FrågaAVTALSRÄTTAvtal01/04/2014

Värdering av fastighet

Hej!

Vi ska separera och jag vill bo kvar i huset. Min sambo vill sätta huset till försäljning för att få rätt värdering. Om min sambo inte är nöjd med bud efter visning så vill hen fortsätta med visningar och annonsering tills hen är nöjd med priset. Hur lång tid har hen rätt att dra ut på försäljningen?

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga.

Vid avtalsförhandlingar föreligger en lojalitetsplikt. Som part ska man tillvarata såväl sina egna som motpartens intressen och man har en upplysnings- och klargörandeplikt. När man förhandlar inför ett avtal ska det ske med god affärssed, vilket betyder att man ej får lura en motpart så att denne drar på sig onödiga förhandlingskostnader. En part får alltså inte förfara illojalt. Om man förhandlar om till exempel ett köp utan att ha för avsikt att sluta ett avtal kan skadeståndsskyldighet uppkomma.

I NJA 1990 s. 745 uttalade Högsta Domstolen att man som part snarast ska underrätta en motpart om att avtal inte kommer att slutas. Högsta Domstolen sa i NJA 1963 s. 105 att man även är skadeståndsskyldig om ens motpart felaktigt utgått från att avtal förelåg, man ska underrätta motparten att avtal inte var slutet. I NJA 2012 s. 1095 säger Högsta Domstolen i punkt 21 ”Mot den angivna bakgrunden kan det inte anses finnas något absolut hinder mot att lägga allmänna lojalitetshänsyn till grund för en rätt till ersättning enligt principerna om culpa in contrahendo också när det gäller fastighetsköp (jfr Kleineman, a.a., s. 453 och Folke Grauers, Fastighetsköp, 20 uppl. 2012, s. 71). Har en köpare av oaktsamhet skapat en befogad men i sak oriktig tillit hos säljaren om att ett bindande avtal om fastighetsköp har ingåtts eller kommer att ingås och har säljaren drabbats av kostnader eller annan skada därför att han har handlat på grundval av denna tillit, så bör det – beroende på de närmare omständigheterna – kunna medföra skyldighet att utge skadestånd enligt tillitsintresset. Motsvarande ansvar bör en säljare ha.”.

Att således lägga ut en fastighet för försäljning för att veta vilket värde fastigheten har, utan att man har för avsikt att sluta ett avtal, är illojalt och skadeståndsskyldighet uppstår. När en skadeståndsskyldighet föreligger på grund av avtalsförhandlingar ska man försätta den skadelidande i samma ekonomiska situation som om avtalsförhandlingarna ej inletts. Istället ska man använda sig av fastighetens marknadsvärde.

Med vänlig hälsning, 

Evelina KassbergRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning