Avtal genom konkludent handlande på internet?

2013-02-27 i Avtal
FRÅGA |Jag vill vidare notera min synpunkt om ert uttal i ett fall ang. P-skiva eller P-avgift: "Genom att parkera på platsen under de rådande förhållandena, anses man ha accepterat de för parkeringen gällande villkoren." Om jag vill delta i ex. ett "forum" på Volvos, eller även här på eran, hemsida måste jag AKTIVT "acceptera gällande villkoren" genom att bocka för en checkruta på hemsidan. På Volvos sida gör jag det en gång, sedan får jag ett användarnamn och lösenord. På eran hemsida måste jag AKTIVT "acceptera gällande villkoren" varje gång jag svarar eller kommenterar. Det för att säkerställer er att jag har faktiskt "gått med" gällande villkoren. Om inte jag "godkänner gällande villkoren" släpps jag inte in i forumet. Slut diskussion. Hade jag länge varit en "debattör" på Volvos [eller eran] hemsida, utan krav på att "godkänna gällande villkoren", påstår du att jag skulle behöva betala en "kontrollavgift" bara för att de/ni la ut en liten text på första sidan med krav på att registrera mig, UTAN en checkbox att bockar för som bekräftelse att jag läst texten ? ? I så fall, låt mig föreslår det som ett bra "business model"/affärsplan för er att tjäna pengar. Jag tycker att svenska lagstiftning har i denna fråga sträckt sig långt över gränsen till vad som är rimligt. "Praxis" bland nästan samtliga svenska företag är att kräva aktivt godkännande av gällande villkoren om det ska hållas juridisk i rätten. Det verkar som bara P-bolag som undantas från denna princip. Varför det har blivit så att advokater/jurister accepterar ett "avtal" som är varken muntlig eller skriftlig som ett juridisk bindande föremål förstår jag inte. Som sagt, ni själva kräver att vi som "parkerar våra åsikter i ert P-hus/garage" måste AKTIVT godkänna gällande villkoren, så varför ställer vi inte samma krav på P-bolagen ? Jag skulle gärna att ni tar kontakt med mig, ett samarbete kunde vara en win/win för oss båda.
|Hej och tack för dina synpunkter!Om jag förstår dig rätt menar du att precis som när man parkerar bilen på en parkeringsplats, så borde man kunna bli bunden av ett avtal genom konkludent handlande  när man besöker och navigerar en hemsida på internet. Jag delar dock inte denna uppfattning.Att besöka och navigera en hemsida på internet kan liknas vid att läsa och bläddra i vilket dokument som helst, t.ex. ett avtal. Enbart att läsa och bläddra i avtalet ger inte uttryck för en erforderlig partsvilja och du blir således inte bunden av något avtal. Detta gäller även om det står i avtalet att du blir bunden om du bläddrar eller läser i det. Därför krävs det att du exempelvis skriver under avtalet eller som i fallet på en hemsida, aktivt klickar i en ruta. Att enbart åka in på en parkering och läsa skyltarna för att sedan åka igen kan liknas vid att läsa och bläddra i dokumentet. Någon erforderlig partsvilja att bli bunden finns inte i detta läge. När du dock aktivt parkerar i rutan har du genom ditt handlande ingått ett avtal, precis som när du aktivt klickar i rutan på en hemsida.

Leverantör påstår att varor mottagits. Måste påstådd mottagare betala?

2013-02-24 i Avtal
FRÅGA |Hej! År 2011 fick mitt företag några gamla fakturor som var daterade år 2008,2009,2010. De avsåg varor som leverantören påstod vi har fått. I vårt (gemensamma) data system var det omöjlig att se alla de uppgifter de hade skrivit i sina fakturor. Vi saknar packsedlar som kan bekräfta mottagning av varor och de har inga bevis att vi fick varor. Måste vi betala?
Rikard Wahlström |Hej, Tack för din fråga.Om du anser att ni inte har mottagit några varor från leverantören så ska någon betalning givetvis inte göras. I en eventuell domstolsprocess är det leverantören som har att visa domstolen att varor mottagits av dig och att betalningsskyldighet därvid uppkommit.Jag hoppas att detta besvarade dina funderingar. I annat fall är du välkommen att ställa ytterligare frågor till oss.Med vänlig hälsning,

