Avtal med flera parter

2015-10-01 i Avtal
FRÅGA |Jag skall teckna ett avtal med två bröder som äger en fastighet. Kan jag skriva ett avtal med mig som en part och bägge bröderna som en motpart?
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!Ja, det kan du. Åtminstone kan båda bröderna bli ansvariga gentemot dig på samma sätt. Att de är två olika personer går inte att komma ifrån, men det är fullt möjligt att skriva ett avtal där de har samma skyldigheter gentemot dig eller där de "tillsammans" är skyldiga att göra något. Exempelvis kan du hyra fastigheten av dem och avtala att de skall hålla den i fräscht skick, eller avtala med båda att du skall ha rätt att bruka fastigheten på annat sätt. Det är inte mycket konstigare än t.ex. sådana köpeavtal där två personer är skyldiga att utge en köpesumma, men att säljaren har rätt att kräva den från vilken av personerna den vill.Kort sagt blir det rent juridiskt fortfarande fråga om två motparter, men de kan t.ex. tillsammans eller var och en vara bundna till samma prestation gentemot dig genom avtalet! Det finns alltså ingen begränsning på så sätt att bara två personer skulle kunna skriva på ett avtal eller liknande. Jag avslutar med ett exempel som i och för sig inte tar hänsyn till alla regler men fungerar för detta ändamål:A skall hyra en fastighet av B och C, som äger hälften var.Hyran skall vara 30 000 kr i månaden.En del av avtalet formuleras som följer:"* A har rätt att bruka fastighet X i sin affärsverksamhet.* A skall till B och C erlägga 30 000 kr i månaden i hyra. A har rätt att göra betalningen till vem av B och C han vill. Mottagaren skall erlägga hälften av hyran till den andre.* B och C är gemensamt ansvariga för att hålla fastigheten i för verksamheten brukbart skick."I detta fall blir det ett trepartsavtal. A får av både B och C (som ju gemensamt måste acceptera detta) rätt att bruka fastigheten. B och C får rätt till betalning antingen från A eller, beroende på hur betalningen görs, från den andre. B och C blir gemensamt ansvariga gentemot A för att hålla fastigheten i gott skick. Hur de gör detta får de göra upp om sinsemellan.Hoppas att jag besvarade frågan ordentligt! Om du undrar något mer får du gärna återkomma!Hälsningar

Giltiga avtal samt bevisbörda för avtal

2015-09-18 i Avtal
FRÅGA |För att ett avtal skall gälla skall detta inte bekräftas muntligt eller skriftligt?Ligger inte bevisbördan på leverantören om man begär en bekräftelse på hur avtalet tecknades?
Josefin Lind |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Avtal kan slutas både muntligen som skriftligen och betraktas båda som giltiga avtal. I avtalslagen (AvtL) finns inga formkrav på hur ett avtal ska vara utformat för att det ska betraktas som giltigt. Det som går att utläsa är att ett avtal sluts när en part accepterar en annan parts anbud, vilket regleras i 1 § AvtL. Men för att en part ska kunna göra gällande att ett avtal föreligger måste han eller hon kunna bevisa rättsförhållandet mellan parterna. Det är i praktiken svårare att bevisa att det föreligger ett muntligt avtal eftersom det sällan finns konkreta bevis som talar för att det föreligger ett rättsförhållande mellan parterna. Därför är det lämpligt att upprätta ett skriftligt avtal. För att förtydliga måste alltså ett avtal ha upprättats antingen skriftligen eller muntligen för att det ska vara giltigt (dock med undantag för exempelvis köpeavtal på fastigheter som måste vara skriftligt upprättade). Vad gäller bekräftelse på hur ett avtal har uppkommit har det i avtalsrätt inte någon betydelse eftersom både muntliga och skriftliga avtal är giltiga, således spelar det inte någon roll hur avtalet har kommit till stånd. Som ovan nämnt är dock muntliga avtal svårare att bevisa. När det gäller bevisbördan för huruvida det föreligger ett avtal eller ej är det den som påstår att ett avtal föreligger som har att bevisa detta. Alltså, om du har ingått ett muntligt, eller skriftligt, avtal med en leverantör och den senare sedan hävdar att så inte är fallet är det leverantören som måste bevisa att det inte föreligger något rättsförhållande mellan er. Hoppas angivet svar är till din hjälp! Vänliga Hälsningar,

