Avtal mellan näringsidkare

2012-06-20 i Avtal
FRÅGA |Hej! Ett företag (Företag A) anlitar ett byggföretag (Företag B) för att bygga en helt ny fabrik (på tom mark). Cirka 1 år efter invigningen upptäcker Företag A sprickor i kaklet på en toalett. Företag A kontaktar genast Företag B som hävdar att Företag A måste ha snålat med värmen och att det är förklaringen till sprickorna. Företag A tror inte att det är hela sanningen och misstänker fuskbygge. Vem har bevisbördan? Vad finns det för lagar runt detta? Om vi tänker oss att en vanlig konsument anlitade ett byggföretag och kaklet började spricka i badrummet och samma konflikt inträffar, vad gäller då?
Linnea Hedman | Hej och tack för din fråga! I svensk rätt finns det inte någon lag som reglerar köp av tjänster mellan näringsidkare. Tanken är att avtalsfrihet skall råda mellan parterna. Det är den som påstår att ett avtalsbrott föreligger som har bevisbördan. I konsument och näringsidkar förhållanden är konsumenttjänstlagen (Ktjl) tillämplig. Enligt 4 § Ktjl skall arbetet utföras fackmässigt. Ett fel anses föreligga om arbetet inte är fackmässigt utfört. Enligt 17 § Ktjl skall konsumenten reklamera felet till näringsidkaren inom skälig tid från att felets märkts eller borde ha märkts. Skälig tid anses alltid vara 2 månader från att felets upptäckts. Din fråga är alltså helt beroende av vad som avtalats företagen emellan. Eventuellt kan man söka vägledning av Köplagen trots att denna lag reglerar köp av lös egendom. Vidare är ett råd att se över gällande branshpraxis. Om ett avtalsvillkor skulle vara oskäligt kan det jämkas med hjälp av 36 § Avtalslagen. Här hittar du ovan nämda lagar, Konsumenttjänstlagen: https://lagen.nu/1985:716 Köplagen: https://lagen.nu/1990:931 Avtalslagen: https://lagen.nu/1915:218 Lycka till! Vänligen,

Märklarkontrakt - uppsägningstid

2012-06-07 i Avtal
FRÅGA |Hej, jag skrev på ett mäklarkontrakt igår om att han ska sälja en bostadsrätt (mors dödsbo) i tre månader. Jag ångrar mig. Han tar mycket betalt och jag fick inget prospekt utan skrev på där och just då detta avtal. Kan jag ångra mig. finns ångervecka i detta fall?
Johan Wahlbom |Hej, tack för att du vänt dig till Lawline för din fråga. Gällande avtalsrätt säger principen att ett ingånget avtal ska hållas (den vanligt förekommande latinska termen är pacta sunt servanda). Jag har dock själv nyligen sålt min bostadsrätt genom att anlita SkandiaMäklarna. I avtalet mellan mig och mäklaren framgår en uppsägningstid på tio dagar. Så mitt tips till dig är att noggrant undersöka ert avtal efter liknande bestämmelser vilket med stor sannolikhet bör finnas. Bästa hälsningar Johan Wahlbom

