Allmänt om lån

2015-08-25 i Avtal
FRÅGA |Hej!Vid början av året får man låna en del kurslitteratur samt andra läromedel som behövs för att kunna arbeta med de kommande kurserna. Varje elev får gå till skolbiblioteket och skanna in alla böcker och miniräknare som de skall ta med sig. Vid slutet av året skall allt lämnas tillbaka och de skannar allt material återigen.Vid slutet av mitt år lämnade jag in all kurslitteratur samt miniräknare som jag tidigare lånat MEN problematiken var att alla elever under året blandar ihop sina nästan identiska böcker och räknare vilket resulterade i att en del av det material jag lämnade in, inte var skannade som mitt, utan en del var mina klasskompisars. Oturligt nog var det aldrig någon som lämnade in de de material som jag saknade utan jag stod där med en anmärkning att jag var en miniräknare och en lärobok kort. Skolan vill nu kräva ersättning av mig för det "förlorade" skolmaterialet, vilket jag får betala MEN jag undrar ifall det finns något juridiskt perspektiv på en situation som denna? Har de rätt att kräva ersättning av mig med tanke på att jag själv inte förlorat, stulit eller förstört något material utan att det endast skett uppblandningar bland klasskamrater. Förmodligen sitter det någon klasskamrat med mitt material hemma i denna stund som inte vet om det. Finns det någon form av kryphåll?
Soroosh Parsa |Hej. Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Du har förmodligen ingått ett skriftligt avtal med biblioteket om lånevillkor. Jag kan anta att det framgår att lånade saker ska lämnas tillbaka i samma skick som det lånades ut. Det innebär att samma böcker och miniräknare ska lämnas tillbaka. Jag får vidare anta att samtliga saker du har lånat är förenade med en streckkod som kan skannas in, vilket medför att det är lätt att identifiera vilket exemplar som varje elev har lånat. Även om du inte har ingått ett skriftligt avtal, har du ingått ett avtal med biblioteket i och med lånet. Det finns en väldigt gammal lagregel från 1700-talet som säger att lånade föremål ska lämnas tillbaka i samma skick som det togs emot, se 11 kap. 1 § handelsbalken (1736:0123 2). Det innebär att samma föremål ska lämnas tillbaka.Jag kan tyvärr inte annat än att meddela dig om att det är var och ens ansvar att ha uppsikt över sina böcker och miniräknare. De är vid lånetillfället märkta med en särskild kod och om det inte är tillräckligt för det mänskliga ögat, så har var och en möjlighet att märka boken på något sätt, exempelvis med blyertspenna.Det finns inget sätt att undgå ansvar i detta fall eftersom biblioteket har märkt samtliga böcker med en kod. Böckerna går att identifiera och du ansvarar för att den bok som du har lånat också lämnas tillbaka. Det innebär att "kryphål" inte finns att finna.Vänligen

Förköpsrätt för hyrestagare

2015-08-21 i Avtal
FRÅGA |Hej! Mina föräldrar hyr ut deras hus (en vanlig villa med tomt) till en hyresgäst och har tydligen skrivit med i avtalet att han har förköpsrätt, vad menas med det? Jag är nämligen intresserad att ev. köpa mitt barndomshem av mina föräldrar men kan jag göra det på något vis trots att han har förköpsrätt? Med vänlig hälsning,
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Som jag förstår det äger dina föräldrar villan och tomten och därmed själva fastigheten(marken, jorden). I detta fall är förköpsklausuler inte giltiga vilket innebär att hyrestagaren inte har en giltig avtalad rätt att få köpa fastigheten före någon annan vilket resulterar i att när hyreskontraktet går ut har du möjlighet att köpa fastigheten. Detta framgår bland annat från rättsfallet NJA 1984 s.673. Anledningen till att förköpsklausuler inte är bindande vid fast egendom är att Högsta domstolen anser att detta kan skapa osäkerhet i äganderätten med negativa och ogynnsamma verkningar bl.a. för fastighetsomsättningen och kreditgivningen. Du kan läsa mer om resonemanget i NJA 2002 s.467.En annan sak är det om dina föräldrar bara äger villan och inte marken, i detta fall är förköpsklausulen giltig och denne har därmed förköpsrätt på villan. Hoppas detta var till hjälp. Med Vänliga Hälsningar,

