Avtalsdispyt

2015-04-17 i Avtal
FRÅGA |Hej,Min närmsta granne har anlitat en byggfirma som utför arbeten hos dem. Bland annat skall de bygga om ett förråd som är sammanbyggt med mitt förråd (vi bor i radhus). För ca en vecka sedan blev jag uppringd av byggfirman och blev erbjuden att få min del av förrådet ombyggt för 35.000:- Han beskrev per telefon hur han hade tänkt sig att bygga. Jag svarade att jag var intresserad men att jag ville ha en offert att titta på. Han svarade då att det skulle jag få och att vi skulle skriva under innan han började. Efter att ha tänkt närmare på saken så har jag bestämt mig för att inte låta dem få jobbet. I dag gick jag över till grannen och meddelade byggaren att jag inte är intresserad. Har blev då upprörd och påstår att vi har ett muntligt avtal och att han redan beställt materialet till byggnaden och att han kommer att fakturera mig för returneringskostnaden av detta. Vem har rätt?
Martin Persson |Tack för din fråga!Knäckfrågan i ditt fall är alltså huruvida ett avtal uppkommit eller inte mellan dig och byggfirman. Att be om en offert för att "titta på" är knappast att anse som att du avgivit en vilja att ingå avtalet, och att ni därtill kommit överens om att ni skulle "skriva under" innan byggets start är det högst orimligt att se att ett avtal slutits. Att det inte heller verkar finnas något skriftligt som tyder på något annat gör det ytterst svårt för byggfirman att bevisa det påstådda avtalet.Skulle du däremot få en faktura är det viktigt att du bestrider fakturan. När du bestrider fakturan hamnar således bevisbördan på fordringsägaren att bevisa att det är en korrekt fordran som kan styrkas genom exempelvis ett avtal.Hur man bestrider en faktura finns väl beskrivet på Polisens hemsida och kan läsas här. Du bör dock uppmärksammas en extra gång på att även om du bestridit en faktura, som du senare ändå får en påminnelse på från exempelvis ett inkassoföretag eller Kronofogden - då är det viktigt att du även bestrider denna faktura till det berörda inkassoföretaget eller myndigheten.Vänligen,

Avtalstolkning

2015-04-11 i Avtal
FRÅGA |Hej, jag är på väg att ingå ett avtal med min arbetsgivare om "upphörande av anställning" där vi enats om ett avgångsvederlag samt att redan intjänad bonus som skall utbetalas 2017 resp 2018 skall stå fast. Dock finns ordalydelsen..."med denna ök är samtliga mellanhavanden slutligt reglerade...."Min fråga är om orden "slutligt reglerade s a s kör över den tidigare paragrafen om "redan intjänad..skall utbetalas" och på så sätt upphäver den? Eller skall man göra ett tillägg efter "slutligt reglerad.." med t ex "dock ej enl paragraf x.x eller dylikt?
|Hej och tack för din fråga!Vad gäller avtalstolkning så är inte det skrivna avtalet det som nödvändigtvis gäller, det som är avgörande är i stället vad parterna har kommit överens om och egentligen menat med avtalet. Naturligtvis är det som skrivits ändå av stor betydelse, inte minst som bevis. Det finns därför starka skäl med att vara noggrann med vad man skriver under, även om det alltså inte är (i teorin) helt avgörande. Vad som har avtalats beror alltså på samtliga omständigheter och det kan vara förrädisk att lyfta en mening ur avtalet för att enbart tolka den.Men om jag ändå ska ge mig på att tolka avtalets innebörd utifrån den information du har gett mig så menar jag att den nuvarande lydelsen, att samtliga mellanhavanden är slutligt reglerade, inte upphäver den tidigare upptagna paragrafen. Texten torde i stället tolkas som att avtalet i stort reglerar era mellanhavande uteslutande. Med det menar jag att eventuella frågor er emellan som inte tas upp i avtalet inte senare är tänkta att kunna få tas upp. Däremot är de andra paragraferna i avtalet, oavsett tidpunkt för infrielse, fortfarande gällande. Om du väljer att lägga till din tänkta text, kommer det bli än tydligare att du ska få din bonus, men det finns samtidigt en risk att andra delar av avtalet som ännu inte infriats inte verkar som de behöver infrias då du explicit enbart nämner bonusen.