Stöld av avtalsföremål vid saklega

2013-01-20 i Avtal
FRÅGA |Har hyrt en snöslunga på boströms uthyrning och den blev stulen Dom fickade en räkning på 37.176 kr som jag ska betala på 14 dagar. Skall dom inte ha så dyra maskiner försäkrade utan att jag ska betala den hoppas på svar mvh ingalill andersson
Lars Bålman |Tack för din fråga. Företaget har inte någon skyldighet enligt lagen att avtala med försäkringsbolag om försäkringar för sina tillgångar. Kontraheringstvång, som det kallas, är ovanliga i svensk rätt.Saklega/sakhyra är i stort sett oreglerat i lagen; de enda bestämmelser som finns återfinns i 13 kap. handelsbalken (1736:0123 2). En hyrestagare har presumtionsansvar vad gäller skador på det hyrda, och måste alltså ersätta skador på det hyrda om denne inte kan visa att denne inte handlat vårdslöst. (Källa: lagen.nu (Hyra (lös sak)).) Detta gäller såvida ni inte har avtalat om något annat. Det behöver inte vara skriftligt, men kan vara bra i bevishänseende. Ett avtalsvillkor eller avtalet i sin helhet kan visserligen jämkas eller lämnas utan avseende om det är oskäligt enligt 36 § avtalslagen (1915:218). Min bedömning är dock att om snöslungan var värd så mycket som räkningen uppgår till så är det inte oskäligt. En helhetsbedömning ska dock göras. Mitt råd är att ni dels kontrollerar er hemförsäkring, dels kontaktar Boströms för att förklara omständigheterna och se om ni inte kan komma överens på något sätt.

Uppsägning av avtal

2012-12-22 i Avtal
FRÅGA |Hej, skulle vilja ha tolkningshjälp angående uppsägning av avtal. I vårt kontrakt (B2B) står följande gällande "ikraftträdande och avtalstid": "Detta avtal träder i kraft när både parter undertecknat det. Avtalet gäller i 36 månader from driftsättning. Om ingendera part senast tre månader före avtalsperiodens utgång skriftligen säger upp avtalet skall avtalet förlängas i perioder om 12 månader med en skriftlig uppsägningstid om 3 månader." Min fråga: Avtalet sades inte upp, men kan vi säga upp det INOM förlägningsperioden. Dvs avtalet går nu, enligt förlängningen, ut i juli 2013, men kan vi säga upp det NU och åberopa 3 månaders uppsägningstid?
Angelica Rigborn |Hej Thomas och tack för din fråga! Enligt avtalet måste dessa 12 månader ha passerat innan avtalet upphör. Dock kan du självklart skriftligen säga upp avtalet nu så du slipper göra det i senast i april. Du kan alltså inte åberopa 3 mån uppsägningstid och du säger upp avtalet nu utan får vänta ut 12-mån perioden. Med vänlig hälsning,

Obehörig firmatecknare

2013-02-25 i Avtal
FRÅGA |Vi har fått en faktura till vårt företag som rör ett abonnemang. Det abonnemanget tecknades av en tidigare anställd som inte var firmatecknare och får sägas upp en gång om året. Eftersom den anställde slutat och kanske inte heller insikt i avtal mm, eftersom hen inte var firmatecknare så visste vi övriga i företaget inte om denna uppsägningstid (eller inte ens om abonnemanget) och fick nu en liten överraskning när fakturan kom. Det vi undrar över nu är om det är ett tillräckligt underlag för att bestrida fakturan? Vi har varit i dialog med företaget och de vill inte häva fakturan då de redan lagt årets budget. Och om vi bestrider fakturan - vad händer då? Är det bara upp till leverantören att stämma oss?
Ingrid Faxing |Hej,Om företaget kunde kontrollera att den som tecknade avtalet var firmatecknare, är ni inte bunden av avtalet eftersom företaget då har handlat i ond tro. Har den person som tecknade avtalet däremot vilselett företaget på sådant sätt att de varit i god tro om att denne var firmatecknare för ert företag, är ni bunden av avtalet. Om det är så att ni inte ska vara bunden av avtalet enligt ovan bör ni bestrida detta. Går inte företaget med på av häva fakturan kan ni slita tvisten i allmän domstol eller i skiljedomstol./Ingrid

Passivitet och oren accept

2013-02-18 i Avtal
FRÅGA |Hej, En fråga angående avtal. Jag är snickare och har en enskild firma. Erik som är ägare av sin restaurang hörde av sig till mig angående ett arbete på en vägg där. Jag kom med ett anbud på pris och utförande och trodde att han accepterade det eftersom inget annat hördes. Tydligen har han skickat mail som ej kommit fram där anbudet var accepterat men med tillägg (oren accept, nytt anbud?) Jag börjar i alla fall arbeta med väggen eftersom jag inte hört något annat. Efter ett par dagar förstår vi hur det ligger till. Gäller avtal oss emellan? Och vilket avtalsinnehåll i sådana fall? Tack för svar! 
Pierre Olsson |Hej och tack för din fråga! Enligt anbud-accept modellen så kommer ett avtal till stånd genom att anbudet accepteras av mottagaren i ett svar som kommit givaren till handa. Huvudregeln är att enbart passivitet inte räcker för att bundenhet ska uppstå utan det krävs en muntlig eller skriftlig accept alternativt ett konkludent handlande för att anbudet ska anses vara accepterat. Det är därför riskfullt att påbörja ett arbete utan att ha fått något svar från kunden då det i värsta fall kan innebära att man får avbryta utan att få betalt. Vad gäller hans svar så verkar det som att du fått ta del av hans svar i efterhand trots att det aldrig kom fram som mail. Om det görs ett tillägg till avtalsinnehållet i accepten så ska den enligt huvudregeln istället ses som ett avslag i förening med ett nytt anbud (Avtalslagen 6§, se https://lagen.nu/1915:218). Det innebär att din anbud förfaller men också att han är bunden av sitt anbud under en viss skälig betänketid (Avtalslagen 3 och 5 §§). Det verkar alltså inte som att ni har något avtal vilket framförallt innebär en viss risk för dig eftersom du redan påbörjat arbetet. Jag råder dig därför att skriva ett helt nytt avtal som ni båda är överrens om innan du fortsätter arbetet. Alternativt kan du acceptera hans anbud om du tycker att det är rimligt. Om ni inte kan komma överrens eller du inte accepterar hans anbud så har ni inte uppnått någon gemensam konsensus och i värsta fall kan du tvingas avbryta arbetet utan att få betalt för det du redan utfört. Med vänliga hälsningar Pierre Olsson