Giltighet hos avtal med inklistrad signatur

2015-08-17 i Avtal
FRÅGA |Hej. Jag vill skriva på ett PDF formulär och skicka in via mail. Är det giltigt om jag skriver min signatur, fotar av den, klistrar in bilden av underskriften i dokumentet (finns till och med en funktion för det i Adobe Reader!) och mailar över?På dokumentet, vid rutan, står det bara "namnteckning".Tack på förhand!
|Hej,tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Ett avtal ingås genom att ett anbud accepteras, se 1 § lagen (1915:218) om avtal och rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, avtalslagen. Ett avtal kan ingås muntligt, skriftligt, via fax, telefon, dator eller liknande. Det finns ingen fastskriven form. Undertecknande är heller inte en förutsättning för giltighet. Den som menar att ett avtal har ingåtts har bevisbördan för sitt påstående. En underskrift gör det lättare att bevisa att ett avtal har ingåtts. Om ett anbud eller en accept klistras in och sedan skrivs ut hos mottagaren är avtalets värde som bevis något mindre eftersom utskriften med underskriften är en kopia. Av denna anledning förekommer det ofta att båda parter skriver under samma dokument. Vill man vara ännu mer säker på sin sak kan man även be någon bevittna namnteckningen.Sammanfattningsvis kan sägas att avtalet är giltigt. Bevisvärdet är något mindre än om båda parter undertecknar samma orginaldokument, men avtalet är tämligen hållbart i vart fall.Med vänliga hälsningar

Prissättning delägarskap

2015-08-04 i Avtal
FRÅGA |En av fyra delägare vill sälja sin andel till övriga tre. Hur prissätts hennes andel.
Mattias Vilhelmsson |Hej! Detta får delägarna såklart komma överens om själva. Det finns inga regler som begränsar avtalsfriheten i detta avseende. Vanligtvis brukar man använda marknadsvärdet vad gäller prissättningen. Hoppas du fick svar på din fråga!

Övertagande av lån

2015-08-24 i Avtal
FRÅGA |Hej!Jag har ett privatlån där min pappa är borgenär, han själv har enbart ett bolån, inget annat privatlån. Nu är det så att jag vill köpa ett hus men banken kan inte låna mig det beloppet jag behöver då jag redan har ett så pass högt privatlån. Min pappa vill då överta privatlånet på sig själv så jag blir skuldfri. Är det möjligt?
Anonym Rådgivare |Hej! Tack för att ni tar del av den juridiska rådgivningen som Lawline ställer till förfogande! Övertagande av en annans lån är genomförbar såvida långivaren ger sitt godkännande. I korrelation med en sådan bedömning utförs en kreditvärdering som ska fastställa huruvida den nya gäldenären är i stånd att betala övertagen skuld. Ni behöver således vända er till banken för en enskild prövning! Vänligen,

Hålla överenskommelse med ex

2015-08-17 i Avtal
FRÅGA |Hej!Jag var tillsammans med en tjej i sommar, hon var i Norge hela juli och vi pratade på telefon i stort sett varje dag. Det kostade inget för mig att ringa till henne men det kostade för henne att prata. Räkningen blev till slut nästan 4000 kr. Vi sa muntligt att jag skulle hjälpa henne och betala hälften. Vi gjorde slut senare på sommaren och nu kräver hon att jag ska betala hälften av en räkningen.Så min fråga är även om jag nu låter som ett arsel som inte vill hjälpa till längre är jag betalningsskyldig eller inte?Tack på förhand!
Lawline |Hej!Tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline.Ett muntligt avtal är lika giltigt som ett skriftligt, det framgår av att avtalslagen inte uppställer något krav på skriftlighet. Ni har ingått ett avtal eftersom att ni har avgett anbud och accept enligt avtalslagen 1-9 §§. Avtal ska hålla, pacta sunt servanda, och du bör därför betala. Problemet för henne kommer att bli bevisningen, så om du inte går med på hennes krav så kommer hennes sista utväg bli att kräva dig på pengarna via offentliga vägar. Då behöver hon bevisa att ni verkligen hade det avtalet. Om hon inte spelade in era samtal eller om hon inte har vittnen som talar för hennes sak så kommer hennes bevisläge att bli svårt. Hoppas att det gav svar på din fundering. Skriv gärna en ny fråga i vårt frågeformulär om det är något som fortfarande är oklart.

Äganderätt och djurskydd?

