Muntlig utfästelse angående en produkts egenskaper

2010-07-30 i Avtal
FRÅGA |Hej! Jag undrar lite över muntliga avtal. Hur bindande är ett muntligt avtal? T.ex. från en försäljare ang. en vara, jag köper varan och när jag kommer hem upptäcker jag att han lovat för mycket. Jag menar, jag har ju tekniskt sett ingen bevisning på att säljaren har lovat mig att den här produkten skulle göra ditt eller datt. Hur hjälper lagen mig i såna fall?
Natalie |Hej, Ett muntligt avtal är liksom ett skriftligt bindande. Det svåra vid muntliga avtal är att kunna bevisa vad som faktiskt avtalades. Allmänt gäller att den part som hävdar att ett avtal med visst innehåll har träffats också måste bevisa detta.  Du nämner inte vad för slags produkt det är fråga om eller vad säljaren egentligen har utlovat, vilket gör det svårt att fullt ut besvara din fråga. De regler som kan bli aktuella i din situation är dock 16 och 19 §§ konsumentköplagen, vilka reglerar brister i en varas egenskaper, se https://lagen.nu/1990:932. Enligt 16 § 1 stycket är en vara felaktig om den avviker från avtalad kvalitet och andra egenskaper eller enligt 16 § 2 stycket 3 punkten avviker från den beskrivning som säljaren har lämnat köparen. Även om man inte kan anses ha avtalat att en vara ska ha vissa särskilda egenskaper är varan felaktig om den avviker från vad köparen haft anledning att förvänta sig med hänsyn till de uppgifter om varan som säljaren har lämnat före köpet, 16 § 3 stycket 3 punkten. Att en vara är felaktig om den avviker från uppgifter lämnade före köpet följer även av 19 § 1 stycket. Det finns alltså flera bestämmelser som reglerar förhållandet att en vara inte överensstämmer med vad som avtalats eller utlovats angående varans egenskaper. Bestämmelserna överlappar varandra.  Om varan är felaktig kan du som köpare göra gällande en hel del påföljder, exempelvis kan du häva köpet, 22 §. Om säljaren är en privatperson gäller i stället köplagens 17, 18 och 30 §§.Det låter i ditt fall som att säljaren har lämnat produktgaranti utöver vad man normalt kan förvänta sig. Om säljaren inte har lämnat en sådan garanti skriftligen kan det som nämnts inledningsvis bli svårt att få rätt i saken. Du bör dock ta utgångspunkt i de bestämmelser som hänvisats till ovan om du vill gå vidare i frågan. Med vänlig hälsning

Reklamationsrätt

2010-07-29 i Avtal
FRÅGA |Säljaren vägra att godta en reklamation eftersom varan var använd så jag blev tvingad att lämna den på service. När den är klar vill dom ha 250kr för servicen eftersom dom påstår att jag använt den utan olja, jag tömde den på olja innan jag lämnade in den eftersom jag ville reklamera den. Nu bestrider jag kravet på 250kr och säljaren vägrar lämna ut varan till mig eftersom jag inte betalar. Varans värde är 3000 kr. Kan säljaren hålla inne varan tills jag betalar? Om inte, vad ska jag göra?
Louise Albertson - Witting |Tack för din fråga! Jag utgår i mitt svar från att du inhandlat varan i egenskap av konsument , varför Konsumentköplagen(hädanefter KKL) ligger till grund för dina rättigheter och skyldigheter i den aktuella situationen. Till att börja med skall säljaren godta en reklamation även då varan är använd. Det är delvis poängen med reklamationen! Ett fel i varan som visar sig inom sex månader efter det att varan avlämnats till dig som köpare skall enligt 20 a § KKL anses ha funnits redan vid köpet, om inte annat visas av säljaren eller om detta är oförenligt med varans eller felets art. Du specificerar inte vad för slags vara det rör sig om, vilket gör det svårt att bedöma huruvida felet kan anses falla inom denna s.k. funktionsgaranti. I 21 § KKL stadgas att om köparen genom en garanti eller liknande utfästelse såsom exempelvis försäkring åtagit sig att under en viss tidsperiod svara för varan och dess skick , så skall fel anses föreligga om varan under den angivna tiden försämras i det avseende som garantin omfattar. Garanti är ett helt frivilligt åtagande och kan lämnas av säljaren själv eller av t.ex. tillverkaren. Oavsett när funktionaliteten i varan försämras under garantitiden så skyddas köparen. Garantiskyddet bortfaller dock om felet går att härleda till en olyckshändelse, vanvård, onormalt brukande eller liknande. Förmodligen är det denna grund som säljaren åberopar som stöd för att du skall betala serviceavgiften. Säljaren har i så fall rätt att hålla inne varan tills dess du betalat avgiften. Denne har s.k. detentionsrätt. Eftersom garantin lämnas på frivillig basis från säljaren kvarstår din rätt att åberopa KKL. Om vissa funktioner på varan har uteslutits ur garantiavtalet så kan du alltid falla tillbaka på KKL. Om däremot fel i varan föreligger har du enligt 22 § KKL rätt till avhjälpande, omleverans, prisavdrag, ersättning för att själv avhjälpa felet eller rätt att häva köpet. Du måste dock reklamera felet inom skälig tid till säljaren, se 23 § KKL. Reklamation som gjorts inom två månader skall alltid anses lämnad inom rätt tid. Du har rätt att kräva avhjälpande av felet alternativt omleverans av varan enligt 26 § KKL förutsatt att det kan sek utan oskälig kostnad för säljaren. Om varken avhjälpande eller omleverans kan ske, har du enligt 28 § KKL rätt till antingen prisavdrag eller hävning. Hävning förutsätter att felet är av väsentlig betydelse för dig som köpare. Den åtgärd som troligtvis blir aktuell i ditt fall är avhjälpande. En sådan åtgärd förutsätter dock som sagt att felet ej går att härleda tillbaka till köparen själv. Lycka till! Med vänlig hälsning,

