Avtals- och bevisfråga

2012-09-13 i Avtal
FRÅGA |Jag har förstått att en trasig parkeringsautomat inte är skäl för att slippa kontrollavgift för parkering, men om automaten skriver ut en felaktig biljett då? Jag parkerade på en parkering där det var "Avgift alla dagar 00-24" och "15 kr per timme". Jag köpte en biljett och placerade denna synligt innanför rutan, men jag noterade inte att biljetten angav att parkeringstiden gick ut samma klockslag som biljetten köptes. Jag fick en kontrollavgiftfaktura med motiveringen att biljetten hade gått ut klockan 14 (d.v.s. det klockslag den köptes). Som jag ser det har jag betalat en korrekt avgift (jag betalade 30 kronor och stod där ungefär 1,5 timme), biljetten (som parkeringsvakten enligt kontrollavgiftfakturan har fotograferat) bevisar detta. Är det verkligen skäligt att ta ut en kontrollavgift för att jag inte uppfattade att automaten var felaktig?
Filip Henriksen |Hej, *Avtalsvillkor* Ur ren avtalsrättslig aspekt har du betalat för en tjänst som du inte fått. Du kan beakta informationen som du tog del av (Avgift alla dagar 00-24 och 15 kr per timme) som avtalsvillkoren. Man skulle kunna säga att företaget som har hand om automaten inte har följt avtalsvillkoren. Att det sedan är fel på deras automat får de stå för. Att det sedan blir fel i automaten innebär i grund och botten att du inte fått vad du betalat för. I praktiken bli en bevisfråga men som borde vara lätt att före i bevisning om det är som du säger. Givetvis skall du inte betala en kontrollavgift om du har betalat för två timmar men biljetten sade en (1) timme.

Avtalsbrott

2012-09-01 i Avtal
FRÅGA |Jag har köpt ett hus och avtal är träffat. Säljaren som ska flytta till annat land sa att jag kunde behålla alla möbler och vi träffade ett avtal om detta. Vi gjorde detta istället för att slå av på priset, som var något högt. När det nu är dags att flytta in så tog säljaren alla möbler med sig och rev avtalet. Jag har en fotokopia kvar. Hur ska jag gå tillväga?
Angelica Rigborn |Hej Rebecca och tack för din fråga! Det du beskriver är ett avtalsbrott vilket innebär att en part inte presterar i enlighet med avtalet. Då du och säljaren har ingått ett giltigt avtal avseende möblerna är säljaren strikt ansvarig att uppfylla sin avtalsförpliktelse och då säljaren har tagit med sig dem så begår denne avtalsbrott. Avtal ska hållas; pacta sunt servanda. Att säljaren efter avtalsslutet river avtalet påverkar inget. Du kan välja att inleda en juridisk process och kräva att säljaren fullgör sin skyldighet enligt avtalet. Detta kallas för fullgörelsetalan, som innebär att du stämmer säljaren och kräver att han ska fullgöra sin del, så att du erhåller möblerna. Av det du beskriver så finns det en stor möjlighet att du får rätt. Den juridiska processen kommer att kretsa kring själva bevisfrågan, så det är bra att du har en kopia av avtalet eftersom säljaren rev sitt. Med vänlig hälsning,

Bevisning vid försäkringsfall

2012-08-13 i Avtal
FRÅGA |Hej jag har nyligen lämnat in min dator pga sprickor i den och för att det hörs dåligt från högtalaren. Jag fick då ringa till det ställe där jag hade trygghetsavtal. De bad mig att beskriva skadorna och att sedan lämna in den till det butik som jag köpte den från. Nu har jag fått besked från försäkringsbolaget och de säger att de inte tänker stå för några kostnader då jag antagligen har sagt att jag inte vet hur skadan uppstod och att det är upp till mig att visa att skadan omfattas av försäkringen. De påstår att de i sin bedömning utgår från försäkringsvillkor som jag inte vet något om. Och de menar att för att skadan ska täckas av försäkringen ska den uppstått ”genom en plötslig och oförutsedd utifrån kommande händelse” eller genom internt fel efter att garanti/reklamation upphört. De menar att produkten har blivit utsatt för yttre åverkan vilket jag inte håller med om. De menar att jag inte har kunnat ge en bra förklaring på hur skadan har uppstått. Vad bör jag göra? Hur kan jag ta mig till väga? Har de rätt att göra så dvs att inte täcka skadorna?
Victoria Nilsson |Hej! Vad som täcks av din försäkring framgår av försäkringsvillkoren, vilket i ditt fall innebär att skadan ska ha uppkommit "genom en plötslig och oförutsedd utifrån kommande händelse" eller internt fel. Det framgår inte vad som lett till datorns skador, och det är inte säkert att du är berättigad till försäkringsersättning. Men för att försäkringsersättning ska betalas ut är det rimligt att försäkringsbolaget kräver att du i vart fall kan uppge på vilket sätt datorn har blivit skadad, så att en bedömning av om försäkringsvillkoren är uppfyllda kan göras. Det krävs nämligen att du som försäkringstagare ska göra mera antagligt att försäkringsfall föreligger än att så är fallet. Det bör i vart fall innebära att du kan avge en trovärdig förklaring till vad som lett till skadan. Annan bevisning (t.ex. vittnesmål eller fotografier) kan användas för att ytterligare styrka din sak. Mitt råd till dig är att återigen vända dig till ditt försäkringsbolag och tydligare beskriva vad det är som lett till skadorna på datorn. Om du har någon bevisning för att det gått till på det sättet så kan det även vara bra att presentera den. Lycka till.

Borgensåtagande vid hyresavtal

2012-08-02 i Avtal
FRÅGA |Hej! Min bror vill att jag ska gå i borgen för honom på en hyreslägenhet(han har en del skulder som gör att han inte får en lägenhet annars) tycker att borgensåtaganden är väl tufft och undrar om vi kan skriva ett eget "tillägg" där han ger mig tillåtelse att säga upp lägenheten om han inte betalar? Undrar också, ett borgensåtagande på en lägenhet kan väl inte"följa med" till en annan utan gäller väl för just denna? För då är det ju struntsamma. Villrådig storasyster som är tacksam för svar!
Patrick Jonshult |Hej, Kortfattat kan man säga att om du går i borgen finns två olika sorters borgensåtagande som kan bli aktuellt. Det första är så kallad enkel borgen vilket innebär att du blir betalningsskyldig först när din bror inte har någon som helst möjlighet att betala. Den andra sorten är så kallad proprieborgen som också är vanligare. Då kan hyresgivaren välja att kräva dig på pengar direkt utan att först kräva din bror. I sådanna fall får du i sin tur en så kallad regressfordran med vilken du senare kan kräva din bror.(om det skulle bli aktuellt.) Vad gäller din fråga om själva borgensåtaganadet så tecknas det för ditt borgensåtagande för din bror och kan alltså inte föras över på någon annan person eller liknande. Vad gäller det tillägg du vill skriva om att få säga upp lägenheten bör det inte vara några problem då fri avtalsrätt gäller. Så länge du och din bror är överrens om vad som gäller borde du alltså kunna avtala detta med din bror. Mvh

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR

2012-09-07 i Avtal
FRÅGA |Ang. räntelagen. Är vi skyldiga att betala annat än enl räntelagen om avtal finns som ej reglerar bet.villkoren? Lev. hävdar att vi är skyldig att betala enl. deras allmänna villkor som finns på internet om dessa villkor ej avtalats bort. Den s.k. dispositiva effekten. Vi hävdar att det är deras skyldighet att informera om bet.villkoren vid ordergivning annars gäller räntelagen. Har vi eller de rätt?
Elli Tolonen |Hej, Tack för din fråga! Endast villkoren som säljaren har hållit tillgängliga före köpet blir en del av avtalet och därmed bindande för köparen. Köparen måste ha haft en möjlighet att utan svårigheter ta del av villkoren före ingående av avtal.Det finns olika sätt att inkorporera allmänna villkor i avtalet: villkoren ingår i eller bifogas avtalet, villkoren hänvisas till eller de har använts tidigare av samma parter. Säljaren kan exempelvis hänvisa till villkoren genom en referensklausul eller en länk på webbsidan, vilket räcker, i alla fall när kunden aktivt accepterar villkoren genom att klicka på en ok-ruta. En referens räcker ofta om avtalet är sådant att man typiskt sett kan förvänta sig att det förekommer standardvillkor. Om allmänna villkor däremot är ovanliga, särskilt betungande eller överraskande, är det inte tillräckligt med en enkel referens utan villkoren måste klargöras. Villkorens innehåll, samt om du ingått avtal som konsument eller som näringsidkare kan ha betydelse i frågan om villkoren blivit en del av avtalet eller inte. Som näringsidkare anses man ha större möjligheter att ta reda på villkoren. En individuell bedömning ska göras i varje enskilt fall. Det räcker att säljaren har hållit villkoren tillgängliga. Vare sig köparen har läst villkoren eller inte, är köparen bunden av villkoren om de har varit tillgängliga före köpet. Om säljarens allmänna villkor inte varit tillgängliga för läsning före köpet har de inte blivit en del av avtalet. Detta följer av allmänna avtalsrättsliga principer. Enligt räntelagen är en skuld räntefri (fri från löpande ränta), om ingenting annat avtalats av parterna (1 och 2 § räntelagen). Om allmänna villkoren inte varit tillgängliga före köpet blir skulden räntefri, eftersom ingenting annat avtalats. Hoppas att du fick hjälp av mitt svar! Vänligen,

Behörighetsöverskridande, bundenhet mot tredje man

2012-08-30 i Avtal
FRÅGA |Företaget A och B har tecknat ett avtal. Efter att tjänsten används ett par månader meddelar ägaren till företag C att han är firmatecknare och ägare även till företaget B och att den person som skrivit under avtalet inte har behörighet för detta. Ägaren till företaget C hävdar nu att avtalet som ingåtts mellan A och B är ogiltigt och omedelbart skall upphöra (avtalet har en bindningstid på 12 månader). OBS! delar av underlaget som behövdes för att lägga upp tjänsten har skickats via e-mail från personen i företag C till företag A. Vad säger lagen? 1. Kan företag A hävda att avtalet gäller och att företaget B måste betala för A:s tjänst enligt avtal under bindningstiden? Det fanns ingen som helst anledning för A att mistänka att personen som undertecknade avtalet för företaget B inte hade befogenhet att skriva under avtalet. 2. Vad gäller för personen i företaget B som skrivit under avtalet?
Ingrid Faxing |Hej, Generellt gäller att företag B är bunden av avtalet förutsatt att: 1. Avtalstecknandet låg inom företrädaren för företag B:s behörighet 2. Att företag A var i god tro om att avtalstecknandet låg inom B:s befogenhet Har företrädaren för företag B handlar utom sin behörighet gäller inte avtalet oavsett om företag A var i god tro eller inte. Företrädaren för företag B som tecknade avtalet har antagligen en form av uppdragsfullmakt från företag B. Vad som ingår i hans behörighet framgår då av hans anställning/uppdrag. Är det så att hans anställning innefattar avtalsslutande med tredje part så är detta hans behörighetsområde. Vad som sedan utgör hans befogenheter är en mer detaljerad typ av uppdragsförklaring, t.ex. vilka typer av avtal han får ingå i eller till vilken summa han får sluta avtal. Det beror alltså på hur hans anställning/uppdrag hos företag B ser ut. Men har han handlat utanför sin befogenhet men företag A var i god tro om att han handlade inom sin befogenhet (vilket verkar vara fallet här) så är företag B bundet av avtalet. Var företag A i ond tro om att han handlade utanför sin befogenhet (de hade anledning att tro att han handlade utanför sin befogenhet) alt. att personen handlade utanför sin behörighet, är företag B inte bundet av avtalet. Detta enligt 11 § avtalslagen (https://lagen.nu/1915:218) Har personen överskridit sin behörighet, så är han ansvarig för att tredje man (företag A) ska försättas i samma situation som om avtalet hade varit gällande mot företag B, enligt 25 § avtalslagen. /Ingrid

