Avtal slutet genom betalning av fakturor

2011-05-25 i Avtal
FRÅGA |Jag har sagt upp mitt bredband som jag har förskottsbetalat/kvartal. Eftersom jag inte kommer att utnyttja det hela kvartalet så vill jag ha tillbaka återstoden av pengarna. Enligt leverantör så gör de inte detta och hänvisar till avtalet som jag har tecknat. Problemet är bara att jag inte har skrivit under avtalet utan jag har båda avtals kopiorna med deras underskrift men inte min. Då hävdar leverantören att jag genom att betala fakturorna har godkänt avtalet. Stämmer detta?
Linn Torstensson |Hej och tack för din fråga! Avtal kan slutas på andra sätt än genom undertecknande av ett avtal. Det du beskriver är ett så kallat konkludent handlande, vilket innebär att du godkänner avtalet genom att handla så som avtalet stadgar. Betalar man fakturor för en tjänst är det med största sannolikhet att anse som ett sådant konkludent handlande, och du är därmed bunden av avtalet. Med vänlig hälsning,

Vad innebär fullmakten?

2011-05-11 i Avtal
FRÅGA |Vad innebär följande fullmakt: 'NN eller den han i sitt ställe förordnar, att vid bouppteckningen föra min talan och bevaka min rätt, samt att mottaga ock kvittera dödsboet tillkommande handlingar, vid åkommande arvskifte företräda mig, vid alla tillfällen då boets rätt kan komma i fråga och i alla angelägenheter som rör dödsboet företräda mig' ?
Elin Sjörén |Hej, Om du syftar på vad själva ordalydelsen i fullmakten innebär så är det att: Fullmaktsgivaren tillåter personen ”NN” (eller någon annan som NN väljer att sätta in i sitt ställe) att representera fullmaktsgivaren. Detta tillåts NN att göra vid arvskifte i ett dödsbo, vilket innebär att NN får representera fullmaktsgivaren då ett arv efter en bortgången person ska delas upp. NN får genom fullmakten även lov att framföra fullmaktsgivarens önskan vid uppdelningen av arvet. Fullmaktsgivaren tillåter även att NN tar emot och kvitterar (skriver under) handlingar som hör till dödsboet. Om du istället menar vad fullmakten innebär rent juridiskt, om den är bindande och så vidare, så kan sägas att den genom att vara skriftlig (som den får antas vara) utgör en fullgod och således bindande handling. Den gör att NN kan handla i fullmaktsgivarens ställe under arvsuppdelningen, och så som den är utformad ger den inga direkta begränsningar för vad NN får lov att göra. Troligtvis har dock en muntlig anvisning givits NN, om vad fullmaktsgivaren önskar uppnå med arvsuppdelningen. I övrigt är fullmaktsgivaren bunden av det NN gör i hans ställe, ifall NN i övrigt handlar inom de ramar fullmaktsgivaren uppställt. Detta framgår av Avtalslagens 2 kap. 10 § och denna lag finner du här: https://lagen.nu/1915:218 Med vänlig hälsning Elin Sjörén

Återbetalning av språngavgift

2011-04-11 i Avtal
FRÅGA |Rätt till återbetalning? Betalar en hingstållare/ägare en så kallad "språngavgift" på ett par tusen. En seminstation anlitas och stoet semineras, utan att bli dräktigt. Seminstationen fakurerar stoägaren för semineringen. Stoägaren har nu betalat hingstägaren och seminstationen utan att fått stoet dräktigt. Kan man reklamera detta? Man fick ju inte något föl trots att en privatperson köpt tjänster av företag som sålt dessa tjänster? Hur går man till väga, när man känner sig lurad? (Sammanlagda summan runt 7-8000kr) Vart i lagboken kan man läsa om detta? Tacksam för snabbt svar!!!
Andreas Vinqvist |Hej, Det beror helt på erat avtal er emellan om du har rätt till återbetalning eller ej. Vanligtvis avtalas om att en språngavgift ska utgå oavsett om stoet blivit dräktigt och man har i dessa fall ingen rätt till återbetalning av språngavgiften om stoet ej blivit dräktigt. Hur det föreligger i ditt fall kan jag inte uttala mig om då jag inte vet hur erat avtal är utformat, men förmodligen har du ingen möjlighet till återbetalning. De lagar som aktualiseras är Avtalslagen och till viss del Konsumentköplagen. Vänligen,

Frångående av avtal

2011-04-08 i Avtal
FRÅGA |Hej! Jag och min syster har tecknat ett avtal på ett gym där bindningstiden är 12 månader. Vi har tränat där i 6 månader. Nyligen har vi varit och undersök våra ryggar för vi har problem med dem. Vi har båda två ryggfel och får inte styrketräna och Nautilus (gymet) vill inte avsluta vårt avtal fast vi inte kan styrketräna. Vi betalar nu gymet utan att överhuvudtaget träna där. Kan man på något sätt avsluta vårt medlemskap?
Andreas Vinqvist |Hej, Då ni avtalat om en bindningstid på 12 månader är ni bundna av detta avtal under hela tiden. Att det inträffat en omständighet som gör att ni inte kan utnyttja era medlemskort förändrar inte avtalets giltighet. Vänligen,

