Innebörden av avtalsfrihet

2015-10-30 i Avtal
FRÅGA |HejFår en butik neka en köpare som har en skriftlig fullmakt med sig kommer in i butiken att handla= dvs får säljaren säga såDenna butik säljer inte till personer med fullmaktVar hittar man svaret i lagboken AvtL dvs vilken paragraf mmTUSEN TACKMVH
Gustaf Wiklund |Hej! Tack för din fråga! Eftersom det inom den svenska civilrätten mestadels råder avtalsfrihet står det var och en fritt att ställa krav på motparten vid avtalsingående. En butik har således som huvudregel full rätt att vägra sluta avtal med personer vilka uppvisar fullmakt och kan inte tvingas därtill ens i de fall diskriminering eller dylikt sker. I situationer som den sistnämnda kan däremot skadeståndsskyldighet ifrågakomma och brott eventuellt begås (se 2 kap. 12-12 c §§ diskrimineringslagen och 16 kap. 9 § brottsbalken). Vänligen,

Fråga om två konkurrerande bilverkstäder får öppnas i samma lokal

2015-10-28 i Avtal
FRÅGA |om jag hyr lokal och jag har bilverkstad och sen i samma byggnad öppnas en till bil verkstad och när jag pratar med hyresvärden och frågar han seger att han viste inte om att lokalen väg mot väg skulle bli verkstadfår han göra så och innan dom öppnade sa han att dom ska sälje moppeder
Odysseas Georgakakis Paulsson |Hej och tack för att du vänder dig till LAWLINE.Det finns tyvärr inget lagstöd som förbjuder konkurrerande verksamhet i en och samma lokal.Lagen som reglerar konkurrensfrågor är konkurrenslagen och den finner du: https://lagen.nu/2008:579Syftet med lagen är att se till att fri och effektiv konkurrens råder och att en hyresvärd hyr ut lokalen till två konkurrerande verksamheter anses inte vara otillbörligt.Däremot ser det annorlunda ut ifall du och hyresvärden har kommit överens genom ett skriftligt eller muntligt avtal om att ingen bilverkstad får öppnas i samma lokal. Då är hyresvärden bunden av avtalet och om det bryts har hyresvärden orsakat dig ekonomisk skada och då måste han/hon ersätta dig för den här skadan. För att ett avtalsbrott ska föreligga så krävs dock att det verkligen har funnits ett avtal. Det är den som hävdar att avtalet finns som måste bevisa det vilket kan bli problematiskt om det rör sig om muntligt avtal.Om ni har ingått avtal om att ingen konkurrerande verksamhet får bedrivas i samma lokal så kan du alltså använda det som skydd.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga och jag hoppas att det löser sig för dig!Hälsning,

Är en skadeanmälan juridiskt bindande?

2015-10-27 i Avtal
FRÅGA |Hej när man har undertecknat en skadeanmälan från ett försäkringsbolag är det juridiskt bindande mvh åsa
Thomas Borgenfalk |Hej,Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.Jag förstår inte riktigt vad det är du har skrivit under. Är det du som försäkringstagare som har skrivit under en skadeanmälan eller har du tagit på dig skadeståndsansvar gentemot någon annans försäkringsbolag? Kommentera gärna och beskriv situationen utförligare så kan jag hjälpa dig vidare.Om det rör sig om ditt eget försäkringsbolag och du till exempel lämnat en fullmakt är den absolut juridiskt bindande men du kan också återkalla fullmakten om du skulle vilja det.Om det är det andra fallet att du har tagit på dig ansvar för t.ex. en olycka som har skett så kan du mycket väl vara bunden av detta. Därför brukar ens egna försäkringsbolag avråda från att skriva under något där du tar på dig ansvar utöver gällande skadeståndsrätt. Hoppas att det ger lite svar på din fråga. Kommentera som sagt gärna så hjälper jag dig vidare.Vänliga hälsningar,

Utfästelser vid försäljning av bil?