Fel i vara?

2010-06-14 i Avtal
FRÅGA |Hej Jag sålde min bil (privat) förra veckan. Han tittade på bilen och gav mig pengarna skrev på ägarbytespappret, inge kvitto skrev. En Golf 1998 som ha gått 22700 mil. Ingen präla, men den statar och går bra. Och köparen prövade bilen och var nöjd. Men dagen efter så kokade bilen och han säger att vattenpumpen är trasig och de går under dolda fel och vill häva köpet. Hade vattenpumpen varit trasig när han prövade bilen då hade den ju kokat redan då. Han körde ju en hel dag med bilen innan den gick sönder. Nu vill han stämma mig senare i veckan om inte han för tillbaks pengarna och jag tar bilen. Så min fråga är: Kan han få rätt i tingsrätten ? De stod klart och tydligt i annansen att bilen är BEGANGNAD de är ju 12 år gammal som har gått långt.
Karin Hellander |Hej! När det handlar om köp som detta mellan två privatpersoner så blir köplagen gällande. Köplagen är dispositiv vilket innebär att parterna kan avtala om att den inte ska vara gällande. Något speciellt avtal verkar inte skrivits här, så svaret får man då söka i köplagen. Det första här är att köparen har undersökningsplikt enligt 20§. Det som denne borde ha upptäckt vid en undersökning av varan kan man inte åberopa som fel senare. Nu kan jag inte mycket om bilar så jag vet inte om man borde upptäckt en trasig vattenpump vid en undersökning, men om detta inte är ett fel som är lätt att upptäcka så tyder mycket på att undersökningsplikten inte försummats. Sen kommer frågan om man kan åberopa felet med hänsyn till att bilen var begagnad och kanske därför kan anses såld i befintligt skick. Även om en vara är begagnad och såld "i befintligt skick" så kan den anses felaktig om den inte överensstämmer med vad säljaren berättat om den innan försäljningen, såkallade utfästelser om varans skick, eller om den är "i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till pris och varans beskaffenhet kunnat förutsätta". Detta innebär att även om man förklarar att varan är begagnad och ingen "pärla" som du säger, så kan en köpare kräva en viss standard på varan, beroende på omständigheterna. Detta enligt 19§ köplagen. Nu är det inte säkert i detta fallet om en domstol kommer anse att en sådan befintligt skick klausul föreligger, men även enligt 17§ köplagen så kan bilen anses felaktig, om den avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta. Nu vet jag inte hur mycket bilen sålts för eller vad man kan förusätta av en 12 år gammal bil som gått långt, men mycket tyder på att om bilen kokar redan dagen efter köpet så kan nog detta vara att anse som ett sådant fel som kan åberopas av köparen. Men som sagt är mina kunskaper om bilar inte stora, och allt beror på om man anser att felet med vattenpumpen ansågs föreligga vid försäljningen eller inte, samt vad man anses kunna förvänta sig av en bil som den du sålt. Om man anser att fel föreligger så kan köparen kräva att köpet hävs, avhjälpande av felet eller prisavdrag i detta fallet. Detta enligt 30§ Köplagen. Tyvärr kan jag inte ge ett helt klart svar i om köparen kan få rätt i tingsrätten, då det krävs mer sakkunskaper, samt vetskap om ytterligare omständigheter i just detta fallet, men jag tror att det finns en möjlighet att köparen faktiskt kan få igenom sin talan. Köplagen hittar du här: https://lagen.nu/1990:931 Vänlig hälsning

