Ska bostadsrättsföreningen eller bostadsinnehavaren ersätta skada i badrum?

Tog upp en fråga på årsmötet varför man inte redovisat en utbetalning om 26.000:-Det upptäcktes en skada i vägg vid renovering av ett badrum i vår förening ,ägaren ( ledamot i styrelsen) menade att föreningen skulle stå för kostnaden.Vilket ordförande godkände nu har jag bett att få styrelseprotokoll och besiktningsprotokoll av arbetet. Men det vägrar man säger att det gick under löpande underhåll?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inledning  
I ditt fall är bostadsrättslagen (BL) och lagen om ekonomiska föreningar (EFL) tillämpliga. 

Styrelseprotokoll
Vid styrelsesammanträden ska styrelsen föra protokoll (9 kap. 12 § BL med hänvisning till 7 kap. 24 § EFL). Dessa protokoll är dock, som utgångspunkt, inte offentliga. Föreningens medlemmar eller utomstående har inte rätt att ta del av styrelseprotokoll, om inte föreningens stadgar säger något annat.

Ansvar för lägenheten  
Som utgångspunkt har bostadsrättsinnehavaren ansvaret för att hålla lägenheten i gott skick (7 kap. 12 § första stycket BL). Föreningen har ansvar för reparationer på ledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet och vatten, om föreningen har försett lägenheten med ledningarna och dessa tjänar fler än en lägenhet (7 kap. 12 § andra stycket BL). Bostadsrättsinnehavaren svarar dock för brand- och vattenledningsskador som hen själv, eller någon i hens närhet, orsakat p.g.a. vårdslöshet (7 kap. 12 § tredje stycket BL). I övrigt är föreningen ansvarig för att huset och marken hålls i gott skick (7 kap. 4 § BL). 

Av din beskrivning kan jag inte dra några slutsatser, men skulle reparationen inte ligga inom föreningens ansvar, så borde i stället bostadsrättsinnehavaren själv (i egenskap av föreningsmedlem) stå för reparationskostnaden.

Jäv  En styrelseledamot ska inte handlägga eller besluta i frågor vari hen är jävig (9 kap. 12 § BL med hänvisning till 7 kap. 23 § EFL). ”En jävig person” skulle kunna översättas till ”en partisk person”. Om styrelseledamoten i fråga har varit del i handläggningen eller beslutat i frågan, så är beslutet ogiltigt. Styrelseledamoten kan då tänkas bli skadeståndsskyldig (10 kap. 1 § BL med hänvisning till 21 kap. 1 § EFL). Det brukar framhållas att en styrelseledamot ska hålla sig borta från ärenden som kan ge upphov ens till misstänkt jäv. Detta för att medlemmarna inte ska tappa förtroende för styrelsen och ledamoten. 

Om ledamoten inte varit del av handläggningen eller tagit beslut i frågan, så anser jag henom inte vara jävig. Detta för oss vidare till den s.k. likhetsprincipen och styrelsens lojalitetsplikt

Likhetsprincipen och styrelsens lojalitetsplikt  
Föreningens medlemmar ska behandlas lika (likhetsprincipen). En medlem eller någon annan ska inte behandlas med otillbörlig fördel eller nackdel. Relaterat till likhetsprincipen är styrelsens lojalitetsplikt. Styrelsen har en plikt att vara lojal gentemot föreningen och dess intressen. 

Skulle det vara så att styrelsen har fattat ett beslut som strider mot lagen eller föreningens stadgar, eller som leder till att exempelvis en bostadsrättsinnehavare får en otillbörlig fördel, så pekar detta på att styrelsens brustit i sin lojalitetsplikt. En styrelseledamot som uppsåtligen eller oaktsamt skadar föreningen ska ersätta skadan (21 kap. 1 § EFL). 

Sammanfattning  
Medlemmar eller utomstående har inte rätt att ta del av styrelseprotokoll. Om det är bostadsrättsinnehavaren eller föreningen som ansvarar för skadan i lägenheten beror på vad det är för typ av skada och hur den uppstått. Om bostadsrättsinnehavaren har ansvaret för skadan, så ska inte föreningen ersätta skadan. En styrelseledamot som uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen ska ersätta skadan.

Jag hoppas du fått svar på din fråga. Om du har fler frågor, så tveka inte att ställa dem.

Vänligen,

Johan EkstrandRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”