2015-10-21 i Avtal
FRÅGA |Hej,Jag har nyligen sålt en bil men nu krånglar köparen.På bilen fanns lite rost som jag sa till han och skrev i annonsen.När han var här och köpte bilen inspekterade han rosten och han fick även kolla igenom alla papper.I annonsen skrev jag "det finns lite rost på bilen men rostskyddsgarantin ska täcka detta". Det var vad verkstaden har sagt till mig.Nu har killen som köpte bilen lämnat in den på lagning för rosten men verkstaden var osäker på om garantin täcker det.Vad är det som gäller? Har både visat rosten och han har godkänt den.Gick även ner i pris vid köpet då han tyckte att det var en del som behövde åtgärdas.Mvh
Emil Blomqvist |Hej och tack för din fråga!Eftersom både du och köparen är privatpersoner så är köplagen tillämplig lag.Köplagen reglerar endast delvis de rättigheter och skyldigheter köparen och säljaren har. Den är nämligen dispositiv vilket betyder att avtalet mellan köpare och säljare väger tyngst. Detta gäller både skriftliga och muntliga avtal.I ditt fall verkar det som om ni har kommit överens om att bilen skall säljas med rost. Problemet blir dock att du skrivit att rostskyddsgarantin skall täcka kostnaden för att åtgärda rostproblemet.Det framgår av 17 § Köplagen att bilen skall stämma överens med vad ni två har kommit överens om. Köparen kan inte åberopa som fel vad han måste ha känt till vid köpet. Här kände köparen onekligen till rosten men köpte bilen ändå. Alltså torde han inte kunna åberopa detta som ett fel. Bilen är i det skick ni ha kommit överens om. Det prisavdrag du givit verkar inte ha haft något med rosten att göra så det påverkar inte heller bedömningen.Min slutsats blir istället att det kommer bli en fråga om du genom den felaktiga informationen angående rostskyddsgarantin har vilselett köparen och därmed kan ha begått ett avtalsbrott.Detta blir en bevisfråga. Det kokar ner till om du kan bevisa att du trodde att garantin skulle gälla, och om den inte gäller så får köparen stå risken för detta. I annat fall har du begått ett avtalsbrott genom den felaktiga utfästelsen och köparen kan rikta skadeståndskrav motsvarande kostnaden för att åtgärda rosten. Lycka till!

Har man viss tid på sig för återbetalning?

2015-10-29 i Avtal
FRÅGA |Hej!Vi har betalt 40.000:- till en privatperson som lovat att ordna en resa hon får via värdecheckar från Ving och Fritidsresor via sin blogg. Nu fullföljer hon inte det hon lovat, hon har våra pengar och har tydligen gjort sig av med dom. Vi har ett kvitto hon "tvingades" skriva på enligt polisen den 23/10 där det tydligt stod att hon mottagit 40.000:- av oss den 17/10 via hennes mors konto i swedbank, alla våra kontonr. finns med och att hon hade på sig till den 28/10 att fixa en resa eller betala tillbaka våra pengar. Nu har tiden gått ut och vi får inte våra pengar, vad gör vi? Polisanmäler igen ska vi göra imorgon, men har hon någon viss tid på sig att betala tillbaka? Hon har skrivit på kvittot i vittnes närvaro och den är vidimerad.MvhKerstin
Gabriella Lundqvist |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med dina funderingar!Jag rekommenderar er att ni fullföljer polisanmälan som ni tänkt göra och sedan låta polisen ta det därifrån. Hur såg ert avtal ut? Jag antar att hon skulle fullfölja sin förpliktelse när hon fått pengarna från er? Hon har därmed brutit mot ert avtal, vilket ger er rätt att få tillbaka pengarna/få resan ordnad så som avtalat. Ni har dessutom givit henne chans att betala tillbaka summan inom viss tid. Tiden borde anses som skälig eftersom hon haft 11 dagar på sig, därmed borde inte mer tid kunna krävas för att återbetala pengarna. Hoppas ni får tillbaka era pengar och lycka till!

Kostnader för faktura?

2015-10-28 i Avtal
FRÅGA |Hej,Jag har fått ett offert från byggföretag och sagt att jag vill anlita de ( inte att jag accepterar offerten).Efter en vecka sade jag att jag vill inte anlita de. Det skulle återkomma med några uppgifter med gjorde inte det.Nu säger de att jag ska få en faktura för deras kostnader .Har de rätt till detAnna
|Hej och tack för dina fråga.Jag har delat upp din fråga med hänseende på två separata frågor. Den ena rör eventuella kostnader för utförande av offertgivning och den andra rör eventuella kostnader för brytande av avtal.Vad gäller den första frågan, att debitera en avgift för att ha utfört en offert som inte ledd till ett anlitande av firman, gäller att avtalet är styrande. Om det således fanns ett villkor, om att ett utfärdande av en offert har en kostnad om offertgivandet inte leder till anlitande av firman, när du beställde offerten, har offertgivande firman avtalsstöd för att debitera en avgift. Om ett sådant villkor dock saknades, saknar bolaget stöd för att ta ut en avgift när du valde att inte anlita firman i enlighet med offerten. Detta gäller om du faktiskt inte beställt arbetet i enlighet med offerten.Vad gäller den andra frågan, om att först ha anlitat firman för att utföra ett arbete enligt en offert för att sedan avbeställa, gäller i stort samma som ovan. Det vill säga att det i avtalet kan finnas ett villkor som ger företaget rätt att debitera en avgift för att avtalet inte följdes, för skäliga kostnader. Ditt svar om att du ville anlita firman, utan att närmare specificera att du inte ville göra det enligt den angivna offerten, bör ha gett firman intrycket om att du faktiskt önskade att arbetet skulle utföras i enlighet med offerten. Att i ett senare meddela att firman inte skulle anlitas, kan därmed ses som att du gjort en avbeställning. Även utan stöd i ett avtal har företaget rätt till skälig ersättning för den del av arbetet som redan utförts och för vissa kostnader kopplade till det tänkta arbetet, i enlighet med 42§ konsumenttjänstelagen.Jag hoppas att jag svarade på din fråga och jag önskar dig en trevlig dag!Mvh