Flera företrädare genom fullmakter och godemanskap

2010-05-12 i Avtal
FRÅGA |Hej! Vi är fyra syskon och vår mamma är nu på korttidsboende för mild demens. Hon är klar ibland. Kan vi syskon ha skriftlig fullmakt för mamma allihop dvs att vi alla fyra har rätt att företräda mamma i alla/olika frågor var för sig?Naturligtvis i samförstånd.
Daniel Jessen-Winbo |Hej, Det man får diskutera i ditt fall är vad som är lämpligast, att skriva fullmakter eller utfärda gode män. Problemet kan bli att ni är fler. Du skriver att ni ska agera i samförstånd vilket kan vara lätt att säga på förhand men när ”problem” väl uppstår kan det hela bli väldigt komplicerat. Jag ska redogöra för var och ett av alternativen för sig och sen säga vad jag tycker ni bör göra. Att utfärda en fullmakt innebär enkelt uttryckt att man ber någon annan göra något åt en själv. Regleringen om fullmakt återfinns i 2 kapitlet avtalslagen (se https://lagen.nu/1915:218#K2). Detta kan vara en möjlighet att förordna så att någon annan kan ingå avtal och andra rättshandlingar för personen i frågas räkning. Givetvis kan man ge fullmakter så att fler kan företräda antingen i samma frågor eller olika frågor. Det hela beror på vad man skriver i fullmakterna. Dock för situationen i fråga är det inte vanligt att fullmakt upprättas då dennes tanke mer är avsedd för mer enstaka rättshandlingar och slutande av avtal. Istället torde förordnande av god man eller förvaltare vara mera vanligt eftersom de är till för att om någon pga. av sjukdom eller nedsatt handlingsförmåga behöver hjälp att bevaka sin rätt, förvalta egendom eller ta hand om sin person. Regleringen härom finns i 11 kap föräldrabalken (FB), se https://lagen.nu/1949:381#K11. Både god man och förvaltare förordnas av rätten som ansökning sker till. Valet mellan om god man eller förvaltare ska förordnas beror på hur nedsatt förmåga personen i fråga har. Vad först gäller god man kräver förordnandet av en sådan samtycke av den personen det berör (11 kap 4 § FB). Det man gör är sedan att man upprättar en handling om vad det är den gode mannen/männen ska göra för personen. Det är här viktigt att poängtera att personen i fråga behåller sin rättshandlingsförmåga fullständigt och i den mån det går ska han även samtycka till det den gode mannen gör inom förordnandet (dennes ”arbetsuppgifter”). Man kan med andra ord säga att en god man fungerar som ett biträde. Vid anmälan till rätten kan val av god man önskas om man nu vill hålla detta inom familjen eller liknande. Mer ingripande är det för personen om en förvaltare förordnas för denne. Detta görs enligt 11 kap 7 § om en person är ur stånd att tillvarata sig själv och/eller sin egendom. Inom det förordnande som rätten meddelar förvaltare försvinner personens rättshandlingsförmåga och denne måste då för att få agera här inom hämta samtycke från sin förvaltare. Du säger att er mor har en mild demens och något förvaltarskap bör därför inte i nuläget vara aktuellt. Det som man kan göra är med andra ord att skriva fullmakter eller göra er 4 till gode män. Som jag dock nämnt ovan kan det bli väldigt svårt och kanske framförallt ineffektivt om varje beslut kräver allas samtycke. Det jag tycker ni bör göra är att rådfråga t ex tingsrätten (som utfärdar godemanskap) eller en advokatbyrå. Kommer kanske kosta en slant men då får ni det hela rätt från början och den ni kontakter kan hjälpa er med formuleringen och även kommentera lämplighetsaspekten. Jag hoppas nu jag bringat klarhet i vilka möjligheter som finns och på frågan ifall flera kan företräde er mor är svaret ja! Med vänlig hälsning

Hävningsrätt vid konsumentköp

2010-07-30 i Avtal
FRÅGA |Hej köpte för några dagar sen en passat årsmodell 2005 men nu när jag pratar med Vägverket och Folksam så är det årsmodell 2004. Den står mycket lägre i pris i jämförelse. Det står på kvittot från bilhandlaren att det är en 2005. Har jag rätt att kräva att antingen kompensation eller häva inbytet av bilhandlaren? Kan man häva ett inbyte om de har sålt min bil?
Louise Albertson - Witting |Tack för din fråga! Eftersom du inhandlat bilen i egenskap av konsument av en bilhandlare, är Konsumentköplagen (hädanefter KKL) tillämplig för att avgöra dina rättigheter och skyldigheter. ( läs här: https://lagen.nu/1990:932) För att du skall ha rätt till kompensation eller till att häva köpet krävs det att det föreligger ett fel i varan. Du har åtminstone två möjliga grunder för att hävda fel. Bilen skall ifråga om art, kvalitet och andra egenskaper enligt 16 § KKL stämma överrens med vad som följer av avtalet. Dessutom kan fel anses föreligga enligt 19 § KKL . I paragrafen stadgas nämligen att fel föreligger i det fall varan inte överrensstämmer med uppgifter om varans beskaffenhet som säljaren lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet. Säljaren har strikt ansvar vad gäller sådana uppgifter. Att information om vilken årsmodell bilen är av var av betydelse för ditt köp är utan tvekan. Om bilen i något avseende avviker från vad du som köpare med fog kunnat förutsätta skall vara anses felaktig. Eftersom säljaren inte rättat lämnad information i tid och på ett tydligt sätt utan istället angivit fel årsmodell på kvittot anser jag att fel i varan föreligger. I 20a § KKL stadgas att ett fel som visar sig inom sex månader efter det att varan avlämnats skall anses ha funnits vid själva avlämnandet, om inte annat visas eller detta är oförenligt med varans eller felets art. Det är säljaren som har bevisbördan för att felet inte förelåg vid avlämnandet och som skall bryta den felpresumtion som paragrafen stadgar. Du faller inom ramen för denna funktionsgaranti, eftersom det bara gått några dagar sedan köpet genomfördes. Då bilen kan anses vara såld i felaktigt skick har du som köpare enligt 22 § KKL rätt att kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller rätt att häva köpet. Du har dessutom rätt till skadestånd. För att kunna åberopa fel i varan måste du enligt 23 § KKL fullgöra din reklamationsplikt inom skälig tid från det att du uppmärksammat felet. I 23 § KKL anges att en reklamation som lämnas inom två månader från det att felet uppmärksammas alltid skall anses ha lämnats i rätt och skälig tid. Den yttersta reklamationsfristen är tre år. I 24 § KKL anges dock att du som konsument inte är bunden av kraven på reklamation i det fall säljaren handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder. Att lämna felaktig uppgift om årsmodell faller inom ramen för agerande i strid mot tro och heder. Detta dock under förutsättning att säljaren inte kan bevisa att han inte kände till att uppgiften var felaktig. Den påföljd som blir aktuell i ditt fall är antingen prisavdrag eller hävning, se 28-29 §§ KKL. Detta eftersom avhjälpande eller omleverans inte går att genomföra. Hävningsrätt har du som köpare enligt 29 § KKL i det fall avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för dig. Din rätt till skadestånd stadgas i 30 § KKL. Verkningarna av hävningen blir att respektive part har s.k. retentionsrätt, dvs. vardera parten har rätt att kräva att motparten lämnar tillbaka vad han tagit emot. Detta stadgas i 43 § KKL. Du skall enligt 44 § KKL ge ut den avkastning av varan som du fått samt betala skälig ersättning om du har haft nytta av varan. Säljaren å sin sida skall betala ränta från den dag då han mottog betalningen. Du har rätt att häva köpet förutsatt att du kan lämna tillbaka bilen i väsentligt oförändrat skick alternativt om du ersätter säljaren för den minskning i varans värde som är följden av en eventuell försämring av bilens skick. Lycka till! Med vänlig hälsning,