Avtal skall hållas

2015-04-10 i Avtal
FRÅGA |Hej på er. En fråga vid försäljning av vår fastighet så koms det överens med nye ägaren att han skulle slänga krukor, samt trädgårds sten. Detta för att han skulle vinna tid för inflytt. Nu visar det sig att han använder dessa samt att han använder stenen. Vad kan jag påvisa i detta läget. Vi har skriftlug överenskommelse på art detta skall slängas.
Viktor Wihlstrand |Hej och tack för din fråga!Att avtal skall hållas (“pacta sunt servanda”) är en rättsprincip inom avtalsrätten som inte går att utläsa direkt ur lagtexten men som likväl gäller. Undantag från denna huvudregel finns bland annat i Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (Avtalslagen/AvtL) 3 kap. Då frågan inte innehåller någon information som indikerar på att avtalet inte skulle gälla så förutsätter jag att inga ogiltighetsgrunder eller andra undantag är för handen. Därför kan du kräva att den nye ägaren ska slänga sakerna som ni kommit överens om (gärna genom att visa upp avtalet), och om så inte sker kan du utfärda en stämning mot den nye ägaren enligt reglerna i Rättegångsbalken (RB) 42 kap. Vid en eventuell rättegång kan det skriftliga avtalet användas som bevisning enligt RB 35 kap. 1§ (fri bevisföring) samt RB 38 kap. 1§ (om skriftligt bevis).

Uppsägningstid när det inte är reglerat i avtalet

2015-03-31 i Avtal
FRÅGA |Hej, jag har en fråga vad gäller uppsägning av avtal. Om uppsägning och uppsägningstid inte är reglerat i själva avtalet, vad gäller då? Skiljer det sig mellan tidsbestämda och tidsobestämda avtal?
Måns Gottfries |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det kan till en början påpekas att det finns vissa specialregler som särskilda avtal, exempelvis hyresavtal, där uppsägningstiden är särskilt reglerad i lag. I annat fall gäller avtalsfrihet. Frågan om uppsägningstid är beroende av vad det rör sig om för typ av avtal. Ifall ingen avtalstid avtalats så anses avtalet gälla tillsvidare. Ett tillsvidareavtal kan sägas upp utan vidare skäl för själva uppsägningen. När det däremot gäller själva uppsägningstiden så gäller skälig uppsägningstid. Vad som avses med skälig uppsägningstid går inte att säga eftersom det varierar mellan olika typer av avtal. Jag vet inte vad det är för typ av avtal du åsyftar men jag kan generellt säga att det som påverkar vad som kan anses som skälig uppsägningstid är sedvänja i branschen, investeringar som gjorts i och med avtalet och hur länge avtalsförhållandet funnits. Ifall avtalet är tidsbestämt, och det inte är ett sådant avtal som är reglerad i särskild lag där det finns särskilda bestämmelser, gäller principen att avtal ska hållas. Frågan om möjlighet till uppsägning utan anledning och där tillkommande uppsägningstid följer i sådant fall av avtalet. Jag hoppas att svaret varit till din hjälp.Vänliga hälsningar,