Partssuccession i oneröst avtalsförhållande i samband med verksamhetsöverlåtelse

2015-09-05 i Avtal
FRÅGA |Hej, jag har undertecknat autogiroavtal med bindningstid på ett år vid en träningsanläggning. Nu har företaget tagits över av ett annat företag. Jag kan dock inte se att det ursprungliga företaget har gått i konkurs. Måste jag fortsätta betala till det nya företaget eller kan jag bara avsluta mitt autogiro?Med vänliga hälsningar,
Gustaf Wiklund |Hej! Tack för din fråga! Eftersom det ytterst är fråga om hur olika typer av verksamhetsövergångar påverkar ett ingånget avtals giltighet bör inledningsvis redogöras för de avtalsrättsliga regler som gäller. Avsedda principer kan i korthet sägas innebära att en part som ingått avtal med en annan om en transaktion vilken ålägger dem båda ömsesidiga plikter och rättigheter (oneröst avtal) inte utan motpartens (medkontrahenten) samtycke kan sätta en annan person i sitt ställe (partssuccession). Du kan således som huvudregel inte låta någon annan inträda i avtalsförhållandet som ersättare för dig om ej företaget samtyckt därtill, likväl som företaget inte utan ditt godkännande kan låta någon annan inträda i dess ställe. De implikationer ovannämnda princip får i praktiken är att du endast kan vara bunden i förhållande till det ursprungliga företaget om ej avvikande regler intagits i avtalet. För att något avtal alls skall existera krävs sålunda att nämnda företag alltjämt existerar, vilket är fallet om andelarna i detta överlåtits eller om det ej likviderats efter en inkråmsöverlåtelse (överlåtelse av all överlåtbar lös egendom). Skulle företaget fortfarande existera men inte längre kunna leverera enligt avtalet har du emellertid rätt till hävning då väsentligt kontraktsbrott därvid föreligger, varför du oavsett metod för överlåtelse inte kan förbli bunden vid annat än det du ingått avtal om i förhållande till den part du ingått avtal med (givet att inget annat överenskommits). Sammantaget gäller följaktligen (som huvudregel) att du har rätt att häva avtalet om grund för ogiltigförklarande föreligger till följd av att det ursprungliga företaget inte längre kan prestera enligt överenskommelse samt att något avtal ej alls förefinns om nämnda företag upphört att existera. Finns däremot företaget kvar fullt förmöget att fortsätta bereda dig tillträde till den träningsanläggning varom avtal ingåtts har du utan avvikande reglering i avtalet ingen rätt att häva detta. För att kunna utreda om företaget finns kvar bör du lämpligen besöka Bolagsverkets hemsida. Avtalslagen finner du här. Vänligen,

För vilka gäller avtalet?

2015-08-30 i Avtal
FRÅGA |Min fråga gäller syskon som samäger ett fritidshus tillsammans. Om vi upprättar ett samägaravtal som reglerar att ingen får kräva exekutiv auktion av fritidshuset gäller det avtalet även ägarnas barn som kommer att ärva fritidshuset?
Sara Welin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!När man skriver ett avtal är det viktigaste att få med vilka personer det handlar om, vad det gäller samt hur länge det ska gälla. Som alltid är det bättre att vara övertydlig redan från början. Vill ni att det ska fortsätta gälla även för barnen, dvs. de framtida ägarna, är det lättast om ni skriver ut det i avtalet. Annars skriver ni ut att det ska sluta gälla när de nuvarande ägarna avlider. Då slipper ni förhoppningsvis framtida tvister om avtalstolkning. Jag skulle vilja påstå att om ni inte skriver någonting alls kommer inte avtalet gälla framtida ägare. Men som sagt rekommenderar jag er verkligen att skriva ut hur ni vill ha det från början. Ta gärna hjälp av en jurist om ni är osäkra!Hoppas att du fick svar på din fråga och lycka till!Med vänlig hälsning,

Överskriden befogenhet vid fullmakt

2015-09-18 i Avtal
FRÅGA |Hej!En 17 årig skriver en fullmakt till en 15 årig, där den 15 åriga ska köpa en cykel för 1000 kr. Pengarna har 17 årigen själv intjänat. 15 årigen köper en cykel för 1200 kr.Jag undrar om avtal har ingåtts eller om avtalet är ogiltigt (eftersom fullmaktsgivaren inte är myndig)?Är det relevant att 15 åringen har gått över sin befogenhet?
Viktor Wihlstrand |Hej och tack för din fråga!En omyndig över 16 år har rätt att ingå bindande avtal med pengar som man tjänat själv. Ett avtal med fullmakt innebär att avtal ingås mellan fullmaktsgivaren och tredje man, vilket i sin tur innebär att den fullmäktige inte är avtalspart. Därmed spelar det ingen roll att denne är omyndig. Vad gäller avtalets giltighet med tanke på att den fullmäktige överskridit sin befogenhet, så är avtalet giltigt om tredje man (säljaren) är i god tro. Detta följer av Avtalslagen (AvtL) 11 §. Att tredje man är i god tro innebär att denne inte förstår att den fullmäktige överskridit sin befogenhet. Om fullmaktsgivaren inte uttryckligen beskrivit befogenheten för tredje man så är det rimligt att denne är i god tro med tanke på den ringa skillnaden i summa mellan 1000kr och 1200kr.