Fullmaktens lämplighet då fullmaktsgivaren är ur stånd att bevaka sin egendom

2013-01-16 i Avtal
FRÅGA |Min man äger vårt hus, vi har äktenskapsförord och särkullsbarn. Kan han skriva en fullmakt med följande lydelse: "I dag fullt frisk och vid mina sinnens fulla bruk ger jag fullmakt åt min hustru att sälja vår bostad i det fall jag framgent av läkare skulle förklaras oförmögen (demens, coma etc,) att själv besluta om och hantera en sådan försäljning" ? - Enligt en lagkunnig vi talat med blir en fullmakt ogiltig om fullmaktsgivaren inte kan återkalla fullmakten (t.ex. p.g.a. coma) och därmed "saknar rättshandlingsförmåga". Stämmer det?
Lars Bålman |Tack för din fråga. 2 kap. i avtalslagen (1915:218), som är den lag som reglerar fullmakter, utgår från att fullmaktsgivaren är kapabel att återkalla fullmakten. Fullmaktsinstitutet är inte lämpligt för denna situation. Så här är det tänkt att fungera enligt föräldrabalken(1949:381, FB). Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att  förvalta sin egendom med mera ska en domstol, om det behövs, besluta att anordna en god man eller en förvaltare för honom. Vilket av dessa som är aktuellt beror på personens hälsotillstånd, 11 kap. 4 och 7 §§ FB. Ansökan om förordnande av god man eller förvaltare kan göras av personens maka, 11 kap. 15 § FB. Alltså kan du ansöka om detta om din man skulle drabbas av exempelvis demens eller koma. Enligt samma lagrum kan domstolen själv ta initiativ till sådant förordnande. Den domstol det är fråga om är tingsrätten i den ort där den enskilde är folkbokförd, 11 kap. 25 §§ FB. Det är ingenting som hindrar att du kommer med förslag på vem denne gode man eller förvaltare skulle vara om det skulle komma till detta (exempelvis du själv), men det är domstolen som beslutar. Det tycks följaktligen förhålla sig så att om ni inte vill ändra på ägarförhållandena så får ni så att säga ta problemet om och när det uppstår. 

Återbetalning av lån då villkoret aldrig inträffat.

2012-12-20 i Avtal
FRÅGA |RÄTTSLÄGET? - Fann inget relevant svar! Har till vår dotter givit ett lån för att möjliggöra den då omyndige sonens studier i utlandet och anmälningstiden krävde snabba åtgärder. Villkoren stipulerar "Kortast möjliga återbetalningstid så snart ersättning utbetalts från CSN." Kursen genomfördes, MEN det blev inga pengar från CSN och han arbetar nu.
Thomas Hefner |Hej, Det är alltså fråga om ett villkor för återbetalning som aldrig inträffat för återbetalning som aldrig har inträffat. Är det så att man har kommit överrens om att utbetalning från CSN skall vara villkor för att lånet skall betalas tillbaka är det i första hand det som gäller. Om något har tett sig som självklart och varit central i utförandet av avtalet så kan det, vid en rättslig prövning av en domstol, med stor sannolikhet jämkas enligt 36 § i Avtalslagen som säger att _Avtalsvillkor får jämkas eller lämnas utan avseende, om villkoret är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt._ Lagen hittar du här: https://lagen.nu/1915:218#K3 Det vill säga att om förhållandena ändras sedan avtalet ingåtts, på ett sådant sätt att ett avtalskvillkor blivit _oskäligt_ så kan det villkoret lämnas utan hänseende. Nu försutsätter jag att förhållandena vid ingåendet av avtalet var alltså att man kunde vänta sig en utbetalning från CSN, men sedan har utbetalningen uteblivit. Det leder då till ett avtalsvillkor, som i det här fallet, som innebär att ett lån inte skall betalas tillbaka. Ett sådant villkor kan sannolikt bedömas som oskäligt av en domstol. Notera att för att få igenom en sådan tolknig krävs i slutändan en prövning och en dom från en domstol.