Hävning av köp

2012-08-02 i Avtal
FRÅGA |Hej Jag sålde en unghäst med uppsittningsproblem ( var spänd, trippig vid uppsittning och första minuterna man red) Var noga med att berätta detta för köparen som också fick se film på detta innan köparen hoppade upp och provred. Pricet var reducerat pga av hästens beteende i ridningen. Jag berättade också att jag inte kände mig trygg på hästen. Hon var nöjd efter provridning och köpte hästen utan rätt till öppet köp. ca 1 månad efter köpet blir hästens beteende i ridningen värre och börjar bocka. Hon vill då häva köpet. vilket jag inte går med på. Hon kontaktar advokat och kräver att häva köpet , köpesumman tillbaka. Jag går fortfarande inte med på att köpet ska gå åter. Nu har hon sålt hästen vidare. Kan hon kräva mig på något/stämma mig då? Jag sålde hästen som privatperson.
Cecilia Lindström |Hej! Eftersom köparen i sin tur har sålt hästen vidare har personen i fråga ingen rätt att häva, hävning innebär ju att prestationerna återgår och om personen har sålt hästen vidare har ju denna ingen häst att lämna tillbaka, så hon kan alltså inte kräva dig på något. Jag tänkte ändå förklara rättsläget för det som gäller vid en hävning, om det inte varit så att hon sålt hästen vidare. Eftersom du som säljare är privatperson blir Köplagen tillämplig. Denna lag är dock dispositiv vilket i vanlig svenska innebär att den bara gäller för saker som ni *inte* avtalat om. Vad jag förstår har ni enbart avtalat om att det inte ska vara "öppet köpt". Öppet köp är ett begrepp som innebär att man kan lämna tillbaka varan oavsett fel eller liknande helt enkelt för att man ändrat sig, det är alltså inte samma sak som att kräva en hävning, jag anser därför inte att ni avtalat om vad som ska gälla för det fall att det var något fel på hästen, därmed blir Köplagens bestämmelser tillämpliga. Enligt 39 § får köparen då häva köpet om det rör sig om ett avtalsbrott som dessutom är väsentligt för denne och du som säljare insåg eller borde ha insett att det rörde sig om ett väsentligt avtalsbrott. Rätten att häva går dock förlorad om man som köpare inte medellar att man tänker häva inom skälig tid från att det man märkt felet. Det svåra i det här fallet är att avgöra vad som är ett väsentligt avtalsbrott, t.ex. går hästen inte att rida på pga bockningen? Och dessutom blir det en svår fråga för köparen att bevisa att du hade någon vetskap kring bockningen. Det var ju dessutom så att du hade upplyst köparen om problemen med hästen. Min slutsats blir alltså att köparen hade fått svårigheter att få igenom en hävning. MVH Cecilia

Bankfullmakt, uttag av pengar

2012-07-25 i Avtal
FRÅGA |Min pappa har fullmakt till min farmors konto på 300000 kr. Hon har nu blivit dement. Nu tjatar hans övriga 3 syskon på honom att han skall ta ut pengarna så de kan dela upp dem. Vad händer om han gör det? (Jag måste skriva att jag skäms över detta). De pressar honom så han mår dåligt.
Fanny Olsson |Hej! Tack för din fråga! Sådana bankfullmakter är oftast utformade på så vis att en fullmäktige (din pappa) har full tillgång till fullmaktsgivarens (din farmors) konton. Ibland så begränsas vilka konton det rör sig om och vad fullmäktiges får göra på kontona (ta ut pengar, avsluta kontot, bara se innehavet på kontot osv) men som jag förstår det på dig har din pappa i vilket fall fullmakt att ta ut pengar från din farmors konto där det finns 300 000 kr. Om din pappa tar ut dessa 300 000 kr gör han inget felaktigt juridiskt då han har fullmakt att göra så och denna fullmakt inte är begränsad till att ex. endast gälla uttag för behov som din farmor har eller liknande. Juridiskt sett händer alltså ingenting om han tar ut pengarna då din farmor har skrivit på en fullmakt som ger din pappa rätt att ta ut pengarna. Vänligen,