Sysslomans skadeståndsansvar

2015-09-12 i Avtal
FRÅGA |Hej, jag förstår inte riktigt vad Handelsbalkens 18 kap 4 § innebär. Är det huvudmannen, den som gav en fullmakt som får skylla sig själv om den fullmäktige sviker? När är det i så fall möjligt att kräva skadestånd från fullmäktige som handlat utanför befogenheten?4 § Haver någon fått fullmakt, att för annan göra och låta, och tager den skada därav, som fullmakt gav; skylle sig själv, som sig ej bättre föresåg. Är ombudsman av försummelse, eller svek, vållande till skadan; plikte då han, som sagt är.
Kristina Svensson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den huvudregeln som detta lagrum ger uttryck för är att huvudmannen själv får stå för den skada sysslomannen orsakar honom genom en företagen rättshandling under förutsättning att sysslomannen har följt huvudmannens instruktioner. Sysslomannen kan endast undantagsvis hållas ansvarig för den skada som en rättshandling han företagit gentemot sin huvudman orsakat. Sysslomannen skall, för att hållas ansvarig, då ha brustit i sin omsorg om huvudmannens intressen eller svikligen utnyttjat sitt uppdrag till skada för huvudmannen. Har sysslomannen handlat oaktsamt föreligger normalt sett skadeståndsskyldighet och det följer av den allmänna lojalitets- vårdnads- och omsorgsplikt som sysslomannen har, se HB 18 kap. 3 §. Ett skadeståndsansvar kan exempelvis aktualiseras när fullmäktigens befogenhet överskrids, när avtal sluts med någon som inte kan fullgöra avtalet, bristande vård om handlingar eller annan egendom som anförtrotts sysslomannen som ett led i uppdraget eller när fullmäktigen avviker från huvudmannens instruktioner. Det ovanstående innebär att om sysslomannen handlar å huvudmannens vägnar och handlar i enlighet med den fullmakt han har men en skada ändå uppstår, då är det huvudmannen som får ansvara för den skadan. Beror däremot skadan på att sysslomannen inte har handlat i enlighet med den som följer med uppdraget så är det sysslomannen som får stå för skadan. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen

Avtal om överlåtelse av skogsmark

2015-09-05 i Avtal
FRÅGA |Hej!För ca 4 år sedan fick jag ta över skogsmark av en granne. Det han inte tänkte på när juristen skrev avtalet var att två av hans uthus står på min mark. Det finns inga som helst papper på dessa uthus. Tyvärr så blev vi oense för ca ett år sen. Nu vill han att jag skriver över en bit av min mark till honom så att han har uthusen på sin mark? Vad gäller? måste jag skriva över marken?
Philip Ideström |Hej och tack för din fråga.För att göra en korrekt bedömning så skulle jag behöva läsa avtalet och för veta fler detaljer kring problemet. Vad som sagts, skrivits etc. Huvudregeln är att avtal ska hållas, och jag tror inte att du måste skriva över marken. Dock beror detta på hur avtalet är skrivet och omständigheterna omkring.Jag rekommenderar att du hör av dig till vår konsultjänst, Lawline Consulting. Då kan vi gå igenom helheten och hitta en bra lösning för ett mycket bra pris. Hör av dig till Erik Lindgren på hans e-mail erik.lindgren@lawline.se och beskriv hur du vill ha hjälp.Det hade varit olyckligt om detta ledde till en stor konflikt, Ifall ni får det juridiska läget klart för er tidigt så minskar det risken för att längre och dyrare historia.MVH

Fråga om två original av avtal fordras för giltighet

2015-08-30 i Avtal
FRÅGA |När det gäller ett ekonomiskt avtal mellan 2 motparter, behöver avtalet göras i 2 original eller är det accepterat att ena parten endast får en kopia av avtalet?
Soroosh Parsa |Hej. Tack för att du vänder dig till Lawline. Det ställs normalt inte upp några formkrav för ett avtal. Ett avtal är således giltigt så fort båda parter har uttryckt vilja för samma avtalsinnehåll. Det behöver exempelvis inte upprättas två original av avtalet och parternas underskrifter är inte heller nödvändiga. Det finns undantag på vissa områden, exempelvis vid köp av fastighet och upprättande av testamente.Den som inte har originalet, står inför ett sämre bevisläge om denne behöver bevisa att ett avtal har ingåtts mellan er. Med detta sagt, får situationen att enbart en part har originalet, enbart betydelse när någon av er begår kontraktsbrott eller annars behöver bevisa en viss omständighet i ert avtalsförhållande.Ett avtal där enbart den ena parten innehar originalet är alltså normalt sett fullt giltigt.Vänligen