Hävningsrätt vid felaktig uppgift från säljaren

2010-07-29 i Avtal
FRÅGA |Hej. Köpte en bil för några veckor sen, på Blocket stod det att bilen gått 19,000 mil & detta sa även säljaren till mig. Undersökte bilen noggrant men kollade inte igenom alla papprena jag fick med bilen. Nu några veckor senare tittade jag igenom papprena och enligt det gamla köpekontraktet mellan tidigare ägaren och han jag köpte bilen av har bilen gått 29,000 mil. Jag skulle aldrig köpa en bil som gått så långt. Kan jag häva köpet med hjälp av köplagen?
Louise Albertson - Witting |Tack för din fråga! Köplagen är mycket riktigt tillämplig på ditt bilköp ( läs här: https://lagen.nu/1990:931) Ditt köp utgör enligt 6 § Köplagen(hädanefter KöpL) ett s.k. hämtningsköp. Detta innebär enligt 13 § KöpL att risken för bilen och dess skick går över på dig som köpare då varan anses avlämnad, vilket den är då du tagit hand om den. För att du skall ha rätt att häva köpet krävs det att det föreligger ett fel i varan. Du har två möjliga grunder för att hävda fel. Bilen skallifråga om art, kvalitet och andra egenskaper enligt 17 § KöpL stämma överrens med vad som följer av avtalet. Dessutom kan fel anses föreligga enligt 18 § KöpL . I paragrafen stadgas nämligen att fel föreligger i det fall varan inte överrensstämmer med uppgifter om varans beskaffenhet som säljaren lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet. Säljaren har strikt ansvar vad gäller sådana uppgifter. Du skriver att säljaren dels i sin annons på Blocket angivit att bilen gått 19,000 mil, dels att han lämnat samma uppgift till dig muntligen. Att denna uppgift inverkat på ditt köp är utan tvekan. Eftersom säljaren inte i tid och på ett tydligt sätt rättat uppgiften anser jag att fel i varan föreligger. Vid bilköpet har du som köpare en skyldighet att undersöka varan. Dels före köpet, dels efter avlämnandet . Enligt 20 § KöpL kan du inte såsom fel åberopa vad du måste antas ha känt till vid köpet. Du kan alltså inte åberopa sådant som du borde ha märkt vid din undersökning (exempelvis uppgifter i köpekontrakt) om inte säljaren har handlat i strid mot tro och heder. Att lämna felaktig uppgift om hur långt bilen har gått faller definitivt inom ramen för handlande i strid mot tro och heder och du kan åberopa fel i bilens skick. Då bilen kan anses vara såld i felaktigt skick har du som köpare enligt 30 § KöpL rätt att kräva avhjälpande , omleverans, prisavdrag eller rätt att häva köpet. Du har dessutom rätt till skadestånd. För att kunna åberopa att bilen är i felaktigt skick måste du dock enligt 32 § KöpL reklamera felet till säljaren inom skälig tid från det att du uppmärksammat felet. Den påföljd som blir aktuell i ditt fall är hävning. Detta eftersom avhjälpande eller omleverans inte går att genomföra samt att prisavdrag enligt 37 § KöpL inte är aktuellt då det rör sig om begagnad vara köpt på auktion. Blocket kan klassas som en auktion. Hävningsrätt har du som köpare enligt 39 § KöpL i det fall avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för dig samt att säljaren insåg eller borde ha insett detta. Din rätt till skadestånd stadgas i 40 § KöpL. Du har alltid rätt till skadestånd om varan avvek från vad säljaren särskild utfäst. Eftersom säljaren i ditt fall aktivt (både skriftligt och muntligt) lämnat felaktig uppgift om hur långt bilen gått, kan sådan utfästelse anses lämnad. Verkningarna av hävningen blir att respektive part har s.k. retentionsrätt, dvs. vardera part har rätt att kräva att motparten lämnar tillbaka vad han tagit emot. Detta stadgas i 64 § KöpL. Du skall enligt 65 § KöpL ge ut den avkastning av varan som du fått samt betala skälig ersättning om du har haft nytta av varan. Säljaren å sin sida skall betala ränta från den dag då han mottog betalningen. Du har rätt att häva köpet förutsatt att du kan lämna tillbaka bilen i väsentligt oförändrat skick alternativt om du ersätter säljaren för den minskning i varans värde som är följden av en eventuell försämring av bilens skick. Lycka till! Med vänlig hälsning,

