Hur fattas beslut om försäljning av fast egendom i samfällighetsföreningar?

2020-02-27 i Föreningar
FRÅGA |Ta en samfällighetsförening som förvaltas genom en styrelse och föreningen skattar självständigt för sitt resultat. I föreningen ingår samfällda vägar, skog etc men även några avstyckade bostadsarrendetomter. På senare år har föreningen fått förfrågan från arrendatorer om att få köpa sin arrenderade tom.Stämman beslutar ju om försäljning ska ske eller inte men frågan är;- om styrelsen förordar att inte sälja, kan stämman ändå besluta om försäljning?- om försäljning då ska ske, kan stämman besluta om vad som ska göras med pengarna, t ex utdelning?
Elise Sohlberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga rör samfälligheter och frågor om dessa regleras i Lag om förvaltning av samfälligheter (samfällighetslagen).Vem beslutar om försäljning av bostadsarrendetomterna?Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ och enligt 47 § samfällighetslagen är det under föreningsstämman som medlemmarna har rätt att delta i förvaltningen av föreningens angelägenheter. Enligt 51 § samfällighetslagen är det stämman som beslutar om överlåtelse av fast egendom och för att beslut ska fattas krävs det minst två tredjedelar av de angivna rösterna om inget annat är föreskrivet i stadgarna. Sammanfattningsvis är det stämman som beslutar om försäljning av bostadsarrendetomterna och eftersom stämman är högsta beslutande organ har de rätt att fatta beslut om detta även om styrelsen motsätter sig beslutet. Däremot så måste minst två tredjedelar av medlemmarna som är med på stämman vara överens om att bostadsarrendetomterna ska säljas för att beslut ska kunna fattas. Vem beslutar vad som ska göras med pengarna från försäljningen?En samfällighetsförening är en juridisk person vilket innebär att föreningen kan förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter (17 § samfällighetslagen). Föreningen har även äganderätten till de avstyckade bostadsarrendetomterna enligt 5 § samfällighetslagen. Detta innebär att pengarna från försäljningen tillkommer föreningen. Intäkten från försäljningen kommer alltså läggas till föreningens resultat och beslut om utdelning till medlemmarna fattas av årsstämman. Det är också stämman som antar en budget/ekonomisk plan för året. Styrelsen ska sköta föreningens angelägenheter i överensstämmelse med stadgarna och stämmobeslut (35 § samfällighetslagen). Detta innebär att om stämman beslutar hur pengarna ska användas är styrelsen bundna av beslutet så länge det inte är främmande för det ändamål som samfälligheten ska tillgodose (18 § samfällighetslagen).Sammanfattning och handlingsplan:Det är stämman som är högsta beslutande organ i en samfällighetsförening och uppgiften att besluta om försäljning av fast egendom tillkommer stämman. Hur pengarna från försäljningen ska fördelas och om det ska ske en utdelning till medlemmarna är också ytterst upp till stämman att besluta om. Styrelsen ska sköta föreningens angelägenheter men måste alltid följa stadgarna samt beslut som har fattats av stämman. Om du inte vill att försäljningen ska ske rekommenderar jag att du förbereder dig inför stämman och lägger fram argument varför försäljningen inte ska ske. För att försäljningen ska kunna genomföras måste nämligen två tredjedelar rösta för detta, så om du lyckas övertala mer än en tredjedel att försäljningen inte borde ske så kommer stämman inte kunna fatta beslut om försäljning. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Överlåtelse av fast egendom från samfällighetsförening

2020-02-01 i Föreningar
FRÅGA |Hej!Jag är medlem i en Samfällighetsförening för en VA anläggning. Nu vill majoriteten av medlemmarna överlåta den till kommunen, räcker det att majoriteten vill överlåta, eller måste alla medlemmar vara eniga? Mvh I----r A-------n : i----r.a-------n@combitech.se
Adam Novak |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din frågaFör att kunna svara på frågan behöver jag veta om samhällighetsföreningen ägen marken som VA-anläggningen står på. I mitt svar kommer jag hantera båda situationerna, för att säkra att du får svar på din fråga.Vidare skall också nämnas här att den här frågan kan vara reglerad i föreningen stadgar. Om den är det, är det som står i stadgarna det som gäller. Mitt svar säger endast vad som gäller ifall stadgan inte har bestämmelser som är relevanta för frågan.Föreningen äger markenOm föreningen äger marken utgör anläggningen fast egendom, vilket innebär att det krävs 2/3 majoritet eller mer för att sälja egendomen (51 § Lagen om förvaltning av samfälligheter). Ett beslut av den här typen måste tas på en föreningstämma.Föreningen äger inte markenOm föreningen inte äger marken blir VA-anläggningen lös egendom, eftersom den står på ofri grund. Då kan beslutet om försäljning tas i den ordning vanliga beslut tas.Jag hoppas du har fått svar på din fråga,Med vänlig hälsning

Vilken lag gäller rörande protokoll?

2019-12-23 i Föreningar
FRÅGA |Vad gäller det för lag avseende protokollbeskitningen?
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det framgår inte så mycket information av din fråga. Jag utgår från att du menar protokollbesiktning? Det är olika lagar som blir gällande beroende på vilken typ av protokoll du menar. Om det är fråga om ett aktiebolag där protokoll ska föras vid bolagsstämman tillämpas 7 kap 48 § (här) och 7 kap 49 § (här) Aktiebolagslagen. Om frågan istället rör en ekonomisk förening, där protokoll ska föras vid föreningsstämman tillämpas 6 kap 39 § (här) och 6 kap 40 § (här) i Lagen om ekonomiska föreningar. Vad du kan göra nuEn möjlighet är att du skickar in en ny, mer utförlig fråga. Du kan även ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00. Vänligen,

Kan styrelsen i en ideell förening besluta om att byta ut föreningens revisor?

2019-12-19 i Föreningar
FRÅGA |Hej,Den som vi har vald som revisor i en ideell förening vägra fullfölja sitt ansvar, kan vi ersätta honom men en ny som styrelse eller är det årsmötet som måste göra det?Mvh
Johanna Persson |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga. Mina utgångspunkterJag tolkar det du har skrivit som att du undrar om styrelsen i er ideella förening kan byta ut föreningens revisor, eller om det är föreningsstämman som ska göra det. Med "ersätta" utgår jag från att du menar att revisorn avsätts och att en ny revisor tillsätts.Det saknas lagstiftning för ideella föreningar, så jag har utgått från vad som anses gälla enligt juridisk litteratur.Styrelsen kan inte byta ut revisornSvaret på din fråga är nej – styrelsen kan inte besluta om att byta ut föreningens revisor. Det beror på att styrelsen varken är behörig att tillsätta eller avsätta revisorn. En del av revisorns uppdrag består nämligen i att granska hur styrelsen sköter sitt arbete. Föreningsmedlemmarna ska kunna lita på att revisorn är opartisk i sin granskning och att revisionen är korrekt.Därför är det istället föreningsstämman som har behörighet att byta ut revisorn. Föreningsstämman representerar föreningens medlemmar och är föreningens högsta beslutande organ. Styrelseledamöterna får lov att delta i en omröstning om revisorn i egenskap av föreningsmedlemmar.Revisorn kan avsättas vid en ordinarie eller extra föreningsstämmaFör att revisorn ska kunna bytas ut behöver han först avsättas av föreningsstämman. Det kan ske vid en extra föreningsstämma, om inte föreningens stadgar anger något annat. Av vad jag förstår bör det även vara möjligt att avsätta revisorn vid en ordinarie föreningsstämma.När revisorn har avsatts kan föreningsstämman välja vem som ska bli ny revisor.Föreningens stadgar avgör hur många röster som krävsDet är föreningens stadgar som avgör hur kallelsen till föreningsstämman ska göras och hur många medlemsröster som krävs för att revisorn ska kunna avsättas. Stadgarna kan också innehålla regler som ger vissa medlemmar fler än en medlemsröst vid en omröstning. Som utgångspunkt gäller annars att varje medlem har en medlemsröst.SammanfattningDet är föreningsstämman i er ideella förening som är behörig att byta ut föreningens revisor. Styrelsen kan alltså inte göra det. Däremot kan styrelseledamöterna delta i en omröstning om revisorn i egenskap av föreningsmedlemmar.Föreningens stadgar bör innehålla information om hur ni kallar till föreningsstämman och hur många medlemsröster som krävs för att revisorn ska kunna avsättas.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.Med vänliga hälsningar,

Måste ett ombud vara medlem för att kunna rösta på en föreningsstämma?

2020-02-19 i Föreningar
FRÅGA |Vad gäller vid röstning genom ombud? Måste ombudet också vara medlem?
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline, AllmäntEftersom du använder begreppet medlem utgår jag ifrån att det som åsyftas i din fråga är en omröstning på en årsstämma inom ramen för en ekonomisk förening, exempelvis en bostadsrättsförening. Tillämplig lagstiftning på det här området är lagen om ekonomiska föreningar (i folkmun ofta kallad föreningslagen, EFL). Din frågaI 7 kap. 4 § första stycket EFL framgår det att en medlem som inte personligen kan närvara vid föreningsstämman får utöva sin rösträtt genom ombud. Vidare stadgas i samma lagrum (alltså i samma paragraf) att en medlem alltid äger rätt att som ombud anlita make, sambo eller annan medlem. Det finns således inget uttryckligt förbud i fråga om utomståendes möjlighet att agera ombud för en medlems räkning. Däremot anges, återigen i samma lagrum, att rätten att anlita ombud får begränsas i stadgarna. Kort slutatsMot bakgrund av det nu sagda och givet lagtextens ordalydelse är min bedömning att det inte föreligger några generella förbud kring utomståendes möjlighet att företräda en medlem vid en årsstämma. Notera dock att du i förekommande fall kan behöva studera de ifrågavarande stadgarna för att utesluta eventuella avvikelser från gällande lagstiftning. Vid ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan, via den kostnadsfria telefonrådgivningen eller genom några av våra betaltjänster.Vänligen,

