, en dator som inte är köparens utan endast en som dom fått lov att använda av ägaren. Är det "lagligt" för EA att genomföra genomsökningen av datorn även om ägaren till utrustningen (samt kringutrustning) inte varit med och lämnat sitt medgivande till detta?? Mvh, Morgan.
Gustaf Strand |Hej Morgan! I inledningen av servicevillkoren för EA-konton (se http://tos.ea.com/legalapp/WEBTERMS/US/sv/PC/) skriver de att: "Dessa servicevillkor och EA:s integritetspolicy, som finns tillgängliga på privacy.ea.com (anges här som referens), utgör ett juridiskt bindande kontrakt mellan dig och EA. Genom att använda dig av EA-tjänster intygar du att du är minst 18 år gammal (eller är myndig om du bor i ett land som har en annan myndighetsgräns) eller att du har läst detta avtal med en förälder eller annan målsman som godkänner dessa servicevillkor för dig och tar fullt ansvar för att du uppfyller villkoren i detta avtal. Du garanterar att du och/eller din förälder eller målsman är fullt kapabel att förstå de villkor, skyldigheter, representationer och ansvar som anges i dessa servicevillkor, och att du uppfyller dessa servicevillkor." Ynglingen som i detta fall utan kontoägares tillstånd använt datorn och köpt ett spel, vilket resulterat i genomsökningen av datorn enligt avtalet med EA, har antingen brutit mot servicevillkoren och/eller begått en brottslig handling (beroende på vems konto ynglingen använt). EA kan omöjligen veta vilken fysisk person som sitter bakom datorn och gör själva beställningen, varför de utformat villkoren på följande vis. Detta innebär att de kan göra genomsökningen lagligt om den godkänns vid nedladdningen. Dock så kan, som tidigare nämnt. den som gör själva beställningen och orsakar genomsökningen ha förfarit illegalt, men detta var inte vad din fråga gällde.

Hindra person från att ingå avtal på egen hand

2011-10-20 i Avtal
FRÅGA |Min mamma är pga sin medicinering lite förvirrad och gör därför en del dumma inköp främst när det är en säljare som talar med henne. Så fort hon har kontakt med en säljare köper hon produkten oavsett vad det är för något, bl. a. har hon skaffat 3 olika telefon abonnemang. Finns det något sätt som gör det möjligt att jag måste vara med för att ett avtal ska kunna ingås?
Pernilla Skoglösa |Hej, Tack för din fråga! För att din mammas rättshandlingsförmåga ska begränsas kan antingen hon själv eller du ansöka om att en god man utses åt henne, sedan är det upp till tingsrätten att avgöra om en god man behövs. En god man kan hjälpa till att bevaka en persons rätt och förvalta personens egendom om denne inte själv kan sköta sina egna angelägenheter. Dock behåller en person som har god man sin rättshandlingsförmåga och kan alltså själv fortfarande sluta avtal etc. Ett mer ingripande alternativ är att förordna en förvaltare, i detta fall förlorar personen sin rättskapacitet och får då inte ingå några avtal på egen hand. En förvaltare kan förordnas då en person är ur stånd att vårda sig eller sin egendom, men om det är tillräckligt med att godmanskap anordnas så har det alternativet företräde. Tycker du att det låter intressant med godmanskap eller förvaltarskap föreslår jag att du kontaktar överförmyndaren eller överförmyndarnämnden i din kommun, så kan de säkert hjälpa dig vidare, annars kan du läsa mer om hur en ansökan görs här: http://www.domstol.se/Familj/God-man-och-forvaltare/ Lagreglerna som rör god man och förvaltare finns i föräldrabalkens 11 kap, som ni hittar här: https://lagen.nu/1949:381#K11 Mvh

