Registrering av äktenskapsförord

2014-12-10 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag och min sambo har skrivit ett avtal att allt mitt skall tillfalla mig om jag dör och allt som tillhör min sambo skall tillfalla honom om han dör. Om vi gifter oss, gäller fortfarande det avtalet då eller måste vi skriva äktenskapsförord då?
Isabella Widjestrand |Tack för din fråga till Lawline, När ni gifter er måste ni upprätta ett nytt avtal, äktenskapsförordet. För att täta ska bli giltigt ska detta registreras hos skatteverket. Skatteverket för sedan in uppgiften om det registrerade äktenskapsförordet i äktenskapsregistret.

Fullmaktens lämplighet då fullmaktsgivaren är ur stånd att bevaka sin egendom

2013-01-16 i Avtal
FRÅGA |Min man äger vårt hus, vi har äktenskapsförord och särkullsbarn. Kan han skriva en fullmakt med följande lydelse: "I dag fullt frisk och vid mina sinnens fulla bruk ger jag fullmakt åt min hustru att sälja vår bostad i det fall jag framgent av läkare skulle förklaras oförmögen (demens, coma etc,) att själv besluta om och hantera en sådan försäljning" ? - Enligt en lagkunnig vi talat med blir en fullmakt ogiltig om fullmaktsgivaren inte kan återkalla fullmakten (t.ex. p.g.a. coma) och därmed "saknar rättshandlingsförmåga". Stämmer det?
Lars Bålman |Tack för din fråga. 2 kap. i avtalslagen (1915:218), som är den lag som reglerar fullmakter, utgår från att fullmaktsgivaren är kapabel att återkalla fullmakten. Fullmaktsinstitutet är inte lämpligt för denna situation. Så här är det tänkt att fungera enligt föräldrabalken(1949:381, FB). Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att  förvalta sin egendom med mera ska en domstol, om det behövs, besluta att anordna en god man eller en förvaltare för honom. Vilket av dessa som är aktuellt beror på personens hälsotillstånd, 11 kap. 4 och 7 §§ FB. Ansökan om förordnande av god man eller förvaltare kan göras av personens maka, 11 kap. 15 § FB. Alltså kan du ansöka om detta om din man skulle drabbas av exempelvis demens eller koma. Enligt samma lagrum kan domstolen själv ta initiativ till sådant förordnande. Den domstol det är fråga om är tingsrätten i den ort där den enskilde är folkbokförd, 11 kap. 25 §§ FB. Det är ingenting som hindrar att du kommer med förslag på vem denne gode man eller förvaltare skulle vara om det skulle komma till detta (exempelvis du själv), men det är domstolen som beslutar. Det tycks följaktligen förhålla sig så att om ni inte vill ändra på ägarförhållandena så får ni så att säga ta problemet om och när det uppstår. 

Lurad till uppsägning av sin arbetsgivare

2011-10-22 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej! Min sambo skrev i måndags på en uppsägning som han inte var medveten om. Hans chef gav honom ett papper att skriva på. Han frågade vad det var men chefen var stressad och sa att det var inget viktigt, bara någon information så det var bara att skriva på. Han fick inte chans att läsa igenom. Han kan heller inte läsa så bra på svenska och vet inte att man här i Sverige får säga nej till chefen. Nu när jag pratat med facket förstod jag att nästa månad var de tvungna att ge honom fast anställning så därför ville de väl bli av med honom. Jag anser att han blivit lurad att skriva på. Kan man bestrida det på något sätt?
Maja Karlsson |Hej, Detta avtal kan ogiltigförklaras enligt Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (du kan hitta den här: https://lagen.nu/1915:218). Ogiltighetsparagraferna som kan bli aktuella i ert fall är främst 30, 31 och 36 §§. Det finns bl.a. rättsfall om äktenskapsförord som blivit ogiltigförklarade där den vilseledde parten inte förstått språket i avtalet. Det som troligtvis blir avgörande i ert fall är hur lite svenska din sambo faktiskt förstår och om man kan bevisa att arbetsgivaren borde förstått att din sambo inte förstod innehållet i avtalet. Jag bedömer att ni har en mycket god chans, speciellt eftersom en arbetstagare i princip alltid är i beroendeställning till sin arbetsgivare. Detta bör vara en fråga som din sambos fack har ett intresse av att driva, jag skulle vilja råda er att kontakta dem för hjälp. Att själv föra en civilrättslig tvist i allmän domstol kan annars blir relativt dyrt om inte domstolen dömer till er fördel. Lycka till! Vänligen, Maja Karlsson