Ändring av aktieägaravtal vid styrelsemöte

2015-10-27 i Avtal
FRÅGA |Går det att ändra i aktieägaravtal på styrelsemöte i fåmansbolag, aktiebolag m bara två ägare?
Gustaf Wiklund |Hej! Tack för din fråga! Ändringar av aktieägaravtal förutsätter likt justeringar av varje annat avtal samtycke från samtliga avtalsparter om inte annat följer av avtalet. Har ett nytt avtal slutits mellan några av medlemmarna binder detta följaktligen inte övriga och torde om bundenhet för samtliga förutsatts vid avtalets ingående kunna hävas med stöd av viljeprincipen (givet att det inte rör sig om en alltför klandervärd rättsvillfarelse/okunnighet om gällande rätt). Avgörande blir därför vilka som närvarat vid mötet och vad som överenskommits i (det då gällande) aktieägaravtalet. Vänligen,

Hävning av köpavtal p.g.a. felaktig vara

2015-10-11 i Avtal
FRÅGA |Hej! Min son och hans mamma köpte en bagagnad moped på blocket. Enligt annons en 30 moped /klass 2. Två tidigare kvitton fanns hos säljaren där det uppgavs att det var årsmodell -08. Vid hemkomst tittar jag på den och anar oråd. Den var så pass sliten och text vid blinkers och övriga reglage helt bortnött av sol och användande antar jag. Dagen efter begär mitt försäkringsbolag årsmodell. Då tar jag ramnr och med hjälp av en återförsäljare av mopeder får vi fram att detta är en Dansk moped av årsmodell -99. Detta svar tog dessvärre en vecka att få. Enligt transportstyrelsen är den därför ej laglig att ägas och användas som svensk i Sverige. Den skall vara typad för svenska regler.Har min sons mamma rätt eller möjlighet att häva detta köp? Säljaren är inte intresserad utan hänvisar till att han köpt och sålt i god tro.
Amanda Dyberg |Hej och tack för din fråga!Enligt 18§ 1st köplagen är en vara felaktig om den inte överensstämmer med sådana uppgifter om varans egenskaper som säljaren har lämnat vid marknadsföringen av varan eller annars före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet. Att det rörde sig om en moped av årsmodell -08 måste kunna antas ha inverkat på köpet. Under förutsättning att uppgifterna om mopeden lämnades innan köpet genomfördes är mopeden att anse som felaktig. Det finns inget ondtrosrekvisit i detta första stycke (till skillnad från i 2 st som handlar om när uppgifterna lämnats av annan än säljaren). Detta innebär att det inte spelar någon roll huruvida säljaren var i god tro eller ej – varan är att anse som felaktig. Enligt 37§ köplagen kan hävning bara komma ifråga när avhjälpande eller omleverans inte inte sker inom skälig tid efter reklamationen. Eftersom det rör sig om en specifik begagnad moped och ett fel som inte går att avhjälpa, finns alltså möjlighet till hävning. Enligt 39§ köplagen har köparen rätt att häva avtalet p.g.a. felaktig vara om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för honom/henne och säljaren insåg eller borde ha insett detta. Vad som krävs för att det ska anses vara ”av väsentlig betydelse” för köparen får bedömas från fall till fall. Enligt lagförarbetena kan ett avtalsbrott generellt sägas vara av väsentlig betydelse för köparen, om det berövar köparen den huvudsakliga nyttan av vad han hade anledning att vänta sig av avtalet. Så måste vara fallet här – mopeden får ju enligt lag inte användas i Sverige. Detta måste säljaren ha insett eller i vart fall bort ha insett. Din son och hans mamma har alltså rätt att häva köpet eftersom varan är att anse som felaktig. Hoppas detta var till hjälp!