Avtalsfrihet i Sverige

2011-10-11 i Avtal
FRÅGA |Hejsan, jag undrar var gränserna för avtalsfriheten egentligen går? Får man verkligen avtala om vad som helst i Sverige?
Oskar Axelson |Hej, huvudregeln i svensk rätt är att det står en part fritt att avtala med vem han vill och om vad han vill, i princip avtalsfrihet med andra ord. Någon avtalsfrihet i ordets direkta bemärkelse är det dock inte frågan om utan det finns undantag. Ett grundläggande undantag rör så kallad *pactum turpe* som gäller avtal som har olagligt eller omoraliskt syfte, beroende på omständigheterna runt dessa avtal kan de ses som ogiltiga, men pactum turpe i sig är inte tillräckligt för ett avtals ogiltighet. Däremot kan sägas att avtal som rör brottslig verksamhet inte är bindande, där är alltså en klar gräns gällande den svenska avtalsfriheten. 36 § lag (1915:218) om slutande av avtal (Avtalslagen) innehåller även en s.k. generalklausul som ser till att avtal eller avtalsvillkor som är oskäliga kan jämkas i första hand som skydd för en svagare part (36 § 2 st. AvtL). Så avtalsfriheten sträcker sig alltså inte så långt att det är tillåtet med för oskäliga avtal. I övrigt finns det mängder av andra undantag i specialförfattningar och dylikt i specifika situationer. Att gå in på exakta gränser för hur långt avtalsfriheten sträcker sig blir således ett alldeles för stort projekt. Men som huvudregel kan sägas att det inom svensk rätt råder avtalsfrihet förutom vid pactum turpe. Länk avtalslagen: http://www.lagen.nu/1915:218 Mvh

Omyndigpersons möjlighet att ingå avtal för sin arbetsgivare genom ställningsfullmakt

2011-11-21 i Avtal
FRÅGA |Om man jobbar extra i butik och är 16 år, får man då stå i kassan? Underåriga får ju inte ingå avtal.
Victor Björklund |Hej Sandra! Det är helt korrekt att någon som är under 18 år är omyndig och inte får ingå avtal enligt föräldrabalken 9 kap 1 § (https://lagen.nu/1949:381). Här är det dock frågan om att kunden ingår ett avtal med företaget och inte med den anställde i kassan. Den anställde har en så kallad ställningsfullmakt 10 § 2 st AvtL (https://lagen.nu/1915:218) vilket innebär att företaget har gett den anställde behörighet att ingå avtal i företagetsnamn. Avtalet ingås därför formellt sett mellan kunden och företaget och inte mellan kunden och den anställde, 10 § AvtL. Det är därför möjligt för en 16 åring att jobba extra i kassan. Med vänliga hälsningar,

Borgensavtal

2011-10-30 i Avtal
FRÅGA |Jag o min kompanjon sålde vårt AB i juni i år som drivit restaurang i hyrd lokal.Vi skrev båda på en borgen gällande hyran hos xy. Detta var ett krav från deras sida. Idag, alltså 4 månader efter försäljningen tar xy kontakt med oss o talar om att den nya ägaren vägrar att skriva på borgen för hyran. Den nya ägaren hänvisar till det faktum att han är även också delägare till restaurangen som ligger vägg i vägg med denna o där finns ej någon borgen. xy påstår att de ej kan ta bort oss från borgen. Vi är nu oroliga att om den nya ägaren hamnar i ekonomisk knipa så står vi där o måste betala hyran! Vad göra?
Jean Lo |Hej! Utan att veta fler sakomständigheter som hur borgensavtalet är utformat kan jag konstatera att ert borgensåtagande består om inte hyresvärden samtycker om uppsägning. Det betyder att om den nya ägaren inte betala hyran kan hyresvärden kräva betalning från er (hur mycket är beroende på om ni har gått in som propie- eller som enkel borgen) MEN hyresvärden har som "borgensman" vissa förpliktelser gentemot er. Om ni skulle krävas på betalning så har ni full regressrätt gentemot AB:et, d.v.s. att ni kan i er tur kräva tillbaka pengarna från bolaget. Denna regressrätt får inte äventyras från hyresvärden. Det skulle vara fallet om hyresvärden dröjer för länge tills bolaget hamnar i ekonomiskt trångmål så att ni inte kan göra er regressrätt gällande längre. Det betyder att hyresvärden har en skyldighet att upplysa er om bolaget inte har betalt hyran, ni är ju inte längre ägare av bolaget och har ingen insyn i bolagets ekonomi. Skulle ni krävas på betalning så finns enligt 36 § avtalslagen (se https://lagen.nu/1915:218#P36S1 ) möjligheter att jämka p.g.a. senare inträffade förhållanden. Ett råd kan vara att försöka få borgensavtalet tidsbegränsat och begränsat till ett visst belopp. Med vänliga hälsningar