Avtalstolkning för hyreskontrakt

2015-04-13 i Avtal
FRÅGA |Hej!Jag bor på en hyreslägenhet och skrev ordet "Kontrakt" på en A4 papper fast jag menade inneboendeskontrakt. I kontraktet står hyran..... som egentligen är en forskottshyran för tre månader, men det framgår inte på kontraktet dvs A4 papper, utan det som framgår mitt namn och adressen till lägenhet och hyresgästen namn och datum och att det gäller tillsvidare men en månads uppsägning samt deposition och mitt konto nr. min fråga kan A4 papper som står kontrakt på uppfattas som kontrakt? fast jag menar inneboende kontakt, kan hyresgästen hävda sig? Tack på förhand!
Linn Kanter Pergament |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline!När man ska tolka ett avtal så finns det inga klara lagregler att gå efter. Därför utgår man bland annat från vad Du och hyresgästen faktiskt menade när ni skrev kontraktet. Detta kallas gemensam partsvilja. Om båda var införstådda med att ni skrev på ett inneboendekontrakt och att hyran avsåg just förskottshyran så spelar det ingen roll vad som faktiskt står i avtalet. Kontraktets rubrik är alltså inte avgörande.Vad som skulle kunna hända är precis som du själv skriver att hyresgästen drar nytta av situationen och hävdar att kontraktet inte utgör inneboendekontrakt utan ett kontrakt rörande hela lägenheten. För det första skulle en sådan överlåtelse inte vara laglig då man inte får hyra ut utan tillstånd från hyresvärden (se jordabalken 12 kap). Men om hyresgästen trots det hävdar att ni har avtalat om annat än innerboendekontrakt så står ord mot ord. Kan ni inte lösa situationen sinsemellan återstår som sista utväg att ta upp målet till domstol. Kanske kan ni tillsammans skriva ett nytt avtal där ni förtydligar det som behövs förtydligas? Hoppas det löser sig för dig!

Hyresavtal genom fullmakt

2015-04-10 i Avtal
FRÅGA |Hej, Jag ska hyra en lägenhet i andra hand men då lägenhetsinnehavaren befinner sig utomlands så har denne problem att signera kontraktet. Därför får hennes kompis det ansvaret och signera kontraktet. Är detta riskabelt för mig? Går det att låta kompisen signera kontraktet och sedan mejla det till lägenhetsinnehavaren som via mejl bekräftar att det är ok?Tack på förhand
|Hej!Be hyresvärden skicka en skriftlig fullmakt till dig, förslagsvis via mail, där han förklarar att mellanmallen såsom fullmäktig ges rätt att ingå hyresavtalet mellan dig och hyresvärden. Viktigt är bara att du har fullmakten skriftligt för att undvika strul senare.

