FrågaAVTALSRÄTTAvtal25/01/2014

Återköpsklausul vid köp av häst

Hej Jag ska köpa en häst & ägaren vill gärna ha ett tillägg under paragrafen övriga överenskommelser att hon har "återköpsrätt" förtur att får återköpa hästen vi ev försäljning. Hur formulerar vi det så att det verkligen gäller. Hon har läst på nätet & enligt henne är såna tillägg verkningslösa i en tvist men är det verkligen så? Hon ville inte sälja hästen om tillägget inte är bindande. Jag är helt öerens med henne och vill självklart också sälja tillbaka hästen om det skulle vara så. Men vi vill vara trygga i att tillägget gäller. Jag skulle ju t ex kunna förolyckas och då måste det tydligt framgå att hon har återköps rätt. Önskar svar via mejl så jag kan visa henne också M v h Annelie

Lawline svarar

Hej!

Det finns inga direkta formkrav på hur man ska reglera de här situationerna i ett avtal, utan det viktiga är att det är utrett hur återköpet ska ske och att man får ner det i skrift (vid en tvist är skriftliga avtal en fördel bevismässigt). Svårigheten med avtalsklausuler av detta slag är framför allt när parterna inte har diskuterat innebörden av dem. Då får man använda sig av avtalstolkning för att försöka utröna parternas avsikter vid avtalets ingående. Framgår inte avsikterna får man istället utgå ifrån ordalydelsen i avtalet. Värt att tänka på är även den s.k. oklarhetsregeln som innebär att den som tar med och formulerar ett avtalsvillkor står risken för eventuella oklarheten, vilket innebär att avtalet till syvende och sist kan tolkas till dennes nackdel.

Viktiga frågor att reda ut i avtalet är bland annat hur länge klausulen ska gälla, under vilka förutsättningar den tidigare ägaren ska få köpa hästen åter och till vilket pris. Ska priset vara förutbestämt eller ska man utgå från marknadsvärdet? Om man utgår från marknadsvärdet kan det vara bra att reglera hur värderingen ska ske (t.ex. genom en oberoende hästförsäljare). Fördelen med att utgå från ett marknadsvärde är att man även får inräknat ett ev. förändrat skick av hästens värde (vidareutbildning, skador m.m.).
Det kan även vara bra att reglera hur återköpet ska gå till, t.ex. hur lång tid den tidigare ägaren har på sig att köpa hästen åter från att du har meddelat att du vill sälja till att dennes rätt förfaller och du är fri att sälja till någon annan.

Det är dessutom viktigt att koppla samman återköpsklausulen med en vitesklausul som reglerar hur ett ett kontraktsbrott ska behandlas. Dvs. om hästen säljs till någon annan än den tidigare köparen ska vite utgå med X antal kronor. Genom en sådan klausul blir det lättare att driva en talan i domstol vid ev. tvist. Tänk dock på att ett för högt vite kan jämkas av en domstol om det anses vara oskäligt.


Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”