Samäganderätt, Äktenskapsförord och enskild egendom

2009-10-27 i Samägandeavtal
FRÅGA |Hej. Min fråga gäller om man kan TVINGAS SÄLJA ett hus man äger tillsammans, bara för att den andre delägaren är tvungen att sälja sin halva pga skulder? Det finns inte utrymme ekonomiskt för att lösa ut den skuldsatte brodern.BAKGRUND: Min man och hans bror äger en sommarstuga tillsammans. Jag och min man har skrivit äktenskapsförord, att fastigheten är hans enskilda egendom. Tyvärr gjorde inte hans bror det innan han skilde sig. (eller rättare sagt; ett papper skrevs medan de var sambor, men det registrerades aldrig och dokumentet har nu försvunnit) Nu kräver broderns fd fru sin del av fastigheten efter skilsmässan. Båda bröderna har barn, vilket jag förstår inverkar på hur stor del hon har rätt till, men summan är enligt värderingen 500 000. Detta kan inte brodern få fram, hans enda alternativ (?) är därför att sälja sommarhuset. Det vill inte min man, men han har heller inte råd att köpa ut brodern. Min fråga är om man kan lösa detta på något annat smart sätt, och om brodern kan TVINGA min man att sälja, mot hans vilja? För brodern kan väl knappast sälja bara sin halva, vem vill köpa ett HALVT hus? Tacksam för några kloka råd, detta är en tragedi eftersom sommarhuset har varit i familjen i flera generationer och byggts av gammelmorfar. Även brödernas numera avlidne mor hade huset som enskild egendom och vi har försökt få sommarhuset undantaget från bodelningen efter skilsmässan pga detta men eftersom det inte finns något dokument går rätten tyvärr på broderns fd hustruns linje.Vänliga Hälsningar
Salomon Nutti |Hej!Då de äger huset gemensamt blir samäganderättslagen tillämplig (se https://lagen.nu/1904:48_s.1 ). Din mans bror kan om han vill, och hittar en köpare, sälja sin del av huset. Den delen är hans och han har rätt att sälja den om han vill. Hela huset kan han dock inte sälja. Enl. 2§ krävs samtliga delägares samtycke för förfogande över godset i sin helhet. I begreppet ”förfoga” ingår försäljning och andra rättsliga dispositioner. Däremot kan brodern enl. 6§ ansöka till tingsrätten att huset ska utbjudas till försäljning genom offentlig auktion. För att undvika försäljningen kan man åberopa synnerliga skäl för anstånd. Detta är dock ett högt krav och det krävs i regel ganska mycket för att lyckas med en sådan invändning. Hur ett äktenskapsförord ska upprättas för giltighet stadgas i 7 kap. 3§ Äktenskapsbalken. Se https://lagen.nu/1987:230 . För att sammanfatta ska tre krav vara uppfyllda för att ett äktenskapsförord ska vara giltigt. 1. Det ska vara skriftligt. 2. Det ska vara undertecknat av makarna och 3. Det ska vara ingivet för registrering hos tingsrätten. Det oregistrerade äktenskapsförordet är alltså verkningslöst.Vid äktenskapsskillnad ska alltså makarnas giftorättsgods fördelas. Giftorättsgods är all egendom som inte är enskild. Om din make och hans bror fått huset i gåva eller arv av sin mor med villkor att det ska vara enskild egendom ska det undantas från bodelningen. Finns det inget sådant villkor ska det vara med om det inte är enskild egendom av någon annan anledning. Ex. äktenskapsförord. Det faktum att den var din makes mors enskilda egendom har ingen betydelse. Vänligen

Anbud och accept

2013-01-28 i Anbud och accept
FRÅGA |Utbildningsföretaget X har fått ett skriftligt anbud från reklambyrån Y på produktion av deras årsredovisning. Anbudet är daterat 3 mars 2012. Y har i offerten angivit att de åtar sig att utföra uppdraget mot en ersättning om 120 000 kr exklusive moms. I anbudet framgår det som en viktig förutsättning att Y endast överlåter upphovsrätten för ett begränsat nyttjande. X får inte nyttja alstret för annat än avtalat ändamål och de får heller inte på något sätt bryta skicket eller ändra på de skapade alstret – dvs förfoganderätten för upphovsrätten är begränsad. Y har i anbudet sagt att man önskar svar inom 8 dagar. På morgonen 11 mars 2012 svarar X per e-post att de accepterar anbudet men under förutsättning att de får fri förfoganderätt över de skapade alstret. har accepten kommit i rätt tid? har den angivits i korrekt form, dvs med e post? är någon av parterna bunden av sitt meddelande, föreligger det ett avtal?
|Hej,Enligt 1 § avtalslagen (AvtL) är anbud och svar på anbud bindande, vilket i detta fall innebär att Y var bundet av sitt anbud under den tidsfrist som angavs däri. Detta innebär att om motparten (X) hade accepterat anbudet så skulle ett avtal uppkommit mellan parterna.För att motparten ska anses ha accepterat anbudet krävs att acceptens innehåll överensstämmer med anbudet. I detta fall stämde acceptens innehåll inte överens med anbudet eftersom X angav nya villkor i meddelandet från den 11 mars. X lämnade alltså vad som brukar kallas för en "oren accept". Enligt 6 § AvtL anses en oren accept som ett avslag i förening med ett nytt anbud. Något avtal uppstod därför inte mellan parterna, dock anses X ha lämnat ett nytt (bindande) anbud som Y kan välja att acceptera eller avslå.Avseende tidsfristen i brevet från den 3 mars anges i 2 § AvtL att tiden räknas från den dag brevet är daterat, vilket innebär att denna dag inte räknas med. Då utgångspunkten var den 3 mars skulle svaret kommit Y tillhanda senast den 11 mars (3+8). Hade svaret utgjort en ren accept skulle det alltså ha kommit i rätt tid.En accept som lämnas via e-post är i regel tillräckligt för att ett avtal ska anses föreligga. Vissa typer av avtal anses särskilt viktiga och måste därför ingås skriftligen, t.ex. avtal om köp av fast egendom (4 kap. 1 § jordabalken) eller äktenskapsförord (7 kap. 3 § 2 st. äktenskapsbalken). I det aktuella fallet hade dock ett e-postmeddelande varit tillräckligt.Avtalslagen: https://lagen.nu/1915:218Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Skriftligt avtal - fax

2011-11-08 i Formkrav
FRÅGA |Avtal via fax anses inte vara ett skriftligt avtal, varför?
Elin Schmid |Hej, Ett bindande avtal kan ingås på olika sätt. Både muntligt träffade avtal och skriftliga avtal är i princip juridiskt bindande, det anses oftast tillräckligt att det föreligger en överensstämmande viljeförklaring mellan avtalsparterna för att ett avtal ska komma till stånd. Ibland uppställs dock särskilda krav i lag på att avtal ska ingås på visst sätt för att vara giltiga, lagen ställer upp så kallade formkrav. Som exempel kan nämnas att formkrav föreligger vid fastighetsköp och upprättande av äktenskapsförord. Även faxade avtal torde i de flesta sammanhang vara rättsligt bindande avtal och då faxade avtal inte är muntliga avtal torde det ses som skriftliga avtal i den bemärkelsen. Ett faxat avtal är dock i strikt mening en kopia av det ursprungligen undertecknade avtalet och är således inte egenhändigt undertecknat vilket kan vara ett formkrav för vissa typer av avtal. Det torde således vara det faktum att en faxkopia i sig inte är undertecknad av avtalsparterna som gör att ett krav på skriftlighet inte uppfylls. Hoppas det är svar på din fråga. Vänligen,

Gåvovillkor om enskild egendom

2010-02-25 i Gåva
FRÅGA |Jag har givits en gåva i form av enskild egendom och att även avkastning skall tillgodaräknas. Äktenskapsförord har inlämnats , dock upptäckte jag att raden om avkastning inte fanns med (missade det ). Kvarstår villkoret i gåvobrevet eller kan man räkna med att det nu helt har försvunnit med det nya registrerade äktenskapsförordet?
Oscar Rydén |Hej! Enligt Äktenskapsbalken 7 kap. 2 § 2 p. är enskild egendom sådan egendom som make får i gåva med villkor om att denna ska vara just enskild. Faktumet att gåvan på detta sätt är villkorad gör att rättsverkningarna som givaren söker, alltså att egendom ska vara enskild, uppstår omedelbart. Med andra ord behöver man inte i äktenskapsförord, ännu en gång, förordna om att just denna egendom ska vara enskild. Visserligen kan man komma i den situationen att det måste bevisas att en gåva är villkorad på detta sätt. Av den anledningen väljer man ofta att upprätta ett gåvobrev, där villkoret framgår, som undertecknas av givare och mottagare. Vad gäller avkastning av gåva är huvudregeln (vilken man finner i ÄktB 7 kap. 2 § 2 st.) att denna är giftorättsgods. Undantaget är om det i äktenskapsförord, gåva eller testamente särskilt angetts att också avkastningen ska vara enskild. I ditt fall är även avkastningen reglerad i gåvovillkoret, varför detta gäller framför huvudregeln. I enlighet med det ovan sagda är det konkreta svaret på din fråga; ja, villkoret är fortsatt gällande. Att ni har reglerat gåvan i äktenskapsförord torde för det första inte påverka egendomens status som enskild egendom, då denna status uppstod redan vid gåvotillfället. Lika lite påverkas villkoret om avkastningen av det registrerade äktenskapsförordet. Mvh

Kan enskild firma tvingas att ändra bolagsform?

2009-06-30 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej! Min far driver en enskild firma med tillhörande mark och två fastigheter. Han är gift och har inget äktenskapsförord. Tillsammans har de oss tre syskon. Jag har varit anställd heltid i 20 år i företaget medans mina bröder aldrig varit anställda. Trots att företaget alltid gått med vinst vill mina bröder nu ändra företagsformen för att säkerställa att inga tillgångar försvinner vid en eventuell konkurs. Att detta påtalas krossar naturligvis min fars hjärta men även mitt då vi inte får det förtroende vi förtjänar. Frågan är: Kan de med mors hjälp tvinga vår far att ändra bolagsformen?
Dennis Andreev |Hej! Om din far driver en enskild firma så är det han som äger alla tillgångar och är ansvarig för alla skulder i bolaget. Någon annan kan aldrig äga andelar i en enskild firma eller på ett annat sätt direkt tvinga till sig juridiskt inflytande över en enskild firma som inte är hans eller hennes. Det enda inflytande dina bröder och din mor kan ha är indirekt – om t.ex. de äger fastigheter eller produktionsmedlen som firma behöver och som din far hyr av dem, kan de naturligtvis säga att de säger upp sina avtal om inte han ändrar bolagsformen. Det kan också vara så att din far har ingått ett avtal med dina bröder som innebär att de har rätt att kräva att han ändrar bolagsformen (även om det verkar väldigt osannolikt). Men bortsett från det finns det inga juridiska möjligheter att tvinga din far att ändra bolagsformen. Detta framgår inte av någon lag, utan är snarare en konsekvens av den s.k. avtalsfriheten – din far får, precis som alla andra, ingå vilka avtal han vill och bilda vilka bolag han vill, om inte lagen eller han själv genom avtal har begränsat denna sin frihet. MVH