Fråga om styrelsearvode i ideell förening

2020-01-25 i Föreningar
FRÅGA |Vi är en ideell förening med fastslagen styrelse.Ordföranden säger att denne vill ta ut 50 000 kronor per år för arbete som ordförande och kassör.Övriga i styrelsen får ingen ersättning.Kan detta vara rimligt?
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,AllmäntRegelverket avseende ideella föreningar är knapphändigt och många gånger är de juridiska spörsmålen helt oreglerade på det här området. Ledning måste istället hämtas ur den ifrågavarande föreningens stadgar samt från närliggande lagstiftning. Närmast till hands i det här fallet blir lagen om ekonomiska föreningar, i folkmun ofta kallad föreningslagen (EFL). Notera dock att den nyss nämnda lagstiftningen inte är direkt tillämplig på din fråga. Däremot torde vissa analogier vara möjliga att göra i fråga om föreningsrättsliga problem av den här karaktären. Ett förtydligande; När jag nedan använder begreppet förening åsyftas ideell förening om ingenting annat anges.Din frågaBeträffande det aktuella arvodet och storleken på detta finns det inget givet svar. Jag har svårt att närmare avgöra huruvida ersättningen skulle kunna betraktas som orimlig. Det beror givetvis på uppdragets omfattning, storleken på föreningen samt förevarande praxis jämte de av föreningen antagna stadgarna där eventuell särskild röstmajoritet för styrelsebeslut kan finnas stipulerad. Generellt kan sägas att det inte finns något uttryckligt hinder mot att styrelsen fattar beslut om egen arvodering. Styrelsen svarar emellertid inför föreningsstämman, vilken är det högst beslutande organet i föreningen. Stämman äger således rätt att fatta beslut om lägre eller ingen ersättning alls. För det fall ingen reglering finns upptagen i de föreliggande stadgarna avseende styrelsebeslut kan eventuell ledning sökas i föreningslagen. I 7 kap. 21 § 1 st EFL finns bestämmelser angående styrelsens beslutsförhet, i vilket framgår att styrelsen är beslutsför om mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter, eller det högre antal som har bestämts i stadgarna, är närvarande. Vidare anges i samma lagrum att ett beslut inte får fattas om inte samtliga ledamöter har beretts tillfälle att delta i ärendets behandling när så är möjligt (7 kap. 21 § 2 st EFL). Slutligen är det den mening som mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar för som gäller såsom styrelsens beslut, förutsatt att ingen annan bestämmelse finns upptagen i stadgarna (7 kap. 22 § 1 st EFL).SammanfattningMot bakgrund av det nyss anförda är min bedömning att er ordförande inte godtyckligt kan besluta i frågor rörande utbetalning av arvode till denne själv. Förslagsvis studerar ni ingående vad som står föreskrivet i stadgarna och tar upp ärendet för behandling vid nästkommande styrelsesammanträde. I förlängningen kan det givetvis bli aktuellt att kalla till en extra föreningsstämma alternativ få upp frågan på dagordningen inför nästa ordinarie årsstämma. Jag hoppas att innerligt att du har fått hyfsat matnyttigt svar. Varmt välkommen att höra av dig på nytt vid eventuella oklarheter, antingen här eller i vår kostnadsfria telefonrådgivning. Vänligen,

Företag medlem i ideell förening?

2019-12-22 i Föreningar
FRÅGA |Kan ett företag eller organisation vara medlem i en ideell förening?
Amanda Alwall |Hej, Tack för att du vänder dig till oss på Lawline! Typiskt sett brukar företag eller organisationer inte vara medlemmar i ideella föreningar, men detta regleras i Föreningens egna stadgar. Det finns ingen särskild civilrättslig lagstiftning som reglerar ideella föreningar, därför är stadgarna ett viktigt styrdokument för den ideella föreningen, och allt är egentligen ganska fritt eftersom föreningen skriver sina egna stadgar. En ideell förening har antingen ett ideellt ändamål eller så bedriver den en slags ideell verksamhet. Ett ideellt ändamål föreligger om syftet inte är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Om föreningen bedriver ekonomisk verksamhet behöver överskottet användas för att finansiera föreningens verksamhet.En förening kan vara ideell trots att den har ett syfte att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Föreningen får då inte bedriva ekonomisk verksamhet för att uppnå ändamålet. Ett exempel på en sådan förening är en fackförening.Hoppas du fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Medlemsavgift till ideell förening