Innebörden av säkerhetsrätt

2010-06-07 i Avtal
FRÅGA |Angående gåvobrev gällande en häst hittar jag följande textrad som jag har svårt att tolka: "Gåvogivaren försäkrar att hästen inte är föremål för panträtt eller annan säkerthetsrätt" Förstår inte innebörden av säkerhetsrätt och skulle vija få det förklarat för mig.
Natalie |Hej,En säkerhetsrätt gäller egendom till vilken någon annan har äganderätt och har till syfte att säkerställa att en viss avtalsförpliktelse fullgörs, vanligen är det fråga om att säkerställa att betalning sker. Vanliga säkerhetsrätter är panträtt och retentionsrätt. Vid panträtt till viss egendom har panthavaren rätt att sälja den pantsatta egendomen vid avtalsmotpartens bristande betalning. Panträtten utgör ofta säkerhet vid penninglån. En retentionsrätt ger innehavaren rätt att hålla kvar viss egendom tillhörande gäldenären (den betalningsskyldige) när denne inte betalar, men innefattar ingen rätt att sälja egendomen. Avtalstexten i detta fall försäkrar att hästen inte är ställd som säkerhet för någon avtalsförpliktelse, du riskerar alltså inte att den tas ifrån dig. Med vänlig hälsning

Möjlighet att använda sig av annans åtagande att ensam svara för vissa gemensamma skulder.

2010-05-09 i Avtal
FRÅGA |Hej har ett papper där min fru skriver så här .i denna dag20040503 har jag [fruns namn] pr nr åtagit mej att svara för hela skulden av de gemensamma skulder jag och min make [frågeställarens namn] pr nr har haft mellan åren 1988 2004 undrar om detta intyg gäller lagligt. hos bank kronofogde.
|Hej! Inledningsvis vill jag påpeka att jag inte riktigt förstår vad du menar med "gäller lagligt" men jag tolkar din fråga som att du undrar över dina möjligheter att använda dig av pappret hos bank respektive kronofogde. Det framgår inte helt klart om pappret är ett skriftligt avtal mellan er eller om din fru intygar att hon gjort ett ensidigt muntligt åtagande. Skillnaden borde inte ha någon praktisk betydelse eftersom även ett ensidigt åtagande i det här fallet torde ha avtalskaraktär och muntliga avtal är bindande. Det är inte nödvändigt att skriva ner ett avtal för att det ska gälla men om man inte har gjort det kan det ibland vara svårt att bevisa vad som avtalats. Ett egenhändigt undertecknat intyg fungerar utmärkt som bevis. *Vad har avtalet för betydelse?* Om flera personer gemensamt har en skuld till någon kan den betalningsberättigade (borgenären, t ex en bank) välja att kräva ut _hela_ skulden av vem av de betalningsskyldiga (gäldenärerna, dvs du och din fru) han vill. Den rätten är dispositiv vilket betyder att gäldenärerna och borgenären kan avtala en annan ordning, alltså att borgenären bara kan kräva ut en viss summa/andel från varje person. Det avtal ni har slutit ändrar ingenting i denna del eftersom inte någon borgenär är avtalspart. Du kan inte skydda dig mot en banks anspråk på betalning med intyget. Vad gäller _din och din frus interna förhållande_ ska skulden enligt huvudregeln i slutändan delas lika mellan er. Om endast en av er blivit tvungen att betala en gemensam skuld till sitt fulla belopp har den av er som betalat allt rätt att i efterhand få hälften av vad han/hon betalat av den av er som inte betalat något. Denna rätt kallas regressrätt. Se 2 § skuldebrevslagen här: https://lagen.nu/1936:81#P2S1 . Ni kan disponera över regressrätten genom avtal. Din fru intygar att så har skett och ni har gjort avsteg från huvudregeln. Om du blir tvungen att betala någon av de aktuella skulderna har du full regressrätt mot henne, men hon saknar regressrätt mot dig. Om hon inte vill betala något kan och bör du använda intyget som bevis för din fordran mot din fru i en ansökan om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten. Om du i stället föreläggs yttra dig över en ansökan om betalningsföreläggande som din fru riktat mot dig kan du bestrida betalningsskyldighet och åberopa intyget som bevis för att hon inte har någon fordran på dig. Hoppas jag lyckades svara på dina frågor Med vänlig hälsning