2015-08-16 i Avtal
FRÅGA |Min dotter sålde sitt 4-åriga hakvblod till A flr 12.000 - kontrakt skrevs o inflik att vid vidaresäljs skulle hon kontaktas. Hästen har en känd ryggmärgsförträngning men inga besvär samt blev op i hasen/bakbenet vid 2-års ålder. Detta berättade min dotter o skickade med vet papper. A lämnar efter 2 mån hästen till B mot en ponny o 10.000 min dotter sa ok då A o B var grannar. A utelämnar tidigare skador för B. Inget kontrakt skrivits mellan A o B ännu.B vill efter 2-3 veckor sälja hästen t C 20 mil bort f 10.000 pga platsbrist. C ämnar tävla hoppning. C kontaktar min dotter som uppfödare o får reda på skadorna o häver köpet m B. Min dotter tycker att hästen far illa av allt flyttande + ser bilder att hästen magrat. Nu vill B sälja för 25.000 t min dotter. Vem äger hästen enligt lag? Finns någon djurskyddslag som kan träda in här?Mvh
Robin Henningson |Hej och tack för din fråga!Även muntliga avtal är giltiga och därför är B's köp av hästen giltigt - av din berättelse är det därför B som är den rättmätiga ägaren av hästen. Muntliga avtal är dock svåra att bevisa, men av vad jag förstått så gör A inget äganderättsanspråk för att bestrida B's förvärv.Beträffande skyddet för djur så regleras detta i djurskyddslagen. I denna framgår att djur ska utfodras och skötas om på det sätt som är lämpligt med hänsyn till vad det handlar om för djur och andra förhållanden som bedöms vara relevanta. Den myndighet som utövar tillsyn över frågor om djurskydd är numera Jordbruksverket. Myndigheten ska se till att djurägare följer de åligganden som lagen kräver. Myndigheten utövar tillsyn bland annat genom att de tar emot upplysningar från allmänheten om eventuella missförhållanden. Mitt råd är att, om du tror att hästen far illa, kontakta Jordbruksverket som då får göra en bedömning. Kommer myndigheten fram till att det råder missförhållanden kan ett omhändertagande av hästen ske.

Uppsägning av avtal

2015-07-31 i Avtal
FRÅGA |Hur säger man upp ett avtal för att få uppsägningen juridiskt hållbar.Avtalspartnern bekräftar ej uppsägningen som skett via mejl, brev samt rek brev som ej lösts ut.
Odysseas Georgakakis Paulsson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på LAWLINE med din fråga!Enligt avtalslagens 7 § så ska ett anbud eller ett svar på ett anbud kunna sägas upp om återkallelse av avtalet kommer fram till mottagaren innan accepten. Lagen finner du: https://lagen.nu/1915:218 Återkallelse eller hävningen behöver inte ha någon speciell form utan det viktiga är att det har kommit mottagaren (din avtalspartner) till handa enligt 2 § avtalslagen. Det innebär att du ska ha gjort allt du kan för att meddela parten om att du vill säga upp avtalet och då ska mottagaren har tagit del av uppsägningen. Om ingen tidsfrist har bestämts i avtalet i den meningen att det inte anges när fristen skall börja löpa, skall fristens början räknas från det att mottagaren faktiskt har fått del av anbudet och dess innehåll. Anbudet upphör att gälla så snart svaret har nått anbudsgivaren. Nu framkommer det inte i din fråga om det här är ett pågående avtal eller om det är fråga om ett anbud som du ska acceptera eller avslå. För att häva ett avtal krävs vidare att den avtalspart som vill häva meddelar motparten detta i en så kallad hävningsförklaring. Om avtalsparten inte lämnar en sådan förklaring kommer inte en hävning till stånd, även om förutsättningarna härför skulle vara uppfyllda.Vid varaktiga avtal så spelar inte hävningsrätten så stor roll då ett avtal som huvudregel kan sägas upp när som helst när någon av parterna önskar det. Då har som sagt formen av uppsägningen inte någon betydelse då det viktiga är att du, som jag skrev innan, gör det du kan för att meddela din avtalspartner. I ditt fall verkar det som att du har gjort det du har kunnat för att meddela din avtalsparter om att du vill säga upp avtalet. Det är viktigt att avtalspartnern faktiskt får att mottagaren av meddelandet faktiskt skall ha satts i tillfälle att omedelbart ta del av meddelandets innehåll. Däremot krävs inte att han eller hon också faktiskt har tagit del av meddelandet i det enskilda fallet, något som däremot är avgörande för när ett antagande svar blir bindande.Enligt praxis kan din avtalspartners passivitet i det här fallet medföra att avtalet med din avtalspartner sägs upp automatiskt. Jag hoppas att du har fått mer klarhet i din fråga!Hälsningar,