2019-12-03 i Föreningar
FRÅGA |Jag är medlem i en koloniträdgårdsförening som i sin tur är medlem i Koloniträdgårdsförbundet. Jag har debitetats 340 kt i medlemsavgift till Koloniträdgårdsfförbundet men enligt protokoll från styrelsemöte i okt 2019 har styrelsen beslutat betala in 215 kr som medlemsavgift. Är detta förfarande att betrakta som bedrägligt förfarande? Det saknas uppgift om hur styrelsen skall hantera de medel som inte betalats in till förbundet. Jag har protesterat mot styrelsens beslut.
Evelina Lövgren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Du beskriver i din fråga att du ålagts betala 340kr men att enbart 215kr betalats in till Koloniträdgårdsförbundet. För att det ska vara fråga om bedrägeri eller bedrägligt beteende ska styrelsen genom a) vilseledande b) förmått någon till en handling eller underlåtenhet som c) innebär förmögenhetsöverföring (ekonomisk skada för den drabbade och ekonomisk vinning för gärningsmannen), 9 kap. 1 § Brottsbalken (BrB). Om styrelsen medvetet givit medlemmarna felaktig information om en högre avgift, med uppsåt att själva ta del av det överskjutande beloppet kan det vara fråga om bedrägligt beteende. Du nämner dock inte några sådana omständigheter i frågan som pekar på att så skulle vara fallet. Om styrelsen inte tagit del av pengarna själva, men på annat sätt agerat oegentligt eller missbrukat sin förtroendeställning som styrelse, kan det vara fråga om trolöshet mot huvudman (10 kap. 5 § BrB) eller någon annan typ av förskingring. Huruvida ett sådant brott begåtts eller ej kan jag däremot inte avgöra. I sammanhanget vill jag dock framhålla att det kan finnas andra rättsliga argument som gör att styrelsen agerat felaktigt och som gör att medlemmarna ska få det överskjutande beloppet tillbaka. Eftersom du inte uppgivit något annat i din fråga utgår jag från att din kolonilottsförening är en ideell förening. Det finns ingen lag som reglerar ideella föreningar och i och med detta ges mycket utrymme åt föreningsmedlemmarna att bestämma hur föreningen ska styras. Vägledning kan dock hämtas från god föreningssed, god föreningspraxis och föreningens stadgar. Med hänsyn till detta är svaret på din fråga beroende av vad som står i era stadgar samt vad ni som medlemmar i övrigt kommit överens om. Om det finns ett villkor i stadgarna, fattats ett beslut på en föreningsstämma eller föreligger en överenskommelse mellan medlem och förening där det klart och tydligt framgår att 340kr ska gå till koloniträdgårdsförbundet torde det överhuvudtaget inte finnas möjlighet för styrelsen att använda det överskjutande beloppet till något annat, oavsett om det är till förmån för föreningen eller inte. Med andra ord, om överenskommelsen är att det belopp som du som medlem betalat ska gå till koloniträdgårdsförbundet, men att detta belopp enbart uppgick till 215kr, följer det av avtalsrättsliga principer att styrelsen enbart kan behålla överskjutande belopp om du lämnat ditt medgivande till det. Om det saknas tydliga villkor i avtalet kring debiteringen blir det istället fråga om avtalstolkning för att avgöra om det överskjutande beloppet ska betalas tillbaka eller inte. Det blir i detta sammanhang relevant att undersöka partsavsikten, d.v.s. vad parterna avsåg att avgiften skulle gå till. En annan aspekt som kan ha betydelse i detta hänseende är det ansvar en styrelse generellt sett har inom föreningar för föreningens förvaltning. Det kan således finnas bestämmelser i era stadgar som fyller ut det avtal som nu är för handen och som ger styrelsen möjlighet att bestämma och besluta om hur stor medlemsavgiften skall vara och vad resterande belopp ska gå till. Avslutningsvis bör dock de eventuella utgifter det överskjutande beloppet ska täcka redovisas till medlemmarna. I vissa fall ska en ideell förening upprätta en årsredovisning som ska skickas in till bolagsverket (läs mer på bolagsverkets hemsida här). Om din koloniförening är skyldig att upprätta en årsredovisning kan du alltså vända dig till bolagsverket och begära ut årsredovisningen (om inte styrelsen själv lämnar ut till dig som medlem). Där kan du se de intäkter och kostnader som redovisats och få en bild av hur det överskjutande beloppet använts. I annat fall kan det återigen finnas bestämmelser i era stadgar som föreskriver vilken insyn medlemmarna har i styrelsen arbete samt hur och när styrelsen ska redovisa sitt arbete. Utifrån dessa kan du begära att få uppgift om hur styrelsen förvaltat det omtvistade beloppet. Hoppas du fick svar på din fråga. Du är annars välkommen att kontakta mig på evelina.lovgren@lawline.se för vidare vägledning. Med vänliga hälsningar,