Pacta sunt servanda- frågan om avtalsbrott

2012-05-28 i Avtal
FRÅGA |Jag har en hund på foder enl. SKK:s fodervärdsavtal. Nu begär uppfödaren att hunden skall återlämnas och påstår avtalsbrott. Jag har motsatt mig återlämnandet då grundför avtalsbrott enli. min mening saknas. Hänvisat att enl. avtalet skall frågan lösas av domstol. Nu kräver hon att få disponera hunden för utställning - vilket är ok. enl avtalet. Jag VET att hon inte tänker ställa ut utan detta är ENDAST ett svepskäl för att få hunden till sig. Sen kommer hon inte lämna tillbaka hunden till mig. Kan jag vägra lämna hunden till uppfödaren eftersom jag vet att hon då kommer att bryta mot avtalet genom att inte lämna den åter till mig??? Eller bryter jag avtalet? Även om jag kan ta ärendet till domstol när hon vägrar lämna ut hunden så vet jag att hunden inte längre kommer att finnas att hämta, dvs hon kommer att gömma undan hunden när det är dags för handräckning eller liknande. Tacksam för svar
Linnea Hedman |Hej och tack för din fråga! I svensk avtalsrätt finns en grundprincip som innebär att avtal skall hållas (pacta sunt servanda). Som avtalspart är man alltså skyldig att fullfölja sina förpliktelser enligt avtalet. Om man bryter mot ett avtal, exempelvis genom att vägra uppfylla villkoret om utlåning, gör man sig skyldig till ett avtalsbrott och överlåtaren har då i enlighet med SKK:s fordervärdsavtal rätt att häva avtalet. Denna tvist måste dock först prövas av allmän domstol. Enligt avtalet har överlåtaren rätt att disponera över hunden högst två dagar före utställning samt två dagar därefter. Jag rekommenderar dig att, när uppfödaren vill ta hunden hänvisa till avtalet och 2-dagars fristen. Överlåtaren bör kunna bevisa när hon ska på utställning och då måste du ställa hunden till förfogande under dessa dagar i enligt avtalet. Om hon trots detta inte återlämnar hunden inom 2 dagar efter utställningen är mitt tips till dig att kontakta ett ombud och göra en polisanmälan och få tvisten löst i domstol. Lycka till! Vänligen

Avtalsvillkor framgår ej av kontraktet

2012-05-23 i Avtal
FRÅGA |Jag har ett tillägg på 150kr/mån för en diskmaskin. Detta står dock inte reglerat i mitt hyreskontrakt. Har hyresvärden rätt att ta ut denna kostnad? Eller jag kan kräva pengarna tillbaka?
Tobias Lindblom |Hej och tack för din fråga. Jag utgår från att ni har avtalat om ett hyrestillägg för diskmaskinen. Avsaknaden av detta i hyreskontraktet leder inte till att du är fri från betalningsansvar. Avtal är som bekant till för att hållas och du är således bunden att betala. Tobias Lindblom

Villkor i avtal

2012-06-20 i Avtal
FRÅGA |Hej, Jag har nyligen införskaffat ett gymkort för att prova på en anläggning. Trivdes inte alls då jag diskriminerades av andra medlemmar på samma gym och ville inte fortsätta att träna alls vid anläggningen. Jag har vid köp av mitt kort inte fått någon information kring att jag ingick i ett avtal som var bindande i 12mån vilket de berättar i efterhand när jag ifrågasatt en faktura jag fått hemskickad. Vad gör jag? Tack på förhand
Linnea Hedman |Hej och tack för din fråga! Dina rättigheter i denna situation är helt beroende av vad som avtalats när du köpte ditt gymkort. I Sverige har vi en princip om att avtal skall hållas (pacta sunt servanda) således är båda parterna bundna av villkoren i avtalet, detta framfår av 1 § Avtalslagen. Om någon bryter mot villkoren begår denne ett avtalsbrott. Det är inte möjligt att lägga till villkor i avtalet i efterhand om du inte godkänt det. Om ni ingått ett skriftligt avtal är mitt råd att du noga läsa igenom dess villkor. På så vis ser du om du mot förmodan accepterat ett villkor om en 12 månaders bildningstid. Om inte har du bevisläget till din fördel och kan hänvisa till avtalet. Om ni enbart har ingått ett muntligt avtal gäller samma principer. Det är den som påstår att avtal har ingåtts som har bevisbördan. Gymmet måste alltså kunna bevisa att de givit dig denna information innan avtalet slutits, vilket kan vara svårt att bevisa. Här hittar du avtalslagen: https://lagen.nu/1915:218 Lycka till! Vänligen,

Avtalstolkning: nyttjande av mark

2012-06-06 i Avtal
FRÅGA |I kontraktet står det : Markområde markerat på bilaga får nyttjas för caférörelsen. Får jag ställa dit en friggebod? eller en försäljningsvagn som ingår i rörelsen?
Lars Bålman |Tack för din fråga. För att vara säker på att få nyttja annans egendom på visst sätt, bör man ha ett uttryckligt stöd i avtalet, även om det enligt avtalsrättsliga principer är den som har skrivit kontraktet som står risken för otydligheter. Såvida ni inte muntligen eller skriftligen kommit överens om något vid sidan av kontraktet, är svaret på dina två frågor ja. Nyttjande innebär alla former av nyttjande som du önskar och som du huvudsakligen använder för caférörelsen.