Återkallelse av skriftlig fullmakt

2011-10-11 i Avtal
FRÅGA |Hej, Om jag har givit min pojkvän fullmakt tillsvidare för sälj och köp av bostad, men nu har ångrat mig och vill återkalla den, vad gör jag om jag sagt det till honom, men han vägrar att ge tillbaka fullmakten så att jag kan förstöra den. Vad händer om han försöker nyttja den utan att jag vill eller egentligen tillåter det längre? Hur allvarligt är detta? Bör jag göra en anmälan?
Oskar Axelson |Hej, regler om fullmakter återfinns i 2 kap. lag (1915:218) om slutande av avtal (AvtL). Vid köp och sälj av bostad krävs en skriftlig fullmakt, dessa regleras i 16 § AvtL. Där stadgas i första stycket att en skriftlig fullmakt återkallas genom att den återtas eller förstörs. I 16 § 2 st. AvtL stadgas även att fullmäktigen (i detta fallet din pojkvän) är skyldig att återställa fullmakten på begäran av fullmaktsgivaren (dig alltså). Du har alltså laglig rätt att be din pojkvän att ge tillbaka fullmakten till dig så att du kan förstöra denna. 17 § AvtL ger dig en möjlighet att förklara fullmakten verkningslös, denna ansökan skall göras till den tingsrätt där du är bor. Om din pojkvän fortsatt vägrar återge fullmakten kan du alltså vända dig till tingsrätten för vidare hjälp att komma ut ur situationen. Länk till avtalslagens regler om fullmakter: http://www.lagen.nu/1915:218#K2 Mvh

Fullmaktsgivares bundenhet i förhållande till tredje man

2011-10-11 i Avtal
FRÅGA |Vilken möjlighet har fullmaktsgivare till separationsrätt när fullmäktigen handlar i fullmaktsgivarens namn? Finns det något lagstöd för det?
Elin Sjörén |Hej, I lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (AvtL) regleras just fullmaktsförhållanden. I denna lag föreskrivs i 10 § att den som gett fullmakt åt annan är omedelbart förpliktigad i förhållande till tredje man, om fullmäktigen handlat inom fullmaktens ramar. Detta innebär att då man gett någon fullmakt att exempelvis sälja något till någon annan (tredje man) är man bunden till det som fullmäktigen företar, med förutsättning att han genomför transaktionen inom ramen för fullmakten. Ramen för fullmakten kan till exempel utgöras av ett minimipris vilket varan, som man låter fullmäktigen sälja i ens namn, som lägst får säljas för. Således gäller som huvudregel att man är bunden av en transaktion som fullmäktigen utför, om han utfört denna felfritt. Har dock fullmäktigen handlat utöver sina befogenheter har man som fullmaktsgivare rätt till att ogiltigförklara transaktionen, men då bara om tredje man insåg eller borde ha insett att fullmäktigen handlat utanför ramarna för fullmakten. Det kan därmed konstateras att det är ganska svårt att återkräva någonting som sålts i ens namn, genom en fullmakt, eftersom det kräver att fullmäktigen handlat utöver sina befogenheter och att tredje man dessutom insett detta. AvtL hittar du här: https://lagen.nu/1915:218 Med vänlig hälsning Elin Sjörén