FrågaAVTALSRÄTTAvtal28/09/2014

När tillämpas 36 § avtalslagen?

Hej!

Jag är i en situation där jag i princip kan skapa egna förutsättningar i ett anställningsavtal eftersom min f.d. arbetsgivare väldigt gärna vill återanställa mig. Min fråga är när 36 § AvtL blir tillämplig, och om den kan tillämpas ifall min lön skulle eskalera. Jag har föreslagit en successiv löneökning ju längre jag stannar där ökningen är förbestämd. Min arbetsgivare har gått med på mitt förslag, dock innebär det att min löneökning efter ett år skulle innebära att jag ligger på "branchhögsta" (där den sedermera avstannar och ligger kvar). Jag är lite osäker på om min arbetsgivare faktiskt förstår det. Kommer jag kunna ligga kvar på min höga lön när jag når den, eller kommer min arbetsgivare kunna säga upp avtalet när jag når dit? Är avtalet bindande för min arbetsgivare?

MVH André

Lawline svarar

Hej! 

Tack för din fråga. En grundläggande princip inom avtalsrätten är pacta sunt servanda (avtal ska hållas). Vardera parten har friheten att ingå ett avtal och ett ingånget avtal är som huvudregel juridiskt bindande. Dock kan olika omständigheter och förhållanden ogiltigförklara avtalet. Om du till exempel svikligt förleder någon att skriva på ett avtal, kan avtalet bli ogiltigt (30 § avtalslagen). Du får inte heller agera i strid med tro och heder (33 § avtalslagen).

Vad beträffar 36 § avtalslagen kan detta lagrum bli tillämpligt vid exempelvis oskäliga avtalsvillkor. Ett avtalsvillkor kan jämkas eller ogiltigförklaras om det fanns någon oskälighet vid avtalets ingående, om avtalsvillkoret är oskäligt i sig samt om ändrade förhållanden medfört att avtalsvillkoret blivit oskäligt. Vid bedömningen av oskälighet ska hänsyn fästas vid om någon av parterna haft en underlägsen ställning (till exempel en konsument). Inget i din beskrivning talar för att det finns en utpräglad obalans mellan dig och din arbetsgivare. Det är av vikt att avtalsvillkoren är begripliga för båda parter. I övrigt ska 36 § avtalslagen användas restriktivt och att ingå ett förmånligt avtal är inte oskäligt.

Till slut skulle jag säga att om du inte försökt lura din arbetsgivare eller på annat sätt farit ohederligt och om avtalet inte innehåller en orimlig klausul, är allt i sin ordning. Båda parter är bundna av avtalet.

Vänliga hälsningar,

Katarina AnderssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”