Avtals upprättande

2012-05-24 i Avtal
FRÅGA |Hej! Jag ska hjälpa till att skriva ett konsultavtal och undrar; rent juridiskt - är det säljaren (uppdragstagaren) som skriver avtalet, eller köparen (uppdragsgivaren)? I mina tankegångar är det säljaren, men köparen proppsar på att skriva eget, med utgångspunkt från deras företag. Tacksam för snabbt svar!
Leo Andersson |Hej! I Sverige har vi generellt sett avtalsfrihet, vilket innebär att du är fri att välja vilka avtal du vill ingå och med vilka. Som utgångspunkt gäller också att avtalets form är upp till parterna att bestämma. Det räcker exempelvis med en muntlig överenskommelse för att det ska föreligga ett giltigt avtal, om det inte framgår något annat för en viss typ av avtal (t.ex. kräver fastighetsköp skriftligt avtal med visst innehåll). Detta innebär alltså att det är upp till er som parter att själva komma överens om hur det aktuella avtalet ska utformas. Vanligtvis är detta en process där ändringar görs fram och tillbaka tills båda parter är nöjda. I Sverige tillämpar vi den så kallade anbud-accept-modellen (om inte annat är avtalat mellan parterna, se avtalslagen 1:1 andra stycket), vilket innebär att det föreligger ett giltigt avtal först när ett anbud besvaras med en likalydande accept (avtalslagen 1:1 första stycket). Så länge båda parter kommer överens finns det alltså inga lagstadgade utgångspunkter för hur avtal ska upprättas. Avtalslagen kan hittas här: https://lagen.nu/1915:218

Möjlighet att kräva betalning enligt avtal

2012-05-21 i Avtal
FRÅGA |Hej, Jag har anlitat ett bolag för löpande tjänstgöring veckovis i mitt hem. Dock efter andra tillfället, vill jag inte fortsätta nyttja tjänsten. I och med avtalet som skrevs på plats band jag upp mig på 3 månader, och därmed om 3 fakturor. Hur som helst gjorde bolaget då något liknande tyst överenskommesle att endast fakturera för 1 månads arbete, eftersom jag avbröt samarbetet efter endast 2 veckor. Min fråga är om bolaget kan nu i efterhand, ca 1 år, kan kräva betalning för de resterande 2 månadernas fakturor som jag egentligen enligt avtalet ska betala... det finns inget skriftligt på den tysta överenskommelsen.
Isabel Ringsby |Hej! Först och främst bör klargöras om du har köpt tjänsten via distansavtal. Med distansavtal avses sådana avtal där all kommunikation sker över distans, som exempelvis är fallet vid internethandel. Enligt Distans- och hemförsäljningslag (2005:59) 9 § har en konsument ångerrätt uppgående till 14 dagar från dess att ett avtal om en tjänst ingicks, se även 10 §. Vidare har du inte beskrivit huruvida utförandet av tjänsten avbröts i samband med att du sade upp samarbetsavtalet. Givetvis ska du inte behöva betala för tjänster som du inte har mottagit. Har tjänsten inte levererats till dig finns därför inte heller någon möjlighet att utkräva dig på betalning, i sådana fall har ju inte din motpart uppfyllt sin del av ert avtal. Slutligen kan nämnas att preskriptionstiden för en fordran gentemot en konsument är tre år enlig Preskriptionslag (1981:130) 2 §. För en annan fordran gäller en tioårig preskriptionsfrist. Innebörden av att en fordran preskriberas är att den inte längre kan utkrävas i domstol. Däremot krävs givetvis att det faktiskt finns en gällande fordran för att några krav ska kunna ställas på dig. Har du mottagit tjänsterna utan att betala för dem skulle företaget mycket väl kunna ställa krav på betalning, i annat fall har inte de levererat enligt avtalet och din uppsägning bör i sådana fall ha betraktats som godkänd varvid några krav inte kan ställas på dig. Vänliga hälsningar, Isabel