Föremål som försvunnit från bemannad nattklubbsgarderob

2011-05-14 i Avtal
FRÅGA |Hej ! Om man hänger in kläder och väska i en bemmanad garderob på en nattklubb där garderob ingår i inträdet och där man inte får gå in med ytterkläderna på på klubben. När man sedan ska hämta ut sakerna mot nummerbrickan och bara får tillbaka jackan inte väskan . Blir klubben ersättningsskyldiga då ? Även om det finns skyltar som säger att de inte ta avsvar för värde saker utanför? (min väska beräknas vara värderad till 9500 kr med innerhåll.)Tacksam för svar !
Angelica Hage |Hej Föremål som lämnas in mot betalning i en bevakad garderob är att se som deponerat gods, för vilket man får ett värdepapper i form av en garderobsbricka, som ska uppvisas som bevis för rätten att utfå föremålen ur garderoben. Klubben och kunden ingår därmed ett avtal vid inlämnandet av kläder i utbyte mot garderobsbrickan, i och med betalningen. Avtalet avser att klubben ska utge föremålen till den som uppvisar garderobsbrickan. Om klubben kan anses ha handlat försumligt, gjort fel eller brutit mot detta avtal, så kan de göras ersättningsansvariga för den skada/förlust som kunden lidit. Se 15 och 32 §§ Konsumenttjänstlagen (https://lagen.nu/1985:716) Detta gäller trots att klubben har satt upp en lapp där de friskriver sig från ansvar för föremålen som lämnas in, framför allt i en situation då det inte heller är tillåtet att ta med sig föremålen in på klubben. Med Vänliga Hälsningar

Avtalslagen

2011-05-02 i Avtal
FRÅGA |Hej! Jag ringde på en annons på blocket, jag var den första som hörde av sig och vi gjorde upp om att jag skulle hämta varan senare samma dag. Inget pris diskuterades då jag var beredd att betala de 500 kr som säljaren begärde. Ett par timmar senare ringer säljaren och säger att hon sålt varan till någon annan som lagt ett högre bud. Det stod inget i annonsen om högstbjudande utan det stod bara 500 kr. Gäller det muntliga avtal vi ingick om att jag skulle få köpa varan och finns det något jag kan göra åt situationen i efterhand? varan är ju troligen redan hämtad av den nya köparen
Lan Le Huong |Hej! I avtalslagen råder avtalsfrihet, det vill säga man kan ingå avtal med vem man vill. Avtalslagen reglerar också att avtal är bindande för den som angivit anbudet eller svaret. I ditt fall kan man säga att ni har ingått ett muntligt avtal om en vara. Enligt principen om att avtal ska hållas, skulle ni (båda säljaren och köparen) göra som ni kommit överens om. Det är tråkigt att säljaren sålt varan till någon annan. Hon har helt enkelt begått ett avtalsbrott. I detta fall kan du stämma säljaren på grund av avtalsbrottet men chansen att vinna är tyvärr inte så stor. Det är svårt att bevisa att ni hade ingått ett muntligt avtal och vad som sades i samtalet. Säljaren kan förneka det du påstår att ni har ingått ett avtal. Det är dessutom en kostnadsfråga du bör tänka på. Det finns en risk att betala för rättegångskostnad om du förlorar i målet. Du bör överväga vilket alternativ är bäst innan du bestämmer dig. Hoppas att jag har gett dig den information du behöver. Hör gärna av dig om du har flera frågor! Med vänliga hälsningar

Återkallelse av generalfullmakt

2011-04-08 i Avtal
FRÅGA |Hej ! Jag har gett en anhörig en generalfullmakt hur kan jag återkalla den ?
Martin Svensson |Hej! En muntlig fullmakt återkallas genom att man meddelar fullmaktstagaren om återkallelsen, se 18 § avtalslagen (AvtL). Detta kan ske muntligen eller skriftligen. En skriftlig fullmakt återkallas bäst genom att man tar tillbaka fullmaktsdokumentet och förstör det, se 16 § AvtL. Därutöver gäller även en allmän regel att tredjeman aldrig kan åberopa fullmakten om han fått meddelande att den inte ska gälla längre, se 12 § 2 st och 20 § AvtL. Även i 13 – 14 §§ finns regler hur man återkallar fullmakt som kommit tredje man till kännedom genom riktat meddelande (13 §) och fullmakt som givits genom tidning eller annan allmän kännedom (14 §). Som du kan se genom ovan paragrafer sker återkallelse beroende på hur fullmakten utfärdats. Avtalslagen hittar du här: https://lagen.nu/1915:218 Med vänliga hälsningar Martin Svensson

Utformning av köpeavtal.

2011-03-31 i Avtal
FRÅGA |Hej! jag tänkte höra hur man skriver ett köpeavtal t.ex. vid köp av en bil på blocket? MVH Carro
Sara Heikkinen |Hej, Det finns inga fasta regler för hur ett köpeavtal av lös egendom skall se ut. Det som kan vara värt att tänka på är att villkor som man avtalar tas med. Pris, vilka garantier som erbjuds och alla särskilda villkor. Exempelvis att för de fall att bilen inte får ett godkänt besiktningsprotokoll görs ett prisavdrag eller vad som avtalats. I de nya ordbehandlingsprogrammen såsom microsoft office word finns mallar som man kan använda sig som utgångspunkt. Köplagen gäller när det är två privatpersoner som köper och säljer varor till varandra. Det är viktigt att komma ihåg och reglerna i köplagen kan du hitta här https://lagen.nu/1990:931. Tänk på att utforma dina avtal så de stämmer överens med vad lagen säger om reklamationer och tidsfrister. Lycka till! Med vänlig hälsning,