Avtalsbrott vid köp av lös egendom

2015-04-08 i Avtal
FRÅGA |HejHar ett litet problem angånde en blocketannons.Det hela började med att jag ringde på en annons gällande en grävmaskin.Första gången jag ringde han så försökte jag pruta ner maskinen lite, men gick dåligt. Sa då att jag skulle ringa upp igen bara jag hade fått diskutera nytt prisförslag med farsan. Kom fram till att vi skulle ge han vad han ville ha och ringde tillbaka efter ca 2min.Då hade någon annan ringt som ville komma och kolla på maskinen.Han lovade dock mig att jag var först i turordning för jag hade ju gett han samma bud som stod i hans annons.Dock skulle det komma en annan person dagen efter och kolla på maskinen fick jag veta när jag pratade med han.Det hela slutade med att jag gick miste om denna maskin.Nu undrar jag om han har gjort sig skyldig till avtalsbrott och jag har rätt att köpa maskinen för vi hade ju ett muntligt avtal enlig mig eller vad säger lagen. Och allt detta finns inspelat i mobilen.
Anes Sabic |Hej,Tack för att Du vänder dig till oss med din fråga!Den primära frågan vi har att utreda är huruvida det föreligger ett avtal mellan dig och säljaren. Om den frågan besvaras jakande, är nästa steg att bedöma om det finns grund för skadeståndsskyldighet för säljaren genom ett avtalsbrott. Har säljaren givit ett anbud genom sin blocketannons? Svaret på den frågan är, nej! Anledningen till det är att annonsen inte är riktad till någon specifik adressat, vilket är ett grundläggande krav för att ett anbud skall betraktas som bindande. Man talar i dessa fall om att annonser av detta slag är att ses som ett utbud, d.v.s. vem som helst kan lägga ett bud på sakerna och sedermera sluta ett avtal med säljaren. Den andre intressenten har i ert fall varit och tittat på maskinen, och som jag tolkar det lämnat ett bud som sedermera accepterats. Avtalet blev bindande mellan dem i samband med att anbudet från köparen accepterades. I samband med din första kontakt med säljaren lämnade Du ett anbud som inte accepterades och därför uppkom inget avtal mellan er. När den andra kontakten togs lämnade Du ett bud som motsvarade det säljaren sökte för maskinen. Jag har dock svårt att tolka om budet accepterades eller om Du enbart fick förtur till att köpa under vissa omständigheter. Svaret är beroende av vad som framkom från ert samtal, dvs under vilka omständigheter skulle Du anses ha förtur? Accepterade säljaren ditt anbud som sådant, eller accepterades anbudet under vissa förutsättningar?Det ställs i de allra flesta avtalssituationer inte några formella krav för att avtal skall vara giltigt. Det är därmed exempelvis fullt möjligt att muntligt ingå avtal, även om det vid en eventuell tvist kan uppkomma bevissvårigheter. Det skall dock sägas att det i vissa fall ställs upp formalkrav vid ingående av avtal, exempelvis vid köp av fast egendom. En maskin är att se som lös egendom, för vilka inte finnas några formkrav.Om vi utgår ifrån att ett giltigt avtal har uppstått, så är det enda alternativet för dig att få däcken att vända dig till den nye ägaren. Problemet som då uppstår, med tanke på att säljaren ingått avtal med två köpare, är att fastställa vem som har bättre rätt till maskinen. Enligt 2 § godtrosförvärvslagen vinner den nye köparen bättre rätt till maskinen om denne köpt maskinen i god tro då den fanns i säljarens besittning, se https://lagen.nu/1986:796. Med god tro menas att han/hon inte skall ha känt till att säljaren ingått ett avtal med en annan köpare. Om god tro förelåg, och ägaren har maskinen i sin besittning, så är han att betrakta som den rättmätige ägaren till maskinen och dina möjligheter att få maskinen är tämligen små. Avseende skadestånd för ett av säljaren begånget avtalsbrott gäller att Du skall ha lidit någon form av skada i form av att Du förlorat pengar på avtalsbrottet eller haft andra utgifter på grund av affären. Jag tolkar dina uppgifter som att Du inte erlagt betalning för maskinen och heller inte lidit någon ekonomisk skada i övrigt. Således har Du ingen möjlighet att få skadestånd från säljaren om Du inte kan påvisa att en konkret skada uppstått. Hoppas Du fått svar på din fråga! Om Du har några funderingar, eller frågor i övrigt, är Du mer än välkommen att återkomma. Jag nås bäst via email: Anes.sabic@lawline.seMed vänlig hälsning,

Uppsägning av avtal med bindningstid

2015-03-27 i Avtal
FRÅGA |Hejsan!Jag har problem med att tolka vad som gäller vid uppsägning av ett avtal som jag ingått. Företaget mitt företag ingått avtalet med hävdar att man inte kan använda bindningstiden som uppsägningstid. Jag hävdar att detta inte framgår av avtalet utan att man kan säga upp avtalet en månad före bindningstidens slut.Vem har rätt? Se avtalet nedan.Vänliga hälsningar Anna Johannesson7. Uppsägning av avtalet och bindningstidKund har rätt att säga upp Avtalet. Såvida parterna inte överenskommitom annat, upphör Avtalet att gälla vid utgången av denmånad som följer närmast efter den månad då sådan uppsägninghar skett. Om inte annat framgår av Villkoren, äger Kund inte rätttill återbetalning av i förskott erlagd betalning för det fall Kundsäger upp Avtalet.Parterna kan komma överens om bindningstid för Avtalet.Bindningstiden avser tiden efter Avtalets ingående och specificerasi produktbeskrivningen, skriftliga avtalet eller enligt muntligöverenskommelse. Efter bindningstidens utgång gäller Avtalet tillsvidare med en (1) kalendermånads uppsägningstid.
|Hej. Tack för din fråga.Min tolkning av villkoren är att du kan säga upp avtalet med effekt vid bindningstidens slut, under förutsättning att uppsägningstiden på en månad har iakttagits. Bindningstiden skulle annars vara bindningstiden plus en månad, vilket förefaller märkligt. Lycka till.