FrågaAVTALSRÄTTAvtal27/02/2015

Sysslomannaavtal

Jag ska ge en vän pengar som han ska investera åt mig. Vilket slags avtal kan vi skriva för att jag ska få tillbaka mina pengar om investeringen går med vinst? Kan vi skriva ett uppdragsavtal?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Utgångspunkten i svensk avtalsrätt är att det rådet avtalsfrihet - det betyder att avtalsparterna själva får välja vad och hur som ska avtalas. För avtalsparterna gäller sedan som allmän princip pacta sunt servanda - avtalet ska hållas och parterna ska fullgöra sina förpliktelser som följer av villkoren i avtalet.

Det viktiga när ni upprättar avtalet är att ni tydligt anger mellan vilka avtalet ingås, att din vän ska investera dina pengar av belopp X, att eventuell vinst på investeringen ska tillfalla dig och när betalning i så fall ska ske. Försökt att vara så utförliga ni kan och utgå från att det inte finns tvingande lagregler som fyller ut avtalet - skriv med allt av betydelse för att förebygga en framtida tvist. Avtalet kommer att vara ett sysslomannaavtal, vilket innebär att Handelsbalken (HB) kommer att vara tillämplig på avtalsförhållandet. Lagtexten är omodern och svårläst, men definitionen av en syssloman är en person som har fått i uppdrag att rättshandla för huvudmannens räkning (du är alltså huvudmannen i avtalet med din vän). Av HB 18 kap. 3 § följer att sysslomannen har lojalitets- och omsorgsplikt i förhållande till huvudmannen. Bryter huvudmannen mot lojalitetsplikten, t.ex genom att dina pengar går till något annat än investeringar, kan det aktualisera skadestånd.

Rör det sig om en större investering från din sida kan det vara en god idé att låta en jurist utforma avtalet för att vara på den säkra sidan.

Vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare